pptx - วิทยาลัยการปกครอง

Report
“บทบาทข้าราชการฝ่ ายปกครองกับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน”
จินตนา ชัยยวรรณาการ
รองอธิบดี กรมเจรจาการค้ าระหว่ างประเทศ
AEC กับการเปิดเสรีการค้าสินค้า
ภาษี สินค้า/อุปสรรคนาเข้าจะหมดไป กลายเป็ นตลาดอาเซียน
1. ภาษีนาเข้าสินค้า – ต้องเป็ นศูนย์ (ลดเป็ นลาดับตัง้ แต่ปี 2536)
- 1 ม.ค. 53 อาเซียน 6 (SG 100%, TH 99.8%, BR 99.2%, PH 99%, IN 98.7%, ML 98.4%)
- 1 ม.ค. 58 อาเซียน 4 (CLMV)
2. อุปสรรคทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non-Tariff Barriers: NTBs) - ต้องหมดไป
- อาเซียน 5 (1 ม.ค. 53) ฟิ ลิปปิ นส์ (1 ม.ค. 55) CLMV (1 ม.ค. 58)
3. กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า (ROOs) – เพิ่มทางเลือกอย่างเท่าเทียม (co-equal)
- RVC (40), CTC, PSRs
4. มาตรฐานร่วม – ให้สอดคล้องกับระบบสากลและระหว่างอาเซียน
- เครื่องใช้ไฟฟ้ า ความปลอดภัยทางไฟฟ้ า องค์ประกอบด้านแม่เหล็กไฟฟ้ า ผลิตภัณฑ์ยาง เภสัชกรรม (กาลัง
ดาเนิ นการ - เกษตร ประมง ไม้ ยานยนต์ วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ ยาแผนโบราณ อาหารเสริม)
5. พิธีการทางศุลกากรที่ทนั สมัย - อานวยความสะดวกทางการค้า
- ASEAN Single Window, Self-Certification
ทำธุรกิจบริกำรเสรี
- อนุญำตให้ผป
ู้ ระกอบกิจกำรบริกำรของอำเซียนทำธุรกิจใน
อำเซียน โดยมีสด
ั ส่วนหุน
้ ได้สูงสุด 70%
ปี 2549
(2006)
ปี 2551
(2008)
ปี 2553
(2010)
ปี 2556
(2013)
49%
51%
70%
49%
51%
70%
49%
51%
ปี 2558
(2015)
สำขำเร่งรัดกำรรวมกลุม
่
โทรคมนำคม คอมพิวเตอร์
สุขภำพ /ท่องเทีย
่ ว/กำรบิน
โลจีสติกส์
สำขำอืน
่ ๆ
เช่น ขนส่ง
ศึกษำ
70%
3
เคลือ
่ นย้ำยลงทุนเสรี
เปิ ดเสรี
FDI
Portfolio
ACIA
่ เสริม
สง
เกษตร
บริการ
เกีย
่ วเนือ
่ ง
เหมืองแร่
ป่ าไม ้
อำนวย
ควำม
สะดวก
4
(1)
นโยบายเชงิ รุกเพือ
่
ดึงดูดเงินลงทุนจาก
ต่างประเทศ โดยสร ้าง
สภาพแวดล ้อมทีเ่ อือ
้
ต่อการลงทุน
(2)
นโยบายสนับสนุนให ้มี
การลงทุนใน
ต่างประเทศมากขึน
้
คุม
้ ครอง
(IGA+AIA)
ประมง
ความท ้าทาย
การผลิต
Movement of Natural Person: MNP
การเคลือ่ นย้ายบุคคลธรรมดา
ข้อผูกพันของไทยจะอนุญาตให้มกี ารเคลือ่ นย้าย
บุคลากร 2 ประเภทเท่านัน้ คือ
ผูเ้ ยีย่ มเยือนทางธุรกิจ
(Business Visitor: BV)
ผูโ้ อนย้ายภายในบริษทั
(Intra-Corporate
Transferee: ICT)
ี น คือ โอกำส ของไทย
อำเซย
ิ ค้ำและบริกำร
 ขยำยตลำดกำรค้ำสน
 ขยำยกำรลงทุน/ร่วมทุน
ิ ค้ำกึง่ สำเร็จรูป
 นำเข้ำว ัตถุดบ
ิ /สน
้ ระโยชน์จำกระบบ Logistics
ใชป
 เพิม
่ ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งข ัน
6
ี นสร ้าง ความท ้าทาย ให ้กับไทย
อาเซย

