Kiviaia taastamise toetus

Report
Kiviaia taastamise toetus
29.10.2013
Taust:
Toetust on makstud MAK 2004 -2006 raames 84 km;
2007 – 2013 raames 93 km;
Viimane taotlusvoor 2012 veebruar;
Rakendatakse sarnastel alustel nagu seni;
Üheaastane toetus;
(3)
Eesmärgid:
Aidata kaasa kõrge ajaloolise, kultuurilise ja maastikulise
väärtusega
traditsiooniliste
põllumajandusmaastike
elementide - kiviaedade rajamisele ja taastamisele, et:
- säilitada ja suurendada põllumajandusmaastikes
esteetilist väärtust;
- luua elupaiku ning suurendada bioloogilist ja
maastikulist mitmekesisust;
- säilitada maastiku ajaloolist ja kultuurilist väärtust.
Toetatavad tegevused:
Kiviaia taastamise toetuse taotleja peab täitma järgmisi nõudeid:
•
Kiviaeda võib taastada vaid kohta, kus sama tüüpi põllupiirde
kunagine asukoht on visuaalselt tuvastatav;
•
Kive on keelatud võtta kalmetest, mererannalt, väärtuslikelt
maastikuelementidelt jne;
•
Kiviaia kõrgus peab olenevalt piirkonnast olema vähemalt 60 cm
ning kiviaia laius peab olema piirkonnale omane ning alumise kivirea laius
peab olema üldjuhul keskmiselt suurem kiviaia kõrgusest. Taotleja peab
tagama kiviaia säilimise vähemalt 5 aastat alates toetuse taotlemise
kalendriaasta algusest;
•
Toetust võib taotleda vähemalt 5 meetri pikkuse aia
taastamiseks. Enne taotluse esitamist võib aeda taastada kuni 5 meetri
ulatuses.
Toetusõiguslik maa:
Toetust aia taastamiseks võib taotleda vaid piirkonnas, kus aiad on
traditsiooniliselt esinenud. Täielikult metsamaal asuvate kiviaedade
taastamist ei toetata.
Toetuse saajad:
Toetust võib taotleda füüsiline isik, juriidiline isik, seltsing ja muu isikute
juriidilise isiku staatuseta ühendus.
Toetuse määr:
Toetust kiviaia taastamise eest makstakse olenevalt kiviaia kõrgusest (ja
püstuvusest tingituna ka laiusest) kahes grupis:
1.
2.
60–90 cm kõrguse kiviaia taastamise eest 16 eurot meetri kohta;
üle 90 cm kõrguse kiviaia taastamise eest 25 eurot meetri kohta.
Toetusmäära arvutamise alused:
Toetusega kompenseeritakse osaliselt kiviaia taastamiseks
vajalik tööjõukulu, mis on 16 eurot 60-90 cm kõrguse ja 25
eurot üle 90 cm kõrguse kiviaia meetri kohta.
Seirenäitajad ja sihttasemed:
Indikaatori
tüüp
Indikaator
Toetuse saajate arv
Taastatud kiviaedu (km)
Väljundnäitaja
Avaliku sektori toetuse
kogusumma
Eesmärk
2014-2020
300
145
3 milj EUR
Tänan tähelepanu eest!

similar documents