- สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

Report
การประชุมรองอธิการบดีที่ดแู ล
งานด้านต่างประเทศ
ของสถาบันอุดมศึกษาไทย
หัวข้อการนาเสนอ
การดาเนินงานด้านต่างประเทศ
ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
ความเคลื่อนไหวด้านอุดมศึกษา
ระหว่างประเทศ
1. การดาเนินงานด้านต่างประเทศ
ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
1.1 โครงการที่อยู่ระหว่าง
ดทายุทธศาสตร์ด้านต่างประเทศ
ิ นการ
ด1.1.1าเนการจั
ของการอุดมศึกษาไทย
1.1.2 การจัดทายุทธศาสตร์ความร่วมมือทาง
วิชาการด้านอุดมศึกษา
กับประเทศ
เพื่อนบ้าน (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์และ
เวียดนาม)
1.1.1 การจัดทายุทธศาสตร์ด้าน
ต่างประเทศของการอุดมศึกษาไทย
(พ.ศ. 2556 – 2560)
1. การพัฒนาระบบ
2. การยกระดับ
และกลไกการ
คุณภาพวิชาการให้
บริหารจัดการ
เทียบเท่ามาตรฐาน
อุ
ด
มศึ
ก
ษ
ิ ฒนา
4. การพั
นานาชาต
อุ3. ดการพั
มศึกฒ
ษาให้
นา
นั
ก
ศึ
ก
ษาให้
เ
ป็
น
าไทย
สถาบั
ดิมศึ
กษามีง้ บัณฑิตที่มีคณ
เครือข่นาอุยว
ชาการทั
ุ ลักษณะ
ขีในและระหว่
ดความสามารถสู
าง ง ที่พึงประสงค์ทงั ้ ใน
ฐานะประชากรของ
ประเทศในสาขาที่
1.1.2 การจัดทายุทธศาสตร์ความ
ร่วมมือทางวิชาการด้านอุดมศึกษา
กับประเทศเพื่อนบ้าน
(กั
ม
พู
ช
า
ลาว
เมี
ย
นมาร์
และ
1. การระดมความร่วมมือจากภาคเอกชน
เวีองค์
ยดนาม
) างประเทศและประเทศที่เป็ น
กรระหว่
หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาความ
ิ ชาการ
ร่
ว
มมื
อ
ทางว
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน
3. การแลกเปลี่ยนและพัฒนาองค์ความรู้และ
ความเชี่ยวชาญ
4. การสร้างเสริมประสบการณ์ ให้นักศึกษาได้
เรียนรู้เกี่ยวกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
1.1.3 การจัดสรรทุนพัฒนาอาจารย์
และนักศึกษา
นักศึกษาอาจารย์
โครงการ
แลกเปลี่ยน
AIMS
นักศึกษาไทยและ
UMAP
อาเซียน
DUO - Thailand
ASEA Uninet
- On Place Thailand
Scholarship (Cambodia, Laos)
- ทุนด้านดุริยางศิลป์
(คลาสสิค)
- Master Class in Voice and
Piano Accompaniment
Technology Grants (Ph.D., Post
Doctoral Research, Sandwich for
Ph.D.)
ASEA Uninet
- Staff Exchange
- Senior & Junior Scientists
- Guest Professor
Franco – Thai Cooperation
Programme
RBD
1.1.4 การประเมินผลการดาเนิน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
บุคลากรกับต่างประเทศของ สกอ.
1.
-
2.
/
(
.)
/
(
/
.)
/
/
2538
1.
(UMAP)
(University Mobility in Asiaand the Pacific: UMAP)
2
1
2.
