2 โด๊ซของวัคซีน เจ อี

Report
โดย
รศ.(พิเศษ)นายแพทย์ทวี โชติพทิ ยสุ นนท์
ผู้ทรงคุณวุฒริ ะดับ 11, สถาบันสุ ขภาพเด็กแห่ งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุ ข
วันที่ 13 กันยายน 2555 จ.เชียงใหม่
ภาระโรค (Disease Burden) ของไข้ สมองอักเสบ เจ อี
Annual incidence 6-10 per 100,000 population in Asia
Endemic with seasonal variation
Leading cause of CNS infection in Asia
30000 - 50000 cases/year
30-35% fatal, 50% permanent neuropsychiatric
sequelae
Mostly JE virus infection are asymptomatic
โรคไข้ สมองอักเสบ เจ อี ในทวีปเอเซีย
Source: Tsai TR, Chang GW, Yu YX. Japanese encephalitis vaccines. In Plotkin SA and Orenstein WA,
eds., Vaccines - 3rd edition, WB Saunders, Inc., Philadelphia, PA, 1999;672-710.
JE infection in Japan-2001
โรคไข้ สมองอักเสบ เจ อี ในประเทศจีน
มีการระบาดมา 50 ปี
ฤดูกาลระบาดในเดือน กรกฎาคม สิ งหาคม กันยายน
ภาคใต้ จะเกิด 1 เดือนก่ อนภาคเหนือ
มีผ้ ูป่วยกระจายทัว่ ประเทศ
ผู้ป่วยมักมีอายุ <15 ปี
การฉีดวัคซีน เจ อี สามารถลดจานวนผู้ป่วยจาก
174,923 ราย (ค.ศ.1971) เหลือ 5097 ราย (ค.ศ.2005)
( PMID : 1976 2980 )
JE Virus RNA found in Culex pipiens
Mosquitoes in Italy:- 2012
อาการชักเกร็งในไข้ สมองอักเสบ เจ อี
MRI or CT of the Brain in Encephalitis
JE
Herpes
Nipah
Courtesy slide from Professor Jeremy Farrer
How important of single case of JE encephalitis ?
1 case of JE encephalitis
=
500-1000 cases of JE infection
1 case of JE encephalitis
=
outbreak of JE infection
วงจรชีวติ ของโรคไข้ สมองอักเสบ เจ อี
จานวนผู้ป่วยไข้ สมองอักเสบ เจ อี ในประเทศไทย ค.ศ.1983-2004
JE vaccine (EPI)
Year
Data from Bureau of Epidemiology, Department of Diseases Control, Ministry of Public Health
สาเหตุของโรคไข้ สมองอักเสบในประเทศไทย, 2546-2548
JE encephalitis virus
(14%)
 Dengue virus
(9%)
 Enteroviruses
(14%)
 Others
 VZV
 Measles virus
 Hemophilus influenzae type b
 Pneumococcus
 Meningococcus

กรองแก้ว ศุภวัฒน์, สุรภี อนันตปรีชา, Angela J Peck, Sonja J Olsen. Encephalitis in Thailand.
%
ภูมคิ ุ้มกันต่ อ เจ อี ในระดับป้องกันโรคได้
ประเทศไทย 2547
JE3
JE2
อายุ
Courtesy slide from Dr Jarung Muangchana,MoPH,Thailand Source: Pornsak Yoocharoen et al (unpublished)
Diagnosis of JE Encephalitis
Encephalitis Diagnostic Criteria

Clinical



Fever
Conscious change
Laboratory

Encephalitis
WBC
5-500 mm3
Lymphocyte
> 50%
Protein
50-200 mg%
CSF
IgM for JE
> 40 unit
Serum
IgM for JE
> 40 unit
IgM ratio for JE : Dengue
>1
CSF

