ยุทธศาสตร์ที่ 2 - เป็นกระทรวงผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าของ

Report
มุมมองการอ ุดมศึกษาไทย
ก้าวไกลสู่ AEC
ดร.สุนีย์ จุไรสินธุ์
ผู้อำนวยกำรกลุม่ บริ หำรนโยบำยกำรเปิ ดเสรี อดุ มศึกษำ
สำนักยุทธศำสตร์ อดุ มศึกษำต่ำงประเทศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ
ประเด็นในการนาเสนอ
1. อะไรจะเปลี่ยนไปใน AEC: ผลกระทบต่ อการอุดมศึกษาไทย
2. บทบาทของอุดมศึกษาไทยในอาเซียน
ความร่ วมมือด้ านอุดมศึกษา
ยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาไทย
ความพร้ อมอุดมศึกษาไทย
3. ข้ อกังวลต่ างๆต่ ออุดมศึกษาไทย
อะไรจะเปลี่ยนไปใน AEC ?
One Vision, One Identity, One community
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ( ASEAN Economic Community: AEC )
1. เป็ นตลาดและฐานการผลิตร่วม
เคลื่อนย้ ายสินค้ าเสรี
เคลื่อนย้ ายบริการอย่างเสรี
ไปลงทุนได้ อย่างเสรี
แรงงานมีฝีมือไปทางานได้ อย่างเสรี
เงินทุนเคลื่อนย้ ายได้ อย่างเสรีมากขึ้น
3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
ลดช่องว่างการพัฒนา
ระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่
สนับสนุนการพัฒนา SMEs
2. สร้ างเสริมขีดความสามารถแข่งขัน
e-ASEAN(พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส์)
นโยบายภาษี
นโยบายการแข่งขัน
สิทธิทรัพย์สนิ ทางปัญญา
การคุ้มครองผู้บริโภค
พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน
4. การบูรณาการเข้ ากับเศรษฐกิจโลก
ปรับประสานโยบายเศรษฐกิจ
สร้ างเครือข่ายการผลิต จาหน่าย
จัดทา FTA กับประเทศนอกอาเซียน
แผนงานใน AEC Blueprint
เคลื่อนย้ ายบริการเสรี
เปิ ดเสรีการค้ าบริการ
เพิ่มสัดส่ วนการถือหุ้นให้ กับนักลงทุนสัญชาติอาเซียน
สาขา PIS
ปี 2549
(2006)
ปี 2551
(2008)
ปี 2553
(2010)
49%
51%
70%
ปี 2556
(2013)
ปี 2558
(2015)
เทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) สุขภาพ/ท่ องเที่ยว/การบิน
โลจิสติกส์
สาขาอื่นๆ
รวมการศึกษา
30%
49%
49%
51%
51%
70%
70%
แผนงานใน AEC Blueprint
เคลื่อนย้ ายแรงงานฝี มือเสรี
เคลื่อนย้ ายแรงงานฝี มือเสรี
มาตรการหนึ่งก้ าวสู่ AEC
เปิ ดเสรีตลาดแรงงานวิชาชีพ
การเคลื่อนย้ ายแรงงานฝี มือเสรี
การเปิ ดเสรี ตลาดแรงงานวิชาชีพ
( 7 วิชาชีพ + 1 ภาคบริการ)
สาขาการแพทย์
สาขาทันตแพทย์
สาขาพยาบาล
สาขาวิศวกรรม
สาขาสถาปั ตยกรรม
สาขานักบัญชี
สาขานักสารวจ
บริการการท่ องเที่ยว
(32 ตาแหน่ ง)
เปิ ดตลาดอย่ างไม่ มีเงื่อน
ไข ขจัดอุปสรรคทางการ
ค้ า ปฏิบัตติ ่ อสมาชิก
อย่ างเท่ าเทียม
อานวยความสะดวก
ให้ บริการวิชาชีพ
ข้ ามพรมแดน
จัดสรรทรั พยากรมนุษย์ ใน
ภูมิภาคให้ มีประสิทธิภาพมากขึน้
สิ่งที่จะเกิดใน AEC และผลดีท่ จี ะได้
ภาษีนาเข้ าเป็ นศูนย์
อุปสรรคนอกเหนือภาษีหมดไป
นาเข้ าวัตถุดบิ สินค้ ากึ่งสาเร็จรูปจากแหล่ งผลิตใน
AEC ที่มีความได้ เปรี ยบด้ าน ราคา/ คุณภาพ
ตลาด 10 ประเทศรวมเป็ นหนึ่ง
ตลาดใหญ่ ขึน้ : economy of scale
การลงทุนในอาเซียนทาได้ โดยเสรี
สามารถย้ ายฐานผลิตไปยังประเทศที่
เหมาะเป็ นแหล่ งผลิต
เป็ นฐานการผลิตร่ วม
ใช้ CLMV เป็ นฐานการส่ งออกไปนอก AEC
เพื่อใช้ ประโยชน์ จากสถานะ Least Developed
Countries: LDCs
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558
สิ่งที่จะเกิดใน AEC และผลดีท่ จี ะได้
