Traumebevisst praksis

Report
Traumebevisst praksis
Mentalisering
Tilknytning
Episodisk
Hukommelse
System for
krisehåndtering,
stressrespons
(Siegel, 1999)
Traumebevisst omsorg/praksis/tiltak er
ikke en metode
Kaptein
(Prefrontal Cortex)
Den tenkende
hjernen
Maskinist
(Det limbiske
system)
Følelseshjernen
Fyrbøter
Lillehjernen, øvre del
av ryggmargen
Den autonome,
selvstyrte hjernen
Reversing the effects of trauma
• Trygghet, stoppe traumet
• Etablere ro, evne til å regulere egne affekter (med.
prefrontal cortex ++)
• Øke ”self-awareness” (venstre prefrontal cortex)
• Forstå hva som har skjedd med deg, og hva det betyr for
deg (hippocampus, dorsal prefrontal cortex)
• Utvikle gode relasjoner til andre (orbito-frontal cortex)
• ”Take action” (overlære nye motoriske mønstre)
Tiltak tilpasset hjernens sekvensielle
struktur
Bruce Perry, CTA
Stadier i behandling
Innledende
kartlegging;
1
Bli kjent, trygghet,
forventninger
Informasjon/psykoedukasjon
2
Trygghet
Konsentrasjon
Kroppsbevissthet
Følelsesbevissthet
Bevegelse
Mentalisering
3
Traumenarra
tiv; traumer,
ting som er
vanskelig
Refleksjon
Vanskelige
relasjoner
4
Fremtidsberedskap
Integrering
Symboler
Positive
tilbakemeldinger
Evaluering.
Er omsorgssystemet «skrudd på»?
Vårt
meningssystem
Systemet for å
«lese» klienten
Hjelperens
utøvende
system
System for
Selv-forsvar
Amyg
dala
Belønningssystem
Systemet for
tilnærming
(approach)
Trygg/
Utrygg
Sensitivitetstyper
Fortolkning av situasjoner; Susans smil
Observatørene:
Fortolkning og «traumebevisst språk»
Manipulering
Atferdsvanske
giddesløshet
Smerteuttrykk
Utenfor toleransevinduet
Uten Kapteinskontroll
Hvordan forstå barnets atferd?
Tilstandsavhengig fungering
Tidsopplevelse
Langt frem Dager/
timer
Timer,
minutter
Minutter,
sekunder
Uten tidsopplevelse
Primære/
Neocortex
sekundære Subcortex
hjerneområ
der
Subcortex
Limbisk
Limbisk
Midbrain
Midbrain
Brainstem
Brainstem
Autonom
Kognisjon
Abstrakt
Konkret
Emosjonell
Reaktiv
Refleksiv
Mental
tilstand
Rolig,
Calm
Våken,
alert, aktiv
Alarm
Fear
Sterk frykt
Terror
Koregulering
Ko-dysregulering
Co-regulering
19
Eksempel på ikke-regulering
Regulering; møte grunnleggende behov
•
•
•
•
•
•
•
Trygghet
Forutsigbarhet
Sammenheng
Kontinuitet
Mening
Anerkjennelse
Aksept
Er barnet innenfor eller utenfor
toleransevinduet?
Er jeg innenfor eller utenfor
toleransevinduet?
10
9
Overaktivert
8
FIGHT
FLIGHT
Grad av stress
7
6
5
Rasjonell
(normal)
Toleransevindu
4
3
FREEZE
2
1
0
OVERGIVELSE
Lavaktivert
Top-down
Bottom-up
Mine (grunn-)
følelser
Når jeg kjenner
denne følelsen
Hvordan kjennes
følelsen
Liker jeg at andre
kan se jeg har
denne følelsen
Er jeg bekvem
med selv å
fortelle at jeg har
følelsen
Glede
Engstelse/redsel
Tristhet
Sinne
Avsky
24
Arbeid med følelser
• ”nå virker det for meg som om du….”
• ”Hvilken følelse har du akkurat nå?”
• ”Det må ha vært forferdelig vondt…”
Affektbevissthet. Øvelse
• I hvilke situasjoner kan du merke at du blir…..(redd, sint,
trist, skamfull, skyldfølelse)
•
•
•
•
Hvordan kan du merke at du er……………?
Hvordan er det for deg å være ……………?
Hvordan kan andre merke at du er………..?
Hva kan du f.eks si / gjøre når du er……...?
Kaptein
Fornuft
Forståelse,
refleksjon,
kontroll
Relasjon, tillit,
godhet, nærvær,
følelsesbevissthet
Maskinist
Følelser
Fyrbøter
Sanser/akt
Rytme, balanse,
respirasjon,
kroppsbevissthet,
koordinasjon
Triggere
• De assosiasjonene som utløser forsvarsreaksjoner eller
forsvarsskjema, både ytre sanseinntrykk og indre tanker
eller følelser kaller vi TRIGGERE
• Rekkefølgen kan beskrives slik:
• TRIGGER – ALARM - SYMPTOM (atferd)
Bearbeiding
Trigger
Behov, Smerte,
manglende ferdighet
Atferdsuttrykk
Kasus; Ida
• Ida er 14 år. Fosterfar går ut for å hente henne hjem om
kvelden. Han finner henne på stranden sammen med en
del eldre ”ugreie” ungdommer. Ida er motvillig til å bli
med. Fosterfar tar et grep rundt armen hennes og
trekker henne med. Idet de passerer ”familiestranden”
begynner Ida og rope mens hun ”snubler” etter fosterfar:
”Ikke slå mer, jeg orker ikke mer, slutt…”jeg lover å å
være snill, bare ikke slå..” ”Jeg skal suge deg, det er
greit, men bare ikke slå”. Alle stirrer! På fosterfar.
» (fra ”Handlekraft”)
Refleksjonssirkelen
• 1.Sirkel Klientens behov
Hva trenger klienten nå? Refleksjon: Se
smerteuttrykk og følelser, ikke bare atferd
• 2.Sirkel Min første refleksreaksjon
Hva føler jeg nå? Refleksjon: Bevisst på egne
følelser, min egen følelsesregulering.
• 3. Sirkel Hvordan kan jeg hjelpe klienten best mulig
• 4.Sirkel : Reflektere over om jeg har det som trengs for
å hjelpe, eller om jeg må involvere andre?
Fyrbøterarbeid
Fyrbøter..
Van der Kolk om bevegelse
Grunning og stressmestring
•
•
•
•
•
•
•
•
Puste
riste
børste
kaste
Klappe
Klemme
Søvn
Hvile
Traumenarrativ
• Håndtere ”intrusion” (Påtrengende sanseopplevelser)
• Visualisering, eksternalisering
• Triggerjakt, triggerdagbok
• Genogram
• Hvordan gjenfortelle historien?
• Kompetanse, mestring
• Fortellerstemmer
• ”Hvordan ville (god person) reagert hvis…”
Fremtid, integrering
•
•
•
•
•
•
Ability spotting
Fremtidsdrømmen
Re-membering
80-åringen forteller historien med tilbakeblikk
Hedrende seremonier
The Hero in you
Bruce Perry, juni 2013

similar documents