Prezentacja 2

Report
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
• Mgr inż. Krzysztof Woźnicki EUR ING
www.woznicki.pl,
1
Ministerstwo Środowiska
[email protected]
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
PROGRAM SZKOLENIA
•
•
•
•
•
Przygotowanie inwestycji
Wybór uczestników procesu inwestycyjnego
Realizacja Kontraktu
Zakończenie inwestycji
Negocjacje, etykieta w biznesie
2
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
• Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 nr 80 poz. 717 z
późn. zm.) przyjmując jako podstawę ład przestrzenny i zrównoważony
rozwój określa:
– Zasady kształtowania polityki przestrzennej przez jednostki samorządu
terytorialnego i organy administracji samorządowej
– Zakres i sposoby postępowania w sprawach przeznaczania terenów na
określone cele oraz ustalanie zasad zagospodarowania i ich zabudowy
3
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
• Określa w sposób ogólny planowany sposób zagospodarowania całego
terytorium gminy, zawierający informacje o położeniu:
• obszarów przeznaczonych pod zabudowę i inne funkcje,
• o przebiegu głównych szlaków komunikacyjnych i infrastruktury
technicznej,
• inwestycji celu publicznego o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
• terenów chronionych itp.
4
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
• Składa się z części tekstowej i graficznej;
• Przedmiotem jest:
-stan istniejący, czyli diagnoza aktualnej sytuacji społeczno –
gospodarczej jednostki osadniczej i uwarunkowań jej rozwoju dająca
rozpoznanie obiektywnych okoliczności rozwoju
-określenie kierunków rozwoju przestrzennego i zasad polityki
przestrzennej, czyli podstawowe reguły działania w przestrzeni przyjęte
przez samorządy lokalne.
5
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
• Akt planowania przestrzennego gminy;
• Nie jest aktem prawa miejscowego, a więc nie zawiera przepisów
powszechnie obowiązujących i nie może być podstawą do wydania
żadnej decyzji administracyjnej
•
Akt wewnętrznie obowiązujący w systemie organów gminy; wiążący
przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego gminy
6
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego
NSA z 6 sierpnia 2010 (II OSK 1250/08) cyt.:
• nie oznacza, że decyzje administracyjne wydawane dla terenów
objętych studium mogą być sprzeczne z jego ustaleniami
7
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
• Akt prawa miejscowego ustalający przeznaczenie terenów, w tym celu
publicznego oraz określający sposób ich zagospodarowania i
zabudowy
• Sporządza wójt, burmistrz albo prezydent miasta po podjęciu uchwały
przez radę gminy
• Uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń
Studium, rozstrzygając o sposobie: rozpatrzenia uwag do projektu
planu, sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu
infrastruktury technicznej
8
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
• Odmowa dopuszczenia zabudowy (realizacji zamierzenia) wymaga, dla
swej skuteczności, by w ustaleniach miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego zawarty był wyraźny zakaz
realizacji objętego tą odmową zamierzenia inwestycyjnego
9
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
10
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu
procedura ustalania sposobu zagospodarowania terenu i warunków
zabudowy:
• Decyzja o warunkach zabudowy dla innych inwestycji niż celu
publicznego (art. 4 ust. 2 pkt 2 Plan.i Zag.Prz.), w przypadku braku
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydawana jest
na wniosek inwestora o wydanie decyzji o warunkach zabudowy
11
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu
• decyzja jest wydawana w ciągu 1 miesiąca, a gdy sprawa jest
skomplikowana do 2 miesięcy (Kpa)
• postępowanie można zawiesić na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy od
dnia złożenia wniosku o ustalenie warunków zabudowy; (art. 62 Plan.i
Zag.Prz)
• od decyzji można się odwołać do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego w ciągu 14 dni (Kpa).
12
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu
• decyzję dotyczącą tego samego terenu może uzyskać kilka osób
(decyzja nie rodzi praw do terenu) (art. 63 )
• informacja o decyzji musi dotrzeć do wszystkich zainteresowanych
• jeśli po upływie 14 dni odwołanie nie wpłynie, decyzja uprawomocnia
się i można się starać o pozwolenie na budowę,
• decyzję o pozwoleniu na budowę otrzyma tylko jedna osoba
• możliwość przeniesienia decyzji na rzecz innej strony (art. 64. ust. 5
Plan.i Zag.Prz)
13
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
•
Inwestycja celu publicznego - działania o znaczeniu lokalnym
(gminnym) i ponadlokalnym (powiatowym, wojewódzkim i krajowym),
stanowiące realizację celów, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 21
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. aU. z 2000 r. Nr
46, poz. 543 z zm.)
14
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
• wszczęciu postępowania oraz postanowieniach i decyzji zawiadamia
się strony w drodze obwieszczenia; inwestora oraz właścicieli
nieruchomości i użytkowników wieczystych, na których będą
lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.
(art. 53. ust. 1 Plan.i Zag.Prz.)
• W postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego nie stosuje się zawiadamiania organizacji
społecznych (art. 31 § 4 Kpa)
15
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
• Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla dróg
publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o
drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i
Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326 ), wydawana jest
zgodnie ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
( Dz.U. 2003 Nr 80 poz. 721 z późn. zm.)
• Obowiązuje do 31 grudnia 2020
16
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
• decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej łączy w jednej
decyzji:
– decyzję o lokalizacji drogi
– decyzję o pozwoleniu na budowę i zatwierdzenie projektu
budowlanego
– zatwierdzenie podziałów
– przeniesienie własności wydzielonych nieruchomości na
wnioskodawców drogi
17
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
• Organ wydający decyzję na wniosek właściwego zarządcy drogi,
uzasadniony interesem społecznym lub gospodarczym nadaje decyzji
Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej rygor natychmiastowej
wykonalności (art. 17 ust. 1)
• Od decyzji ZRID służy odwołanie do organu wyższego stopnia, które
rozpatruje się w terminie 30 dni
• Skargę do sądu administracyjnego rozpatruje się w terminie 2 miesięcy
18
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Ocena oddziaływania na środowisko
• Dla przedsięwzięć mogących zawsze znaczące oddziaływać na
środowisko sporządza się (art. 74 ust.1 Och.Śr) „Raport o
oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko” jako zwięzły
dokumentu o charakterze publicznym, opracowanym na etapie
kwalifikacji przedsięwzięcia do oceny oddziaływania na środowisko.
• Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na
środowisko sporządza się kartę informacyjną przedsięwzięcia (art. 74
ust.1 Och.Śr )
19
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Prawo Budowlane
USTAWA
z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane1)
• Art. 1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej "ustawą",
normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,
budowy, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych oraz
określa zasady działania organów administracji publicznej
w tych dziedzinach.
20
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Prawo Budowlane
• obiekt budowlany
-budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi,
-budowla stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z
instalacjami i urządzeniami,
-obiekt małej architektury;
• budynek - taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach;
21
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Prawo Budowlane
• obiekt liniowy - obiekt budowlany, którego charakterystycznym
parametrem jest długość (kable zainstalowane w kanalizacji nie
stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia
budowlanego)
• obiekt małej architektury - niewielkie obiekty (kapliczki, krzyże
przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury
ogrodowej, obiekty użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu
porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki)
22
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Prawo Budowlane
• tymczasowy obiekt budowlany - przeznaczony do czasowego
użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także
obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe;
23
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Prawo Budowlane
Samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie
• Art. 12. 1. Za samodzielną funkcję techniczną w
budownictwie uważa się działalność związaną z
koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub
samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych
i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w
szczególności działalność obejmującą:
24
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Prawo Budowlane i okolice
• Projekt Budowlany
• Projekt Przetargowy
• Projekt Wykonawczy
• Projekt Powykonawczy
– Dla Urzędu
– Dla Użytkownika
25
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Prawo Budowlane
Art. 36a. 1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu
budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę
jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie
pozwolenia na budowę.
26
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Prawo Budowlane
•
5. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych
warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie
pozwolenia na budowę i jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy:
– 1) zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu,
– 2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury,
powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby
kondygnacji,
– 5) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z tego obiektu
przez osoby niepełnosprawne,
– 6) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego
lub jego części,
– 7) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych
dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.
27
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Przygotowanie inwestycji – Mapy
•
Niezaktualizowana kopia (wyrys) mapy zasadniczej do uzyskania decyzji o
warunkach zabudowy, otrzymania warunków technicznych przyłączenia budynku do
sieci,
Aktualna mapa zasadnicza dla celów projektowych projektu zagospodarowania
działki lub terenu w projekcie budowlanym (art. 34 ust.3 pkt 1) oraz wykonania
projektu przyłączy (art. 29 ust. 1)
Kopia mapy ewidencyjnej lub mapa sytuacyjno- wysokościowa, gdy decyzja o
środowiskowych uwarunkowaniach.
Inwestor zamawia mapy zasadnicze w WGiK
•
•
•
28
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Przedmiary, kosztorysy
DLA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
• Rozporządzenie Min Infrastruktury z 2 września 2004 r. w
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej…. (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
• Przedmiar robót wchodzi w skład dokumentacji
projektowej
• Nie jest wymagany dla zamówień udzielanych z wolnej
ręki lub stosowania wynagrodzenia ryczałtowego
29
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Przedmiary, kosztorysy
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r.
przedmiar robót - to opracowanie zawierające zestawienie
przewidywanych do wykonania robót w kolejności
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym
opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i zestawieniem
ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem
podstaw do ustalania cen jednostkowych lub jednostkowych
nakładów rzeczowych.
30
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Przedmiary, kosztorysy
• Główne zasady sporządzania przedmiarów (Pzp!):
– Jednoznaczna identyfikacja zakresu robót;
– Szczegółowy opis czynności dla roboty z danej pozycji
przedmiaru powinien być́ podany w odpowiedniej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST);
– podzielone dla danego obiektu na działy odpowiadające
co najmniej grupom robót wg Wspólnego Słownika
Zamówień́ (CPV).
31
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Obmiar
• Ilość́ robót ustalona w obmiarze na podstawie
rzeczywistego zakresu ich wykonania powinna być́
podstawą rozliczenia wynagrodzenia, bez względu na to,
czy jest to ilość́ mniejsza czy też większa od ilości podanej
w przedmiarze.
(dr. Janusz Traczyk)
32
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wybór Konsultanta
„The best you can afford”
• Kwalifikacja wstępna =>
„Krótka Lista”
• Ocena propozycji:
– Metoda dwóch kopert
– Metoda kosztów ważonych (10% za cenę)
– Metoda budżetowa
– Konkurs projektowania
33
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wybór Konsultanta – Pzp
• Art.. 2 pkt 5
przez ofertę najkorzystniejszą należy rozumieć w
pierwszej kolejności „ofertę, która przedstawia
najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów…
• Art. 91 ust. 2
„kryteriami oceny ofert są
cena albo cena i inne kryteria…
34
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wybór Konsultanta – Pzp
• Art.. 97 ust. 2
Możliwość zażądania przez zamawiającego dostarczenia
przez wykonawców „modeli, próbek, wzorów,
programów komputerowych oraz innych podobnych
materiałów”
35
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wybór Konsultanta – MRR !
Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej ekonomicznie –
rekomendacja dla beneficjentów realizujących projekty
indywidualne
Warszawa, dnia 20 lipca 2010 r.
http://www.pois.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/Documents/
20100720_Kryteria_wyboru_ofert_pozacenowe.pdf
36
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wybór Konsultanta
Ważny jest człowiek
1. Wymagania na etapie przetargu – ale z wyobraźnią,
bez przesady!
2. Kontrola i egzekwowanie usługi na etapie realizacji
3. Możliwość żądania wymiany niekompetentnego
I/inżyniera
37
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Nadzór autorski
• PB Art. 19
Do podstawowych obowiązków projektanta należy:
….
4) Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie inwestora
lub właściwego organu w zakresie:
a) stwierdzanie w toku wykonywania robót budowlanych
zgodności z projektem,
b) uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań
zamiennych….
38
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Prawa autorskie
• Osobiste
• Majątkowe
• Zależne
39
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Inwestor zastępczy
• Inwestor zastępczy działa i występuje na podstawie upoważnień w
ramach umowy cywilno-prawnej udzielonych przez inwestora.
• Może to być albo zewnętrzna firma wyłoniona w przetargu lub podmiot
powiązany organizacyjnie lub własnościowo z inwestorem.
