Povrede izbornog procesa

Report
Povrede izbornog procesa
Prekršajna i krivična odgovornost i praksa
Birački odbor
• Sastoji se od 3 ili 5 članova od kojih je jedan predsjednik
• Članovi biračkog odbora imaju svoje zamjenike
• Imenovanje članova i zamjenika BO vrši OIK/GIK u periodu od 10.08.12.09.2014. godine
• OIK/GIK vrši edukaciju članova biračkih odbora
Dužnosti biračkog odbora
Dan uoči izbora
• Preuzimanje izbornog materijala od OIK/GIK i uređenje biračkog mjesta
Izborni dan
• Omogućavanje biračima da glasaju i da ostvare svoje biračko pravo
(identifikuju birače, izdaju im glasačke listiće, pojasne biračima kako da
ispravno obilježe glasačke listiće)
Poslije zatvaranja biračkog mjesta
• Brojanje glasačkih listića i evidentiranje izbornih rezultata u obrasce
• Pakovanje izbornog materijala prema šemi pakovanja
Krivično djelo/prekršaj/odgovornost
• Krivično djelo jeste protupravno djelo koje je zakonom propisano kao
krivično djelo, čija su obilježja propisana zakonom i za koja je zakonom
propisana krivičnopravna sankcija
• Krivična odgovornost čine uslovi da se na izvršioca krivičnog djela
primjeni krivična sankcija i čije postojanje u propisanom postupku utvrđuje
sud
• Prekršaj predstavlja kršenje javnog poretka ili propisa o ekonomskom i
finansijskom poslovanju utvrđenih zakonom ili drugim propisom za koje su
određena obilježja i za koje su propisane sankcije.
• Prekršajna odgovornost podrazumjeva odgovornost za izvršeni prekršaj
Obilježja prekršaja koja su utvrđena
Izbornim zakonom BiH (Poglavlje 19A)
 Ukoliko birački odbor ne osigura izborni materijal za glasanje (čl. 5.3 stav (3))
– Birački odbor dan uoči izbora zaprima izborni materijal od OIK/GIK i odgovoran je za
sigurnost istog od trenutka prijema materijala do završetka svih svojih dužnosti nakon
zatvaranja biračkih mjesta i predaje obrazaca sa rezultatima i upakovanog izbornog materijala
OIK-u/GIK-u
 Ukoliko predsjednik biračkog odbora ne odredi dužnost članovima biračkog
odbora (čl. 5.6 stav (2))
– Predsjednik biračkog odbora je obavezan da svim članovima biračkog odbora odredi njihove
dužnosti: kontrolor reda, identifikacija, izdavanje glasačkih listića i kontrolor glasačke kutije i
propisno ih evidentirati
 Ukoliko zapisnik o radu biračkog odbora ne sadrži podatke propisane IZBiH
(čl. 5.7)
– Predsjednik biračkog odbora vodi Zapisnik o radu biračkog odbora u koji se unose
sljedeći podaci: spisak i količina izbornog materijala, dostavljena biračkom mjestu sa
potpisima predsjednika OIK/GIK i članova biračkog odbora, dužnosti članova biračkog
odbora, spisak akreditiranih posmatrača na biračkom mjestu sa podacima, zapažanja o
svim važnim događajima na biračkom mjestu i drugo)
Obilježja prekršaja koja su utvrđena
Izbornim zakonom BiH (Poglavlje 19A)
 Ukoliko član biračkog odbora ne objasni biraču način glasanja i ne
osigura tajnost glasanja (čl. 5.11 stav (1))
• Član biračkog odbora zadužen za izdavanje glasačkih listića je dužan da
biraču prilikom izdavanja glasačkih listića objasni biraču ispravan način
glasanja, a birački odbor je dužan da na biračkom mjestu obezbijedi kabine za
glasanje u koje osim birača u vrijeme glasanja birača niko ne smije ulaziti
 Ukoliko član biračkog odbora ne utvrdi identitet birača i potpis birača na
izvodu iz CBS (čl. 5.13)
• Član biračkog odbora zadužen za identifikaciju je dužan utvrditi identitet
svakog birača na osnovu lične karte, pasoša ili vozačke dozvole i upozoriti
birača da potpis birača na izvodu iz Centralnog biračkog spiska mora
odgovarati potpisu na predočenom identifikacionom dokumentu
 Ukoliko član biračkog odbora izda glasački listić ili listiće suprotno
propisima o izdavanju glasačkih listića (čl. 5.13)
• Član biračkog odbora zadužen za izdavanje glasačkih listića je dužan nakon
identifikacije birača i potpisa istog na izvodu iz CBS-a izdati za svaki nivo za
koji se provode izbori, po jedan glasački listić koji je propisan od strane
Centralne izborne komisije BiH
Obilježja prekršaja koja su utvrđena
Izbornim zakonom BiH (Poglavlje 19A)
 Ukoliko član biračkog odbora pomaže licu prilikom glasanja na način
koji nije u skladu sa IZBiH (čl. 5.19 stav (2))
• Izbornim zakonom BiH je propisano da je glasanje lično, osim u slučaju da na
zahtjev slijepe, nepismene ili fizički nesposobne osobe prilikom potpisivanja u
izvod iz CBS i glasanja može pomoći lice, koje ne može biti član biračkog
odbora ili akreditirani posmatrač
 Nepravilno brojanje glasačkih listića na biračkom mjestu (čl. 2.13 stav
(1) tačka 7)