JE
Source: Bureau of Epidemiology, MOPH
การรักษา :- ยาต้ านไวรัส
RTC of Oral Ribavirin for JE in Children in
Utar Pradish, India
• N = 153 cases, age 6 mo. – 15 y.
• Diagnosis - Ig M Capture ELISA with Excyton®
- value of >100 considered JE
• 70 Ribavirin, 83 placebo
• Result
:- No different in both group
:- mortality rate 27.1% VS 25.3%
[odd ratio 1.1 (95% CI 0.5-2.4%)]
Oral Ribavirin has no effect in reducing mortality in JE
( AFP article Feb 24, 2010. )
Interferon alpha-2a Treatment in JE patient
• Randomized double-blind placebo-controlled
trial in Vietnam
Interferon alpha -2a had no benefit for
treatment of JE
( Solomon T. Lancet 2003; 361: 821-6. )
การป้องกัน
วงจรชีวติ และการควบคุมโรคไข้ สมองอักเสบ เจ อี
Courtesy slide from Dr Jarung Muangchana,MoPH,Thailand
Vaccine introduction in EPI Thailand
1977
1984 1986 1988
BCG
DTPw (2 doses)
OPV (2 doses)
Typhoid (students)
1990
1997
2005
M
R (female students)
HB
JE
MMR
Courtesy slide from Dr Jarung Muangchana,MoPH,Thailand
DTPw-HB
EPI สาหรับวัคซีน เจ อี ในประเทศไทย
• พ.ศ.2533
- 2 โด๊ ซของวัคซีน เจ อี (เชื้อตาย) ในพืน้ ที่ระบาด
(ภาคเหนือ)
• พ.ศ.2543
- 2 โด๊ ซของวัคซีน เจ อี (เชื้อตาย) ทั่วประเทศ
- เป้าหมายเด็ก อายุ 1 ปี ครึ่ง – 2 ปี , 2 โด๊ ซ ห่ างกัน 1 เดือน
• พ.ศ.2544
- 3 โด๊ ซของวัคซีน เจ อี (เชื้อตาย) ทั่วประเทศ
- โด๊ ซ 1-2 (ห่ างกัน 1-4 สั ปดาห์ ), โด๊ ซ 2-3 (ห่ างกัน 1 ปี )
การฉีดวัคซีน JE ในประเทศไทย :- 2553
• ความครอบคลุม 95% (2doses), 89% (3 doses)
• ไข้ สมองอักเสบในประเทศไทย (ภาพรวม)
- ก่ อน พ.ศ.2533
~1400-2000 รายต่ อปี
- พ.ศ.2552
น้ อยกว่ า 500 รายต่ อปี
• ประมาณ 20-30% ของไข้ สมองอักเสบเกิดจากไวรัส JE
• คาดการณ์ ข้นั ต่า 100-150 รายของ JE ต่ อปี (รายงาน 61-64%)
• ประมาณการณ์
140-210 รายของ JE ต่ อปี ในเด็กไทยอายุ <5 ปี
( BOE. Online 29 Jan 2010. )
อุบัตกิ ารณ์ โรคไข้ สมองอักเสบ (ทุกชนิด) และคาดการณ์ เกิดจากเชื้อ เจ อี
ในประเทศไทย ค.ศ.1971-2006
6
1
วัคซีน เจ อี
จดทะเบียน
ในประเทศไทย
5
Incidence, cases per 100,000
3
2
ฉีดวัคซีน เจ อี
(เฉพาะพืน้ ที่ระบาด)
4
booster
3
มีผู้ป่วย JE
เท่ าไหร่ ในปี พ.ศ.2553
Estimated JE
2
1
How
many JE
in 2010?
0
1970
1975
1980
1985
1990
1995
2000
2005
Source: Bureau of Epidemiology and Division of Arbovirus, MOPH
ชนิดของวัคซีน เจ อี
1. Killed vaccines
1.1 Mouse-brain derived
1.2 Cell culture derived
e.g. Vero, PHK cells
2. Live Vaccine :2.1 Live attenuated - SA14-14-2
2.2 Live molecular - ChimeriVax JE
การตอบสนองของ Neutralizing Antibody ในเด็กที่ฉีดวัคซีน เจ อี
เชื้อตาย สายพันธุ์ Nakayama VS Beijing strain