ิ ค้ำของประเทศอำเซย
ี นอืน
สน
่ อำจเข้ำมำในตลำดในประเทศไทย
้ ในรำคำทีต
มำกขึน
่ ำ
่ กว่ำ และ/หรือ คุณภำพดีกว่ำ

ี นอืน
ธุรกิจบริกำรของประเทศอำเซย
่ ทีม
่ ค
ี วำมได้เปรียบในกำร
้
แข่งข ัน อำจเข้ำมำตงธุ
ั้ รกิจแข่งข ันในไทยเพิม
่ ขึน

ี นมีท ักษะทำงด้ำนภำษำอ ังกฤษ
บุคลำกรของอำเซย
ี นทีส
และภำษำอำเซย
่ ง
ู กว่ำ
7
ผลกระทบเชิงบวก เชิงลบจาก AEC ต่ อธุรกิจโดยรวม
ทีม
่ า: การวิเคราะหโดย
SCB EIC
์
การคาชายแดนไทยกั
บประเทศเพือ
่ นบาน
้
้
ปี 2555
ประเทศ
การคา้
มูลคาการค
า้
สั ดส่วน
ชายแดน /
่
มูลคาการค
่
้า ตอการคา มูลคาการคา
รวม
่
้
่
้
ชายแดน
(ลานบาท)
ชายแดนรวม
รวม
้
(ลานบาท)
้
ของไทย
ของแตละ
่
ประเทศ
มาเลเซีย
793,298.0
515,923.4
56.6%
65.0%
เมียนมาร ์
211,343.6
180,471.5
19.8%
85.4%
ลาว
149,484.7
132,016.3
14.5%
88.3%
กัมพูชา
124,580.2
82,089.0
9.1%
65.8%
9
สิ นคาชายแดนน
าเขา-ส
้
้ ่ งออก
ประเทศ
มาเลเซีย
เมียนมาร ์
ลาว
สิ นค้านาเขา้
เครือ
่ งคอมพิวเตอรและ
์
อุปกรณ ์ เทปแมเหล็
่ ก
จานแมเหล็
่ ก สาหรับ
คอมพิวเตอร ์ สื่ อบันทึก
ขอมู
้ ล ภาพ เสี ยง
ส่วนประกอบคอมพิวเตอร ์
เครือ
่ งจักรทีใ่ ช้ใน
อุตสาหกรรมและ
ส่วนประกอบ
ก๊าซธรรมชาติ พืชน้ามัน
และผลิตภัณฑ ์ โค กระบือ
สุกร แพะ แกะ สั ตวน
์ ้า
ผลิตภัณฑไม
่ ๆ
์ อื
้ น
ทองแดงและผลิตภัณฑ ์ ไม้
แปรรูป ผักและของปรุง
แตงจากผั
ก ธัญพืช ผลไม้
่
และของปรุงแตงจากผลไม
่
้
ผักและของปรุงแตงจากผั
ก
่
ลวดและสายเคเบิล
้ ทีห
่ ุ้ ม
สิ นค้าส่งออก
ยางพารา เครือ
่ งคอมพิวเตอร ์
อุปกรณ ์ และส่วนประกอบ
ผลิตภัณฑยางอื
น
่ ๆ ไมแปรรู
ป
์
้
รถยนต ์ อุปกรณ ์ และ
ส่วนประกอบ
น้ามันดีเซล เครือ
่ งดืม
่ ทีม
่ ี
แอลกอฮอล ์ น้ามันเบนซิน
เครือ
่ งดืม
่ ทีไ่ มมี
่ แอลกอฮอล ์ ผ้า
ผืน และดาย
้
น้ามันดีเซล รถยนต ์ อุปกรณ ์
และส่วนประกอบ น้ามันเบนซิน
เหล็ก เหล็กกลา้ เครือ
่ งจักรที่
ใช้ในการกอสร
างและ
่
้
ส่วนประกอบ
เครือ
่ งยนตสั์ นดาปภายในแบบ
ลูกสูบ เครือ
่ งดืม
่ ทีไ่ มมี
10
เชื่อ หรื อ ไม่ ???
11
หลังจากปี 2558 ประเทศไทยจะเกิดการ
เปลี่ยนแปลงครัง้ ยิ่งใหญ่
