Strate*ko planiranje kao osnovica za pripremu projekata

Report
EU fondovi za razvoj
(zdravstvenog) turizma u RH
Maja Hranilović
10. listopada 2014.
Ecorys Hrvatska d.o.o.
O tvrtki Ecorys
• međunarodna tvrtka (uredi u 13 zemalja),
specijalizirana za pružanje konzultantskih usluga u
području gospodarskog, društvenog i prostornog
razvoja
• Naše ključne kompetencije:
• - Gospodarstvo i konkurentnost
• - Razvoj regija, urbani razvoj,
–prostorni razvoj
• - Energetika i vodno gospodarstvo
• - Promet i mobilnost
• - Socijalna politika, obrazovanje i zdravstvo
• - Upravljanje
• www.ecorys.com
OKVIR ZA RAZVOJ ČLANICA EUROPSKE UNIJE
• Europska unija pomaže svojim zemljama članicama na putu njihovog
održivog razvoja i uravnoteženog gospodarskog rasta
• Europska unija daje strateški okvir (EUROPA ”2020”), a zemlje članice
usklađuju svoje razvojne planove s njime – na koji način će doprinijeti
ispunjenju strateških ciljeva na razini EU
• Za ostvarenje ovog cilja, zemljama članicama su na raspolaganju
slijedeći fondovi:
– Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)
– Europski socijalni fond (ESF)
– Kohezijski fond (CF)
– Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj (EARDF)
– Europski pomorski i ribarski fond (EMFF)
3
EU STRATEŠKI OKVIR 2020
Nacionalni
program
reformi
EUROPA 2020
Nacionalne
razvojne
strategije
ZAJEDNIČKI STRATEŠKI OKVIR
(Common strategic framework)
EUROSPSKI SOCIJALNI
FOND
EUROPSKI FOND ZA
REGIONALNI RAZVOJ I
KOHEZIJSKI FOND
EUROPSKI FOND
ZA RURALNI
RAZVOJ
EUROPSKI FOND
ZA POMORSTVO I
RIBARSTVO
Druge EU
inicijative i
programi
PARTNERSKI SPORAZUM
Operativni
programi
projekti
Operativni
progami
projekti
Operativni
programi
projekti
Operativni
programi
projekti
4
projekti
11 TEMATSKIH CILJEVA STRATEGIJE “EUROPA 2020”
1.
Jačanje istraživanja, tehnološkog razvoja i inovacija
2.
Poboljšani pristup, korištenje te kvaliteta informacijskih i komunikacijskih
tehnologija
3.
Jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poljoprivrednog sektora te
sektora ribarstva i akvakulture
4.
Podrška prijelazu prema ekonomiji temeljenoj na niskoj razini emisije CO2 u svim
sektorima
5.
Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencija i upravljanje rizicima
6.
Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa
7.
Promicanje održivog prometa te uklanjanje uskih grla u ključnoj infrastrukturi
8.
Promicanje zapošljavanja i podrška mobilosti radne snage
9.
Promicanje socijalnog uključivanja te borba protiv siromaštva
10. Ulaganje u obrazovanje, vještine i cjeloživotno učenje
11. Jačanje institucionalnih kapaciteta te učinkovita javna uprava
5
OKVIR ZA FINANCIRANJE PROJEKATA
(ZDRAVSTVENOG) TURIZMA
• Prioriteti iz nacrta Programa za EU fondove:
– Jačanje aplikacija ICT, e-poslovanje
– Jačanje konkurentnosti poduzetništva – ulaganja u proizvodnju,
razvoj novih proizvoda i usluga, standardizacija i normizacija,
internacionalizacija
– Energetska učinkovitost i OIE
– Očuvanje i zaštita kulturne i prirodne baštine
– Revitalizacija gradova
– Ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu (javnu) koja doprinosi
regionalnom i lokalnom razvoju
– Ulaganje u obrazovanje i cjeloživotno učenje
– Obnova sela u ruralnim područjima
• Kriteriji za odabir projekata - iz nacionalnih i regionalnih
strategija!
OKVIR ZA FINANCIRANJE PROJEKATA
(ZDRAVSTVENOG) TURIZMA (II)
• Ne zaboraviti na mogućnosti kroz ostale izvore financiranja:
– Komercijalni krediti, programi HBOR-a
– Sredstva EBRD, SB, EIB
– Financijski instrumenti (VC, revolving fondovi i dr.)
– Javno-privatna partnerstva
– Olakšice i potpore za strateške ulagače (HAMAG INVEST, AIK)
ŠTO JE DOBAR RAZVOJNI PROJEKT ZA EU
FONDOVE?
 projekt = rješenje problema
 Projekt doprinosti nacionalnim srateškim ciljevima - na
tragu onoga što RH i EU smatra proritetima za ulaganja
(definirani u Operativnim programima i nacionalnim
strategijama)
 Dokazati da će sredstva biti optimalno iskorištena
 Izvediv s postojećim kapacitetima i resursima, trajnija korist
postignutih rezultata, održiv!
Jasna intervencijska logika
Realističan proračun
Potpora i predanost od strane partnera i ciljane skupine
Politička podrška
Dovoljni administrativni i institucionalni kapaciteti
NEKA PRAVILA VEZANA UZ PRIHVATLJIVOST
TROŠKOVA
• Obavezno sufinanciranje (definirano natječajem) – za
poduzetničke projekte vlastito učešće 40-50%
• Trošak mora biti neophodan za provedbu projekta i
postizanje ciljeva (kvantificirani indikatori)
• Ako projekt generira prihode, umanjuje se bespovratni dio
• Postoje ograničenja vezana uz državne potpore (za sada
7,5 milijuna EUR 2014-2020)
• Isključivanje dvostrukog financiranja iz EU izvora
• Najčešće avans oko 30%, naplata po situacijama
• Nisu svi troškovi prihvatljivi (iako su vezani uz projekt):
PDV, kupnja nekretnine, rabljena oprema, garancije, krediti,
kamate, tečajne razlike, operativni troškovi, bankovne
naknade itd.
POTREBNA DOKUMENTACIJA
• Riješeni vlasnički odnosi, zemljište, nekretnine
• Pravo na građenje
• Tehničke specifikacije
• Studija izvodljivosti s analizom alternativa
• Dokaz o zatvorenoj financijskog konstrukciji (dokaz o
posjedovanju vlastitih sredstava, obvezujuće pismo
namjere banke o kreditiranju)
• Natječajna dokumentacija (za provođenje javne nabave)
• Primjer:
http://www.strukturnifondovi.hr/contest/open/-povecanjegospodarske-aktivnosti-i-konkurentnosti-malih-i-srednjihpoduzeca
NEKI NATJEČAJI KOJE OČEKUJEMO NAKON
USVAJANJA PROGRAMA 2014-2020
• Turistička infrastruktura (javni i privatni sektor) –
prema razvoju destinacija!
• Podizanje konkurentnosti MSP (privatni sektor)
• Istraživanje i razvoj (javni i privatni sektor)
• Priprema regionalnih projekata (javni sektor nositelj)
• Obrazovanje za poduzetništvo (javni i privatni sektor)
• Korištenje ICT u poduzetništvu
Hvala Vam na pažnji!
Maja Hranilović
Ecorys Hrvatska d.o.o.
Kornatska 1g
10000 Zagreb
[email protected]
Tel. 01 8892 350
GSM. 091 1777 878

similar documents