Praktik för sfi-elever som inte har försörjningsstöd Förslag till

Report
Praktik för sfi-elever som inte har
försörjningsstöd
Förslag till arbetsrutiner
Mål för insatsen
• ”Utbildningen ska, med utgångspunkt från
individens behov, kunna kombineras med
förvärvsarbete eller andra aktiviteter, t.ex.
arbetslivsorientering, validering, praktik eller
annan utbildning. Den måste därför utformas så
flexibelt när det gäller tid, plats, innehåll och
arbetsformer att det är möjligt för eleven att
delta i undervisningen.” (SKOLFS 2009:2)
• Behov av att förbättra resultaten i Nackas sfi
Insatsen
Riktlinjer
• Svensktalande handledare och kollegor
• Gällande arbetsmiljökrav mm ska uppfyllas
• Relevanta arbetsuppgifter, i första hand utifrån
elevens yrkesbakgrund/erfarenheter
• Arbets- och språkpraktik kan kombineras
• 100 timmars praktik
• Ersättning: 3 000 kr per praktikplats (50% vid start
och 50% vid avslutning)
• En praktik per sfi-kurs
Kvalitetssäkring
• Sfi-anordnarens uppdrag
- Kvalitetssäkra praktikplatsen (inhämta Fskattsedel)
- Stödja elevens kontakter med praktikplatsen
- Stödja praktikplatsen
- Rapport i kvalitetsredovisningen
• Afe - efter avslutad praktik svarar Nacka för en
elevenkät
Processen
•
-
Sfi-anordnarens arbete
Rekrytera praktikplatser
Se till att praktiken utgör ett stöd i språkundervisningen
Uppmana elever att efterfråga praktik
Tillsammans med eleven ansöka om praktik till Nacka
Nacka godkänner och gör första utbetalningen
Stödja relationen elev-praktikplats
Rapportera avbrott till Nacka
Kvalitetssäkra
Rapportera när uppdraget (bl a arbetsintyg) är avslutat Nacka utbetalar resterande ersättning
Rutiner
• Ett IT-stöd, kopplat till Nacka24, är under
uppbyggnad
• Ett manuellt system startar inom kort och är i
drift fram till IT-stödet är i funktion
• Mer information till anordnaren kommer inom
kort på anordnarwebben
• Information till eleverna kommer inom kort på
medborgarwebben

similar documents