• Inwestor powinien zastrzec sobie prawo udziału w podejmowaniu
kluczowych decyzji, być na bieżąco wyczerpująco i dogłębnie
informowany o przebiegu procesu oraz jego formalnych i finansowych
uwarunkowaniach
• Ustawa Prawo budowlane nie reguluje działań inwestora zastępczego
40
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Standardy kontraktów
• FIDIC
• VoB
• ACE
(Assocciation of Consulting Engineers)
• AIA
(American Institute of Architects)
41
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
FIDIC
International Federation of Consulting Engineers
42
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Historia FIDIC
• początek XX wieku powstają nowe stowarzyszenia
zawodowe „inżynierów konsultantów” w zakresie
techniki
• 1913 –stowarzyszenia inżynierów konsultantów Belgii,
Francji i Szwajcarii tworzą
• FIDIC - Międzynarodową Federację Inżynierów
Konsultantów
Federation Internatinale des Ingenieurs-Conseils
- zrzesza 80 krajowych stowarzyszeń z całego świata
43
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
„FIDIC a sprawa polska”
•
1913 rok udział w kongresie założycielskim FIDIC biorą polscy
inżynierowie Ksawery Gnoiński i Mieczysław Pożaryski
•
1914 tworzą KIDIR - czwarty kolejny członek FIDIC
•
1926 rok - kongres FIDIC odbywa się w Warszawie.
•
1991 – KIDiR w ramach TKP NOT zostaje członkiem FIDIC,
•
1994 – KIDiR zmienia nazwę na SIDiR Stowarzyszenie Inżynierów
Doradców i Rzeczoznawców i ze zmienioną nazwą, nowym statutem i
osobowością prawną pozostaje członkiem FIDIC
44
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
EFCA
• European Federation of Engineering
Consultancy Associations
•
45
Representing FIDIC in Europe
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
EFCA
•
1965 - Europejski Komitet Inżynierów Konsultantów CEDIC
•
1971 Europejski Komitet Biur Inżynierskich CEBI
•
1992 połączenie tych komitetów w EFCA
Federację Europejskich Stowarzyszeń Konsultingu Inżynierskiego
European Federation of Engineering Consultancy Associations EFCA
– 22 krajowe stowarzyszenia
– reprezentuje i promuje członków we Wspólnocie Europejskiej, Banku
Światowym i EBOR
•
1997 na wniosek SIDIR-u, EFCA zmienia swój statut
umożliwiając pozostanie członkami zwyczajnymi Polsce, Czechom, Węgrom i
Słowenii
46
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
SIDIR
•
•
•
•
47
ul. Trębacka 4 lok. 429
00-085 Warszawa
Tel.: 022 826 16 72
[email protected]
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
SIDIR
Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców
Association of Consulting Engineers and Experts /Poland/
• 1994 - Polskie Krajowe Stowarzyszenie FIDIC
• 1998 Członek zwyczajny Stowarzyszenia EFCA
• 2002 Członek międzynarodowej Fundacji Komisji Rozstrzygania
Sporów (DRBF)
48
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Procedury przetargowe
• Przetarg dwustopniowy
Prekwalifikacja
• Przerób średnioroczny min. 2,5x wartość zadania
(ew. 1,5x)
• Doświadczenie w realizacji podobnych zadań
/specyficzne doświadczenie np. 80% szczytowego
zapotrzebowania/
• Gotowość złożenia oferty
49
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Procedury przetargowe
• Przetarg jednostopniowy
Dokumenty Przetargowe
– Zaproszenie do składania ofert
– Instrukcja dla Oferentów
– Regulamin przetargu
– Informacje o przetargu
– Ogólne Warunki Kontraktowe
– Szczególne Warunki Kontraktowe
– Specyfikacje Techniczne i Rysunki
50
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Procedury przetargowe
– Formularze i Procedury
• Wzór Oferty i Wykaz Cen
• Wzór Zabezpieczenia Oferty
• Wzór Aktu Umowy
• Wzór Zabezpieczenia Wykonania
• Gwarancja Bankowa Spłaty Zaliczki
–
–
–
–
–
51
Udzielanie informacji
Składanie i otwieranie Ofert
Wizja lokalna
Oferty Alternatywne
Okres ważności Oferty
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Definicja
Standaryzacji Warunków Kontraktowych i Algorytmu
• Definicja Standaryzacji Warunków Kontraktowych FIDIC pokrywa
się w całości z definicją Algorytmu:
• „Algorytm, dokładny przepis podający sposób rozwiązania
określonego zadania w skończonej liczbie kroków; zbiór
poleceń odnoszących się do pewnych obiektów, ze wskazaniem
porządku, w jakim mają być realizowane”
• Algorytm nabrał znaczenia z rozwojem informatyki, gdzie opisuje
logiczny ciąg operacji, które ma wykonać program.
• Algorytm zapisany przy pomocy języka programowania jest
programem”.
S. Błaziak
52
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Definicja
Standaryzacji Warunków Kontraktowych i Algorytmu
• Zdefiniowanie wydarzeń technicznych jak i
administracyjnych występujących w realizacji
przedsięwzięć inżynieryjno – budowlanych (Definicje)
• Podanie sposobu ich realizacji, kolejności działań z
jednoznacznym ustaleniem zakresu praw i obowiązków
stron w tej realizacji (Rozdziały, Klauzule)
S. Błaziak
53
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Definicja
Standaryzacji Warunków Kontraktowych i Algorytmu
• Standaryzacja obejmuje również adaptację Ogólnych
Warunków do konkretnej Budowy przez włączenie do nich
części:
• - Pt. „Wskazówki dla sporządzenia Szczególnych
Warunków”, z załączonymi wzorami zabezpieczeń
• - oraz formularzy Wzoru Oferty, Aktu Umowy, oraz Umowy
z Rozjemcą,
S. Błaziak
54
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Nowoczesne zarządzanie kontraktami
• Zarządzanie ryzykiem
• Zarządzanie personelem
• Zarządzanie jakością
55
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Nowoczesne zarządzanie kontraktami
•
Zarządzanie ryzykiem
17 Ryzyko i odpowiedzialność
18 Ubezpieczenie
19 Siła wyższa
• Zarządzanie personelem
6 Kadra i robotnicy
• Zarządzanie jakością
7 Urządzenia, materiały i wykonawstwo
56
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Nowoczesne zarządzanie kontraktami
• Zarządzanie zmianami
• Zarządzanie budżetem
• Planowanie i monitoring realizacji
57
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Nowoczesne zarządzanie kontraktami
• Zarządzanie zmianami
13 Zmiany i korekty
• Zarządzanie budżetem
12 Obmiary i wycena
4.21 Raporty o postępie
• Planowanie i monitoring realizacji
8.3 Program
58
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Nowoczesne zarządzanie kontraktami
• Zarządzanie sporami
• Administrowanie kontraktem
59
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Nowoczesne zarządzanie kontraktami
• Zarządzanie sporami
20 Roszczenia i arbitraż
2.5 Roszczenia Zamawiającego
• Administrowanie kontraktem
3 Inżynier
60
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Przykładowe realizacje wg. standardów FIDIC
•
LIM Center – Hotel Marriott Warszawa
1987 - 90 r.
