Skolas muzeja darbs - Balvu Valsts ģimnāzija

Report
Irēna Šaicāne,
Balvu Valsts ģimnāzijas
muzeja vadītāja
Rīgā, 2012.gada 29.septembrī
Muzeja izmantošanas iespējas
mācību procesā
Muzejs - skaista velte skolas un pilsētas
jubilejai (no laikraksta “Vaduguns”).
Savas tautas, valsts,
skolas vēstures
izzināšana palīdz mums
noteikt dzīves mērķi,
veidot savu dzīvi ne tikai
laimīgu, bet arī
saturīgāku, radošāku un
labāku.
Muzeja atklāšana
1988.gada 30.janvārī
Skolas direktors (1965 - 1994)
Leonards Silovs (1925 – 2007)
No L.Silova teiktā 1988.gada 30.janvārī:
- (..) Vēsturiskā aprite uzlika pienākumu
izprast, analizēt un kārtot arhīva materiālus par
skolas, tās skolotāju un audzēkņu darbību un
likteņiem. (..)
Droši vien mēs vēl iesim arī maldu ceļus,
iekams atradīsim īsto virzienu izglītības
attīstībā, nonāksim pie atziņas, ka nākotne
pieder labam, kulturālam un izglītotam
cilvēkam, kas dzīvē, sevi rūdot, būs dzīvojis, cik
liktenis ļāvis. Skola svin šodien 10 gadu
jubileju, kopš strādā telpās Dārza ielā 2. Tiek
atklāts arī skolas muzejs. Es kā skolas direktors
pārgriežu lenti, nododu muzeja atslēgu
skolotājai Irēnai un novēlu muzejam tālāk
pilnveidoties, izmantot muzeja materiālus
audzēkņu mācīšanai un audzināšanai.
2001.gada 28.aprīlis skolas
70. gadu jubileja
2005.gada 24.marts
Ģimnāzijas absolventu telpa Represēto balveniešu piemiņas telpa
Skolas muzeja mērķis – vākt, pētīt, analizēt un
sistematizēt savāktos materiālus, saglabājot nākotnei
visu vērtīgo, kas noticis Balvos, neatkarīgi no
sabiedriskās iekārtas.
Muzeja stundas – viens no
skolas muzeja darbības virzieniem
•Pilsētas veidošanās;
•skolas mūsu pilsētā;
•pieminekļi un piemiņas zīmes Balvos;
•balvenieši 1941. un 1949. gada
deportācijās;
•Latgales partizānu pulks;
•vecā kofera stāsts (..)
Muzeja stundas
Balvu Valsts ģimnāzija
2012./2013.m.g.
Stundas skolas muzejā
Klase
7a.
10a.
7b.
10b.
7c.
10c.
Laiks
Tēma
12.09.
Balvu skolas: komercskolai 90 gadi
19.09.
26.09.
Balvu skolas: komercskolai 90 gadi
Balvu skolas: komercskolai 90 gadi
Piezīmes
7.stunda
8.stunda
7.stunda
8.stunda
7.stunda
8.stunda
03.10.
10.10.
17.10.
07.11.
14.11.
Viktorīna- konkurss 7.klasēm
Viktorīna- konkurss 10.klasēm
7.stundā
8.stundā
21.11.
8a.,8c.
28.11.
8b.
05.12.
12.12.
19.12.
Tēmas klases stundām:
1.Pilsētas nosaukums, tās veidošanās, simbolika.
2. Pieminekļi un piemiņas vietas pilsētā.
3. Ko stāsta Balvu ielu nosaukumi?
4.No pirmās skolas līdz ģimnāzijai... (direktori, absolventi).
5. Vecā kofera stāsts.
6. Balvi – pilsēta ezeru krastos. (u.c.)
Uz sadarbību un tikšanos skolas muzejā vai 24.kabinetā.
Irēna Š.
Darba lapa nodarbībai “Ko es zinu par skolas muzeju”?
Ko es zinu?
Ko es gribētu uzzināt?
Ko es uzzināju?
Adaptācijas diena skolā
Uzzini vairāk par skolu, kurā esi sācis
mācīties!
1. Kā sauc skolu? (Balvu Valsts ģimnāzija)
2. Tā atrodas .......ielā Nr. .... (Dārza ielā 2)
3. Skolai ir ...... gadu, jo tā dibināta .....
4. Šogad mūsu skolā bija jau..... izlaidums.
5. Skolas direktors(e) ir ............... .
6. Skolas muzejs darbu sācis......
7. Tas izvietojies ..... telpās? (..)
Adaptācijas diena skolā
Nopietni/ nenopietni
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Vai skolai ir karogs?
Cik kabinetu ir skolā?
Cik radiatoru ir otrā stāva īsajā gaitenī?
Kāda ir ciparu summa, kas rakstīta, ieejot skolas
garderobē?
Kādas firmas pulkstenis ir pirmā stāva foajē?
Cik ieeju ir skolas muzejā?
Cik mašīnu stāvvietu ir skolas priekšā?
Cik logu ir skolai no pagalma puses?
Vai skolēniem jānēsā skolēnu formas?
Vēstures avoti skolas muzejā
Pirmo skolas absolventu tikšanās Balvos
...skola ir visvairāk ticējusi, ka tās
bērni viņu nepievils (..)
Balvu Valsts ģimnāzija
2011./2012.m.g.
Sociālo zinātņu nedēļa (06.02.12. – 10.02.12.)
Laiks
O6.02. – 10.02.
07.02.
08.02.
Pasākumi