ความร่ วมมือด้ านการอานวย
ความสะดวกด้ านการค้ า
ระบบโลจิสติกส์ ในภูมภิ าคสะดวกและถูกลง
ทาธุรกิจบริการได้ โดยเสรี
ฐานธุรกิจอยู่ท่ ใี ดก็ได้ ในอาเซียนแก้ ไขปั ญหา
ขาดแคลนแรงงานฝี มือ
อาเซียนกับคู่ค้าต่ างๆ
มีความได้ เปรียบทางภาษีนาเข้ ากว่ าคู่แข็งอื่น
นอกอาเซียน
FTA
ASEAN+1,+3,+6
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558
CHALLENGES: REGIONAL CONTEXT
Free flow of workforce Free flow of education
Mutual recognition of academic
&
Profession qualifications
Cross-border education
Need for internationalStandard H.E.
บทบาทของการศึกษาในอาเซียน
บทบาทของการศึกษาตามปฏิญญาชะอา หัวหิน
เสาการเมืองและความมั่นคง
-สร้ างความเข้ าใจและความตระหนักกฎบัตรอาเซียนผ่ านหลักสูตรอาเซียน
ศึกษาและแปลเป็ นภาษาต่ างๆในอาเซียน
-เน้ นหลักประชาธิปไตย เคารพสิทธิมนุษยชน และสันติภาพในหลักสูตรโรงเรี ยน
-สนับสนุนให้ เกิดความเข้ าใจและความตระหนักในความหลากหลายในอาเซียน
-จัดให้ มีการประชุมร่ วมของผู้บริหาร/ผู้นาโรงเรี ยน
เสาเศรษฐกิจ
-พัฒนาทักษะฝี มือภายในประเทศ
-พัฒนาระบบข้ อมูลด้ านการศึกษาเพื่อแลกเปลี่ยนในอาเซียน
-สนับสนุนการเคลื่อนย้ ายแรงงานฝี มือในอาเซียน
-พัฒนามาตรฐานด้ านอาชีพ
-ผลักดันให้ มีการพัฒนาทักษะร่ วมกันของอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษา
เสาสังคมและวัฒนธรรม
-พัฒนาเนือ้ หาร่ วมอาเซียน-จัดทาหลักสูตรศิลปะและวัฒนธรรมของอาเซียน
-เสนอเนือ้ หาในอาเซียนให้ เป็ นวิชาเลือก-ส่ งเสริมโครงการระดับภูมิภาค
-สนับสนุนการเข้ าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพในชุมชน-ส่ งเสริมการเรี ยนรู้ ตลอดชีวิต
-จัดให้ มีการประชุมวิจัยด้ านการศึกษาของอาเซียน-จัดกิจกรรมวันอาเซียน
-ส่ งเสริมความเข้ าใจระหว่ างกันและความตระหนักด้ านสิ่งแวดล้ อมร่ วมกัน
การศึกษาในอาเซียน:ความร่ วมมือด้านอุดมศึกษา
AUN
ึ ษาระยะสน
ั ้ -ระยะยาว ระดับป.โท-เอก)
•การแลกเปลีย
่ นทางวิชาการ(ทุนศก
•การแลกเปลีย
่ นเชงิ ว ัฒนธรรม(ASEAN Youth Cultural Forum/AUN Education
Forum and Young Speakers Contests)
•การจ ัดอบรม(Training Series on Quality Assurance)
ึ ษา (AUN Quality Assurance/
•การร่วมวางระบบและเครือ
่ งมือด้านการอุดมศก
ASEAN Credit Transfer System)
•การพ ัฒนาหล ักสูตร(ASEAN Studies Programme)
ั
•การจ ัดประชุมและสมมนาวิ
ชาการแลกเปลีย
่ นข้อคิดเห็ น(AUN Rectors’Meeting/
ASEAN-China Rectors’ Conference)
ึ ษาในภูมภ
ี ตะว ันออกเฉียงใต้
• กระบวนการบูรณาการการอุดมศก
ิ าคเอเชย
SEAMEO
RIHED
ี ตะวันออกเฉียงใต ้ (SEA Credit Transfer System)
- การพัฒนาระบบถ่ายโอนหน่วยกิจของเอเชย
ึ ษาของภูมภ
- การจัดตัง้ เครือข่ายของหน่วยงานการประกันคุณภาพการศก
ิ าค
ี ตะวันออกเฉียงใต ้
เอเชย
ึ ษาของประเทศต่างๆ
- การประชุมผู ้บริหารระดับสูงทีร่ ับผิดชอบเรือ
่ งการอุดมศก
ี ตะวันออกเฉียงใต ้
ในภูมภ
ิ าคเอเชย
- การศกึ ษาวิจัยเรือ่ งระบบการประกันคุณภาพอุดมศกึ ษาของประทศต่างๆ ในเอเชยี ตะวันออกเฉียงใต ้
ึ ษา
• การบริหารจ ัดการและการกาก ับนโยบายการศก
ึ ษาใน
- การประชุมปฏิบัตก
ิ ารระดับภูมภ
ิ าคเรือ
่ งการปฏิรป
ู โครงสร ้างสถาบันอุดมศก
ี
ภูมภ
ิ าคเอเชย
ึ ษาดูงานในด ้านการกากับนโยบายมหาวิทยาลัย ณ สถาบันอุดมศก