Strain
After
2nd dose
1 yr. after
2nd dose
After
3rd dose
Nakayama
94 - 97 %
78 - 89 %
95 - 100 %
Beijing-1
94 - 99 %
88 - 100 %
100 %
Homologous vaccine is better than heterologous vaccine
( vaccine 3rd eds; Plotkin SA, 1999 : 672. )
Preference of JE Strain
(Nakayama VS Beijing)
Beijing strain more widely use than Nakayama
more immunogenicity
less antigen use
more easy in production
ตารางฉีดวัคซีน เจ อี ในบางประเทศของทวีปเอเซีย
Country
Primary
(2 doses)
Booster 1
(3rd dose)
Booster 2
(4th dose)
Booster 3
(5th dose)
Japan
6 mo.
1 - ½ y.
9 - 13 y.
14 - 15 y.
Korea
1 - 1½ y.
2 ½ y.
6 y.
12 y.
PR China
1 y.
2 y.
6 y.
10 y.
Taiwan
1 - 1½ y.
2 ½ y.
6 - 7 y.
-
Thailand
1 - 1½ y.
2 ½ y.
6 - 8 y. (?)
-
ปัญหาใน “วัคซีน เจ อี เชื้อตายทีผ่ ลิตจากสมองหนู”
1. ผลิตยาก ภาระงานมาก (หนู 1 ตัว = 1 โด๊ ซ)
2. เพิม่ การผลิตยาก
3. มีผลข้ างเคียงทางสมองหากฉีด > 5 โด๊ ซ
วัคซีนยังมีประสิ ทธิผลดีมาก แต่ ต้องกระตุ้นบ่ อย
JE Encephalitis at Kamphaengphet
Hospital, 2000-2004 (1)
• N = 61, age 1-15 y.
• Diagnosis by JE IgM in CSF > 40 IU
• M : F = 39 : 22 = 1.8 : 1
• 30% of patients had ever vaccinated with
2-3 doses of MB JE Vaccine
• All were survived
( Thai Journal of Pediatric 2008;47:19-25. )
JE Encephalitis at Kamphaengphet
Hospital, 2000-2004 (2)
Number
50
25
43 (70%)
N = 61
14 (23%)
4 (7%)
0
3 doses
2 doses
No JE Vaccination
Number of JE Vaccine (doses)
( Thai Journal of Pediatric 2008;47:19-25. )
JE Encephalitis at Kamphaengphet
Hospital, 2000-2004 (4)
Importants issue :• 30% of JE vaccinated children (2-3 doses) of
inactivated MB JE Vaccine) are failure
•
9/43 (21%) of JE unvaccinated children
acquired JE infection before 18 month old as
recommendation by Thai MOPH
•
Inactivated MB JE vaccine efficacy and
effectiveness remain uncleared
( Thai Journal of Pediatric 2008;47:19-25. )
ชนิดของวัคซีน เจ อี
1. Killed vaccines
1.1 Mouse-brain derived
1.2 Cell culture derived
e.g. Vero, PHK cells
2. Live Vaccine :2.1 Live attenuated - SA14-14-2
2.2 Live molecular - ChimeriVax JE
Ixiaro® วัคซีน เจ อี เชื้อตายผลิตจาก Vero-cell
US-FDA approved for adult traveler vaccine on March 30, 2009
 Total 5102 subjects in 8 clinical trials
 Phase III, RCT 2 doses of Ixiaro® VS 3 dose JE Vax® in adult1
:- Ixiaro produce protective NT 99% at 56 day post 2nd dose
:- Ixiaro produce protective NT 95% at 6 mo. post 2nd dose
:- Ixiaro produce protective NT 83% at 1 y. post 2nd dose2
:- Better local tolerability profile than JE-Vax3

