Aplinkos stebesena - Kaišiadorių rajono savivaldybės visuomenės

Report
Aplinkos stebėsena Elektrėnų
savivaldybėje
KAIŠIADORIŲ RAJONO
SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS
SVEIKATOS BIURAS
2010
Aplinkos stebėsenos objektai Elektrėnų savivaldybėje
 Geriamasis vanduo (šachtiniai šuliniai);
 Oras (kietųjų dalelių koncentracija aplinkoje);
 Triukšmas
(garso
slėgio
lygiai
gyvenamojoje
aplinkoje);
 Ugdymo įstaigų aplinka (dirbtinės ir natūralios
apšvietos
matavimai
ugdymo
įstaigose,
mikroklimatas
informacinių
technologijų
kabinetuose);
 Parazitologinis užterštumas (helmintai smėlio
dėžėse).
Atlikta:
 10 cheminių vandens tyrimų (nitritų, nitratų,
amonio koncentracijų nustatymas);
 10 cheminių vandens tyrimų (kadmio ir švino
koncentracijų nustatymas);
 29 kietųjų dalelių koncentracijos aplinkos ore
mėginiai;
 160 garso slėgio aplinkoje matavimai;
 144 dirbtinės ir natūralios apšvietos matavimai;
 11 mikroklimato tyrimų;
 22 parazitologiniai mėginiai.
Geriamasis vanduo
Tyrimas
 Vieta: 10 šachtinių šulinių Abromiškių kaime
(Elektrėnų seniūnija), 10 šachtinių šulinių Vievio
seniūnijoje (Alesninkų, Vidugirių ir kt. kaimuose).
 Tyrėjas: NVSPL Kauno skyrius.
 Reglamentuojantys
teisės
aktai:
Lietuvos
Respublikos
geriamojo
vandens
įstatymas;
Lietuvos higienos norma HN 43:2005 ,,Šuliniai ir
versmės: įrengimo ir priežiūros saugos sveikatai
reikalavimai“; Lietuvos higienos norma 24:2003
,,Geriamojo
vandens
saugos
ir
kokybės
reikalavimai”.
Rezultatai (sunkieji metalai)
 Nei viename iš tirtų šulinių vandenyje švino ir
kadmio koncentracijos rodikliai neviršyti.
 Visais atvejais tyrimų rezultatai buvo mažiau
tyrimo metodo aptikimo ribos (švino – 0,025
mg/l, kadmio – 0,0002 mg/l).
 Šachtinių šulinių vanduo yra saugus vartojimui
(lėtinio arba ūmaus apsinuodijimo švinu ir kadmiu
rizikos nėra).
Tyrimai
2 pav. Šachtinių šulinių tyrimų vietos Vievio seniūnijoje
Rezultatai (nitritai, nitratai, amonis)
 Nitratų
koncentracija,
viršijanti
higienos
normas, nustatyta 2 iš 10
šachtinių šulinių.
 Vidugirių kaime, šulinyje
(Nr. 2) padidėjusi nitratų
koncentracija
viršijo
higienos normą daugiau
nei 1,5 karto (80,2 mg/l).
 Higienos normą viršijanti
amonio
ir
nitritų
koncentracija
nebuvo
užfiksuota nei viename
mėginyje.
1 pav. Nitratų koncentracijos vandens mėginiuose
Išvados
Neužfiksuota jokių tyrimų
rezultatų
skirtumų
tarp
vandens kokybės iš šachtinių
šulinių, vandens bokšto bei
giluminio šulinio (>30 m.).
2. Daromos prielaidos išvadoms:
- 2007 m. lapkričio mėnesį
atliktų tyrimų metu užfiksuotą
paviršinių vandens telkinių
taršą švinu galėjo įtakoti
nustatyt teršimo organinėmis
medžiagomis
faktai
bei
gyvenvietės
dirvožemio
ypatybės.
1.
1.
2.


Mažiausios toksinių rodiklių
koncentracijos
buvo
nustatytos
kontroliniame
vandens mėginyje iš vandens
bokšto.
Pagrindinė priežastis, lėmusi
nustatytas
skirtingas
koncentracijas
šuliniuose
galėjo būti:
nesilaikoma
rekomenduojamų
atstumų
iki taršos šaltinių;
šuliniai nėra valomi.
