***** 1

Report
Darsning mavzusi : 2 GA KO’PAYTIRISH VA
2 GA
BO’LISH
Darsning maqsadi :
Ko’paytirish jadvali bilan tanishtirish . Ikkidan 3 marta olsak olti bo’lishini
tushuntirish . Ko’paytirish amalining qulayligini misollar orqali ko’rsatish . Misollar
yechishda ko’paytirish jadvalidan foydalanishni o’rgatish .
O’quvchilarni matematik amallardan ko’paytirish − X (·) va bo’lish (:)
amali bilan tanishtirish.
Kompyuterlarda quyidagi misollarni berib o’quvchilar bilimini sinash :
2x6=
2x7=
2x8=
2x9=
2x4=
2x5=
2x3=
2x2=
Drasning borishi : Tashkiliy qism . Uy vazifasini tekshirish . 591 – 592 masala ,
misollarni tekshirib baholash .
Quyidagi she’rni yod oldirib yangi mavzuni nima haqida ekanligini
tushuntirish .
Matematikani sevamiz ,
Masala misol yechamiz .
Qo’shamiz , ayiramiz
O’ylaym.iz va sanaymiz .
Bugun diqqatni jamlang.
Yangi amal o’rganamiz.
Rasmlarga siz qarang ,
Ko’paytirib , bo’lamiz
Jadvalni yod olamiz ,
Bilimni oshiramiz .
:
Rasmlar orqali yangi mavzuni tushuntiraman .
2+2=4
2•2=
2+2+2+2=8
2•4=
2+2+2=6
2•3=
2+2+2+2+2=10
2•5=
2+2+2+2+2+2=12
2•6=
2+2+2+2+2+2+2+2=16
2•8=
2+2+2+2+2+2+2+2+2=18
2•9=
594-misollarni yeching:
2•6+2=
2•7+2=
2•8+2=
2•9+2=
14 16
18 20
Bufetga keltirishdi
2l
2l
2l
2l
2l
2l
Bir kunda sotishdi
7 litr
Yana necha litr sharbat qolgan ?
Yechilishi:
1) 2•6=
2) -7=
596-Misol
80-(67-60)=
42+50=
92 93
73
43
7+86=
26+17=
UYGA VAZIFA
597-Masala 598-Misol

similar documents