1 = Lancet 2007 ; 370 : 1847-53.
2 = Vaccine 2008 ; 26 : 4382-6.
3 = J Infect Dis 2008 ; 198 : 493-9.
Ixiaro® Inactivated Vero-cell derived JE Vaccine (2)

เป็ นเชื้อตายของสายพันธุ์ SA 14-14-2 ใน vero-cell AIOH
adjuvanted เป้าหมายสาหรับผู้เดินทาง

ใช้ ในคนอายุ > 17 ปี

2 โด๊ ซ ห่ างกัน 28 วัน

ควรฉีดเข็ม 2 1 สั ปดาห์ ก่อนเดินทางสู่ พนื้ ทีก่ ารระบาด

ผลข้ างเคียงเฉพาะที่ > 10% , ผลข้ างเคียงทั่วไป > 10%

มีขายในประเทศสหรัฐอเมริกาและทวีปยุโรป (ยกเว้ น เอเซีย)
ตารางคาแนะนาฉีดวัคซีน เจ อี เชื้อตายผลิตจาก
สมองหนู ประเทศไทย
ข้ อบ่ งใช้

เด็กไทยทุกคนอายุ 12-18 เดือน (รวมทั้ง HIV)
ข้ อห้ ามใช้
ตั้งครรภ์
 ไข้ เฉียบพลัน
 ประวัตแ
ิ พ้ส่วนประกอบของวัคซีน เจ อี

ชนิดของวัคซีน เจ อี
1. Killed vaccines
1.1 Mouse-brain derived
1.2 Cell culture derived
e.g. Vero, PHK cells
2. Live Vaccine :2.1 Live attenuated - SA14-14-2
2.2 Live molecular - ChimeriVax JE
Live-attenuated JE (SA 14-14-2) Vaccine
JE virus strain SA 14 (discovered in Xian, PRC)
SA 14
adult mice 11 passages
100 serial passages in PHK cell
SA 14 A
clone 5-3
clone 14-2
(less immunogenic)
(more immunogenic)
( Am J Trop Med Hyg 1998;39:214. )
VACCINE
ประสิ ทธิผลของวัคซีน เจ อี เชื้อเป็ นอ่ อนฤทธิ์ (SA 14-14-2)
Year
Country
Regimens
% Efficacy [ 95% CI ]
1988
PRC
3 doses
( 1, 2, 4-5 yo )
booster ?
1996
PRC
1 dose
2 doses
1999
Korea
1 dose
( 1-3 yo )
96
2001
Nepal
1 dose
( 1-15 yo )
99.3 [ 94.9-100% ]
95
80 [ 44-93% ]
97.5 [ 86-99.6% ]
JE Cases in Children Aged 1-10 Years in
Yongfeng County during 1979-1999 (2)
JE Cases
Year


1978-1988
1989-1999
No
Death
769
138
87
11
Death rate
per 100,000
2.48
0.27

1st dose at one year at age, boosted at 2 years of age

138 cases
:- 9 cases vaccinated with Live JE vaccine
:- 129 cases no vaccination
VACCINE EFFICACY = 99%
( Chin J Biological, 2001; 14, No 3 )
ประสิ ทธิผลของวัคซีน เจ อี SA14-14-2 (โด๊ ซเดียว) ต่ อโรค
ไข้ สมองอักเสบ เจ อี 6 เดือนหลังฉีด ประเทศอินเดีย
Vaccine
Case
Efficacy
Controls
Group
Patients
(95% CI)*
(N=429)
(N=20)
%
Vaccinated
4 (20)
339 (79.0) 0.055
94.5
subjects
(0.012-0.184) (81.5-98.9)
Unvaccinated 16 (80) 90 (21.0)
subjects
Exact Odds
Ratio
(95% CI)
( Kumar R. NEJM 2009; 360: 1465-6. )
ตารางการฉีดวัคซีน เจ อี เชื้อเป็ นอ่ อนฤทธิ์ชนิด SA14-14-2
ในทวีปเอเซีย ค.ศ.2006
ประเทศ
 จีน
 เกาหลี
 เนปาล
 อินเดีย
 ไทย
จานวนโด๊ ซ
อายุทฉี่ ีด
3
3
1
1
2
8 ด. , 2 ปี , 6 ปี
12 ด. , 2 ปี , 6 ปี
12-15 ด.
12-15 ด.
12 ด. , 15 ด.
ตารางการฉีดวัคซีน เจ อี เชื้อเป็ นอ่ อนฤทธิ์ชนิด SA14-14-2
ในทวีปเอเซีย ค.ศ.2010

จีน :- ค.ศ. 2005
:- ค.ศ. 2010
 เกาหลี
 ไทย
3 โด๊ ซ ที่ 8 ด. , 2 ปี , 7 ปี
2 โด๊ ซ ที่ 8 ด. , 18-24 ด.
3 โด๊ ซ ที่ 1 ปี , 2 ปี , 6 ปี
2 โด๊ ซ ที่ 12 ด. , 15 ด.
อินเดีย เนปาล
 ศรีลงั กา
1 โด๊ ซ ที่ 12 ด.
1 โด๊ ซ ที่ 9 ด.

