PS IV[1]

Report
Duševné zdravie

Duševné zdravie - Duševné zdravie je
stav, keď všetky duševné pochody prebiehajú
harmonicky, umožňujú správne odrážať vonkajšiu
realitu, primerane a pohotovo reagovať na všetky
podnety a riešiť bežné aj neočakávané úlohy, stále sa
zdokonaľovať a prežívať uspokojenie zo svojej
činnosti.
V súčasnosti sa problematikou duševného zdravia
zaoberá interdisciplinárny vedný odbor, psychohygiena,
ktorá skúma možnosti a spôsoby profylaxie a prevencie
porúch psychiky a zachovania psychického zdravia.
Cieľom psychohygieny nie je len profylaxia, t.j.
konkrétne opatrenia zamerané na ochranu duševného
zdravia u predisponovaných osôb a prevencia, t.j.
predchádzanie poškodenia duševného zdravia u
zdravých osôb, ale celková úprava životných
podmienok človeka v smere zachovania jeho fyzickej a
psychickej výkonnosti.
Na vývin jednotlivca vplývajú dedičné, konštitučné,
somatické, chorobné a sociálne faktory.
Duševná porucha -
je forma maladaptácie,
neprimeraného, zlého či narušeného prispôsobenia sa
vonkajšiemu prostrediu a vyznačuje sa zmenami v
duševných procesoch a v správaní, pričom vo väčšej
alebo menšej miere zasahuje celú osobnosť.
Na to, aby učiteľ mohol účinne predchádzať poruchám
duševného zdravia u žiakov a vhodnými pedagogickými
opatreniami odstraňovať už jestvujúce problémy, musí
disponovať poznatkami zo sociálnej psychológie o
príčinách porúch vyplývajúcich zo sociálneho prostredia
a z náročných životných situácií, do ktorých sa žiak
často dostáva.
Medzi najvýznamnejšie príčiny, ktoré negatívne pôsobia
na vývin osobnosti žiaka a na jeho duševné zdravie, patrí
nedostatok možností uspokojovania pre život dôležitých
potrieb a bezkonfliktových medziľudských vzťahov. Pri
zabezpečovaní optimálnych sociálnych podmienok na
vývin a zachovanie duševného zdravia zohrávajú
primárnu úlohu rodina a škola.
Duševné zdravie
PSYCHICKÉ ZDRAVIE A STRES
ŠTÁDIÁ STRESU:
ZDRAVIE
- podľa WHO je to stav úplného
sociálneho a telesného blaha
Alarm – pohotovosť
DUŠEVNÉ ZDRAVIE – podľa Svetovej federácie zdravia
WFMH:
Rezistencia – odolnosť organizmu, zvyká
si na stres
Ak ľudia majú sami k sebe dobrý postoj
Ak sa cítia dobre medzi inými ľuďmi
Ak sú schopní zvládať požiadavky života
STRES - odpoveď organizmu na požiadavku, ktorá je pred
neho kladená
- 1 reakcia je prechod do stavu pohotovosti
- odpoveď
- útek /flight/
- útok /fight/
STRESOR
- podnet, ktorý pôsobí na jedinca
a vyvoláva stres
Exhauscia – vyčerpanie energetických
zásob
Stresy: rozvod, uväznenie, smrť blízkej
osoby, prepustenie z práce, tehotenstvo,
Vianoce..
Duševné zdravie
ADAPTÁCIA NA STRES .
Neprimeraná

/maladaptácia/
- ak sa niekto vyrovnáva so stresom tak, že začne piť
- je to neprimeraná reakcia na stres
- napr.: v ťažkej situácii jedinec reaguje tak, že si svojím
konaním vyvoláva ďalší stres
–> rieši to alkoholom, krádeže,...
Primeraná
energetických rezerv
- využívanie
- nezasahuje negatívne do života ostatných jedincov
- snaží sa o normálne stravovanie
- neuzatvára sa, neodchádza od ľudí,...
