I. วิวัฒนาการ (ต่อ)

Report
ั อัครเศรณี
ดร.ณรงค์ชย
มูลนิธส
ิ ถาบ ันวิจ ัยนโยบายเศรษฐกิจการคล ัง
1
การสร้างความร่วมมือใน GMS เพือ
่ รองร ับ AEC
ั อ ัครเศรณี
ดร.ณรงค์ชย
มูลนิธส
ิ ถาบ ันวิจ ัยนโยบายเศรษฐกิจการคล ัง
ี รุน
โครงการอบรมหล ักสูตรน ักหารคล ังมืออาชพ
่ ที่ 2
22 พฤษภาคม 2556
โรงแรมวินเซอร์ สวีทส ์
2
I. วิวฒ
ั นาการ ASEAN / AEC / GMS
•
จาก SEATO สู่ ASEAN
1954
1997
1995
1997
1967
1999
1954-1977 – SEATO จากการ
ผล ักด ันโดยสหร ัฐ
1967
1967
1967
1984
1967
1967 --- ก่อตงั้ ASEAN โดยเริม
่
จาก 5 ประเทศ แล้วค่อยๆขยายเป็น
10 ประเทศ
3
I. วิวฒ
ั นาการ (ต่อ)
PTA
AFTA
AFAS
2009
2008
2007
2003
1998
1997
1996
ASEAN
1967
1993
1977
ก้าวย่างของ ASEAN สู่ ASEAN Community
ASEAN
Community
2015
กฎบัตรอาเซียน
(ASEAN Charter)
มีผลบังคับใช้
ASEAN Vision 2020
เขตการลงทุนอาเซียน AIA
ปฏิญญาบาหลี
ฟื้ นฟูวิสยั ทัศน์ ASEAN 2020
ปฏิ ญญาเซบู ASEAN Charter
สู่ ASEAN Community ในปี 2015
3 เสาหลัก
1. เศรษฐกิ จ --- AEC : AFTA, AIA, AFAS
2. ความมันคง
่
3. สังคมและวัฒนธรรม
AEC 2015 --- เดินหน้ าเต็มที่
• AFTA -> ATIGA เพิ่ มเติ มจาก AFTA
(AFTA เสรีเต็มที่ในปี 2010)
• AFAS --- เปิ ดเสรีต่อเนื่ อง 7 สาขาบริ การหลัก
• AIA -> ACIA ความตกลงด้านการลงทุน
ครอบคลุมกว่า AIA
4
I. วิวฒ
ั นาการ (ต่อ) 3.
•
ASEAN – Association of Southeast Asian Nations
– 1964
SEATO (South east Asia Treaty Organization – US initiative)
– 1967
ASEAN 5 (Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand)
Brunei เข้าร่วมในปี 1984
– 1978
่ น
จีนเริม
่ ใชร้ ะบบเศรษฐกิจตลาดบางสว
– 1989
ิ้ สุดสงครามเย็น
สน
– 1991
สหภาพโซเวียต แยกต ัว
การแผ่ขยายของระบบเศรษฐกิจตลาด + ประชาธิปไตย
5
– 1995
ี นเริม
อาเซย
่ ขยายต ัวจาก ASEAN 6 เป็น ASEAN 10 (Vietnam, 1995;
Lao PDR, 1997; Myanmar, 1997; Cambodia, 1999)
– 2008
ี นทีน
่ ารเป็นประชาคม ASEAN (ASEAN
มีกฎบ ัตรอาเซย
่ าไปสูก
Community)
– 2015
ASEAN Community
• เศรษฐกิจ
Free flow of goods and services + investment and professionals
ั
• สงคม
Social harmony
• มนคง
่ั
Common security policy
5
I. วิวฒ
ั นาการ (ต่อ)
แผนงานสาค ัญภายใต้ AEC Blueprint
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ 4 ด้ าน
การเป็ นตลาดและฐานการผลิต
เดียวกัน
1
3
การเป็ นภูมภิ าคที่มีความ
สามารถในการแข่ งขันสูง
Single Market and
Production Base
High Competitive
Economic Region
Equitable
Economic
Development
Integration into
Global Economy
การเป็ นภูมภิ าคที่มีการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจที่เท่ าเทียมกัน
การเป็ นภูมภิ าคที่บรู ณาการ
เข้ ากับเศรษฐกิจโลกได้
อย่ างสมบูรณ์
2
4
6
I. วิวฒ
ั นาการ (ต่อ)
GMS : Greater Mekong Subregion -- ริเริ่มในปี 1992 ประกอบด้วย
Thailand; Yunnan + Guangxi - China
Cambodia; Lao, PDR ; Myanmar; Vietnam
CLMV
ประเทศเหล่ านีม้ ีปัญหาทางการเมืองถึง 140 ปี
ปั ญหากลุ่ม
อินโดจีน
ปั ญหาพม่ า
• 1850
ฝรั่งเศสเริ่มเข้ ายึดครอง CLV, จัดตัง้ Indochina
