prezentacija

Report
Pisanje i upravljanje
projektima
Živković Jovica
Ristić Kristijan
Šta je projekat?
Projekat se definiše kao skup aktivnosti koje se realizuju
da bi se postigli ciljevi u okviru predviđenog budžeta i
planiranog vremena.
Izvor:
“Project Management”,
Andy Bruce, Ken Langdon,
Dorling Kindersley Limited,
Great Britain, 2000
Šta treba da sadrži svaki projekat?
 Jasno određene učesnike, uključujući primarne ciljne
grupe i krajne korisnike;
 Jasno definisanu koordinaciju, upravljanje i finansiranje;
 Sistem praćenja/ monitoringa i evaluaciju;
 Odgovarajući nivo finansijske i ekonomske analize, koja
pokazuje da korist od projekta nadmašuje troškove
projekta
Osnovni elementi pisanja projekta:
 Profil projekta
 Kratak sadržaj projekta
 Identifikacija problema (Background)
 Opis projekta
 Monitoring (da li je ono što je napravljeno u projektu
isto sa onim što je planirano) i Evaluacija
 Budžet
Osnovna načela
 Čitkost predloga projekta
 Kratak sadržaj projekta treba odmah da inicira interes
kod čitaoca
 Korišćenje mapa, fotografija, dijagrama itd.
prouzrokuje interes
 Predlog projekat treba biti sadržajan, kratak i jasan
Upravljanje projektnim ciklusom
Upravljanje projektnim ciklusom zasniva se na
integriranom pristupu.
aktivno učešće ljudi u procesu odlučivanja, planiranja i
implementacije, a takođe i na korisnike kao kritičan
element uspeha projekta.
Integrirani pristup
Koraci u planiranju
Model spiralnog delovanja
Ciljevi treba da uključe:
 CILJNU GRUPU / KORISNIKE
 TERITORIJU NA KOJOJ RADITE
 USLUGU KOJU TREBA DA PRUŽITE
 SVE PROMENE KOJE ŽELITE DA OSTVARITE
Pametni ciljevi
–
određeni (jasno definisati, ne smeju biti
neodređeni ili nejasni)
S
specific
M
measurable – merljivi (mora postojati način da se sazna je li
cilj postignut)
A
agreed, achievable – dogovoreni, dostižni (ostvarivi s obzirom
na raspoloživa sredstva, ljude, vreme i energiju)
R
realistic/relevant – realni/relevantni (jasno povezani s
celokupnom svrhom)
T
time-based – vremenski određeni (da se zna koliko će
vremena trebati za postizanje ciljeva)
Pitanja

similar documents