Pierwszy obiekt realizowany wg. Standardów FIDIC w Polsce,
61
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Przykładowe realizacje wg. standardów FIDIC
• Port Lotniczy -Terminal I
Okęcie Warszawa
1990 - 92 r.
62
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Przykładowe realizacje wg. standardów FIDIC
• Port Lotniczy –
Cargo i Catering
Okęcie Warszawa
1990 – 92 r.
63
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Przykładowe realizacje wg. standardów FIDIC
.
• Hotel HYATT REGENCY
Warszawa
Ukończony w 2001 r.
64
64
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Przykładowe realizacje wg. standardów FIDIC
• ZŁOTE TARASY
Warszawa
2002 – 2007 r.
65
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC
•
CZERWONA KSIĄŻKA wyd. IV
•
Wzór który powstał ponad 50 lat temu
•
Regularnie modyfikowany
•
73 klauzule
•
Inżynier rozjemcą sporów pomiędzy
Wykonawcą i Inwestorem
66
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC
•
Warunki kontraktu na budowę
•
d. Czerwona Książka
•
Warunki Kontraktu na urządzenia
i budowę z projektowaniem
•
d. Żółta Książka
67
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC
• Krótka Forma Umowy
Małe Kontrakty
• Wzór umowy o usługi
Klient/Konsultant
68
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
WARUNKI KONTRAKTOWE FIDIC
•
Najnowszy wzór
Warunków
Kontraktowych.
•
Zaprezentowany
publicznie podczas Dorocznej
Konferencji FIDIC w Quebec (Kanada)
we wrześniu 2008r.
69
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Przebieg procesu budowlanego
Rozpoczęcie budowy
•
Inwestor ………...
•
Kierownik budowy
•
Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego
70
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Postanowienia ogólne
Definicje
„Specyfikacja" oznacza dokument tak zatytułowany,
włączony do Kontraktu (…).
Dokument ten specyfikuje Roboty
71
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Postanowienia ogólne
„Rysunki" oznaczają rysunki Robót, włączone do
Kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i
zmienione, wydane przez, lub w imieniu,
Zamawiającego zgodnie z Kontraktem
C
72
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Postanowienia ogólne
„Wymagania Zamawiającego" oznaczają
Dokument tak zatytułowany, włączony do Kontraktu
(…). Taki dokument ustala cel, zakres, projekt lub
inne kryteria techniczne dla Robót
73
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Postanowienia ogólne
Pierwszeństwo dokumentów
Dokumenty stanowiące Kontrakt należy traktować
jako wzajemnie wyjaśniające się.
W celu interpretacji pierwszeństwo będą miały
dokumenty, znajdujące się wyżej na następującej
liście:
74
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Postanowienia ogólne
(a) Akt Umowy
(b) List Zatwierdzający
(c) Oferta
(d) Szczególne Warunki Kontraktu
(e) Ogólne Warunki Kontraktu
(f) Specyfikacja/e
(g) Rysunki
(h) Wykazy oraz wszelkie inne dokumenty
stanowiące części Kontraktu
75
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Postanowienia ogólne
Opóźnienie Rysunków lub instrukcji
C
Jeżeli Wykonawca dozna uszczerbku przez opóźnienie
czy też poniesie Koszt w wyniku uchybienia
Inżyniera, który dostarczy wymagane rysunki lub
instrukcje z opóźnieniem w stosunku do
uzasadnionego żądania Wykonawcy, to Wykonawca
winien wystąpić do Inżyniera z odpowiednim
wnioskiem
76
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Typowa sekwencja głównych wydarzeń
Typowa kolejność głównych wydarzeń podczas kontraktów na budowę (rys. 1)
Wydanie
dokumentów
przetargowych
Wystawienie Listu
Akceptującego
Przedłożenie
ofert
Data
Odniesienia
28 dni
8.1 Data
Rozpoczęcia
11.9
Wystawienie
Świadectwa
Wykonania
8.2 Czas na
Ukończenie
< 28 dni
Okres
przetargowy
77
10.1 Wystawienie
Świadectwa Przejęcia
Ministerstwo Środowiska
Okres
Zgłaszania
Wad
Opóźnienie możliwe
do przypisania
Wykonawcy
4.2 Wystawienie
Zabezpieczenia
Wykonania
9.1
Próby
końcowe
11
Zgłaszanie
wad
< 21 dni
Usuwanie
wad
4.2 Zwrot
Zabezpieczenia
Wykonania
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
1.1.3.1 „Data Odniesienia”- 28 dni przed terminem
składania Ofert
• data, do której oferent otrzymał informacje w odniesieniu
do klauzul:
• 4.10. Inwestor dostarczył niezbędne informacje
Wykonawcy, Wykonawca zapoznał się z nimi.
• 13.7. zmiany prawa,
• 13.8. zmiana wskaźników kosztu
• 14.15. kursy walut
• 18.2. po upływie 1 roku zmiana wartości sprzętu
78
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
1.1.3.2 „Data Rozpoczęcia”
• oznacza datę, wyznaczoną na mocy klauzuli 8.1
[Rozpoczęcie Robót]
• Inżynier wyznaczy Wykonawcy Datę Rozpoczęcia z
wyprzedzeniem nie mniej niż 7-dniowym.