( Data from CDIBP - china.)
หลักการ 1 เข็ม หรือ 2 เข็ม ของ SA 14-14-2
1. ความแน่ นอนของ seroprotection
( 1 เข็ม = 90-95% ; 2 เข็ม = 100% )
2. ประเทศทีฉ
่ ีด 1 เข็ม น่ าจะเพราะมี natural booster
3. ประเทศทีฉ
่ ีด 2-3 เข็ม น่ าจะเพราะไม่ มี natural booster
ตารางคาแนะนาฉีดวัคซีน เจ อี เชื้อเป็ นอ่ อนฤทธิ์ SA14-14-2
ประเทศไทย
ข้ อบ่ งใช้
เด็กไทยทุกคนอายุ 12-18 เดือน

ข้ อห้ ามใช้

ผู้ทมี่ ีภูมิคุ้มกันตา่ เช่ น HIV , Steroid, Chemotherapy, etc.
ตั้งครรภ์
 ไข้ เฉียบพลัน
 ประวัติแพ้ ส่วนประกอบของวัคซี น เจ อี

ตารางคาแนะนาฉีดวัคซีน เจ อี เชื้อเป็ นอ่ อนฤทธิ์ SA14-14-2
(CD.JEVAX) โดยสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่ งประเทศไทย พ.ศ.2552
 2 โด๊ ซของวัคซีน เจ อี SA 14-14-2 (ห่ างกัน 3 เดือน)
 ถ้ าเด็กเคยฉีดวัคซีน เจ อี ชนิดเชื้อตายทีผ
่ ลิตจากสมองหนูมาก่ อน
- ถ้ าเคยฉีด 1 โด๊ ซ ให้ ฉีด SA14-14-2 จานวน 2 โด๊ ซ
- ถ้ าเคยฉีด 2, 3 โด๊ ซ ให้ ฉีด SA14-14-2 จานวน 1 โด๊ ซ
 ไม่ ควรให้ ในผู้ทม
ี่ ีประวัตแิ พ้วคั ซีน เจ อี มาก่ อน
วัคซีน เจ อี สาหรับผู้เดินทางเข้ าประเทศทีม่ ีการระบาด
• วัคซีน เจ อี ชนิดเชื้อตาย
3 doses
:- 0, 7 and 30 d. (or 0, 7 and 14 d.)
2 doses
:- 0, 28 d.
:- complete > 10 d. before travel
• วัคซีน เจ อี ชนิดเชื้อเป็ นอ่ อนฤทธิ์ (SA 14-14-2)
2 doses
:- 0, 1 yr.
คาแนะนาสาหรับการฉีดวัคซีนต่ าง ๆ สาหรับผู้เดินทางมายัง
ประเทศกาลังพัฒนา
Length of Travel
< 2 wk 2 wk - 3 mo.
> 3 mo.

Complete childhood vacci.
+
+
+

Yellow fever
+
+
+

Hepatitis A
+
+
+

Typhoid fever
+
+
+

Rabies
+
+
+

JE
+
+
+

Meningococcal
+
+
+
( Red Book 2006; P 99. )
An Open-label Study of the Immunogenicity,
Safety and Tolerability of A Single Dose Regimen
of CD.JEVAX® (Japanese Encephalitis Vaccine, Live)
In Healthy Thai Children aged 9-15 Months.
By
Live – Attenuated JE Vaccine in Thai
Children (1)