- dopraje si dostatok spánku
Duševná hygiena - je súčasťou
kultúry človeka a jeho životného
štýlu
- je prostriedkom prevencie
psychických porúch a rozvíjania
duševného zdravia
- prostriedok k nadobúdaniu
duševnej rovnováhy
Duševná hygiena
faktory prostredia
sféra medziľudských vzťahov – prvoradá úloha
RODINA
VÝZNAM DUŠEVNEJ HYGIENY
PRE JEDINCA
- dieťa potrebuje vyrastať s oboma rodičmi
(medzi nimi vzťah láskavý, tolerantný,...)
1/ v oblasti prevencie telesných a duševných
porúch a ochorení
- žiaduce sú primerané vzťahy k súrodencom
a k iným rovesníkom, starým ľuďom
2/ v účinku na sociálne vzťahy jedinca
=> dieťa si môže pestovať interpersonálne
schopnosti
- na dieťa vplýva VÝCHOVA neskôr na seba
preberie zodpovednosť =>
SEBAVÝCHOVA
3/ v účinku na pracovný výkon
4/ pri dodržiavaní a dosahovaní subjektívnej
spokojnosti a vyrovnanosti
Duševná hygiena
Prostriedky duševnej hygieny: /pôsobia
v úzkej nadväznosti/
ŽIVOTOSPRÁVA
- základ starostlivosti
o zdravie
- striedanie telesnej a duševnej činnosti, pravidelné cvičenie,
pohyb...
- dôležitou zložkou životosprávy je ORGANIZÁCIA ČASU
- dôležité sú aj KONFLIKTY – dôležitá úloha
v dynamike, motivácii ľudí a môžu
priaznivo pôsobiť na duševné zdravie ľudí
- niektorí ľudia sú nositeľmi konfliktogénnych
vlastností = dráždivosť,
hašterivosť, neprimerané postoje
- možno im predchádzať, ale možno ich aj riešiť
ÚPRAVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA –

ÚPRAVA SOCIÁLNYCH
VZŤAHOV - pestovanie
a zušľachťovanie medziľud. vzťahov má
dôležitú úlohu v duš.hyg.
- na dieťa neg. vplýva chladný vzťah rodičov; že mu
všetko povoľujú, perfekcionizmus
- poz. vplyv má teplý a povoľujúci vzťah, ale je tu
potrebná DISCIPLÍNA
napr. na výkon vplýva správne osvetlenie,
farebnosť prost., zvuková izolácia, vetranie
SEBAVÝCHOVA - /autoregulácia/- človek
pôsobí sám v prospech vlastnej
duševnej rovnováhy- cieľavedomý
rozvoj vlastnej osobnosti- dlhodobé,
celoživotné úsilie
Duševná hygiena
Duševná hygiena - je vedný odbor, ktorý sa
zaoberá výskumom a praktickým pôsobením v oblasti
biologických a sociálnych podmienok pôsobiacich na
správanie, rozvoj a upevňovanie duševného zdravia.
Vzťah k iným vedným disciplínam: medicína,
psychológia, sociológia, pedagogika ...
Úloha: starostlivosť o duševné zdravie, nájsť
podstatou, zdokonalenie intuície, zosúladenie svojho života s
prírodou. Dôležité je posilnenie sebadisciplíny a sebavýchovy
k striedmosti. Pozitívne myslenie a spokojnosť vedie k
prijatiu toho, čo je nemeniteľne dané a s čím sa nedá nič
robiť. Pre telesné i duševné zdravie človeka je dôležitá
vnútorná a vonkajšia čistota tela. Odporúča sa predovšetkým
správna voľba kvalitnej potravy a vnútorné očistné postupy
napr. liečebný pôst, ktorý je súčasťou mnohých náboženstiev.