• Jeśli w Warunkach Szczególnych nie przewidziano
inaczej, to Data Rozpoczęcia nie będzie późniejsza niż 42
dni po otrzymaniu przez Wykonawcę Listu
Zatwierdzającego.
79
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
1.1.6.6 Zabezpieczenie Wykonania
• oznacza zabezpieczenie, lub zabezpieczenia, jeśli jest
więcej niż jedno, objęte klauzulą 4.2 [Zabezpieczenie
Wykonania].
80
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
1.1.3.3 „Czas na Ukończenie"
• 1.1.3.3
“Czas na Ukończenie” oznacza czas, liczony
od Daty Rozpoczęcia, przeznaczony na ukończenie Robót
lub, zależnie od przypadku, ich Odcinka na mocy klauzuli
8.2 [Czas na Ukończenie], ustalony w Załączniku do Oferty,
wraz ze wszelkimi przedłużeniami na mocy klauzuli 8.4
[Przedłużenie Czasu na Ukończenie].
81
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
STRONY W KONTRAKCIE FIDIC
• Zamawiający
• Inżynier
• Wykonawca
• Konsultanci
82
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO (PB)
Do obowiązków inwestora (Art.18 PB) należy
zorganizowanie procesu budowy, z uwzględnieniem
zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia a w szczególności zapewnienie :
wykonania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb,
innych projektów,
objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy,
83
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO (PB)
Do obowiązków inwestora (Art.18 PB) należy zapewnienie:
opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
wykonania i odbioru robót budowlanych,
w pewnych przypadkach nadzoru nad wykonywaniem robót
budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych.
84
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO (KC)
Przez umowę o roboty budowlane, Zamawiający:
• zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez
właściwe przepisy czynności związanych z
przygotowaniem robót a w szczególności do przekazania
terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do
odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia
(Art. 647 KC)
• solidarnie odpowiada za zapłatę wynagrodzenia
podwykonawcy(Art.647- [1] KC)
85
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Współpraca - partnerstwo
• Bez niedomówień –
od początku
• Cel – wybudować!
• Formy „towarzyskie”
• Rozładowywanie napięć
• Obowiązek współpracy (WO FIDIC/Pzp/Kc)
86
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Funkcja Inżyniera
• Trzecia Władza
• Niezależność Inżyniera
• Bezstronność Inżyniera
Inżynier
definicja FIDIC
“Inżynier” oznacza osobę wyznaczoną przez
Zamawiającego do działania jako Inżynier dla celów Kontraktu i
wymienioną w Załączniku do Oferty lub inną osobę wyznaczoną w
razie potrzeby przez Zamawiającego, z powiadomieniem Wykonawcy
według
Subklauzuli 3.4
1.1.2.3
87
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Funkcja Inżyniera
• Administrowanie kontraktem
• Zgodność z kontraktem
• Wyłączność poleceń
• Odpowiedzialność Wykonawcy
• Rzetelne rozliczanie stron
88
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
INŻYNIER
OSOBA, PEŁNOMOCNICTWA
• Osoba
– Fizyczna
– Prawna
• Choć w Prawie budowlanym (ani w żadnym innym powszechnie
obowiązującym w kraju) nie występuje pojęcie „Inżynier” to jego
obowiązki może pełnić sam Inwestor lub Inwestor Zastępczy a katalog
ich czynności może być tożsamy z zastrzeżonym w FIDIC katalogiem
dla Inżyniera.
89
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
INŻYNIER
OSOBA, PEŁNOMOCNICTWA
• "Personel Zamawiającego” –
Subkl. 1.1.2.6: "Personel Zamawiającego oznacza Inżyniera,
jego asystentów (...) i osoby zatrudnione przez Inżyniera lub
Zamawiającego (...)”
90
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
INŻYNIER
OSOBA, PEŁNOMOCNICTWA
• Inżynier
• Inżynier Rezydent
• Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
• Forma pisemna pełnomocnictwa
91
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Rola Inżyniera
• Rola Inżyniera wymaga jego bezstronności „…zgodnie z
Kontraktem, biorąc pod uwagę wszystkie stosowne
okoliczności.” (Subkl. 3.5). Inżynier nie jest upoważniony
do dokonywania żadnych zmian w kontrakcie (Subkl. 3.1),
ani do zwolnienia Wykonawcy z jakichkolwiek jego
zobowiązań kontraktowych (Subkl. 3.1.b).
92
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Rola Inżyniera
• „Gdziekolwiek w niniejszych Warunkach przewidziano, że
Inżynier powinien postąpić zgodnie z niniejszą klauzulą 3.5
dla uzgodnienia lub ustalenia jakiejś sprawy, tam Inżynier
winien przekonsultować z każdą Stroną w celu osiągnięcia
porozumienia. Jeżeli porozumienie nie zostanie
osiągnięte, to Inżynier dokona obiektywnych ustaleń
zgodnie z Kontraktem, biorąc pod uwagę wszystkie
stosowne okoliczności.”
93
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Rola Inżyniera
• Subkl. 3.1 stwierdza, że „Z wyjątkami, dla których w
niniejszych Warunkach postanowiono inaczej (…)
gdziekolwiek Inżynier pełni obowiązki lub korzysta z
uprawnień wymienionych lub wynikających z Kontraktu,
tam uważa się, że działa on w imieniu Zamawiającego
(…)”
94
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Administracja kontraktu
• Kontrakt, gwarancje,
• Harmonogram
• Procedury
– Obieg dokumentów
– Dziennik budowy
– Korespondencja, dokumenty kontraktowe
– Zatwierdzanie dokumentów Wykonawcy
• Polecenie zmiany
• Płatności
95
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Komunikacja
• BIW
• BoL
96
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Procedury
• Project Execution Plan – Książka Projektu
• Harmonogram
– Excel (?)
– MS Project
– Primavera
– Harmonogram rzeczowo–finansowy
– Kamienie milowe
• Plan płatności
97
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Harmonogram cd. (=> roszczenia)
–
Harmonogram:
– „Ostateczny termin dostarczenia” np. rysunków, dokumentów…
– Terminy dostaw inwestorskich
– Planowanie robót niemożliwych do wykonania np. w okresie
zimowym
– Próby końcowe…
• Ścieżka krytyczna
98
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Plan Płatności
• Plan Płatności zdefiniowany w Żółtej książce
• Harmonogram rzeczowo–finansowy
• Zapewnienie finasowania
– Warunki kredytowania (Bank)
– Dofinansowanie ze środków unijnych
99
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Teren Budowy
• Przygotowanie
– Prawo dysponowania
– Dostępność (usunięta infrastruktura lub inni użytkownicy…)
– Należy zauważyć, że Subkl. 2.1 stanowi wyraźnie, że prawo
dostępu i użytkowania Terenu Budowy nie musi być zastrzeżone
wyłącznie dla Wykonawcy.