Rekomendacijos
 Supažindinti gyventojus su šulinių įrengimo bei
priežiūros rekomendacijomis, parengtomis pagal
HN 43:2005 ,,Šuliniai ir versmės: įrengimo ir
priežiūros saugos sveikatai reikalavimai.
 Išsaugoti kuo daugiau geriamojo vandens gavimo
šaltinių – apsaugant šachtinius šulinius nuo
užteršimo bei išsaugant vandens bokštą kaip
alternatyvą geriamojo vandens tiekimui.
 Įvertinti daugiamečius bei sezoninius šulinių
kokybės pokyčius, nustatyti pavojingiausius taršos
šaltinius.
Oras
Tyrimas
 Vieta:
16 teritorijų 4 seniūnijose, 18 šalia
Elektrėnų ugdymo įstaigų.
 Tyrėjas: NVSPL Kauno skyrius.
 Metodas: gravimetrinis KD koncentracijos ore
nustatymo metodas.
 Teisės aktai: Lietuvos Respublikos sveikatos
apsaugos ministro 2007 m. birželio 11 d. įsakymas
Nr. D1-329/V-469 „Dėl teršalų, kurių kiekis
aplinkos ore vertinamas pagal Europos Sąjungos
kriterijus, sąrašo patvirtinimo ir ribinių aplinkos
oro užterštumo verčių nustatymo“.
Rezultatai
Didžiausios koncentracijos:
 Statybininkų gatvėje prie
UAB „Agrotaka“ buvo 5,01
mg/m³ (24.3);
 Pilypiškių
kaime,
sankryžoje (kelio 4749) –
4,12 mg/m³ (24.2);
 Alesninkų
kaime prie
sankryžos – 1,87 mg/m³
(23.3).
3 pav. Dulkių koncentracijos aplinkos ore
rezultatai seniūnijose
Rezultatai
Netoli
Vievio
gimnazijos
užfiksuota
dulkių
koncentracija buvo
1,34 mg/m³ (4).
2. Elektrėnuose
prie
Elektrėnų
ir
Ąžuolyno
pagrindinių mokyklų
atitinkamai – 0,23
mg/m³ (3.2) ir 0,17
mg/m³ (2).
1.
4 pav. Dulkių koncentracijos aplinkos ore
rezultatai šalia ugdymo įstaigų Elektrėnų
savivaldybėje
Rezultatai
5 pav. Dulkių koncentracijos aplinkos ore rezultatai gyvenamųjų
namų kvartaluose Vievio mieste bei Lazdėnų kaime.
 Aukščiausia koncentracija, užfiksuota Lazdėnų kaime, Beržų ir Vilniaus
gatvių sankryžoje (abu keliai asfaltuoti), buvo 1,7 mg/m³ (26.1).
 Vievyje didžiausia koncentracija, siekianti 0,81 mg/m³, buvo užfiksuota
Kauno g. šalia A1 magistralės (29.2). Lazdynų g. – 0,21 mg/m³.
Išvados
1.
2.
3.
Didžiausia tarša KD nustatyta Vievio seniūnijoje,
šalia Pilypiškių kaimo – tai lėmė kelio danga,
transportas ir šalia esanti kelių tiesimo pramonės
įmonė.
Didžiausi taršos šaltiniai mieste remiantis
duomenimis
yra
intensyvus
automobilių
transportas, bei šalia esanti pramonė. Taip pat
kelio danga (pvz. žvyras, skalda).
Didžiausios KD koncentracijos Vievyje užfiksuotos
pramonės rajone (Stoties g.) ir šalia A1 kelio
(Kauno g.). Tokios pačios tendencijos buvo
stebimos ir Žvėryno mikrorajone Vilniuje.
Rekomendacijos


Sumažinti dulkių koncentraciją prie pagrindinių
transporto mazgų (sankryžų) reguliariai valant
asfalto dangą ir gerinant kelių infrastruktūros
(ypač tose vietose, kur intensyvus eismas vyksta
ant ne ant asfalto dangos dangos).
Svarstyti galimybę riboti eismą Vievyje šalia
ugdymo įstaigų ugdymo proceso metu (7.30 - 16).