โดยเฉพาะด้ านเศรษฐกิจ!
อาชญากรจะเพิ่มขึ ้น
แรงงานจะทะลัก
คนไทยจะถูกแย่งอาชีพ!
นักลงทุนอาเซียนสามารถลงทุนใน
ธุรกิจบริ การในอาเซียนได้ อย่างเสรี
ไม่มีข้อจากัด
ภาษี ศลุ กากรจะเป็ น 0 ทาให้ กรม
ศุลกากรหมดความสาคัญ
อนาคตอาเซียนจะ
ใช้ เงินสกุลเดียวกัน
AEC จะทาให้ เกิดปรากฏการณ์
“สมองไหล!”
คนอาเซียนเดินทางระหว่างกัน
โดยไม่ต้องใช้ passport?
ประชาคมอาเซียนสนใจแต่ด้าน
เศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว!
ชาวต่างชาติจะกว้ านซื ้อที่ดินใน
เมืองไทย
อาเซียนเป็ นภูมิภาคที่มีการรวมตัว
เหมือน EUจริ งหรื อ?
ประเทศไทยต้ องเปลี่ยนไปใช้
ภาษาอังกฤษในการทางาน
เปิ ดเสรี สินค้ าทาให้ สินค้ า
คุณภาพต่าทะลักไทย
12
กรมการปกครองและผลกระทบ
ปั ญหาความมัน่ คงรูปแบบใหม่
การบริหารงานทะเบียน
การค้ าชายแดน
การจัดการความขัดแย้ ง
การประกอบอาชีพของประชาชน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
การสร้ างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ความเหลื่อมล ้าทางสังคม
การส่งเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยธรรม
การพัฒนาภาษาต่างประเทศ
13
เศรษฐกิจ
เสริ มสร้ างความเข้ มแข็งทาง
เศรษฐกิจฐานรากเพื่อเชื่อมโยง
โอกาสจากประชาคมอาเซียน
ส่งเสริมอาชีพ และความ
เป็ นอยูข่ องประชาชน
การบริหารจัดการชายแดน
----- การค้ าชายแดน
พัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน
พื ้นที่และเมือง
ให้ ความรู้แก่ประชาชน
14
แนวทางการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง
Inflows
เอกชน
จ้ างแรงงานต่างด้ าว
ประชาชนกระทบ
หรื อไม่
กระทรวงแรงงาน/
มหาดไทย
หลักการ
ไม่ เลือกปฏิบัติ
กระทรวง
สาธารณสุข
รักษาพยาบาล
ป้องกันโรค
สานักงาน
ประกันสังคม
เก็บเงินเข้ ากองทุนจากแรงงานไทย ต้ องเก็บต่างด้ าวหรื อไม่ จ่ายชดเชยตาม
พรบ. ทั ้งคนไทย / ต่างด้ าวหรื อไม่
กรมพัฒนาฝี มือ
แรงงาน
พัฒนาแรงงานไทย ให้ ได้ ระดับดี แรงงานต่างด้ าวด้ วยหรื อไม่
บริ การสาธารณะ
อื่น ๆ
รถขนส่ง เป็ นต้ น
ขอบคุณ
Call Center : 0-2507-7555
www.dtn.go.th
16

similar documents