VZŤAHY K OKOLIU – podľa tradičných indických a
tibetských textov má človek žiť zdržanlivo a striedmo. Nemal
by kradnúť a hromadiť hmotné statky. Hromadenie sa
považuje za následok strachu a malé dieťa je dovtedy šťastné,
Predmet: odstraňovanie defektov podmienok
kým sa nemusí starať o svoj majetok. Dôležitá je pravdivosť k
duševného zdravia v spoločnom pôsobení viacerých vied.
sebe a iným. Za najväčšie prehrešky voči psychohygiene sa
považujú: táranie, urážanie, ohováranie a nadávky. Humor,
Význam pre jedinca: 1. v oblasti prevencie telesných ktorý neuráža je dobrý a potrebný, pričom smiech má
a duševných porúch a ohrození; 2. v účinku na sociálne
pozitívne účinky i na telesné zdravie. Človek by mal
vzťahy jedinca; 3. v účinku na pracovný výkon; 4. pri
prehovoriť len vtedy, ak je vnútorne presvedčený, že to čo
udržiavaní a dosahovaní subjektívnej spokojnosti a
povie je dobré, pravdivé a potrebné. Súčasťou všetkých
vyrovnanosti
etických pravidiel je neubližovanie nenásilie. Pocity nenávisti,
závisti a žiarlivosti sú najčastejšou príčinou chorôb. Podobne i
prostriedky duševnej hygieny:
nezmyselné súťaženie a pýcha sú škodlivé.
SEBAPOZNANIE a SEBAVÝCHOVA - vzťah k sebe
samému. Sebapoznávanie – dôležité, stotožnenie sa so svojou
pods
rovnovážny stav človeka vzhľadom k jeho životnému,
pracovnému, rodinnému existenčnému... prostrediu.
Duševná hygiena
Odporúča sa v dobrom myslieť i na nepriateľa. Úprimnosť a
pravdivosť je potrebná, nesmie však urážať. Na druhej strane
sa nedá byť s každým zadobre. Jedine v krajinách s vysokou
hustotou obyvateľstva napr. Japonsku je zvykom
neprejavovať navonok emócie a povedať každému to, čo sa
očakáva, že chce počuť. Z hľadiska zdravého spôsobu života
sa považuje z a vhodnejšie nahromadené emócie vnútorne
precítiť a odreagovať tak aby to nikomu neublížilo.
SPÁNOK – je nevyhnutný pre život. Po prebdení jednej noci
objektívne neklesá výkonnosť, i keď subjektívne sa tento
pocit môže dostaviť. Po 2-3 prebdených nociach vznikajú
epizódy mikrospánku, po 8-10 neprespaných nociach človek
zaspí i počas chôdze. Štyri hodiny bezsenného spánku
obnovia energiu lepšie ako 8-10 hodín spánku prerušovaného
nepríjemnými snami. Spánková hygiena: dodržiavať
pravidelný čas zaspávania i prebúdzania ( s odchýlkou 30
min.). Vyhýbať sa dennému driemaniu. Posteľ využívať
jedine pre spánok, eventuálne pre sexuálne aktivity.
Neodporúča sa v posteli čítať, jesť, alebo pozerať televízor.
Alkohol a kofeín narušujú fyziologické striedanie fáz spánku,
pričom takýto spánok neregeneruje organizmus. Neodporúča
sa požívanie kávy alebo alkoholu 4-6 hodín pred spánkom. Ak
spánok
neprichádza do 30 minút, je vhodné opustiť posteľ a venovať
sa iným aktivitám. Vyhýbať sa používaniu liekov na spanie,
ktoré sa po čase stávajú neefektívnymi a paradoxne
zhoršujúcimi spánok. Väčšina liekov zhoršuje fyziologické
striedanie spánkových fáz, vyvoláva závislosť a potrebu
zvyšovať dávku, okrem toho majú aj nežiaduce účinky.
Kvalitu a hĺbku spánku zlepšuje telesná námaha, nie však
bezprostredne pred spánkom. Po prvom rannom zobudení sa
neodporúča znovu pokúšať sa zaspať. Takýto spánok je
plytký, oslabuje duševnú aktivitu , prevažujú snové fázy.
Priemerná potreba spánku: novorodenec: 16-18 hodín, 3roční: 12 hodín, v puberte: 8-10 hodín, 25-45 roční: 6-8,5
hodín, nad 45 rokov: 6,5 hodín.