Triukšmas
Tyrimas
 Vieta: 67 matavimo taškai, 6 seniūnijos.
 Tyrėjas: “SDG”.
 Metodas: garso slėgio (maksimalaus ir
ekvivalentinio) matavimas aplinkoje.
 Normatyviniai dokumentai: Lietuvos higienos norma
HN 33:2007; LST ISO 1996-1:2005; LST ISO 19962:2008.
Rezultatai
 Prie Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“, maksimalus
triukšmo lygis viršija nustatytą leistiną triukšmo lygį 1
dBA. Vidutinis triukšmo lygis matavimo vietose kito nuo
52 iki 62 dB, o maksimalus – nuo 61 iki 71 dB.
 Vievio seniūnijoje dienos metu leistinas maksimalus
triukšmo lygis (70 dBA) yra viršijamas keturiose
matavimo vietose.
Ekvivalentinis triukšmo lygis, dB
Maksimalus triukšmo lygis, dB
Leistinas maksimalus triukšmo lygis, dB
Leistinas ekvivalentinis triukšmo lygis, dB
75
71
70
65
63
61
70
69
69
61
61
62
Triukšmo lygis, dB
60
55
52
50
45
40
35
30
Prie Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos nuo
Šviesos g. pusės
Prie Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos nuo
Saulės g. pusės
Prie Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“
nuo Šviesos g. pusės
Prie Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“
nuo Pergalės g. pusės
6 pav. Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai dienos metu
šalia ugdymo įstaigų
Prie Elektrėnų mokyklos-darželio „Pasaka“
nuo Saulės g. pusės
Rezultatai (Elektrėnai)
 Elektrėnuose
didžiausias
ekvivalentinio
triukšmo
lygis dienos metu buvo
vakarinėje (Sodų gatvėje)
ir pietvakarinėje miesto
dalyje
(Elektrinės
ir
Rungos gatvėse).
 Nustatyti triukšmo lygiai
kito nuo 55 iki 60 dBA.
Mažiausi triukšmo lygiai
buvo centrinėje miesto
dalyje prie Trakų gatvės.
7 pav. Ekvivalentinio triukšmo lygio sklaida dienos
metu Elektrėnuose
Rezultatai (Elektrėnai)
 Didžiausias ekvivalentinio
triukšmo lygis vakaro
metu buvo Centrinėje
miesto dalyje, nuo Rungos
iki Saulės gatvės.
 Šioje
miesto
dalyse
nustatyti triukšmo lygiai
kito nuo 50 iki 60 dBA.
 Mažiausias triukšmo lygis
buvo
pietvakarinėje
miesto dalyje.
8 pav. Ekvivalentinio triukšmo lygio sklaida
vakaro metu Elektrėnuose
Rezultatai (Vievis)
 Didžiausias triukšmo
lygis dienos metu
buvo prie Semeliškių
gatvės.
 Šioje miesto dalyse
nustatyti triukšmo
lygiai kito nuo 65 iki
70 dBA.
 Mažiausias triukšmo
lygis buvo toliau nuo
pagrindinių gatvių.
9 pav. Maksimalaus triukšmo lygio sklaida dienos
metu Vievyje
Rezultatai (Vievis)
 Didžiausias
maksimalus
triukšmo lygis nakties
metu
buvo
tarp
Semeliškių
ir
Liepų
gatvių. Šioje miesto dalyse
nustatyti triukšmo lygiai
kito nuo 60 iki 70 dBA.
 Mažiausias triukšmo lygis
buvo šiaurinėje miesto
dalyje
11 pav. Maksimalaus triukšmo lygio sklaida nakties
metu Vievyje
Rezultatai
Ekvivalentinis triukšmo lygis, dB
Leistinas ekvivalentinis triukšmo lygis, dB
90
Triukšmo lygis, dB
80
Maksimalus triukšmo lygis, dB
Leistinas maksimalus triukšmo lygis, dB
79
71
70
66
63
56
60
50
44
55
47
40
30
20
10
0
Kauno g. 24 (prie "By Club"
klubo), Vievis
Kazokiškės, prie Virpšos
sodybos
Sodų g. prie namo Nr. 9 ir Nr. Saulės g. prie namo Nr. 7a,
11, Elektrėnai
Elektrėnai
12 pav. Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai vakaro metu
 Vievyje, Kauno g. prie klubo „By Club“ nustatytas ekvivalentinis
triukšmo lygis leistinąjį viršijo 6 dBA, maksimalaus triukšmo – 9
dBA.
