Antra Kundziņa - Par es.gov.lv

Report
Valsts norīkotā eksperta uzdevumi
EK Tulkošanas ģenerāldirektorāta
Latviešu valodas departamentā
Antra Kundziņa
Valsts norīkotā eksperte
Eiropas Komisijas
Tulkošanas ģenerāldirektorāts
Latviešu valodas departamenta 2. nodaļa
Darbs Eiropas Komisijā
•
Pastāvīgie ierēdņi;
Pagaidu darbinieki;
Līgumdarbinieki;
Norīkotie valsts eksperti;
Praktikanti
Norīkotie valsts eksperti
(NVE) ir eksperti, kurus valsts,
reģionālā vai vietējā publiskās
pārvaldes iestāde vai SVO
norīkojusi darbam Komisijā un
kurus Komisija pieņem darbā,
lai izmantotu viņu īpašās
zināšanas kādā noteiktā jomā*.
*Komisijas 2008. gada 12. novembra lēmums C (2008) 6866, ar ko paredz
noteikumus, ko piemēro norīkotajiem valsts ekspertiem un valsts ekspertiem
profesionālās mācībās Komisijas dienestos
2
• Publiskās pārvaldes iestādes, kas var
norīkot NVE darbam Komisijā:
•
•
•
•
•
ministrijas,
valdības dienesti un parlamenti,
tiesas,
centrālās bankas,
valsts un pašvaldību administratīvie dienesti
3
• Izņēmuma gadījumā, izskatot katru konkrēto
gadījumu, NVE var norīkot tāds darba devējs, kas nav
valsts publiskās pārvaldes iestāde ar nosacījumu, ka
NVE darba devējs:
• ir neatkarīga universitāte vai pētniecības organizācija;
• darbojas publiskajā sektorā.
• NVE darba devējam ir jāatbilst kritērijiem:
• jābūt piesaistītam publiskās pārvaldes iestādei;
• resursi galvenokārt jāsaņem no valsts finansējuma;
• iespējamo ar citām privātām un valsts struktūrām tirgū
konkurējošo darbību daļai jābūt mazākai nekā pusei no
tā darbībām.
4
Darba devējs: Fizikālās enerģētikas institūts
Valsts zinātniskais institūts – atvasināta publiska persona, kas atrodas
Izglītības un Zinātnes ministra pārraudzībā
Zinātniski pētnieciskais darbs tiek organizēts 12 zinātniskajās laboratorijās
un grupās
Mērķis - ar zinātniskām metodēm iegūt jaunas zināšanas un izstrādāt
inovatīvas tehnoloģijas, lai sekmētu enerģētikas un ar to saistīto nozaru
iltspējīgu attīstību un konkurētspēju
Institūts:
1) veic fundamentālos un lietišķos pētījumus enerģētikas un ar to saistītajās dabas
zinātņu un inženierzinātņu nozarēs;
2) veic atjaunojamo enerģijas avotu izpēti, ar to izmantošanu saistīto tehnoloģiju
ieviešanu un energoefektivitātes pasākumu izstrādi;
3) piedalās valsts un starptautiskajos pētījumu projektos un pētniecības programmās;
4) sniedz pakalpojumus pētniecības un tehnoloģiju pielietojuma jomā;
5) sadarbībā ar augstskolām un enerģētikas jomā strādājošām komercsabiedrībām,
biedrībām un nodibinājumiem piedalās inženierzinātņu speciālistu sagatavošanā.
5
Atlases procedūra
• Pirms norīkojuma ģenerāldirektorātam ir jāsaņem atļauja
izmantot NVE saskaņā ar gada stratēģisko plānošanu un
provizorisko budžeta projektu
• Sludinājumi par pieteikšanos - Personāla un administrācijas
ģenerāldirektorāts sazinās ar pastāvīgo pārstāvniecību, kas
izplata aicinājumu izteikt interesi atbilstīgi attiecīgā
ģenerāldirektorāta pieprasītajam profilam
• Pieteikumus pastāvīgā pārstāvniecība nosūta Personāla un
administrācijas ģenerāldirektorātam, kas pārbauda atbilstību
kritērijiem un nosūta konkrētajiem departamentiem
Administratīvās procedūras ilgums aptuveni 6-9 mēneši
Konkrētajā gadījumā: 2012.gada maijā iesniedzu pieteikumu;
Komisijā sāku strādāt 2013.gada janvārī
6
Prasības NVE kandidātiem
• jābūt kādas Eiropas Savienības dalībvalsts vai
Eiropas Ekonomiskās zonas valsts pilsonim, bet
izņēmuma kārtā var tikt pieļautas atkāpes;
• jābūt personai, kuru darba devējs ir nodarbinājis
vismaz divpadsmit mēnešus kā pamata darbinieku
vai līgumdarbinieku pirms viņa norīkošanas;
• jābūt vismaz trīs gadu pieredzei attiecīgajā jomā
(administratīvo, juridisko, zinātnisko, tehnisko,
padomdevēja u.c. uzdevumu veikšanā);
• labas kādas Savienības valodas zināšanas un
apmierinošas kādas citas Savienības valodas
zināšanas apjomā, kas vajadzīgs pienākumu
veikšanai
7
NVE kandidāta pieteikums
• 1. Pretendenta pieteikums;
• 2. Pretendenta CV;
• 3. Pretendenta darba devēja rakstiski izteikta
gatavība uzņemties atbilstošās saistības:
Darba devējs apņemas norīkojuma laikā saglabāt
darbinieka mēneša darba algu (mēnešalgu) un veikt
valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kā
arī pēc darbinieka atgriešanās no darba Eiropas
Savienības institūcijā nodrošināt viņam tiesības ieņemt
iepriekšējo vai līdzvērtīgu amatu (darbu).