PRÁCA A PRACOVISKO – dôležité je, aby každý
vykonával prácu, ktorá ho baví a napĺňa, vtedy sa stáva
odolnejší voči chorobám. Preto je výhodné niekedy prijať
zaujímavú ale menej platenú prácu – každému vyhovuje iný
typ činnosti. Prácou sa človek začleňuje do spoločnosti,
pokiaľ ju nemá, cíti sa zbytočný a frustrovaný. Dôležitá je
však atmosféra na pracovisku, ktorá môže byť príjemná alebo
spojená s ohováraním, donášaním, či dokonca s cielenou
likvidáciou pracovníka (mobbing). Stresujúce prostredie,
autoritatívny šéf, závistliví kolegovia môžu pôsobiť
deprimujúco na pracovníkov a znižovať ich pracovný výkon.
Duševná hygiena
PARTNERSKÉ VZŤAHY – najdlhšiu trvácnosť majú
vzťahy, ktoré sa vyvíjali postupne. Za ideálny vekový rozdiel
medzi mužom a ženou sa považuje 7 rokov. Je dobré, ak
partneri pochádzajú z podobného rodinného zázemia a majú
rovnaký hodnotový systém. Niektoré povahy sú protichodné,
navzájom sa však v partnerstve dopĺňajú. Hádky sa
neodporúča potláčať, mali by byť konštruktívne, nesmie sa pri
nich urážať a ponižovať (rany pod pás). Je dôležité, aby sa
postupne vytvoril i priateľský vzťah medzi partnermi, najmä
po poklese intenzity sexuálnej príťažlivosti. Bigamia a veľký
vekový rozdiel partnerov majú u niektorých ľudí za následok
vznik rôznych ochorení.
RODINA – všetky pokusy organizovať partnerský život inak
ako v rodine boli neúspešné. Rodinné zázemie je pre každého
dôležité a ovplyvňuje aj pracovný výkon. Úplná rodina je
jediným predpokladom správnej výchovy detí. Má
napomáhať členom rodiny dodávať istotu a duševnú
vyrovnanosť. Navonok by mala rodina vystupovať ako jeden
celok a konflikty by sa nemali riešiť v prítomnosti detí.
Najväčšie umenie je naučiť sa neprenášať starosti a
skrivodlivosti z práce domov a naopak. Najčastejšie „hádky
pre peniaze“ majú často inú príčinu. Deti je potrebné viesť k
samostatnosti, od malička im rozdeliť
Úlohy v domácnosti a naučiť ich hospodáriť s peniazmi (z
každého príjmu sa odporúča 10%odložoť do banky a
5%rezervovať na darčeky). Nedostatok pozornosti, objatia a
lásky zo strany každého rodiča sa však nedá vynahradiť
peniazmi. ( Zdroj: PhDr. Jiřina Máchová, CSc.: Duševní
hygiena rodinného života)
DUŠEVNÁ HYGIENA VO VÝCHOVE MIMO
VYUČOVANIA - predpokladá primeraný odpočinok s
prihliadnutím na vek, predchádzajúce činnosti a individuálne
zvláštnosti. Pretože deti pri vyučovaní prevažne sedia, majú
nedostatok pohybu, sú dôležitou súčasťou režimu dňa
pohybové aktivity formou rekreačnej telovýchovy či
sústavnejších pohybových aktivít. Režim dňa by mal byť
usporiadaný tak, by zodpovedal kolísaniu výkonnosti človeka
v priebehu dňa, ale aj týždňa a roku. Nezabudnuteľnou
súčasťou režimu dňa sú aj činnosti súvisiace s osobnou
hygienou a stravovaním. Pestovaním hygienických návykov a
návykov správneho stravovania sa dá výrazne prispieť k
zachovaniu či zlepšeniu zdravia detí. Požiadavkám duševnej
hygieny zodpovedá také prostredie, ktoré rešpektuje vekové aj
individuálne zvláštnosti detí, poskytuje dostatok podnetov pre
rozvoj osobnosti, pôsobí esteticky a vyhovuje potrebám
súkromia, kľudu, pohodlia a bezpečia.

similar documents