Power Point สำหรับนำเสนอ เรื่อง AEC โดย นายดิเรก ทะจันทร์ จัดหางาน

Report
2
3
- สามเหลีย่ มมรกต (ไทย ลาว กัมพูชา)
- สามเหลีย่ มเศรษฐกิจ (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย)
- สี่ เหลีย่ มเศรษฐกิจ (ไทย พม่ า จีน ลาว)
- ห้ าเหลีย่ มเศรษฐกิจ (ไทย พม่ า อินเดีย บังคลาเทศ ศรีลงั กา)
- หกเหลีย่ มเศรษฐกิจ (ไทย พม่ า จีน ลาว กัมพูชา เวียดนาม)
4
5
กฎบัตรอาเซียน
6
7
ประชากร/ล้านคน % ของโลก GDP/พันล้าน US % ของโลก
ASEAN
600
9%
1,504
2%
ASEAN + 3
2,068
31%
9,901
18%
ASEAN + 6
3,284
50%
12,250
22%
8
9
1.เป็ นตลาดและฐานการ
ผลิตรวม
่
เคลือ
่ นยายสิ
นค้าเสรี
้
เคลือ
่ นยายบริ
การอยาง
้
่
เสรี
เคลือ
่ นยานการลงทุ
น
้
อยางเสรี
่
เคลือ
่ นยายแรงงานมี
ฝีมือ
้
อยางเสรี
่
3.การพั
เคลือ
่ นยายเงิ
นทุนอยาง
้ ฒนาเศรษฐกิ
่ จ
เสรีางเสมอภาค
้
อย
่มากขึน
ความมั
น
่ คงด
้
ลดช่องว
างการพั
ฒนา
่ านอาหาร
เกษตร
ป่าไม้
ระหวาง
่
สมาชิกเกา - ใหม
2.สร้ างเสริมขีดความสามารถแข่ งขัน
E-ASEAN
นโยบายภาษี
นโยบายการแขงขั
่ น
สิ ทธิทรัพยสิ์ นทางปัญญา
การคุ้มครองผู้บริโภค
พัฒนาโครงสรางพื
น
้ ฐาน
้
4. การบูรณาการเขากั
้ บ
เศรษฐกิจโลก
ปรับประสานนโยบาย
เศรษฐกิจ
สรางเครือขายการผลิต
9.1
1.เป็ นตลาดและฐานการผลิตรวม
่
เคลือ
่ นยายสิ
นคาเสรี
้
้
เคลือ
่ นยายบริ
การอยางเสรี
้
่
เคลือ
่ นยานการลงทุ
นอยางเสรี
้
่
เคลือ
่ นยายแรงงานมี
ฝีมอ
ื อยางเสรี
้
่
เคลือ
่ นยายเงิ
นทุนอยางเสรี
มากขึน
้
้
่
ความมัน
่ คงดานอาหาร
เกษตร ป่าไม้
้
9.2
2.สร้ างเสริมขีดความสามารถแข่ งขัน
E-ASEAN
นโยบายภาษี
นโยบายการแขงขั
่ น
สิ ทธิทรัพยสิ์ นทางปัญญา
การคุมครองผู
บริ
้
้ โภค
พัฒนาโครงสรางพื
น
้ ฐาน (การเงิน
้
ขนส่ง
IT พลังงาน)
9.3
3.การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค
่
ลดช่องวางการพั
ฒนาระหวาง
สมาชิก
่
่
เกา่ – ใหม่
Ex. โครงการริเริม
่ การรวมกลุมของ
่
ASEN (Initiative for ASEAN Integration.