• 1893
• 1946-54
ฝรั่ งเศสรวมยูนนานเข้ า Indochina (24ปี )
สงครามอินโดจีนกับฝรั่ งเศส
• 1955-89
ผลกระทบจาก Cold War
(US vs. China, US/China vs. USSR)
• 1955-75 สงครามเวียดนาม
• 1975-89/99 ปั ญหาการเมืองในกัมพูชา (เขมรแดงฆ่ าล้ าง
เผ่ าพันธุ์ 1975-1979)
• 1850-48
• 1962
อังกฤษยึดครองพม่ า
นายพลเนวินปฏิวัติ
- Burmese Socialism
- การต่ อสู้กับชนกลุ่มน้ อย
CLMV
• Vietnam, 1995
เข้า
• Lao, PDR, 1997
ร่วม
• Myanmar, 1997
ASEAN
• Cambodia, 1999
7
I. วิวฒ
ั นาการ (ต่อ)
้ นวทางของ
• GMS เป็นความร่วมมือในการพ ัฒนาเศรษฐกิจโดยใชแ
เศรษฐกิจระบบตลาด --- มี 9 สาขา
่
– คมนาคมขนสง
– โทรคมนาคม
ื่ มโยง (Connectivity)
มุง
่ เน้นการเชอ
เป็นกลยุทธ์หล ัก
– พล ังงาน
– การค้า
– การลงทุน
– การเกษตร
– สงิ่ แวดล้อม
– การท่องเทีย
่ ว
The 3rd Thai-Lao Bridge, opened on 11/11/2011
– การพ ัฒนาทร ัพยากรมนุษย์
่ ยเร่ง
• การเปลีย
่ นแปลงในพม่าตงแต่
ั้
ปี 2010 ชว
การรวมต ัวใน GMS (และ ASEAN)
8
8
8
I. วิวฒ
ั นาการ (ต่อ)
GMS ในปี 1992
Roads
Telecommunications
Power Transmission
Line
“In the future, we will
see more
infrastructural
connectivity within
the sub-region,
including transport,
telecommunication,
power lines and
energy.”
9
9
I. วิวฒ
ั นาการ (ต่อ)
2006 – GMS เริ่มมี
ความเชื่อมโยงทาง
กายภาพมากขึน้
Roads
Telecommunications
Power Transmission
Line
10
10
II. GMS สู่ AEC
้ ใน AEC ตงแต่
สงิ่ ทีจ
่ ะเกิดขึน
ั้
ปี 2015....
สินค้า
• ภาษี นาเข้าลดมาตัง้ แต่ 1994 ลงเป็ นศูนย์
/ อุปสรรคนาเข้าระหว่าง ASEAN ด้วยกัน
หมดไป
ธุรกิจ
บริการ
ลงทุน
แรงงา
น
เงินทุน
GMS ในปี 2015
•
ตลาด 10 ประเทศรวมเป็ นหนึ่ง
ทาธุรกิจบริการใน ASEAN ได้อย่าง
เสรีมากขึน้
•
ลงทุนใน ASEAN ได้อย่างเสรี
•
แรงงานมีฝีมือที่มี MRAs
เคลื่อนย้ายได้อย่างเสรีใน ASEAN
• เคลื่อนย้ายเงินทุนได้อย่างเสรีมาก
ขึน้ ใน ASEAN
Roads
Telecommunications
Power Transmission Line
11
Political-Security
Community
ASEAN
Community
Exchange of Commercial
Traffic Rights among ThailandLao PDR – China and over
the 4th Friendship Bridge
Economic
Community
Kyaukpyu Deep
Seaport
Socio-Cultural
Community
Kyaukpyu
Border Area Development
Dawei Deep Seaport /
Industrial Estate
 Thailand-Lao PDR-China
High-Speed Train
 Singapore-Kunming Rail Link
Had Yai – Sadao Motor Way
ที่มา: NESDB
12
II. GMS สู่ AEC (ต่อ)
AEC 2015 --- อีก 2 ปี
GMS อยู่ใน ASEAN และเชื่อมโยงกับจีน
AEC มีความสาคัญอย่ างไรต่ อ GMS และ GMS สาคัญอย่ างไรต่ อ AEC
• การร่ วมมือใน GMS ส่ วนหนึ่งถูกผลักดัน โดย
• กระบวนการที่จะเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
• การเปลี่ยนแปลงอย่ างรวดเร็วของเศรษฐกิจจีน
• GMS ต้ องเร่ งรัดความร่ วมมือระหว่ างกันให้ เข้ มแข็งยิ่งขึน้ เพราะ AEC และ จีน ต่ าง
ก็ก้าวไปข้ างหน้ ารวดเร็ว
13
II. GMS สู่ AEC (ต่อ)
● GMS สามารถใช้ประโยชน์ จากการขยายตัวของจีน และข้อตกลงของ
ASEAN ในการเป็ นประชาคมเศรษฐกิจ
● GMS สนับสนุนการเชื่อมโยงเอเชีย ตอ. – ตต. และ เหนื อ –ใต้ รวมถึงจีน
