Arteterapia u afektívnych porúch

Report
Arteterapia u afektívnych
porúch
Mgr. Andrea Orosová, PhD.
1. Psychiatrická klinika
UNLP Košice
Schizoafektívna porucha


Afektívna psychopatológia – prítomnosť
chorobne zvýšenej alebo poklesnutej
nálady
Psychopatológia charakteristická pre
schizofréniu
Elevovaná nálada





Expanzívne správanie
Zvýšené sebavedomie
Podráždenosť
Nekritickosť
Velikášske bludy
Depresívna nálada





Útlm správania
Autoakuzačné bludy
Halucinácie
Bezradnosť
Suicidálne myšlienky
Prognóza


Je omnoho priaznivejšia ako pri
schizofrénii
Schopnosť intenzívne emočne prežívať
chráni pacienta pred rozvracajúcim
myslením a pomáha zvládať psychotické
prežívanie
Typ schizoafektívnej poruchy



Manický
Depresívny
Zmiešaný
Arteterapia



Zohľadňujeme prevládajúcu náladu a
aktuálny problém pacienta
Pri výbere techniky a témy zohľadňujeme
celkovú aktuálnu symptomatiku
Terapeutický prístup má mať podporujúci
charakter
Depresia


Smútok, beznádej, pocit viny, vlastnej negácie,
insuficiencie, hypochondrické zameranie,
úzkosť, pesimizmus,nezáujem, nesústredenosť
V telesnom prežívaní- vegetatívne príznaky,
amenorea, spomalenie látkového
metabolizmu,sexuálne dysfunkcie,bolesti,
nechutenstvo, či prejedanie
Depresia- delíme ju





Krátkodobé alebo dlhodobé reakciesúvisiace s nejakou životnou situáciou
Súčasť neurózy
Endogénnu poruchu
Larvovanú-dominujú telesné prejavy
Symptomatickú-pri iných ochoreniach
Nezabúdame



Psychotickú depresiu
Nepsychotickú depresiu
Najzávažnejšie riziko počas depresie je
suicídium
Arteterapia u depresívnych
pacientov





Znížený záujem
Potrebujú adekvátnu podporu
Pacienti s ťažkou psychotickou formou
depresie sú takmer neschopný tvorby
Tvorba je bezfarebná, sivá, krehká,
opustená
Pôsobí bezducho, zbavený zdroja energie
Proces tvorby




Pomalšie tempo
Pokles pozornosti
Pokles tvorivosti
Väčší časový priestor
Terapeutický proces



Povzbudenie a pomoc pri voľbe formy a
realizácii zadanej témy, využitia techniky,
pomôcok
Nezabúdame na stiesňujúce pocity,
pretrvávajúcu ambivalenciu a znížené
sebavedomie
Pri výbere témy a techniky zohľadňujeme rýchlu
unaviteľnosť a pesimistické myslenie
Formy arteterapie u pacientov s
depresiou



Pri psychotickej depresii-individuálna
forma
Po odoznení akútneho štádia –zaradenie
do skupinovej formy
V neskorších štádiách- uprednostňujeme
skupinovú formu
Témy a techniky
arteterapeutického stretnutia






Povzbudivé
Podporujúce
Pozitívne
Techniky veľmi jednoduché
Ľahko zvládnuteľné
Zaručujúce úspech
Artefakt






Línie slabé, miestami až miznúce
Bez života (bez dynamiky)
Bez farieb (bledomodrá, šedá, svetlo žltá)
Slabé využitie priestoru papiera
Málo prvkov
Malé tvary
Mánia
Abnormity v nálade a správaní
 Dlhodobo zvýšená nálada
 Pocit prílivu energie
 Pocit zdravia
 Pocit výkonnosti
 Neprimeraná potreba rozprávania
 Ťažké psychosociálne narušenie
Arteterapia u pacientov s mániou




Nie je problém s motiváciou
Problém s usmernením
Zrýchlené tempo
Zvýšená energia
Typické






Pri zahliadnutí pomôcok hneď pracujú
Nepotrebujú tému
Neakceptujú bežné pravidlá
Preberajú iniciatívu
Vytvárajú série prác
Technicky nedokončená tvorba –
myšlienkový trisk
Téma a technika



Vyžadovanie disciplíny je nemožné
Tému a techniku volíme z hľadiska
bezpečnosti a čistoty
Pozor na ostré predmety, elektrický prúd,
horúci vosk
Artefakt





Nedokážu rešpektovať priestor papiera
Obsahovo preplnený - prítomnosť textu,
otáznikov, výkričníkov
Obsah – odbrzdené myslenie
Línie prehnane intenzívne, často
narušením celistvosti papiera
Farebnosť- pestrá, výrazná, pútavá
Ďakujem za pozornosť.

similar documents