At Queen Sirikit National Institute of Child Health

March 2005 – December 2006

Healthy Thai Children, age 9-15 mos.,N=150

Methodology
:- Vaccination 1 at D0.
Vaccination 2 at D90, if seronegative at D30.
:- Reactogenicity – local and systemic reaction
:- Immunogenicity – PRNT for JE antibody
( > 10 = seropositive )
Live – Attenuated JE Vaccine in Thai
Children (4)

Single dose of Live JE Vaccine (CD.JEVAX)
JE Seropositive at D30 = 89.3%
JE Seropositive at D90 = 5.7%
Single dose Live JE Vaccine,
Seroconversion rate = 95%

2-doses of Live JE Vaccine (CD.JEVAX)
Seroconversion rate = 100%
1 ปี - หลังฉีด
Live JE Vaccine 1 เข็ม
First Year Follow Up after Single Dose
of Live JE Vaccine (SA 14-14-2) (3)
• 1 dose of SA-14-14-2 remain seropositive = 99%
• 1 dose of SA-14-14-2 + 1 or 2 doses inactivated JE
seropositive = 100% ( high titer )
• GMT for G3 or SA are 5 - 6 times increase when
booster with inactivated JE vaccine
2 ปี - หลังฉีด
Live JE Vaccine 1 เข็ม
CONCLUSION (1)

In group of 1 doses of CD.JEVAX
-at enrollment, induced seropositive = 95%
-at 1 year after, induced seropositive = 94%
-at 2 year after, induced seropositive = 81%

NT antibody decreasing with time,but remain higher
than protective level ~5-10 times at the end of 2 years
after vaccination with single dose CD.JEVAX
CONCLUSION (2)

In group of 2 doses of CD.JEVAX
-at enrollment + 90d ,induced seropositive = 100%
-at enrollment + 1Yr ,induced seropositive = 100%
-at enrollment + 2Yr ,induced seropositive = 100%
-NT antibody decreasing with time, but remain high
SA 14-14-2 Vaccine in Thai Infant and 2 years Follow Up
Seropositive rate (PRNT >10)
95%
100%
94%
100%
100%
81%
Single dose of SA 14-14-2
Two doses of SA 14-14-2
( Tawee Chotpitayasunondh. Unpublished data 2005-2009.)
Efficacy :- Seropositivity Rate of SA 14-14-2
99.25%
98.99%
98.5%
96.2%
( Nepal Study- single dose )
( PR China Study- two doses )
Live JE Vaccine 1 เข็ม
1- 2 Mouse - Brain JE Vaccine
Combination of Inactivated MB and Live
SA 14-14-2 JE Vaccine*(Thailand)
Regimen
N % seropositive for
PRNT - JE
GMT

SA 14 - MB
11
100%
1229

SA 14 - MB - MB
3
100%
1604
Need more data for conclusion
* Data from Dr.Tawee Chotpitayasunondh’s Study
Mouse - Brain JE Vaccine
2 เข็ม
1 Live JE Vaccine
Combination of Inactivated MB and
Live SA 14-14-2 JE Vaccine*(S.Korea)
Regimen

MB - SA 14

MB - MB - SA 14
N % seropositive for
PRNT - JE
-
-
-
16
100%
1733
Need more data for conclusion
Vaccine 1999; 17: 2255-64.
GMT
Combination of Inactivated MB and Live SA
14-14-2 JE Vaccine*(Sri Lanka):3rd Dose

147 children age 2 yo.

Had vaccinated with 2 doses of MB-JE vaccine

Booster with one dose of SA 14-14-2 vaccine
- 98% anti-JE positive at prevaccination
 GMT(760) increase = 4.2 time (95% CI 3.4 to 5.2)
- 2% anti-JE negative at prevaccination
 GMT = 527 unit
( Data from Dr. Mansour; PATH; 2008. )
Mouse - Brain JE Vaccine
3 เข็ม
1 Live JE Vaccine
Combination of Inactivated MB and Live SA
14-14-2 JE Vaccine*(Sri Lanka):4th Dose

153 children age 5 yo.