 Kazokiškėse ir Elektrėnuose, ekvivalentinio triukšmo lygiai vakaro
metu kito nuo 44 iki 56 dBA ir leistinų verčių neviršijo.
Rezultatai
Ekvivalentinis triukšmo lygis, dB
Leistinas ekvivalentinis triukšmo lygis, dB
80
Triukšmo lygis, dB
70
Maksimalus triukšmo lygis, dB
Leistinas maksimalus triukšmo lygis, dB
74
68
60
66
53
53
48
46
50
41
40
30
20
10
0
Kauno g. 24 (prie "By Club"
klubo), Vievis
Sodų g. tarp namų Nr.9 ir
Nr.11, Elektrėnai
Saulės g. prie namo Nr. 7a,
Elektrėnai
Kazokiškės, prie Virpšos
sodybos
13 pav. Ekvivalentiniai ir maksimalūs triukšmo lygiai nakties metu
 Ekvivalentinis triukšmo lygis buvo viršijamas tik vienoje prie klubo
„By Club“:
 Ekvivalentinio triukšmo lygis siekė 68 dBA, t.y. LTL viršijo 13 dBA.
Taip pat šioje matavimo vietoje buvo ženkliai (14 dBA) viršijamas
maksimalaus triukšmo leistinas lygis nakties metu.
Išvados
1.
2.
3.
4.
Didžiausi ekvivalentinio ir maksimalaus triukšmo lygiai
nustatyti arčiausiai judrių gatvių bei pagrindinių
sankryžų pasirinktose matavimo vietose.
Leistino ekvivalentinio triukšmo lygio viršijimų dienos
bei vakaro metu nenustatyta.
Nakties metu leistinas ekvivalentinio triukšmo lygis buvo
viršijamas 8 % matavimo vietų.
Nustatyta, kad maksimalaus triukšmo lygiai leistinąjį
viršijo 15 % matavimo vietų triukšmo lygio tyrimus
atlikus dienos metu, 12 % matavimo vietų vakaro metu,
24 % matavimo vietų nakties metu.
Rekomendacijos



Siekiant sumažinti triukšmo lygį gyvenamosiose
teritorijose pirmiausia būtina ieškoti organizacinių
priemonių (transporto greičio ribojimas, sunkiasvorio
automobilių srautų nukreipimas apvažiavimais ir t.t.).
Arti gyvenamųjų zonų esančiomis intensyviomis
gatvėmis pravažiuojančių automobilių sukeliamo
triukšmo sklidimą į gyvenvietes mažinti efektyviausia
triukšmo slopinimo sienelėmis-ekranais.
Rekomenduotina apželdinti gyvenamąsias zonas,
esančias arti gatvių. Tai pasitarnautų ne tik kaip
triukšmo, bet ir atmosferos teršalų sklidimą į
gyvenamąsias teritorijas slopinanti priemonė.
Ugdymo įstaigų aplinka
Tyrimai
 Vieta: 17 Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigų.
 Tyrimai: natūralaus ir dirbtinio apšvietimo matavimai
(144), parazitologiniai smėlio mėginiai (22), informacinių
technologijų kabinetų mikroklimato tyrimai (11).
 Tyrėjas: NVSPL Kauno skyrius; “SDG”.
 Teisės aktai: Lietuvos higienos normos HN 75:2008
„Ikimokyklinio ugdymo mokykla: bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai“, HN 21:2005 „Bendrojo lavinimo
mokykla. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ ir HN
42:2004 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų
mikroklimatas“.
Rezultatai (apšvietimas)
 21 atveju NAK (natūralaus apšvietimo koeficientas)
viršijo 1,5% ir atitiko higienos normų reikalavimus – tai
sudarė 40% visų atliktų matavimų.