ึ ษาชน
ั ้ นา
- การศก
ระดับโลก
THAILAND POSITIONING
Challenge in driving Thailand toward Education Hub
Internationalisation of Higher Education
Increased mobility of academics and students
Education experience in
International environment
Cross-cultural communication
สถาบันอุดมศึกษาเตรี ยมพร้ อม
ผู้กาลังเข้ าสู่ตลาดแรงงาน
ผู้อยู่ในตลาดแรงงาน-วิชาชีพ
นิสิต นักศึกษา + หลักสูตร +ภาษา
วัฒนธรรม + กฏระเบียบข้ อบังคับ
ของบริการในอาเซียน
ความพร้อมของอุดมศึกษาไทย
บทบาทภาคอุดมศึกษา
• การทา Mutual Recognition
Arrangement (MRA)
• การพัฒนาระบบการโอนหน่ วยกิต
และการประกันคุณภาพในภูมิภาค
• การพัฒนาหลักสูตรให้ มีความ
เป็ นสากล
• การพัฒนาบุคลากร
• ศักยภาพการวิจัยและการสร้ าง
องค์ ความรู้
• การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก
ระดับ
ระดับ
ภูมภิ าค ประเทศ
ระดับ
ระดับ
สถาบัน กระทรวง
• การเจรจาเปิ ดเสรี การค้ าบริการ
ด้ านการศึกษา
• การเผยแพร่ ความรู้ ความเข้ าใจ
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
• มาตรฐานอุดมศึกษา
• การส่ งเสริมการเคลื่อนย้ าย นักศึกษา
อาจารย์ /นักวิจัย
• การแลกเปลี่ยนการเยือน
FRAME WORK OF THE SECOND
15-YEAR LONG RANGE PLAN ON H.E.(2008-2022)
Preparation of higher education sector to cope with
ASEAN Community
Go with the flow and watchful of free & open trade’s impact
Measures
• Study of international rules and regulations
•Analysis of impact and benefits for Thai higher education
•Set up of university performance assessment system
•Capacity building of Thai higher education
•Promotion of closer collaboration with ASEAN countries
THAILAND PRACTICE: CATERGORISATION OF HEIs
Research and
Graduate
universities
Community
colleges
Teaching
Four-year
Universities and
Liberal arts
colleges
Specialised
Universities and
Comprehensive
universities
Research
Providing academic
services
Preserving and Promotion
Of arts & culture
Each subsystem would serve national priorities and
strategies as well as addressing global, national,regional
and local demands
OPPORTUNITY
ASEAN
Integration
International
Employability
Students,Faculty,Researchers
Mobility and Mutual Recognitions
Of Degrees and Qualification
ยุทธศาสตร์ อุดมศึกษาไทยในการเตรียมความพร้ อมสู่การเป็ น
ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 1 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ภำพมำตรฐำนในระดับสำกล
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 กำรพัฒนำควำมเข้ มแข็งของสถำบันอุดมศึกษำเพื่อกำรพัฒนำประชำคมอำเซียน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 3 กำรส่งเสริ มบทบำทของอุดมศึกษำไทยในประชำคมอำเซียน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 4 กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถของบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ภำพมำตรฐำนในระดับสำกล
กลยุทธ์
1. พัฒนาสมรรถนะด้ านการใช้ ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยในระดับที่ใช้ ในการทางานได้