Had vaccinated with 3 doses of MB-JE vaccine

Booster with one dose of SA 14-14-2 vaccine
- 99% anti-JE positive at prevaccination
 GMT(1008) increase = 2.8 time (95% CI 2.3 to3.4)
- 1% anti-JE negative at prevacination
 GMT = 140 unit
( Data from Dr. Mansour; PATH; 2008. )
ชนิดของวัคซีน เจ อี
1. Killed vaccines
1.1 Mouse-brain derived
1.2 Cell culture derived
e.g. Vero, PHK cells
2. Live Vaccine :2.1 Live attenuated - SA14-14-2
2.2 Live molecular - ChimeriVax JE
ClimeriVax - JE Vaccine
Live-attenuated JE vaccine by Acambis
Gene segment of pr M and E of JE virus SA 14-14-2
replace to pr M and E gene of yellow fever virus
( YF 17 D strain )
Ongoing research in Thailand by Sanofi-Pasteur
JE
JE
Study Two - Immunogenicity Conclusions

98.8% seroconversion rate to the homologous virus reached
28 days after a single immunization with JE-CV

Persistence of high seroconversion rate following a single
immunization with JE-CV


97.4% at M6

95.0% at M12

91.4% at M24
Probability* greater than 0.9 of remaining seropositive (PRNT50
≥10) from 6 to 48 months after a single dose of JE-CV
79
* Estimated with Kaplan-Meier survival function
Summary of Inactivated MB and Live
SA 14-14-2 JE Vaccine
Regimen of Vaccine
Inactivated MB
1 dose
2 doses
3 doses
 Live SA 14-14-2
1 dose
2 doses
% Seropositive for
PRNT JE