IAI)
สนับสนุ นการพัฒนา SMEs
9.4
4. การบูรณาการเขากั
้ บ
เศรษฐกิจโลก
ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
สรางเครื
อขายการผลิ
ต
้
่
จาหน่าย
จัดทา FTA กับประเทศนอก
สาขาเรงรั
่ ดการ
รวมกลุม
่
E-ASEAN
(โทรคมนาคม
คอมพิวเตอร)์
สุขภาพ/
ทองเที
ย
่ ว/การ
่
โลจิ
ส
ติ
ก
ส์
บิน
สาขาอื่นๆ
10
ปี
2549
(2006
)
ปี
2551
(2008
)
49%
ปี
2553
(2010
)
ปี
2556
(2013
)
51%
ปี
2558
(2015
)
70%
49%
51%
70%
49%
51%
70%
เป้าหมายการเปิ ดเสรีบริการ = 128 สาขาย่ อย
11
นศูนย ์
1. ภาษีนาเขาสิ
้ นคา้ – ตองเป็
้
2. อุปสรรคทางการคาที
่ ใิ ช่ภาษี
(Non้ ม
Tariff Barriers : NTBs) - ตองหมดไป
้
3. กฎวาด
น
่ กาเนิดสิ นคา้ (ROOs) –เพิม
่
่ วยถิ
้
ทางเลือกอยางเท
าเที
่
่ ยม (co-equal)
4. มาตรฐานรวม
- ให้สอดคลองกั
บระบบ
่
้
สากลและระหวางอาเซี
ยน
่
5. พิธก
ี ารทางศุลกากรทีท
่ น
ั สมัย – อานวย
12
FLEXIBILITY
หากยังไม่ พร้ อมเปิ ดเสรี
สามารถทาข้ อสงวนไว้
ได้
เปิ ดเสรี
Portfolio
FDI
ส่ งเสริม
ACIA
คุ้มครอง
(IGA+AIA)
เกษตร
ประมง
เหมืองแร่
บริการ
เกี่ยวเนื่อง
ป่ าไม้
การผลิต
อานวยความ
สะดวก
NT – MFN
การลงทุนใน
อาเซียนจะเปิ ด
เสรีและโปรงใส
่
มากขึน
้
Challenges
1.นโยบายเชิงรุก
เพือ
่ ดึงดูดเงินลงทุน
จากตางประเทศ
่
ดดยสราง
้
สภาพแวดลอมที
เ่ อือ
้
้
ตอการลงทุ
น
่
2.นโยบายสนับสนุ น
ให้มีการลงทุนใน
ตางประเทศมากขึ
น
้
่
ACE
โอกาส (Opportunities)
ภาษีนาเข้ าเป็ นศูนย์
อุปสรรคที่มิใช่ ภาษี
หมดไป
&
ภัยคุกคาม (Threats)
• ขยายการส่ งออกเพิ่มขึน้ ไปยังอาเซียน
• สามารถนาเข้ าวัตถุดบิ /กึ่งสาเร็จรูปจากอาเซียนที่มี
ความได้ เปรียบกว่ าด้ านราคา/คุณภาพ
• โอกาสส่ งออกสินค้ าใหม่ ท่ เี คยมีภาษีสูงไปยังตลาด
อาเซียน
• สินค้ าประเภทเดียวกันจากอาเซียนเข้ ามาแข่ ง
ตลาด 10 ประเทศรวม
เป็ นหนึ่ง
• ตลาดใหญ่ ขนึ ้ : เกิด economy of scale
• ต้ นทุนของคู่แข่ งก็อาจต่าลงด้ วย
ทาธุรกิจบริการใน
อาเซียนได้ อย่ างเสรี
แรงงานฝี มือ
เคลื่อนย้ ายได้ โดยเสรี
• ไปตัง้ ธุรกิจหรือขายบริการในอาเซียนได้
• ธุรกิจบริการของอาเซียนจะเข้ ามาแข่ งในไทย
• แก้ ปัญหาขาดแคลนแรงงานฝี มือ
• อาจถูกแย่ งแรงงานฝี มือถ้ าที่อ่ นื มีส่ งิ จูงใจกว่ า
13
+ สามารถนาเขาวั
ิ จากอาเซียน
้ ตถุดบ
ภาษี 0%
ผู้ประกอบก
าร
SMEs
ธุรกิจภูม ิ
ปัญญา
ท้องถิน
่
ประชาช
น
+ มีโอกาสขยายตลาดสิ นค้าและ
บริการในอาเซียน
+ มีโอกาสสร้างพันธมิตรธุรกิจกับ
+ผูสามารถน
าเขาวั
ิ จากอาเซียน
้ ตถุ
ยด
นบ
้ประกอบการอาเซี
ภาษี 0%
- คูแข
รกิจในอาเซียนมากขึน
้
่ งทางธุ
่
+อาจถู
มีโอกาสขยายตลาด
สิ นค้าและบริการ
