ekolo*ko ra*unovodstvo -stanje i perspektive primjene u bih

Report


Ekološko
računovodstvo
predstavlja
dio
savremenog računovodstva čiji je zadatak da
osigura upravljačke informacije za različite
hijerahijske nivoe menadžmenta, sa ciljem
procjene ekonomskih učinaka primjene relevatnih
propisa, standarda, protokola, a čiji je zadatak
unapređenje i zaštita životne sredine.
Osnovni cilj ekološkog računovodstva jeste da
povuče paralelu između stvorenih troškova
primjene različitih ekoloških propisa i ostvarene
ekonomske koristi primjene istih.


Tradicionalno računovodstvo pokazuje određena
ograničenja u pogledu obezbjeđivanju informacija u vezi
sa zaštitom životne sredine, prije svega informacija o
različitim kategorijama troškova zaštite životne sredine i
efekata nastanka istih.
Tradicionalan način obračuna troškova zaštite životne
sredine ima evidentno brojne negativne posljedice:
◦
◦
◦
◦
◦
◦
neadekvatna alokacija troškova na različitim nivoima,
netačno određivanje cijena za proizvode i usluge,
iskrivljena šema nagrada (plata) i kompenzacija za zaposlene,
neadekvatno kapitalno budžetiranje i investiciona procjena,
neadekvatan proizvodni miks,
nemogućnost efektivne primjene mjera za smanjenje troškova
itd.

1.
2.
Naglašavanje značaja finansijskih informacija
u tradicionalnim računovodstvenim sistemima
može se objasniti na sljedeći način:
krajnji cilj društva (maksimiziranje
profitabilnosti) izražava se u novčanim
jedinicama i informacije koje mogu biti
izražene u tom smislu su uvijek privlačile
neposredniju pažnju i
finansijska strana upravljanja je značajna za
sve funkcije, uključujući upravljanje
zaštitom životne sredine.

Računovodstvo troškova sadrži sve dijelove
upravljačkog i jedan dio finansijskog
računovodstva. Najvažniji segmenti ovog
računovodstva su:
◦ praćenje troškova po prirodnim vrstama, mjestima i
nosiocima;
◦ planiranje troškova proizvodnje, prodaje, uprave;
◦ metode i sistemi obračuna troškova itd.



Prepoznavanje i kvantifikovanje troškova i dobiti u zaštiti
životne sredine je značajno za računanje profitabilnosti
određene proizvodne linije ili projekta koji mogu uticati na
životnu sredinu.
Ekološko računovodstvo može pravilnim identifikovanjem
troškova životne sredine doprinjeti novim projektima za čistiju
proizvodnju i u isto vrijeme uštediti i poboljšati učinke zaštite
životne sredine.
U današnjem poslovnom svijetu menadžeri se suočavaju sa
različitim odlukama koje imaju direktan uticaj na životnu
sredinu. Te odluke mogu biti različite, u nastavku ćemo samo
nabrojati nekolicinu njih:
◦ investirati u proizvodnju proizvoda sa manje štetnim uticajem na
životnu sredinu;
◦ investirati u nove tehnologije koje sprječavaju zagađenje;
◦ investirati direktno na smanjenje zagađenja životne sredine bez
direktnog uticaja na gotov proizvod.


1.
U nekim zemljama zakonski je definisano da se pod
troškovima zaštite životne sredine podrazumjevaju
troškovi rada i opreme koji su u potpunosti usmjereni ka
poboljšanju životne sredine i postizanju održivog razvoja.
Potpunu definiciju troškova zaštite životne sredine dao je
UN Odjel za životni razvoj:
Trošak nabavke, prerade i raspolaganja materijalima,
energijom i vodom koji nisu uključeni niti bitni za
proizvodnju konačnih proizvoda i usluga ili jednostavno
ukupni troškovi otpada.
2.
3.
Troškovi čiji je glavni cilj poboljšanje uticaja na životnu
sredinu.
Troškovi povezani sa akcijama koje se odnose na zaštitu
životne sredine, čiji je glavni cilj poboljšanje budućih
ekononomskih i poslovnih performansi.