ASEM-DUO
Fellowship Programme
(DUOThailand)
6
(European Union: EU)
2549
“
2554
”
1. การดาเนินงานด้านต่างประเทศ
ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุ1.2ดโครงการร
มศึกษา ิ เริ่มใหม่
โครงการ “การพัฒนาฐานข้อมูลดัชนี การ
อ้างอิงวารสาร
สาหรับประเทศใน
กลุ่มอาเซียน”
1.2.2 โครงการประกวด ผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ด้าน
อาเซียน เรื่อง
“อาเซี ยน ... แตกต่างอย่างกลมกลืน”
1.2.3 การสัมมนา “Education Internationalization
Forum”
1.2.4 การประชุม เรื่อง “Understanding and Improving
1.2.1
Research Outcomes for Thailand”
1.2.1 ASEAN Citation Index (ACI)
KM
TH
MY
IN
LA
ACI
MM
VN
SG
PH
BN
เ ่ ่ เ รมใ ้ประเ ศ
ม
ก
เ
น
้
น ้ ม
นเ
แ ะ
ใ ้ ก นใ ้เก ก ร ฒน
ค ก . น นนน ประม
ก ร
ใ ้ ม . เน นก ร ้ แ ่
ป
.ศ. 2554 แ ะม ก ร
ประ มแ ้ 1 คร ้
มก ร เนนก รเ น ้แ น
แ ่ ะประเ ศเ ้ เป็ น ACI
Steering Committee แ ะมก ร
ร้ ค มร่ มม ก Scopus
เ ่ ใ ้มม ร น ก
1.2.2 โครงการประกวด ผลิตและ
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ด้าน
อาเซียน เรื่อง “อาเซียน ... แตกต่าง
อย่างกลมกลืน”
ประกวด
กลุ่มเป้ าหมายคือนักศึกษา
ภาพยนตร์สนั ้
ระดับปริญญาตรีใน
และสื่อแอนิ
สถาบั
น
อุ
ด
มศึ
ก
ษาในสั
ง
กั
ด
และ
มีการจั
มเชิงปฏิบตั ิ กในก
ารให้ากัแบก่ สกอประกาศ
เมชัดนประชุ
่
.
โครงการ
ทีมที่ผา่ นการคัดเลือกเค้าโครง
ผลงาน โดยผู้เชี่ยวชาญในสายงาน ต้นเดือน
ก. ค .
การผลิตสื่อ
1.2.3 Education Internationalization Forum:
Measuring Internationalization for Multiplier
Effects
เ ่ ร้ ค ม ระ นก
ในก ร ่ เ รมค มเป็ น
ก
มศึ ก ไ
แ ะก น ศ
แ ะ
กร ก ร เค ่ น
ค มเป็ น ก
ก . เนน คร ก ร
มศึ ก ไ
ร่ มก
• ม น ก รศึ ก ไ เมรกน
•
นเ ก ครร
ก กรรมประก
้
- รร
Core of
Education Internationalization
- เ น Mapping and Measuring
Thailand’s Education
Internationalization
- ประ ม ๊ ะก ม
(เ
ะก ม)
่
1.2.4 Understanding and Improving Research
Outcome for Thailand
16 – 17 มิถน
ุ ายน
2557
กเป ่ น
ร ์ ้ นก ร
ผูเ้ ข้าร่วมประชุมมี 2 กลุ่ม
เ ่ แ
ประ ก
•ม
ระ ่
เ้ ่
ม
นเรศ รแ ะ
ใน
เ รเ ก
น่
น เ่ ก ่
น มศึ ก ไ
้
น มศึ ก
กแ ่
ร ม ้ แน
ในก ร •
ฒน ก ร
แ ะ
ก ร
เ ่ น ไป ่
ก ร ฒน
น มศึ ก ไ ใน
1.2.5 โครงการพัฒนาผูน
้ าเยาวชนเพื่อ
สร้างความตระหนักถึงผลกระทบจาก
ร้ เคราสู่ ่ประชาคมอาเซี
น
นเ ่ ใ ้เป็ยนก
การเข้
น ไกน
้ เ
ค
มรแ
้ ะประ ก ร เก
์ ่ ก ประ
กศึ ก
่ร ค มเ
่ เ ่ นน
ศนค แ ะค ม
้
้ ใ
กระ