2. พัฒนาสมรรถนะด้ านการประกอบวิชาชีพและการทางานข้ ามวัฒนธรรมของบัณฑิตไทย
มาตรการที่ควรพิจารณาดาเนินการ
1. ส่ งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและระบบวัดผลการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่มี
ประสิทธิภาพ ตัง้ แต่ การศึกษาระดับพืน้ ฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา
2. ส่ งเสริมการผลิตและพัฒนาอาจารย์ ด้านการสอนภาษาอังกฤษ รวมทัง้ ภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนทัง้ ในระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
3. ส่ งเสริมการเรียนการสอนของภาษาต่ างประเทศสมาชิกอาเซียนและความรู้ เกี่ยวกับอาเซียน
ตัง้ แต่ ระดับพืน้ ฐานไปจนถึงระดับอุดมศึกษา และการวิจัยด้ านอาเซียนศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษา รวมทัง้ การพัฒนาสื่อสารการเรียนการสอน
4. ส่ งเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาโดยสนับสนุนการถ่ ายโอนหน่ วยกิจระหว่ างสถาบันอุดม
ศึกษาของไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่ างต่ อเนื่องและเป็ นระบบ
5. ส่ งเสริมการจัดกิจกรรมและเปิ ดโลกทัศน์ และเปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาไทยได้ แสดงความ
สามารถในเวทีระดับนานาชาติ โดยเฉพาะอย่ างยิ่งระดับอาเซียนรวมถึงกิจกรรมที่สร้ าง
ความตระหนักในการเป็ นพลเมืองอาเซียน
ยุทธศาสตร์ ท่ ี 2 การพัฒนาความเข้ มแข็งของ
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
1. พัฒนาอาจารย์ ให้ มีสมรรถนะสากล
2. ส่ งเสริมการสร้ างองค์ ความรู้ และนวัตกรรมเกี่ยวข้ องกับอาเซียนใน
สถาบันอุดมศึกษา
3. พัฒนาหลักสูตรการเรี ยนการสอนให้ มีคุณภาพระดับสากล
4. พัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐานให้ มีคุณภาพระดับสากล
5. พัฒนาวิชาการและการวิจัยสู่ความเป็ นเลิศ
6. พัฒนาระบบอุดมศึกษาแห่ งอาเซียน
มาตรการที่ควรพิจารณาการดาเนินการ
1. ส่ งเสริมให้ สัดส่ วนอาจารย์ ระดับป.เอกให้ สูงขึน้ รวมทัง้ สนับสนุนให้ อาจารย์ ผลิตผลงานทางวิชา
การเพื่อเลื่อนตาแหน่ งทางวิชาการโดยเฉพาะในระดับศาสตราจารย์
2. สร้ างเครือข่ ายด้ านการวิจัยระหว่ างศูนย์ ความเป็ นเลิศของส.อุดมศึกษาไทยกับส.อุดมศึกษาใน
ประเทศและในอาเซียนในสาขาที่สอดคล้ องกับทิศทางการพัฒนาประเทศและทิศทางของอาเซียน
3. สนับสนุนทุนวิจัยระดับป.เอกทุนพัฒนาอาจารย์ และทุนสนับสนุนเพื่อผลิตงานวิจยั และเผยแพร่ ผล
งาวิจัย
4. ส่ งเสริมให้ มีการเผยแพร่ งานวิจัยของนักวิชาการไทยและอาเซียน
5. ส่ งเสริมการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติในสาขาที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญและเป็ นที่ต้องการ
ของตลาดงานในอาเซียน
6. ส่ งเสริมให้ สถาบันอุดมศึกษาจัดหลักสูตรการเรี ยนการสอนเป็ นสองภาษาเช่ น ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เป็ นต้ น
7. ส่ งเสริม/สนับสนุน/จัดสรรงบประมาณให้ อาจารย์ ชาวต่ างประเทศที่มีความรู้ ความสามารถและ
ความชานาญสูง มาสอน บรรยาย และถ่ ายทอด องค์ ความรู้ให้ แก่ อุดมศึกษาไทยและ/หรือทาวิจัยใน
ส.อุดมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพมาตรฐานการอุดมศึกษาไทย
มาตรการที่ควรพิจารณาการดาเนินการ (ต่ อ)
8. ส่ งเสริมกิจกรรมความร่ วมมือทางวิชาการระหว่ างส.อุดมศึกษาของไทยและส.
อุดมศึกษาในอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถาบัน
9. ส่ งเสริมให้ ส.อุดมศึกษาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและสิ่ง
อานวยความสะดวกในด้ านต่ างๆ
10. ส่ งเสริมให้ ส.อุดมศึกษาพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน สิ่งอานวยความสะดวกและ
สภาพแวดล้ อมที่มคี วามเป็ นนานาชาติทงั ้ ทัง้ ในกิจกรรมการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนอกหลักสูตร กิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์
11. ส่ งเสริมการสร้ างความกลมกลืน (Harmonization) ของการอุดมศึกษาในอาเซียน
โดยเฉพาะในด้ านคุณภาพและคุณวุฒทิ างการศึกษาผ่ านกลไกความร่ วมมือ
ระดับอุดมศึกษาที่มีอยู่ เช่ น
SEAMEO RIHED , AUN เป็ นต้ น
ยุทธศาสตร์ ท่ 3ี การส่ งเสริมบทบาท
ของอุดมศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน
กลยุทธ์
1. ส่ งเสริมบทบาทความเป็ นผู้นาของส.อุดมศึกษาไทยที่เกี่ยวข้ องกับสามเสาหลักในการสร้ าง
ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในเสาด้ านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
2. สร้ างความตระหนักในการรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียนและบทบาทของอุดมศึกษาไทยในการ
พัฒนาประชาคมอาเซียนทัง้ ในด้ านบวกและลบ
3. ส่ งเสริมให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์ กลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้ าน
4. พัฒนาศูนย์ ข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันอุดมศึกษาในอาเซียน
มาตรการที่ควรพิจารณาดาเนินการ
1. ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการดาเนินงานสู่การรวมตัวเป็ นประชาคมอาเซียนและ
ความเคลื่อนไหวในการเจรจาเปิ ดเสรีการค้ าบริการด้ านการศึกษาในอาเซียนและระหว่ างอาเซียน
กับประเทศคู่เจรจาแก่ ส.อุดมศึกษาและผู้เกี่ยวข้ องอย่ างต่ อเนื่อง
2. ส่ งเสริมการสร้ างความตระหนักในเรื่องเอกลักษณ์ ของไทยและประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทัง้
ส่ งเสริมกิจกรรมสัมพันธ์ ในหมู่ประชาชน ประชาคมอุดมศึกษา และเยาวชนอาเซียน
มาตรการที่ควรพิจารณาดาเนินการ(ต่ อ)
3. ส่ งเสริมความร่ วมมือระหว่ างส.การศึกษากับหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ องในการ
เตรี ยมการเพื่อใช้ ประโยชน์ และป้องกันผลกระทบที่เกิดจากการเคลื่อนย้ าย
กาลังคนข้ ามชาติ เช่ น การระบาดของโรค ยาเสพติด และอาชญากรข้ ามชาติ
เป็ นต้ น
4. จัดทาMapping ส.อุดมศึกษาแกนหลักในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญและเป็ น
ความต้ องการของเขตพืน้ ที่เศรษฐกิจต่ างๆโดยเชื่อมโยงระหว่ างส.อุดมศึกษา
ไทยที่มีความเชี่ยวชาญและตอบสนองต่ อการพัฒนาพืน้ ที่เศรษฐกิจต่ างๆกับส.