Upravljačko računovodstvo zaštite životne sredine
(Environmental management accouting – EMA) ima za
zadatak da pruži informacije kako o troškovima
zaštite životne sredine, tako i o koristima nastalim
poboljšanjem uticaja na životnu sredinu.
Upravljačko računovodstvo zaštite životne sredine
predstavlja proces identifikovanja, prikupljanja,
procjene, analize, internog izvještavanja i upotrebe
informacija o materijalnim energetskim tokovima,
informacija o troškovima zaštite životne sredine i
drugih informacija o troškovima za donošenje
poslovno - finansijskih odluka uključujući odluke o
zaštiti životne sredine.

U teoriji je moguće identifikovati šest oblasti
računovodstva životne sredine, koji se mogu definisati na
sljedeći način:
◦ energetsko i materijalno računovodstvo - praćenje i analiza svih
tokova energije i materijala unutar i između organizacije i
okruženja.
◦ finansijski menadžment zaštite životne sredine – stvaranje,
analiza i upotreba finansijskih infomacija u cilju poboljšanja
korporativnih i ekonomskih performansi.
◦ procjena životnog ciklusa – identifikovanje štetnih uticaja
proizvoda ili usluga na životnu sredinu preko njihovih punih
životnih ciklusa i identifikovanje mogućnosti za postizanje
poboljšanja životne sredine.
◦ procjena uticaja na životnu sredinu – identifikovanje aktivnosti
pravnog lica koje imaju posljedice na životnu sredinu.
◦ obračun troškova ekoloških eksternalija – stvaranje, analiza i
upotreba monetarnih procjena štete ili koristi po životnu sredinu
stvorenih od strane pravnog lica.
Upravljačko računovodstvo zaštite životne
sredine (Environmental management accounting
– EMA) uključuje dva aspekta upravljačkog
računovodstva:
1. Finansijski aspekt upravljačkog računovodstva
zaštite životne sredine (Monetary

Environmental management accounting –
MEMA),
2.
Nefinansijski aspekt upravljačkog
računovodstva zaštite životne sredine (Phisicaly
Environmental management accounting –
PEMA).


Posmatrano sa makro nivoa neophodno je
podržati sve poduzete akcije zaštite životne
sredine, pratiti ih i izvještavati o ostvarenim
efektima, na primjer: na zbrinjavanje otpadnih
voda, na zaštitu i štednju vode, na zaštitu zraka i
sl.
Na mikro nivou, nivou pravnog lica, elementi
računovodstva okoliša implementiraju se u
finansijske izvještaje finansijskog i upravljačkog
računovodstva. Na tom nivou potrebno je prije
svega knjigovodstveno obuhvatiti sve na
odgovarajući način sistematizovane, prirodne
vrste troškova okoline.

Područje zaštite okoliša i održivog razvoja u
BiH je uređeno na entitetskim nivoima. Na
području FBiH na snazi su sljedeći Zakoni:
◦ Zakon o zaštiti okoliša („Sl. Novine FbiH“, br. 33/03
i 39/09)
◦ Zakon o vodama („Sl. Novine FBiH“, broj 70/06)
◦ Zakon o zaštiti prirode („Sl. Novine FBiH“, broj
33/03)
◦ Zakon o upravljanju otpadom („Sl. Novine FBiH“, br.
33/03 i 72/09)
◦ Zakon o zaštiti zraka („Sl. Novine FBiH“, br. 33/03 i
4/10)



Bosna i Hercegovina još uvijek nema ekološku strategiju koja je
neophodna za kvalitetno planiranje u ovoj oblasti. Ovakva
politika daleko je od održive za okoliš BiH, kao i za BiH društvo
uopšte.
Bosna i Hercegovina znatno kasni u izvršavanju svojih tekućih i
srednjoročnih obaveza kada su u pitanju pripreme u oblasti
životne sredine i klimatskih promjena, a sve u pravcu procesa
pristupanja/integracije u EU.
Uspostavljanje harmonizovanog zakonskog okvira za zaštitu
životne sredine, Državne agencije za zaštitu životne sredine, te
funkcionalnog sistema za nadzor u oblasti životne sredine i dalje
predstavlja prioritet. Potrebno je unaprijediti horizontalnu i
vertikalnu komunikaciju i razmjenu informacija o pitanjima
vezanim za životnu sredinu i klimatske prmjene između svih
vlasti.

similar documents