50%
64 – 80%
95 – 100%
95 – 99%
100%
จานวนโด๊ ซของวัคซีน เจ อี SA14-14-2
ที่ขายไปทั่วโลก
 ตั้งแต่ ค.ศ.1988
: CDIBP ขายไป 458 ล้ านโด๊ ซ
 ประเทศทีใ่ ช้
: จีน เกาหลีใต้ ไทย กัมพูชา เนปาล อินเดีย ศรีลงั กา
และเกาหลีเหนือ
 ใน 5 ปี ที่ผ่านมา (ค.ศ.2005-9)
:- ใช้ ไป 196 ล้ านโด๊ ซ
:- ประเทศไทยใช้ ไป 434,940 โด๊ ซ (ค.ศ.2007-9)
( Chengdu Institute of Biological Products data, 2009 )
JE Vaccination Program in Asian Countries
related with Country’s GDP
สรุป :- สาระสาคัญของการป้ องกันไข้ สมองอักเสบ เจ อี
ในประเทศไทย-2551
1. ไวรัส เจ อี ยังเป็ นสาเหตุทสี่ าคัญทีส่ ุ ดของไข้ สมองอักเสบ
2. การฉีดวัคซีน เจ อี เป็ นมาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคที่
ได้ ผลทีส่ ุ ด
3. “2-3 โด๊ ซ” ของวัคซีน เจ อี (ทีผ่ ลิตจากสมองหนู) น่ าจะไม่
เพียงพอ (ควรได้ รับเข็ม 4 ; 5…..)
4. อายุทเี่ ริ่มฉีดวัคซีน เจ อี ในประเทศไทยควรเป็ น 9-12 เดือน
5. Live attenuated JE Vaccine น่ าจะทดแทนและมีประโยชน์ มาก
ขึน้ สาหรับประเทศไทย
Q&A for Live JE Vaccine (1)
Q1. เด็กอายุ 1 ปี ฉีด CD.JEVAX วันต่ อมามี urticaria ขีน้
เข็มสองจะฉีดไหม?
A1.  Urticaria เกีย่ วข้ องกับ CD.JEVAX หรือไม่ (น่ าจะใช่ )
 1 เข็ม CD.JEVAX ให้ ผลในการป้ องกัน 95%
 ไม่ ควรให้ CD.JEVAX เข็มที่ 2
Q2. ถ้ าจะให้ MB JE Vaccine เข็มที่ 2 ดีไหม?
A2.  ไม่ ดเี พราะ MB JE Vaccine ก็ทาให้ เกิด urticaria ได้
เหมือนกัน
 ควรจบแค่ นี้ เพียงพอแล้ ว
Q&A for Live JE Vaccine (2)
Q. เด็กอายุ 1 ปี ฉีด CD.JEVAX เข็มแรก อีก 10 วันต่ อมาเด็กไปสั มผัส
อีสุกอีใสในครอบครัว จะฉีดวัคซีนอีสุกอีใสได้ ไหม?
A.  โดยปกติ Live vaccine 2 ชนิด ควรห่ างกันประมาณ 1 เดือน
 มีการศึกษาในฟิ ลิปปิ นส์ ฉีด Live JE ร่ วมกับ MMR พบว่ า
ไม่ รบกวนกัน
 ดังนั้น chickenpox vaccine น่ าจะฉีดได้ เพราะถ้ าเด็กสั มผัส
มาภายใน 2-3 วัน การฉีดอาจช่ วยป้องกัน ลดอาการของโรค
อีสุกอีใสได้
 ควรปรึกษาและให้ ข้อมูลแก่ ผู้ปกครองถึงข้ อดี-ข้ อเสี ย
Q&A for Live JE Vaccine (3)
Q. เด็กอายุ 1 ปี ฉีด Mouse-Brain JE Vaccine ไป 1 เข็ม จะฉีด CD.JEVAX
แค่ 1 เข็มได้ ไหม?
A.  Mouse-Brain JE Vaccine 1 เข็ม เกือบไม่ มีภูมิคุ้มกัน หรือมีกช็ ่ วงสั้ น ๆ
เท่ านั้น
 การฉีด CD.JEVAX เพียง 1 เข็ม ในเด็กทีฉ่ ีด Mouse-Brain JE ไป 1 เข็ม
ยังมีข้อมูลน้ อยมาก แต่ อย่ างน้ อยก็มี seropositive 95%
 สมาคมโรคติดเชื้อในเด็กแห่ งประเทศไทย แนะนาว่ าการได้ Mouse-Brain
JE 1 เข็ม เปรียบเสมือนยังไม่ เคยรับ JE Vaccine มาก่อน ดังนั้นจึงแนะนา
CD.JEVAX 2 เข็มห่ างกัน 3 เดือน จะได้ ผลแน่ นอนกว่ าและภูมิฯอยู่นานกว่ า
 แต่ ถ้าเคยได้ Mouse-Brain JE มา 2-3 เข็มแล้ว ไม่ ว่านานเท่ าใดให้
CD.JEVAX แค่ 1 เข็มก็เพียงพอ (การศึกษาที่ประเทศศรีลงั กา)
Q&A for Live JE Vaccine (4)
Q. CD.JEVAX ฉีดในเด็กที่เป็ น immunocompromised host ได้ ไหม?
A.  CD.JEVAX เป็ น Live Attenuated JE Virus Vaccine ดังนั้น
หลีกเลีย่ งได้ จะเป็ นการดี
 มีข้อมูลบางส่ วนพบว่ าการให้ CD.JEVAX ในผู้ทเี่ ป็ น
HIV infected พบว่ าก็ปลอดภัย แต่ ควรต้ องมีการศึกษาวิจยั ต่ อไป
 แต่ Mouse-Brain JE Vaccine ที่ฉีดในเด็กไทยที่ตดิ เชื้อ HIV
พบว่ าภูมิคุ้มกันตา่ กว่ าเด็กปกติ
ถาม-ตอบที่พบบ่ อยใน JE Vaccines (5)
Q. ฉีด Live JEV ไป 1 เข็ม ไม่ อยากเสี ยเงิน ทาอย่ างไร?
A. - ไปหาเงินมาซะ
- 1 เข็มได้ 95% แล้ ว ถ้ ารับได้ -หยุดฉีด
- ฉีด MB- JEV อีก 1 เข็มที่ รพ.รัฐบาล (ของฟรี) ผลดีมาก
Q. ฉีด MB Killed JEV แล้ ว 1 เข็ม ต่ อ Live JEV ทาอย่ างไร?
A. ฉีด Live JEV 2 เข็ม (ห่ างกัน 3 เดือน) - เริ่มใหม่

similar documents