16
14
NAK %
12
10
8
6
NAK %
Higienos norma
4
2
0
14 pav. Natūralaus apšvietimo koeficiento rezultatai ugdymo įstaigose Elektrėnų savivaldybėje
Rezultatai (apšvietimas)
800
700
692
638
597
579
600
500
400
300
275
300
150
200
100
272
60
64
300
267
235
150
149
57
275
64
0
Išlydžio lempos
Kaitrinės lempos
15 pav. Nustatytos dirbtinės apšvietos vertės vaikų žaidimų kambariuose (grupėse)
 Bendrojo lavinimo mokyklose, 6 iš 11 įstaigų buvo užfiksuotos
kaitrinės lempos.
 Grupėse (vaikų žaidimų kambariuose) 5 iš 5 atvejų, kada patalpų
(grupės, žaidimų kambario) apšvietimui buvo naudojamos kaitrinės
lempos, nustatyta apšvieta buvo mažesnė nei reikalaujama higienos
normoje.
Mikroklimatas
20
17.6 17.2 17.9
19.6 18.7
18.2
19.1
17.1 16.4
19.1
50.0
12.6
15
60.0
50.5
40.9 42.9 41.7
40.0
38.2 38.1
41.1
33.6
32.1
30.5
35.2
30.0
10
20.0
5
10.0
0.0
0
1
2
3
4
5
6
7
Temperatūra
 Atlikus
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Oro drėgmė (proc.)
4 iš 11 informacinių technologijų kabinetų išmatuota
temperatūra buvo žemesnė už higienos normose leidžiamą (18 C°). Bet
nei viename kabinete šiluma nesiekė komforto ribos (20 C°).
 Trijuose kabinetuose nustatyta santykinė oro drėgmė buvo žemesnė nei
komforto ribos (35%).
 Oro judėjimo greitis tik viename kabinete pateko į normos ribas (0,050,15 m/s). Kitais atvejais jis buvo mažesnis – tai rodo nepakankamą oro
kaitą.
Rezultatai (smėlio dėžės)
Dviejose ugdymo įstaigose, 5 smėlio dėžėse
aptikta (tiriant antrąjį kartą):
 Toksokarų kiaušiniai ir lervos;
 Strongiloidų lervos.
Išvados (I)
1.
2.
3.


4.
Natūralus apšvietimas ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo lavinimo
įstaigose yra patenkinamos būklės.
Kaitrinės lempos vis dar naudojamos 6 iš 11 bendrojo lavinimo
įstaigų.
Dirbtinis apšvietimas Elektrėnų savivaldybės ugdymo įstaigose yra
nepatenkinamos būklė:
ikimokyklinio ugdymo įstaigose naudojant išlydžio lempas
apšvietimas grupėse (vaikų žaidimų kambariuose) puse atvejų
neatitiko higienos normų;
informacinių technologijų kabinetuose apšvieta, atitinkanti higienos
normą, nustatyta tik 3 atvejais iš 14.
Sergamumo statistika rodo jog, didžiausia problema – regėjimo
sutrikimai, kurie gali būti įtakoti blogo apšvietimo ugdymo
aplinkoje.
Išvados (III)
Penkiais atvejais iš dvidešimt dviejų smėlio
mėginiuose buvo rasta geohelmintozių sukėlėjų
(lervų ir kiaušinių).
2. Tik viena iš vienuolikos smėlio dėžių turi
higienos normoje reikalaujamą dangtį.
3. Toksokarų kiaušiniais yra užsikrečiama dažnai,
todėl epidemiologiškai jie svarbūs planuojant bei
vykdant profilaktikos priemones.
1.
Rekomendacijos (I)
 Pakeisti esančias kaitrines lempas išlydžio arba
įrengti išlydžio lempų dirbtinį apšvietimą bendrojo
lavinimo mokyklose, kur toks apšvietimas nėra
įrengtas.
 Įrengti papildomus dirbtinio apšvietimo šaltinius
prie klasės lentos, technologijų kabinetuose virš
darbo stalų.
Rekomendacijos (II)
 Skatinti
įstaigų administracijas įrengti uždaras
smėlio dėžes, kaip tai yra padaryta Semeliškių
darželyje.
 Skatinti tėvus rūpestingiau mokyti vaikus asmens
higienos.
Aequam memento rebus in
arduis servare mentem

similar documents