RIS 3 - Rada vysokých škol

Report
Národní
Strategie inteligentní specializace
České republiky
(Národní RIS 3)
Pavel Ripka
co je to RIS3 ?
Research and innovation strategies for smart
specialisation
http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/s3pguide
zapojení aktérů 4 sektorů:
• podnikatelský
• VŠ
• VaV
• veřejnosprávní a nezisková sféra
Proč RIS 3
EU: nespokojenost se způsobem a výsledky užívání SF
(nejen v ČR)
RIS 3: strategie pro nalezení cesty z krize, redefinování
politiky v oblasti VaVaI.
• specializace, koncentrace;
• selektivnost – musíme si vybrat, nelze podporovat vše;
• měřitelné cíle
• entrepreneurial discovery proces
Nebude-li RIS 3, nebudou evropské peníze
zatím rok zpoždění, konec v r. 2020
Postup přípravy
• Garant = MŠMT
• RIS3 koordinační rada (od 2012)
• RIS3 facilitátor (konsorcium společností Berman Group, Jihomoravské
inovační centrum a RPIC-VIP – vysoutěžen prostřednictvím veřejné zakázky
(vypsána v únoru 2013) zahájil činnost v říjnu 2013
• krajští manažeři
• Akční plán
• Národní strategie – 1. verze 20. 12. 2013
•
•
•
•
1. kulatý stůl – leden 2014
Vnitřní připomínky
Vnější připomínky?
do vlády v červnu 2014 (původně 12/2014)
RIS3 koordinační rada (KR)
• ministerstva, RVVI, AV ČR, ČKR, TAČR, Svaz
průmyslu a dopravy, Hospodářská komora,
Asociace krajů, Svaz měst a obcí
• zlepšit vazbu na připravované OP, především
VVV
• zlepšit koordinaci a transparenci příprav
(kulaté stoly vs. koordinační rada)
Poslední vývoj
• 20. 12. 2012 Strategie
• Kulatý stůl 13. 1. 2013
• Strategie rozeslána členům KR 16. 1. (až po
intervenci)
• 23. 1. zasedání KR
• připomínky KR do 31. 1. (130 stran): ČKR+ : 56
připomínek, AV 38 připomínek
• Dokument a připomínky zpřístupněny členům RVŠ
• Čeká se na směr od nového vedení MŠMT a RVVI
Shrnutí přípomínek ke strategii RIS3
• Orientováno na velké výrobní podniky, podceněny malé podniky,
softwarový průmysl, sektor služeb vědy a školství
• Vychází ze starších dat, nereflektovány poslední trendy
– 1. masivní rozšiřování vývojových oddělení mezinárodních firem, které v ČR
mají svou výrobní základnu
– 2. vznik domácích malých firem poskytující vývojový servis s vysokou
přidanou hodnotou
– 3. příchod inženýringových firem a vznik úplně nových vývojových center.
Tyto faktory vytvářejí tlak na nabídku klalifikovaných pracovníků
• Problémy nejsou dostatečně promítnuty do opatření
• Odliv talentů třeba kompenzovat přílivem
• “Nerealizování klíčových reforem - vysokých škol” ...hrozbou není
nerealizování reforem, ale realizování nepromyšlených reforem
• Podceněna sociální složka (znevýhodněné skupiny, doktorandi,
imigranti)
• Ve znalostních doménách chybí energetika, zejména přenos el. energie
Navržené doplňky k opatřením
KO C: Zvýšení ekonomických přínosů veř.
výzkumu
Rozvinout jednoduché nástroje typu inovačních
voucherů, které jsou byrokraticky nenáročné a
rychlé, tedy vhodné zejména pro střední a malé
firmy
Navržené doplňky k opatřením
KO D: Lepší nabídka lidí v počtu i kvalitě pro
inovační podnikání, výzkum a vývoj
• podpořit příliv talentů ze zahraničí: státní stipendia
pro nadané středoškoláky, vysokoškoláky, doktorandy
a postdoky zaměřená na klíčové obory
• stáže učitelů ve výzkumných organizacích a na VŠ, do
karierních řádů učitelů na sš. Podpořit doškolovací
kurzy pořádané společně podniky a VŠ pro učitele
• podpořit zapojení rodilých mluvčích do výuky i na VŠ
Navržené doplňky k opatřením
KO E: Rozvoj eGovernmentu a eBusinessu pro
zvýšení konkurenceschopnosti (rozvoj ICT a digitální
agenda)
• Doplnit i podporu elektronických informačních
zdrojů. Tato oblast v poslední době trpí nejistotou
financování, přitom elektronické informační
zdraje (zejména časopisy, e-knihy a bibliografické
a scientometrické databáze jsou podmínkou pro
konkurenceschopnost ve výzkumu
Navržené doplňky k opatřením
KO F: Posílení víceúrovňové partnerské spolupráce
v oblasti zaměstnanosti, ekonomického rozvoje a
sociální inkluze
• Posílení stipendií doktorandů.
• Posílit podporu mladých rodičů s karierou ve vědě
a výzkumu
Závěr
Aktivizovat KR:
• Zapojit nového předsedu RVVI
• Využít potenciál VŠ a AV
– na krajské úrovni RIS 3 většinou chybí v radách
zastoupení vysokých škol
– RVŠ není reprezentována v KR
Provázat RIS3 s OP VVV, OP PIK
Kulaté stoly lépe
Urychlit přípravu
Návrh usnesení:
Rada vysokých škol nabízí Ministerstvu školství,
mládeže a tělovýchovy pomoc při přípravě
Národní Strategie inteligentní specializace
České republiky (RIS 3).

similar documents