อุดมศึกษาในอาเซียน
5.ส่ งเสริมให้ อาจารย์ ในส.อุดมศึกษาไทยไปสอน/วิจัย/ให้ บริการวิชาการ/ทานุ
บารุ งศิลปวัฒนธรรมแก่ ส.อุดมศึกษาในอาเซียน
WEF เสนอรายงานผลการศึกษาความสามารถในการ
แข่ งขันโลก (Global Competitiveness Report 2013-2014)
ชีค้ ุณภาพการศึกษาทัง้ ระบบของไทยอยู่ระดับ
รัง้ ท้ ายหลายประเทศในภูมิภาค
“คุณภาพต่าอย่ างผิดปกติ”
ที่มา: คาแถลงจาก ดร.สุ รินทร์ พิศสุ วรรณ (อดีตเลขาธิการอาเซี ยน)
เรื่ องปั ญหาการศึกษาไทยกับการด้อยขีดความสามารถในการ
แข่งขันระดับโลก
จุดที่ต้องพิจารณา
เพิ่มผลิตภาพด้ านการศึกษา
เพิ่มทักษะที่สูงของแรงงาน
1.ภาษา
2.ปรับการทางานให้ เข้ ากับ
มาตรฐานสากล
ศตวรรษที่ 21
เศรษฐกิจโลก
เคลือ
่ นย้ายมาย ังกลุม
่ ประเทศ
ตลาดเกิดใหม่ – จีน อินเดีย ร ัสเซยี บราซลิ
ประเทศทีอ
่ ยูบ
่ นแผ่นดินใหญ่ระหว่างจีนก ับ
ี น
อินเดีย จะได้เปรียบ คือ อาเซย
ปัญหาสาค ัญ
การทางานเป็น
Team/ ข้าม
ว ัฒนธรรม
สไตล์คนไทย
ภาษา
บทบาทภาควิชา
ี ย ัง
การก ับวิชาชพ
ไม่สอดคล้องก ัน
การเตรียมความพร้อม
บ ัณฑิตรองร ับภาค
อุตสาหกรรม
โครงสร้าง
ประชากรสูงอายุ
ึ ษาไทย
ภาพอนาคต: ความพร้อมของอุดมศก
ี น
กิจกรรมสน ับสนุนการเป็นประชาคมอาเซย
ึ ษาไทยในการเตรียมความพร ้อม
การจัดทายุทธศาสตร์อด
ุ มศก
่ ารเป็ นประชาคมอาเซย
ี นในปี พ.ศ. 2558
สูก
ึ ษาระหว่างมาเลเซย
ี -อินโดนีเซย
ี -ไทย
การแลกเปลีย
่ นนักศก
การประชุมอย่างไม่เป็ นทางการระหว่างผู ้บริหารระดับสูงของ สกอ. และ
ึ ษาของประเทศสมาชก
ิ อาเซย
ี น
หน่วยงานทีร่ ับผิดชอบการอุดมศก
ึ ษาไทยเพือ
การประชุมเตรียมความพร ้อมอุดมศก
่ รองรับการเป็ นประชาคม
ี นและการเปิ ดเสรีการค ้าบริการด ้านอุดมศก
ึ ษา
อาเซย
ึ ษาไทยกับอาเซย
ี น
โครงการแลกเปลีย
่ นนักศก
โครงการสง่ เสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพือ
่ น
บ ้าน
28
โครงกำรจัดตังฐำนข้
้
อมูลดัชนีกำรอ้ ำงอิงวำรสำรสำหรับ
ประเทศในกลุม่ อำเซียน (ASEAN Citation Index: ACI)
ประสำนงำนโดย
ศูนย์ดชั นีกำรอ้ ำงอิงวำรสำรไทย
(Thai-Journal Citation Index Center: TCI)
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ ำธนบุรี
TIMES
ปี 2013
มจธ. 55 มหิดล 61 จุฬา 82
Thailand’s World Class University Initiative
โครงการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไทยสู่มหาวิทยาลัยโลก
แนวทางการขับเคลื่อน:
• จัดอันดับทางวิชาการ
• ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทย
ตัวชี้วดั -World Class university
- ตามตัวชีว้ ัดจากฐานข้ อมูลสากลที่รวบรวม
ได้ เช่ น การตีพมิ พ์ ผลงานวิจัย
- การเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมและภาค
ธุรกิจ
• โครงการกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา
สาขาวิชาต่ างๆเพื่อพัฒนาไปสู่หลักสูตรสากล
• การเปิ ดภาคการศึกษาให้ สอดคล้ องกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน
Soure: ASEAN Secretariat
(www.aseansec.org)
ASEAN University Network (www.aun-sec.org)
SEAMEO RIHED
(www.rihed.seameo.org)
Office of the Higher Education Commission (www.mua.go.th) (inter.mua.go.th)
www.dtn.go.th
www.mfa.go.th
Terima Kasih
(Brunei,
Indonesia,
Malaysia,
Singapore)
Jae zu tin bar
Tae
(Myanmar)
Kop Khun
(Thailand)
Kop Jai
(Laos)
Salamat po
(Philippines)
Cam On
(Viet Nam)
Or kun
(Cambodia)

similar documents