100
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Gwarancja Dobrego Wykonania
Zabezpieczenie Wykonania / Zabezpieczenie Należytego
Wykonania Umowy
–
–
–
–
–
–
101
gwarancja bankowa
lub towarzystwa ubezpieczeniowego
poręczenie bankowe
Wykonawca dostarczy je Zamawiającemu (z kopią do Inżyniera) w
terminie do 28 dni od dnia otrzymania Listu Zatwierdzającego
(Subkl. 4.2).
Pzp – ograniczenie do 10%
Kwoty potrącane [30% w dniu podpisania umowy / całość do
połowy okresu umowy]
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Gwarancja – rękojmia
• Gwarancja jakości
• Rękojmia za wady
102
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Wykaz gwarancji
Wykaz Gwarancji oznacza dokument tak zatytułowany,
przygotowany przez Zamawiającego i wypełniony przez
Wykonawcę na etapie ofertowania, zawierający wymagania
kontraktowe w zakresie gwarancji…
103
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Ubezpieczenia
• Wykonawca ma przedłożyć do akceptacji wymagane
Kontraktem Gwarancje
– przed wejściem Kontraktu w życie
– przed potwierdzeniem płatności
• Broker!
• Broker!
• Broker!
104
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zaliczka
• Zaliczka – gwarancja zwrotu zaliczki
• Escroll account
105
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Geodezyjne Tyczenie Robót
• Inżynier powinien dostarczyć Wykonawcy na piśmie
informacje dot. stałych punktów osnowy geodezyjnej
wykorzystywanych w tyczeniu Robót.
• Po przekazaniu za punkty nawiązania odpowiedzialny
staje się Wykonawca
• Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie błędy w
swoim tyczeniu ale pod warunkiem, że punkty nawiązania
są poprawne.
106
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zaplecze Inżyniera
• Wykonawca zapewnia (SIWZ?):
– Biuro, umeblowane, wyposażone (komputery, łączność, aparaty
fotograficzne…)
– Laboratorium
– Transport
107
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zaplecze Inżyniera
• Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, w kontraktach
na roboty budowlane ogłaszanych w trybie ustawy P.z.p.
po 31.01.2006r, w celu zapewnienia niezależności
Inżyniera, wydatki związane z zapewnieniem zaplecza
Inżyniera są zamieszczane w kontraktach na nadzór a nie
w kontraktach na roboty.
108
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Działania Inżyniera – Zatwierdzanie Podwykonawców
• Art. 6471 §5 K.c.:
"Zawierający umowę z podwykonawcą oraz inwestor i
wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez
podwykonawcę".
109
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
1.1.3.4 „Próby Końcowe”
• “Próby Końcowe” oznaczają próby, wyspecyfikowane w
Kontrakcie lub uzgodnione między Stronami, lub polecone
do wykonania jako Zmiana, które są wykonywane zgodnie
z rozdziałem 9 [Próby Końcowe] przed przejęciem przez
Zamawiającego Robót lub Odcinka, zależnie od przypadku.
110
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
1.1.3.5 Świadectwo Przejęcia
• oznacza świadectwo, wystawione na mocy
Rozdziału 10 [Przejęcie przez Zamawiającego]
• Kiedy Inżynier ma wystawić Świadectwo Przejęcia?
– Wykonawca mówi wystaw!
– Zamawiający mówi jeszcze nie!
111
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
1.1.3.8 „Świadectwo Wykonania”
oznacza świadectwo, wystawione na mocy klauzuli 11.9
[Świadectwo Wykonania].
112
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Prawa i obowiązki Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego
• „Zatwierdzanie dokumentacji”
• Inspekcja Robót i użytych Materiałów.
–
–
–
–
U producenta
Dostarczanych na Teren Budowy
Wbudowywanych
Roboty zanikowe
• „Odbiory”
Poświadcza fakty a nie opinie!
113
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Kontrola jakości Robót
• Wykonawca przedkłada Inżynierowi próbki Materiałów (7.2) i
odnośne informacje
• Inżynier dokonuje badań, inspekcji, pomiarów, prób – na placu
budowy i gdziekolwiek indziej (7.3)
114
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Kontrola jakości Robót
• Wzorce / „pokój próbek” –Sample Room
• Obiekt referencyjny
• Kontrola u producenta
• Akceptacja laboratorium
– Receptur
– Procedury
115
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Sekwencja płatności
14.3 Wykonawca
przedkłada Inżynierowi
Rozliczenie
Comiesięczne
(lub na innej
zasadzie)
płatności
przejściowe
Płatność
ostateczna
< 56dni
< 28dni
Inżynier sprawdza
rozliczenie, Wykonawca
przedkłada informacje
14.11 Wykonawca
przedkłada Inżynierowi
wstępną wersję
rozliczenia
ostatecznego
116
14.6 Inżynier
wystawia
Przejściowe
Świadectwo
Płatności
Ministerstwo Środowiska
< 28dni
14.11 Wykonawca
przedkłada Rozliczenie
Ostateczne i zwolnienie
z zobowiązań 14.12
14.7 Zamawiający
dokonuje płatności na
rzecz Wykonawcy
Typowa kolejność wydarzeń
związanych z płatnością
przewidzianych w Klauzuli
14 (rys. 2)
< 56dni
14.13 Inżynier wystawia
Ostateczne Świadectwo
Płatności
14.7 Zamawiający
dokonuje
płatności
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Płatności –
Definicje i dokumenty
“Zaakceptowana Kwota Kontraktowa” oznacza kwotę zaakceptowaną
w Liście Akceptującym za realizację i ukończenie Robót oraz
usunięcie wszelkich wad.
“Cena Kontraktowa” oznacza cenę zdefiniowaną w Subklauzuli 14.1
[Cena Kontraktowa], i zawiera korekty dokonane zgodnie z Kontraktem.