กก รเ ้ ่ ประ คม เ
กรรศึคก ม ก
ร
นแ
ะก
ร
ร
ระ นกใ ้นกศึ ก แ ะ ้
้
นกศึ กน มศึ ก ไ เ ็ นค ม ค
คม
เ
น
ระ นก ึ
น ม
่ ่
แก
ร ร่
แ ะประ
น์
ก รเ ร มค ม ร้ มในก รเ ้ ่ คม
ฒน รรมแ ะค มร่ มม
ก ร ใ่ ก ้
่ น
ึ้ ก ก มประเ
ศ ม ก เ น เ ่ ร้
่
กลุ
เป้ าหมาย
ศึกษาทีมศึ
่เคยเข้
ร่วมโครงการ
ค ่มมก
มก น : นักระ
ก าใน
เ น
แลกเปลี่ยนนักศึกษากับประเทศในกลุ่มอาเซียน
และอาจารย์ผด้ ู แู ลงานด้านต่างประเทศ
2. ความเคลื่อนไหวด้านอุดมศึกษา
ระหว่างประเทศ
การส่งเสริมความเป็ นสากลของ
อุดมศึกษา
2.2 กรอบความร่วมมือ Asia-Europe Meeting of
Ministers for Education (ASEMME)
2.3 การปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่ วยงาน
ที่กากับดูแลการศึกษา ของ
ต่างประเทศ
2.1
2.1 การส่งเสริมความเป็ นสากลของ
อุการร่
ดมศึวมมืกษา
อกับสหภาพยุโรปดาเนินโครงการ
Internationalization and Tuning of Higher Education Structures
Internationalization of
Higher Education
ก .เ
้เ ่
EU ม ร่ มประเมน
คร ก รแ กเป ่ น
นกศึ ก
ก .
แ ะศึ ก เปร เ
ก ร ร ก ร
รปก ก ร
ร ม เป็ นประ คม
เ น
มก ร
ประ ม
ก ร
เนน นแ ะ
University Governance
Standard and Evaluation
ก .เ
้เ ่
EU ม เป็ น
กร
แ กเป ่ นค มรแ
้ ะ
แน ป
่
ก ร
ก ก แ
ม
ใ ้
University Governance
Program (UPG)
นค
ม
ก .เ
้เ ่
EU ม ประ มเ
ป
ก รร่ มก
ค
ร ไ์
ใน
่ ๆ เ ่
เก ก
ะแ ะ
ก ร น แ ะ
ร่ มกน ร้ เคร ่ ม
เ่ ม ะ มก
เน้
มก ร
ประ มน เ น
2.1 การส่งเสริมความเป็ นสากลของ
อุดการร่
มศึวกมมืษา
อกับสหรัฐอเมริกาเพื่อส่งเสริมความ
เป็ นสากลของอุดมศึกษาไทย
ก . ไ ประ
นเ ศ
ร ร ก
ค แ ะ
้
์
เ้ ่
ก ร เมรก ม ประ ม ร แ ะ
แ กเป ่ นประ ก ร ก
ก .แ ะ
์
น มศึ ก ไ เก ่ ก ค มเป็ น ก
มศึ ก
แ ะไ ม
คม
้ ก ร
่ กร ก ร ฒน
ค มเป็ น ก
มศึ ก ไ
(Creating an
Internationalization Framework: A Manual for Thai Colleges and
Universities)
2.2 กรอบความร่วมมือ Asia-Europe Meeting
of Ministers for Education (ASEMME)
การจัดตัง้ กลุ่มผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อ
ร่วมกันสร้างกลไกการถ่ายโอน
หน่ วยกิตระหว่างภูมิภาค
โครงการ ASEM Work Placement Pilot
Program
การปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่ วยงานท
กากับดูแลด้านการศึกษาของ
ต่างประเทศ
Ministry of Education
Ministry of Education
Ministry of Higher Education
Ministry of Higher Education
and Research
Ministry of Education
Ministry of National Education,
Higher Education and Research
ขอบคุณ

similar documents