•
8
• Darba devējs:
• turpina maksāt algu, saglabā administratīvo
statusu vai līgumu norīkojuma perioda laikā un
informē personāla un administrācijas
ģenerāldirektorātu par izmaiņām;
• turpina nodrošināt NVE sociālo tiesību kopumu, jo
īpaši sociālās apdrošināšanas un pensiju jomā
• Eiropas Komisija:
• maksā uzturēšanās dienas naudu un ikmēneša
uzturēšanās pabalstu visu norīkojuma laiku;
• stājoties dienesta attiecībās un beidzot savu
pienākumu veikšanu, atlīdzina ceļa izdevumus
starp izcelsmes vietu un norīkojuma vietu;
• uz NVE attiecas Komisijas negadījumu
apdrošināšanas shēma
9
Norīkojuma ilgums
• Sākotnējais norīkojums nedrīkst ilgt mazāk par
sešiem mēnešiem un vairāk par diviem gadiem
• To var pagarināt vienreiz vai vairākkārt kopumā uz
laiku, kas nepārsniedz četrus gadus.
• Izņēmuma kārtā pēc attiecīgā ĢD pieprasījuma, un
ja to pamato dienesta intereses, personāla un
administrācijas ģenerāldirektors var atļaut
pagarināt norīkojumu vienu vai vairākas reizes
maksimāli uz diviem papildu gadiem pēc četru
gadu perioda beigām.
10
Darba apstākļi
• Uz NVE attiecas Komisijā spēkā esošais darba laiks
(elastīgais darba laiks, tāldarbs);
• Uz NVE attiecas Komisijā spēkā esošie noteikumi par
darba nespēju slimības vai nelaimes gadījumu dēļ;
• Uz NVE attiecas Komisijā spēkā esošie noteikumi par
ikgadējo atvaļinājumu un īpašo atvaļinājumu, ko
piemēro ierēdņiem (papildus divas īpašā atvaļinājuma
dienas divpadsmit mēnešu laikposmā, lai NVE varētu
nokļūt līdz savam darba devējam);
• NVE ir tiesīgs apmeklēt Komisijas rīkotus mācību
kursus (datorapmācība, valodu kursi u.c.);
• NVE var nosūtīt komandējumā.
11
NVE uzdevumi
• sniegt Komisijai savu pieredzi uz zināšanas
jautājumos, kurus viņi pārzina,
• savas izcelsmes valstij un iestādei sniegt
zināšanas par Savienības jautājumiem, kas
iegūtas viņu norīkojuma laikā
• Ieguvums Latvijai konkrētajā gadījumā:
• novērstas kļūdas atbilstošās jomas dokumentos,
kurus izmanto Latvijā;
• datubāzes papildināšana ar nepieciešamajiem
terminiem, kas atvieglo darbu gan Komisijas, gan
ārštata tulkotājiem
12
NVE pienākumi DGT LV departamentā
• Sniegt konsultācijas par enerģētikas un vides jomu
terminiem un to pielietojumu LV departamenta
tulkotājiem un terminologiem;
• Rediģēt enerģētikas un vides jomas tekstus, ko
tulkojuši LV departamenta un ārštata tulkotāji;
• Darbs ar terminu datubāzi IATE (esošo terminu
rediģēšana, datubāzes papildināšana ar jauniem
terminiem);
• Veidot un uzturēt kontaktus starp Latvijas
institūcijām un LV departamentu.
13
Darbs pie enerģētikas
terminoloģijas
• Esošo enerģētikas terminu izskatīšana un
korekcijas IATE;
• Jaunu enerģētikas terminu ievadīšana IATE:
• Obligāto projektu ietvaros;
• Biežāk lietotie termini;
• Termini no pēdējiem svarīgākajiem normatīvajiem aktiem
(regulām, direktīvām);
• Rediģētajos tekstos sastaptie termini
• Semināri par aktuālākajiem terminiem un biežāk
pieļautajām kļūdām
14
Jomas, kurās būtu nepieciešami
eksperti:
•
•
•
•
•
•
•
•
Ķīmija (bioķīmija, nanotehnoloģijas, farmācijas ķīmija u.c.
Finanšu tirgus
Ekonomika
Grāmatvedība
Muitas procedūras
Dzelzceļš (tehniskās specifikācijas)
Sauszemes transportlīdzekļi
Ostu un ceļu būve (pārsvarā – struktūrfondu kontekstā)
15
Paldies par uzmanību!
16

similar documents