“Przejściowe Świadectwo Płatności” oznacza świadectwo płatności
wystawione według Klauzuli 14 [Cena Kontraktowa i płatność], inne niż
Ostateczne Świadectwo Płatności.
“Ostateczne Świadectwo Płatności” oznacza świadectwo płatności
wystawione według Subklauzuli 14.13 [Wystawienie Ostatecznego
Świadectwa Płatności].
117
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Płatności cd
• „Rozliczenie” oznacza rozliczenie przedłożone przez
Wykonawcę jako część wystąpienia według Klauzuli 14
[Cena Kontraktowa i płatność] o świadectwo płatności.
118
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
1.1.4.2 Cena kontraktowa
• 14.1 Cena Kontraktowa
• Jeżeli w Warunkach Szczególnych nie ustalono inaczej, to:
• (a) Cena Kontraktowa będzie uzgodniona lub ustalona na
mocy klauzuli 12.3 [Wycena] i będzie podlegała korektom
zgodnie z Kontraktem;
• (b) Wykonawca będzie opłacał wszelkie podatki, cła i
opłaty, w następstwie jego obowiązków kontraktowych, a
Cena Kontraktowa nie będzie z tego powodu korygowana
o żaden z takich kosztów z wyjątkiem tego, co ustala
klauzula 13.7 [Korekty uwzględniające zmiany prawne];
119
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
1.1.4.2 Cena kontraktowa
• (c) wszelkie ilości jakie mogą być ustalone w Przedmiarze
Robót lub innym Wykazie są ilościami szacunkowymi i nie
należy ich brać pod uwagę jako ilości rzeczywistych i
prawidłowych
• (i) Robót, których wykonania wymaga się od
Wykonawcy. ani
• (ii) dla celów rozdziału 12 [Obmiary i wycena]; a nadto
• (d) w ciągu 28 dni po Dacie Rozpoczęcia Wykonawca
dostarczy Inżynierowi proponowany podział każdej kwoty
ryczałtowej zawartej w Wykazach. Inżynier może wziąć
pod uwagę ten podział przy sporządzaniu Świadectw
Płatności, ale nie będzie nim związany.
120
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Korekta Ceny
• Subkl. 13.8 zawiera warunki dotyczące korekty kwot
płatnych na rzecz Wykonawcy w związku ze zmianami
(wzrostami i obniżeniami) kosztów "(…) robocizny, Dostaw
czy też innych nakładów na Roboty (…)" w czasie trwania
Kontraktu.
• Zastosowanie tej Subklauzuli ma miejsce tylko wtedy gdy
wypełniono „Tabelę Danych Korekcyjnych.”
• Jeżeli takiej tabeli nie ma, to Subkl. 13.8 nie ma
zastosowania
121
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Płatności – Roboty
• Roboty
– Roboty Stałe
– Roboty Tymczasowe
• Roboty a Cena
• Roboty a Płatności
122
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Koszt opóźnionych płatności
• Opóźnienie w wydaniu PŚP lub opóźnienie zapłaty
upoważnia Wykonawcę do zmniejszenia tempa Robót lub
nawet ich zawieszenia aż do czasu otrzymania PŚP lub
zapłaty (por. Subkl. 16.1). Wykonawca będzie także
uprawniony do naliczenia odsetek w trybie Subkl. 14.8 z
uwzględnieniem postanowień Art. 5 ustawy o terminach
zapłaty w transakcjach handlowych.
123
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Koszt opóźnionych płatności
• Należy pamiętać, że jeżeli z winy Inżyniera nastąpi
opóźnienie płatności, jest prawdopodobne, że odsetki
karne należne Wykonawcy poniesie Inżynier.
124
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Płatność Kwoty Zatrzymanej
• Płatność Kwoty Zatrzymanej
„Kwota Zatrzymana” oznacza skumulowaną kwotę
zatrzymaną powstałą z pieniędzy, które Zamawiający
zatrzymuje według Subklauzuli 14.3 [Występowanie o
Przejściowe Świadectwa Płatności] i wypłaca według
Subklauzuli 14.9 [Płatność Kwoty Zatrzymanej].
Wykonawca otrzymuje zwrot Kwot Zatrzymanych w dwóch
ratach: jedna po przejęciu Robót przez Zamawiającego, druga
po upływie ostatniego z Okresów Zgłaszania Wad.
125
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Kwoty Tymczasowe (Warunkowe)
• „kwotę, jeśli jest określona w Kontrakcie jako kwota
tymczasowa, przeznaczoną dla opłacenia części Robót lub
dostarczenia Urządzeń, Materiałów lub usług na mocy
klauzuli 13.5 [Kwoty Tymczasowe]”.
• Subkl. 13.5 „Każda Kwota Tymczasowa w całości lub w
części winna być użyta wyłącznie zgodnie z poleceniem
Inżyniera, a Cena Kontraktowa będzie odpowiednio
skorygowana”.
126
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Zmiany i korekty
•
„Zmiana” oznacza jakąkolwiek zmianę w Wymaganiach
Zamawiającego lub Robotach, która jest polecona lub zatwierdzona jako
zmiana według Klauzuli 13 [Zmiany i korekty].
•
•
127
Zmiana może być polecona przez Inżyniera bez uprzedniego
uzgodnienia jej wykonalności czy ceny, co może być odpowiednie dla prac
nagłych. Wykonawca może z własnej inicjatywy wystąpić z propozycją,
która może być następnie zatwierdzona jako Zmiana, lub mogą być wydane
inne polecenia stanowiące Zmianę.
Inżynier może poprosić Wykonawcę o propozycję, próbując osiągnąć
uzgodnienie co do efektów proponowanej Zmiany i minimalizując w ten
sposób możliwość sporu. I znowu propozycja ta może być następnie
zatwierdzona jako Zmiana, lub mogą być wydane inne polecenia
stanowiące Zmianę
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Prawo zamówień publicznych (stare)
USTAWA
z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
• art. 144. 1. Zakazuje się zmian postanowień zawartej
umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której
dokonano wyboru wykonawcy, chyba że konieczność
wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których
nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
lub zmiany te są korzystne dla zamawiającego.
•
128
2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna.
