******* 1 - Amazon Web Services

Report
O
R
C
O
OH
Carbooxylic acid
H
reduetion
R
C
H
aldehyde
O
H
R
C
H
reduetion
alcohol
2
alcohol
aldehyde
RCH2OH
RCH OH
H
reduetion
RCH3
alkane
O
O
RCH3
O
O
RCH2OH
H
H
O
Ar CH
ArCH Cl
3
2
H
O
R
O
H
C
H
H
R
C
OH
O
ArCHCl
2
ArCCl
H
3
4 RCO2H + 3 LiALH4
Et2O
[(RCH2O)4 AL ]Li + 4H2+ 2LiAL
H2O/H2SO4
4 RCH2OH + AL2(SO4)3 + Li2SO4
CH3
CH3
1) LiALH4 / Et2O
CH3
C
CH3
CO2H
C
CH2OH
2) H2O / H2So4
CH3
2,2Dimethyl propanoic acid
CH3
Neopentyl alcohol (92%)
O
R
C
OR
+ H2
CuO,CuCr2O 2
175 úC/ 5000 psi
RCH2OH
+
ROH
1) LiALH4 / Et2O
RCH2OH + ROH
RCOOR
2) H2O / H2SO4
O
4RCH
+ NaBH4 + 3H2O
O
CH3CH2CH2CH
NaBH4
H2O
Butanone
CH
3CH2CH2CH2OH
+ NaH2BO3
ßÍæá Ãæáí
1 Butanol (85%)
Butaldehy de
O
CH3CH2 C CH3
4RCH2OH
OH
NaBH4
H2 O
CH 3CH2CHCH 3
2 Butanol(87%)
ßÍæá ËÇäæí
R
H3
B
H
+
R
C
:O:
R
ÇäÊÞÇá ÇáåíÏÑíÏ
O
H3 C
C2H5
H
C
R
:O::
R
alkoxide ion
H OH
H
C
R
alcohol
OH
RCH2OH
RCHO
O
O
RCH 2OH
1ú alcohole
[O]
R
C
aldehyde
H
[O]
R
C
OH
Carboxy lic acid
CrO3 + HCl +
N
+
-
N
HCrO Cl
3
py ridinium chloro chromate(PCC)
CH3 O
CH3
H5C2
C
CH2OH + PCC
CH2Cl2
25 C
(H5C2)2 C
C
H
2 - Ethyl -2-methyl butanel
‫ثانيا‪/‬‬
‫أكسدة الكحوالت األولية إلى حمض كربوكسيلي ‪ :‬ـ‬
‫‪RCO2H‬‬
‫‪+‬‬
‫‪RCO2H‬‬
‫‪H 3O‬‬
‫‪+ MnO 2‬‬
‫‪RCH2OH‬‬
‫‪- +‬‬
‫‪RCO2 K‬‬
‫‪-‬‬
‫‪OH‬‬
‫‪H 2O‬‬
‫‪heat‬‬
‫‪RCH2OH + KMnO 4‬‬
OH
R CH R
O
R C R
CrO3 + H2SO4
H2CrO4
R
+
3CHOH + 2H2CrO4 + 6H
R
R
3+
C O + 2Cr + 8H2O
R
O
OH
H2CrO4
acetone , 35C
cyclo Octanol
cyclo Octanoe
92% - 96%
H
H
CH3
:O:
+
C
CH3
: O:
H
H O
Cr
H O:
..
..-
O
R
H
H
H
O
O Cr
C
Cr O
.. +.. +
H O H
C
H
+
O :O:
R
:O :..+
H
O
..O :
O
H
H
H
O
O:
O O+ H
H H H
O Cr
C
O
H H
O
:O:
O Cr
C
:O:
H
H
..
H O:
H
..
O:
O
C O
Ketone
+
..
: Cr O :
: O:
H
HCrO 3
KMnO4
O
O
KMnO 4,OH
R
C H
H3O
R
R C OH
O
C
H
Ag2O,OH
O
R
C
Ag2O
OH
H3O
-: ‫مثلعلى ذلك‬
‫ ) بإستخدام حمض بيروكسي إلى استر‬acetophenone( ‫اكسدة االسيتوفينون‬
.)phenyl acetate( ‫هو فينيل أستيت‬
O
O
C
H5C6
C
R
CH3
Phenyl acetate
OOH
C6H5 O
O
C
CH3
Aceto phenone
H
H A
O
O
O
+H
C
C6H5
H3 C
C
O
O
H3C
+
O
CH3
O
C
:O: C6H5
C O
O
C
R
C6 H5
H
H
O C R
C6 H5
-HA
H3C
:A -
O
O
O
O
O
O
C O O C R
H
C6H5 :A-
C
H A
H
H
H3C
R
C6H5
H3 C
H
O
C
H3C
C
:OH
C6 H5
+
:O
C
R
O
O
+
CH COOH
O
CH3COOEt
3
Zn(Hg)
PhCOCH
3
HCl
PhCH CH
2
3

similar documents