Zīmējumu konkurss „Balvi var!”
 Eseju konkurss „Ja es būtu pilsētas vadītājs…”
 Vēstures stundas skolas muzejā „Balvi stāsta…”
 Izstāde 19.kabinetā „Balvu pilsētas vadītāji”
Pasākums Valsts ģimnāzijām „Un aicina skolas
muzejs…”: radošās darbnīcas:
 Iz vecmāmiņas pūra lādes
 Moderno deju solī
 Un frontes ierakumos esot
 Teātriskas izdarības
Klases stundas „Mana pilsēta – Balvi”: Mīklas par
Balviem.
09.02.
06.02.- 10.02.



Pasākums „Balvu pilsētas vadītāji gadu gaitā
(1928 – 2009)”
19.kabinetā plkst.14:30
Atklātās stundas:
06.02. – 1.st.- ģeogrāfija ,skol. Valentīna Pužule
08.02. -7.st. –klases stunda „Mana pilsēta – Balvi”,
skol. Irēna Šaicāne
08.02. – 2.st. – Latvijas un pasaules vēsture,
skol.Mudīte Stepanova
Dalībnieki
7.-12.klašu skolēni,
darbus iesniegt
līdz 09.02.02. plkst. 12:00(24.kab.)
Ģimnāziju pārstāvji
7.-12.klašu skolēni
mīklas iesniegt 10.02. (piektdien)
24.kab.
12b., 9a., 11c. klase
9a. klase, 10.kab.
9a. klase, 24.kab.
7c. klase, 26.kab.
Pasākums Valsts ģimnāzijām 2012.gada 7.februārī
Foto mirkļi no pasākuma skolas muzejā Valsts
ģimnāzijām 2012.gada 7.februārī
Latvijas un pasaules vēsture.
Vispārējās vidējās izglītības mācību
priekšmeta standarts
11. Mācību satura komponents
“Darbība”:
11.2. prot izmantot bibliotēku, muzeju un
arhīvu resursus vēstures procesa izzināšanā;
11.14. patstāvīgi veido uzskates līdzekļus,
izstrādā tēzes, ziņojumus, referātus un
•Balvu evanģēliski luteriskā baznīca (1902 – 2009)
zinātniski pētniecisko darbu pamatus par
•Futbols Balvos laikraksta“Vaduguns”
izvēlēto vēstures tēmu, izmantojot
(1950 – 2006) materiālos,
•Balvu teātris aktieru atmiņās;
daudzveidīgus informācijas avotus;
•Mūziķa talanta apliecinājums Tālim Matīsam
(1904 – 1985) adresētajās vēstulēs;
•Laikraksts “Balvu Atmoda” – tautfrontiešu ideju
nesējs Balvu rajonā Atmodas laikā;
•Mana vecvectēva Arvīda Eizāna ģimene
1949. gada 25. marta deportācijā
•Balvu rajona kolhoza “Uzvara” darbība
(1949 – 1964) (..)
Balvu Valsts ģimnāzijas muzeja mājas lapa
(kopš 2008.gada 2.aprīļa)(www.bvg.lv/muzejs)
Kāpēc skolas muzejs nozīmīgs un vajadzīgs
nacionālās pašapziņas veidošanai?









Muzeja stundas klasēm, iepazīstot pilsētas vēsturi;
muzeja materiālu izmantošana vēstures , kulturoloģijas stundās;
pasākuma “Muzejam 20 gadi” organizēšana 2008.gada 2.februārī ;
pasākuma Valsts ģimnāzijām “Un aicina skolas muzejs...” (radošās
darbnīcas) organizēšana;
zinātniski pētniecisko darbu konsultēšana un rakstīšana, izmantojot
daudzveidīgos muzeja materiālus;
muzeja mājas lapas izveidošana un izmantošana;
tikšanās ar pirmo ģimnāzijas izlaidumu absolventiem;
adaptācijas dienas pasākumi skolas muzejā;
autores rakstītie pētījumi un grāmatas ... ;
 muzeja nakts – nakts pārgājiens 2013.gada 18.maijā Balvos.
Irēna Šaicāne, Balvi

similar documents