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Prawo zamówień publicznych (aktualne)
USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
Po nowelizacji z dnia 4 września 2008 r.
art. 144.1 Zakazuje się istotnych zmian postanowień
zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie
której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że
zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej
zmiany w ogłoszeniu lub specyfikacji istotnych warunków
zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany.
129
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
KODEKS CYWILNY
USTAWA
•
z dnia 23 kwietnia 1964 r.
KODEKS CYWILNY (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.)
Art. 357. Jeżeli dłużnik jest zobowiązany do świadczenia rzeczy oznaczonych
tylko co do gatunku, a jakość rzeczy nie jest oznaczona przez właściwe
przepisy lub przez czynność prawną ani nie wynika z okoliczności, dłużnik
powinien świadczyć rzeczy średniej jakości.
• Art. 3571. (142) Jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków
spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami
albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie
przewidywały przy zawarciu umowy, sąd może po rozważeniu
interesów stron, zgodnie z zasadami współżycia społecznego,
oznaczyć sposób wykonania zobowiązania, wysokość świadczenia lub
nawet orzec o rozwiązaniu umowy. Rozwiązując umowę sąd może w
miarę potrzeby orzec o rozliczeniach stron, kierując się zasadami
określonymi w zdaniu poprzedzającym.
130
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
ROBOTY DODATKOWE
• Ustawa Prawo zamówień publicznych dopuszcza
zamówienia dodatkowe z wolnej ręki w oparciu o art. 67
ust. 1 p. 5,
• Wymagane jest przeprowadzenie negocjacji i zawarcie
nowej umowy.
131
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
ROBOTY DODATKOWE
Zamówienia dodatkowe mogą być udzielone w tym trybie
tylko w przypadku, jeżeli zaistnieją łącznie następujące
okoliczności:
• zamówienie dodatkowe zostanie udzielone
dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót
budowlanych,
• zamówienie dodatkowe nie jest objęte zamówieniem
podstawowym,
• zamówienie dodatkowe nie przekracza łącznie 50 %
wartości realizowanego zamówienia podstawowego,
• jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia
podstawowego,
• jego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji
niemożliwej wcześniej do przewidzenia,
132
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
ROBOTY DODATKOWE
• oraz co najmniej jeden z poniższych warunków:
– z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie
zamówienia dodatkowego od zamówienia
podstawowego wymagałoby poniesienia
niewspółmiernie wysokich kosztów,
– wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione
od wykonania zamówienia dodatkowego.
133
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
ROBOTY UZUPEŁNIAJĄCE
• Zgodnie z art. 67 ust. 1 p. 6 Ustawy prawo zamówień
publicznych, możliwe jest udzielenie zamówień
uzupełniających dotychczasowemu wykonawcy robót
budowlanych.
• Zamówienie takie może zostać udzielone w trybie z wolnej
ręki, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia
podstawowego, jeżeli polega na powtórzeniu tego samego
rodzaju zamówień objętych zamówieniem podstawowym,
oraz gdy zamówienie uzupełniające było przewidziane w
specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczy
przedmiotu zamówienia w niej określonego.
134
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Oddanie obiektu do użytkowania
Zawiadomienie przez inwestora o zakończeniu obiektu budowlanego i
zamiarze przystąpienia do jego użytkowania organów (art. 56):
• Państwowej Inspekcji Sanitarnej
• Państwowej Inspekcji Pracy (Uchylony)
• Państwowej Straży Pożarnej
Nie zajęcie stanowiska przez w/w organy w sprawie zgodności wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym w ciągu 14 dni traktuje
się jako nie zgłoszenie sprzeciwu
135
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Oddanie obiektu do użytkowania
• Wniosek o pozwolenie na użytkowanie, co najmniej 21 dni przed
zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego (wojewódzkiego) (art.57 ust.1)
• Wniosek o pozwolenie na użytkowanie stanowi jednocześnie wezwani
e właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli (art.
57 ust. 6),
• Właściwy organ przeprowadza , na wezwanie inwestora, obowiązkową
kontrolę budowy w celu stwierdzenia prowadzenia jej zgodnie z
ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę (art.
59a ust. 1)
136
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Oddanie obiektu do użytkowania (zgłoszenie => zawiadomienie)
• Gdy pozwolenie na użytkowanie nie jest wymagane,
można użytkować po upływie 21 dni od dnia doręczenia do
nadzoru zawiadomienia
• Upływ terminu oznacza dla organu brak możliwości
wniesienia sprzeciwu
(Wyrok WSA w Łodzi z 30.05.08 r.,
II SA/Łd 271/2008)
137
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Oddanie obiektu do użytkowania
Certyfikacja energetyczna budynków
Budynki oddawane do użytkowania, a także części budynku stanowiące
samodzielną całość techniczno-użytkową, należy poddać ocenie
charakterystyki energetycznej w formie świadectwa charakterystyki
energetycznej (art.5 ust.3)
• zawiera określenie wielkości energii w kWh/m2/rok niezbędnej do
zaspokojenia różnych potrzeb związanych z użytkowaniem budynku, a
także wskazanie możliwych do realizacji robót budowlanych,
mogących poprawić pod względem opłacalności
ich charakterystykę energetyczną.
• świadectwo charakterystyki energetycznej ważne jest 10 lat.
138
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
Skutki nieprzestrzegania prawa w procesie budowlanym
• Samowola budowlana to roboty budowlane prowadzone bez
wymaganych pozwoleń lub zgłoszeń (ustawa prawo budowlane
formalnie nie używa tego terminu)
Dla obiektów wymagających pozwolenia na budowę organ:
• wymierza karę (opłatę legalizacyjną, art. 49 ust. ust. 1, art. 59f ust.1)
która wynosi: stawka opłaty (s = 500 zł) x współczynnik kategorii obiektu (k) x
współczynnik wielkości obiektu budowlanego (w), z tym że stawka opłaty podlega
pięćdziesięciokrotnemu podwyższeniu (art. 49 ust. 2)
- dom jednorodzinny – 50 tys. zł, duże obiekty – 200 tys. zł
139
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
(Bez)skuteczność prawa
Kraków:
140
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.
UNIA EUROPEJSKA
FUNDUSZ SPÓJNOŚCI
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
To by było na tyle
Dyskusja. Podsumowanie szkolenia
141
Ministerstwo Środowiska
2 grudnia 2011 r.

similar documents