2035

Report
Ответственность за будущее
Служители знания
Իմա եւ արա
Познавай и твори
Sci et crea
Know and Create
Модель финансовой стабильности
Образовательного узла Айб
Структура доходов по годам
Старт Старшей школы
Открытие второго корпуса
Выход на полную мощность Малой Старшей Школы
Старт Младшей, Средней и нового корпуса Старшей школ
Выход на полную мощность Школы
Старт Endowment fund-а
Действует Endowment fund
2035
2030
2025
2019
2016
2014
2012
2011
Выпускники-спонсоры
Оплата обучения родителями
Стипендиальный фонд Айб
Прибыль от реализуемых проектов
Дефицит
Профицит Старшей школы
Профицит Средней и Младшей школ
Endowment fund
Дарения выпускников
2035
2030
2025
2019
2016
2014
2012
2011
Прогноз структуры доходов
Оплата обучения родителями
Стипендиальный фонд Айб
Прибыль от реализуемых проектов
Дефицит
Профицит Старшей школы
Профицит Средней и Младшей школ
Endowment fund
Дарения выпускников
Responsive Learning Environment
Церковь Свв. Переводчиков
Церковь Свв. Переводчиков
Церковь Свв. Переводчиков
Спасибо
Соотношение стипендиального фонда и профицита
Младшая школа
Миллион драм
Все Школы Айб
60
400
40
350
20
0
300
2016 2017 2018 2019
Средняя школа
250
200
200
100
150
0
100
400
50
2016 2017 2018 2019
Старшая школа
200
0
2016
2017
2018
Стипендиальный фонд
2019
Профицит
0
2016 2017 2018 2019
Մուտքեր - ելքեր
Ավագ
2016
2017
2018
2019
Մուտք
634,195,600
730,501,160
826,806,720
876,132,280
Ելք
627,830,845
698,453,239
749,427,571
775,016,571
Պրոֆիցիտ
6,364,755
32,047,921
77,379,149
101,115,709
Միջին
2016
2017
2018
2019
Մուտք
389,610,000
649,350,000
649,350,000
649,350,000
Ելք
357,598,560
507,048,643
506,405,377
506,757,314
Պրոֆիցիտ
32,011,440
142,301,357
142,944,623
142,592,686
Տարրական
2016
2017
2018
2019
Մուտք
242,905,000
346,320,000
346,320,000
346,320,000.
Ելք
242,559,672
298,163,096
297,873,914
298,032,128.
345,328
48,156,904
48,446,086
48,287,872
Պրոֆիցիտ
Այբ ավագ դպրոցի բյուջեի կանխատեսում
2016-2019թթ.
Հազար ՀՀ դրամով
Ուսանողների թիվը
2016
234 երեխա
2017
270 երեխա
2018
306 երեխա
2019
324 երեխա
2021
324 երեխա
ԵԿԱՄՈՒՏ
Ուսանողների կողմից վճարվող
Կրթաթոշակներ (Այբ-ից)
Տրանսպորտային փոխհատուցում
Ընդամենը եկամուտ
ԾԱԽՍ
610,740
345,384
230,256
35,100
610,740
704,700
365,310
298,890
40,500
704,700
798,660
451,656
301,104
45,900
798,660
845,640
518,076
278,964
48,600
845,640
845,640
557,928
239,112
48,600
845,640
Կոմունալ ծախսեր և կապ
Վերանորոգումների գումար
Տրանսպորտային ծախսեր
Աշխատավարձեր
Դպրոցի մենեջմենթ
ուսուցիչներ
ադմինիստրատիվ անձնակազմ
Ճաշարան
46,379
5,316
5,560
245,203
47,219
5,316
5,560
289,718
48,107
5,316
5,560
311,207
48,539
5,316
5,560
321,226
48,539
5,316
5,560
321,226
26,338
28,292
29,202
29,202
19,172
87,772
10,660
19,676
103,413
10,660
20,180
110,963
10,660
20,540
114,483
10,660
20,540
114,483
10,660
15,000
4,800
15,000
4,800
15,000
4,800
15,000
4,800
15,000
4,800
86,389
5,520
3,362
46,224
98,516
6,600
3,362
40,878
112,174
7,200
3,362
45,485
118,328
7,800
3,362
48,649
118,328
7,800
3,362
48,649
11,340
12,000
610,804
11,340
12,000
680,165
11,340
12,000
729,838
11,340
12,000
754,087
11,340
12,000
754,087
23,456
25,801
28,147
30,492
32,838
17,027
18,288
19,589
20,929
22,309
33,914
162,070
37,285
11,934
33,914
180,246
37,285
11,934
Աշխատավարձային ֆոնդի հնարավոր ավելացումներ
6,107
Վերապատրաստում
Ադմինիստրատիվ և ներկայացուցչական ծախսեր
Հարկեր և սոց.ապ. վճարներ
Այլ ընդհանուր ծախսեր
Մարկետինգի և ֆոնդահայթաթման ծախսեր
IT սպասարկման ծառայություն
Ուսանողների ծախսեր (լող, սնունդ տեղափոխում և նախագծերի
իրականացում)
Ամառային ճամբար
Ընդունելության ծախսեր
Ընդհանուր ALH ծրագրով ծախսեր
Ուսումնական ծրագրերի պահպանում և զարգացում
Չնախատեսված ծախսեր
Ընդամենը ծախս
33,914
199,782
37,285
11,934
6,107
33,914
208,890
37,285
11,934
6,484
33,914
208,890
37,285
11,934
6,484
6,484
Եկամուտ դասընթացներից
Նախապատրաստական դասընթացներ
Ծախս դասընթացներից
Ընդամենը ծախս դասընթացներից
Պրոֆիցիտ/Դեֆիցիտ (ընդհանուր)
Պրոֆիցիտ/Դեֆիցիտ 1000 դոլարով
6,365
32,048
77,379
101,116
102,082
15
77
186
244
246

similar documents