• Postupak brojanja glasačkih listića (većinski glas i otvorena lista) je propisan
Pravilnikom o načinu provođenja izbora u BiH
 Nepravilno popunjeni obrasci (čl. 5.25)
• Na osnovu odredaba Izbornog zakona BiH utvrđeni su podaci koji se unose u
propisane obrasce Centralne izborne komisije BiH za evidentiranje brojnog
stanja i izbornih rezultata i sadrže jasno definisana polja za unos obaveznih
podataka
Izbornim zakonom BiH predviđene
sankcije za prekršaj
• Administrativna zabrana angažovanja u organima za provođenje
izbora u naredne 4. godine
• Novčana kazna u iznosu od 200.00 KM – 1000.00 KM
Najčešći prekršaji učinjeni od strane
biračkog odbora
• Potpisivanje birača i ubacivanje glasačkih listića u glasačku kutiju umjesto
birača (sankcionisani članovi sa 5. biračkih mjesta u Čapljini 2010. godine)
• Nepravilno popunjeni obrasci (nečitko upisani podaci u obrascima za
izborne rezultate te se zbog toga ponovno brojali glasački listići u Glavnom
centru za brojanje)
• Nepravilno brojani glasački listići (glasovi po kandidatima nisu brojani po
propisanoj proceduri i sa pomoćnim obrascem za drugi krug brojanja
glasova po kandidatima)
Statistički podaci- sankcije
Opšti izbori 2010. godine
• 285 odluka o sankciji (na 57 biračkih mjesta)
• 280 odluka izrečena novčana kazna od 200 do 800 KM i zabrana angažovanja za rad
• 5 odluka izrečena samo zabrana angažovanja u izbornoj administraciji 4 godine.
Sankcije
Novčana kazna i
zabrana
angažovanja
Zabrana
angažovanja
Lokalni izbori 2012. godine
• 165 odluka o sankciji (na 47 biračkih mjesta)
• 144 odluke izrečena novčana kazna od 200 do 500 KM i zabrana angažovanja za rad
• 21 odlukom izrečena samo zabrana angažovanja u izbornoj administraciji 4 godine.
Sankcije
Novčana kazna
i zabrana
angažovanja
Zabrana
angažovanja
Pitanja i odgovori
Krivična djela u izbornom procesu
Krivično zakonodavstvo
• KZ BiH (Glava XV – Krivična djela protiv slobode i prava čovjeka i
građanina čl. 150 - 155),
• KZ RS (Glava XVIII – Krivična djela protiv izbornih prava, čl. 184 – 192),
• KZ FBiH (Glava XVII – Krivična djela protiv slobode i prava čovjeka i
građanina, čl. 191 – 196)
• KZ BD BiH ( Glava XVII – Krivična djela protiv slobode i prava čovjeka i
građanina, čl. 194 – 199).
Krivično djelo u izbornom procesuobilježje djela-sankcije
• Krivično djelo - Povreda slobode opredjeljenja birača
• Obilježje djela – Ko silom ozbiljnom prijetnjom, prinudom,
podmićivanjem ili korištenjem njegovog teškog ekonomskog stanja ili na
drugi protupravan način utiče na birača u Bosni i Hercegovini da na
izborima glasa za ili protiv pojedine liste, pojedinog kandidata ili da uopće
ne glasa kaznit će se:
• Sankcija:
KZ BiH (kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina),
KZ RS (kazna zatvora do 2 godine),
KZ FBiH (kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina),
KZ BD BiH (kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina)
Krivično djelo u izbornom procesuobilježje djela-sankcije
• Krivično djelo - Izborna prevara
• Obilježje djela - Ko krivotvori rezultate izbora ili glasanja dodavanjem,
oduzimanjem ili brisanjem glasova ili potpisa, netačnim brojanjem glasova,
neistinitim upisivanjem rezultata u izborne isprave ili na drugi način, kaznit
će se:
• Sankcija:
KZ BiH (kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina),
KZ RS (kazna zatvora do 3 godine),
KZ FBiH (kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina),
KZ BD BiH (kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina)
Krivično djelo u izbornom procesuobilježje djela-sankcije
• Krivično djelo – Povreda tajnosti glasanja
• Obilježje djela - Ko na izborima povrijedi tajnost glasanja, kaznit će se:
• Sankcija:
KZ BiH (novčana kazna ili kazna zatvora od 3 mjeseca do 5 godina)
KZ RS (novčana kazna ili kazna zatvora do 2 godine),
KZ FBiH (novčana kazna ili kazna zatvora od 3 mjeseca do 3 godine),
KZ BD BiH (novčana kazna ili kazna zatvora do 3 godine)
Krivično djelo u izbornom procesuobilježje djela-sankcije
• Krivično djelo – Uništenje izbornih isprava
• Obilježje djela - Ko na izborima uništi, prikrije, ošteti ili oduzme kakvu
ispravu o izborima ili o glasanju, kaznit će se:
• Sankcija:
KZ BiH (kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina)
KZ RS (kazna zatvora do 3 godine),
KZ FBiH (kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina),
KZ BD BiH (kazna zatvora od 6 mjeseci do 5 godina)
Podnesene krivične prijave
• 2004. godine - 1. krivična prijava
• 2008. godine – 13 krivičnih prijava
• 2014. godine – 4 krivične prijave
Pitanja i odgovori
HVALA

similar documents