●
ภายใน GMS ทัง้ ยูนนาน และ กวางสี ต่างก็กาลังก้าวไปสู่การขยายตัวตาม
ความก้าวหน้ าของเศรษฐกิจจีน
●
ขณะที่ เศรษฐกิจไทยเป็ นหนึ่ งในห่วงโซ่การผลิตที่สาคัญของโลกแล้ว และ
่การเป็
งพัฒ่ ทนาไปสู
นศูนย์กนลาง
logistic ในภูมิภวาค
ความท้กาาลั
ทายอยู
่ ี CLMV
ว่ าจะตามทั
กระบวนการความร่
มมือ และการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจใน ASEAN และจีน ได้ ทนั หรื อไม่
14
III. การสร้างความร่วมมือใน GMS เพื่อรองรับAEC
ประเด็นสาคัญ
• จะทาอย่ างไรให้ CLMV มีความพร้ อมสาหรั บการเข้ าสู่ AEC
• จะทาอย่ างไรให้ ประเทศไทย ซึ่งสามารถเชื่อมโยงทุกประเทศใน
ASEAN ได้ ทงั ้ ทางนา้ และทางบก สามารถเป็ นศูนย์ กลาง Logistic
ใน AEC ได้ อย่ างแท้ จริง
• ทาอย่ างไรให้ กวางสี และยูนนาน พัฒนาได้ อย่ างสอดคล้ องกลมกลืน
กับประเทศสมาชิก GMS ที่เหลือ
15
III. การสร้างความร่วมมือ (ต่อ)
1) CLMV และ AEC
–
ระบบเศรษฐกิจตลาดได้รบั การปรับปรุงอย่างต่อเนื่ อง
โดยเฉพาะพม่าหลังจากเปลี่ยนแปลงและเปิดประเทศมากขึน้
ตัง้ แต่ปี 2010
–
กรอบเวลาของ AEC ในปี 2015 ต้องได้รบั การผลักดันไปสู่การ
ปฏิบตั ิ อย่างมีประสิทธิผล โดยเฉพาะการส่งเสริม / สนับสนุน
ผูป้ ระกอบการ/วิสาหกิจเอกชนในประเทศ
16
III. การสร้างความร่วมมือ (ต่อ)
2)
ไทย – GMS และ AEC
–
ควรมุง่ เน้ นไปที่การพัฒนาตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ต่างๆ : ทัง้ ตะวันออก – ตะวันตก และ เหนื อ – ใต้
–
พัฒนาความร่วมมือทางพลังงาน และความมันคงด้
่
าน
อาหาร
3) GMS - จีน
–
มณฑลกวางสีเป็ นประตูสู่ ASEAN ของจีน
17
III. การสร้างความร่วมมือ (ต่อ)
ประเด็นร่วมสาหรับทุกฝ่ าย
• การค้าและการลงทุน ชายแดน / ผ่านแดน ตามที่มีการตก
ลงไว้ภายใต้ AEC ; ATIGA, AFAS, MRAs และ ACIA ต้องได้รบั
ิ บตั จิ ากทรัพยากรร่วมกัน
การนปาไปปฏ
การใช้
ระโยชน์
• Network of location สาหรับการผลิตภาคอุตสาหกรรม
• Contract /cooperation สาหรับการผลิตภาคเกษตร
• Resources utilization สาหรับความมันคงด้
่
านพลังงาน และ
18
III. การสร้างความร่วมมือ (ต่อ)
การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทรัพยากรมนุษย์
เพื่อทาให้ GMS พร้อมสาหรับ AEC
•
ความเชี่ยวชาญ / ชานาญ ด้าน
• FTAs utilization
• Cross-border trade /investment facilitation
• Infrastructure projects evaluation /
implementations
19
III. การสร้างความร่วมมือ (ต่อ)
การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ)
• ทักษะ
• การทาธุรกิจ/การค้า ชายแดน และตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจ
• ในการปรับเปลี่ยนงาน ให้สอดคล้องกับรูปแบบการค้า / การ
ลงทุนที่เปลี่ยนแปลง
ทรัพยากร
มนุษย์
• ต้องได้รบ
ั การพัฒนา/ ส่งเสริมสมรรถนะ และ
พร้อมสาหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆต่อเนื่ อง
20
III. การสร้างความร่วมมือ (ต่อ)
ต้องมีการจัดการปัญหา Territorial Claims/ Disputes
อย่างได้ผล
• ปั ญหาในทะเลจีนใต้ระหว่างจีนกับเวียดนาม +
ฟิลิปปินส์ บรูไน มาเลเซีย
•
ปัญหาเขตแดนภาคพืน้ ดินและตามลาน้าโขง ซึ่ง
กระทบ GMS ทัง้ หมด
21
22

similar documents