กแยงตลาดไป
่
ในอาเซียน
+ มีโอกาสสร้างพันธมิตรธุรกิจกับ
ยน
+ผูมี้ประกอบการอาเซี
โอกาสเรียนรูภาษาและวั
ฒนธรรมใน
้
อาเซี
ยนมากขึ
น
้
- ความท
าทายในการรั
กษาภูมป
ิ ญ
ั ญา
้
่ ไว้อกสิ นคา บริการหลากหลาย
้องถิน
+ทโอกาสเลื
้
ราคายุตธิ รรม
- อาจไดรั
้ บผลกระทบจากสิ นค้าและ
14
ACE
โอกาส (Opportunities)
การลงทุนเสรีใน
อาเซียนใช้ AEC
เป็ นฐานการผลิต
ร่ วม
&
ภัยคุกคาม (Threats)
• สามารถย้ ายฐานการผลิตทัง้ หมด/บางส่ วนไปยังอาเซียนอื่น
ที่เหมาะเป็ นแหล่ งผลิตเพื่อเสริมความสามารถแข่ งขัน
• ใช้ CLMV เป็ นฐานการส่ งออกไปนอก AEC
• คู่แข่ งอาเซียนอาจจะเข้ ามาแข่ งในเขตแดนเราเพื่อมาใช้
ความได้ เปรียบของปั จจัยการผลิตบางอย่ าง
ความร่ วมมือด้ านการ
อานวยความสะดวก
ทางการค้ า
• โลจิสติกส์ ในภูมภิ าคสะดวกและถูกลง
• ต้ นทุนโลจิสติกส์ ของคู่แข่ งในอาเซียนก็จะลดลงด้ วย
หากเขาดีกว่ า
FTA อาเซียนกับคู่ค้าต่ างๆ
ASEAN+1,+3,+6
• ได้ เปรียบด้ านภาษีนาเข้ าเมื่อเทียบกับสินค้ า
ของประเทศคู่แข่ งอื่นในตลาดคู่ค้าเหล่ านี ้
• นอกเหนือจากคู่แข่ ง 9 ประเทศอาเซียนแล้ วยัง
มีค่ แู ข่ งเพิ่มจากประเทศ +3 หรือ +6
15
บริการทีไ่ ทยไดเปรี
้ ยบ
เกีย
่ วกับการ
โรงแรม
16
การทองเที
ย
่ ว ภาคบริการที่
่
ทองเที
ย
่ ว อาทิ ร้านอาการ และ
่
บริการดานสุ
ขภาพ เช่น
้
บริ
การทีไ่ ทยเสีบริ
ยเปรี
ยบ
สาขาทีม
่ ข
ี อกั
รั
้ งวงวาจะได
่
้ บ
โรงพยาบาล
การสปา
ผลกระทบ
เช่น
นวดแผนไทย
โลจิสติกส์ โทรคมนาคม สาขาที่
ต้องใช้เงินลงทุน
และเทคโนโลยีสูง ธุรกิจสถาปนิก
-อุ
ตสาหกรรม Solfwear อันดับ 1 ของ ASEAN
ขนาดกลางและ
Ex ยานยนต/Hi-Technologe
ขนาดเล็ก ตัง้ ฐานการผลิตใน
์
ประเทศไทย
-Bio Technolog/Bio Diversity
สมุนไพร
ยา/เครือ
่ งสาอางค/์
17
สาขาวิชาชีพ
1. วิศวกร
2. พยาบาล
3. ด้ านการสารวจ
4. สถาปนิก
5. ผู้ประกอบการท่ องเที่ยว
6. แพทย์
7. ทันตแพทย์
8. บัญชี
วันที่ลงนามความตกลง
9 ธันวาคม 2548
8 ธันวาคม 2549
19 พฤศจิกายน 2550
19 พฤศจิกายน 2550
9 มกราคม 25552
26 กุมภาพันธ์ 2552
26 กุมภาพันธ์ 2552
26 กุมภาพันธ์ 2552
17.1
Ex. บริการวิชาชีพ
บริการกฎหมาย
บริการบัญชี และตรวจสอบบัญชี
บริการด้ านภาษี
สถาปั ตยกรรม
สถาปั ตยกรรมผังเมือง / ภูมสิ ถาปั ตยกรรม
17.2
Ex. วิศวกรรม
วิศวกรรมแบบครบวงจร
แพทย์ และทันตแพทย์
สัตวแพทย์
กายภาพบาบัด พยาบาล ผดุงครรภ์ ปฐมพยาบาล
* บริการวิชาชีพอื่นๆ (อยู่ระหว่ างการเจรจาขยาย
ประเภทงานบริการในอนาคต)
18
MRAs
ข้อตกลงยอมรับรวม
่
นักวิชาชีพใน
อาเซียนสามารถ
จดทะเบียนหรือขอ
ใบอนุ ญาตประกอบ
วิชาชีพในประเทศ
อาเซียนอืน
่ ได้ แต่
ยังต้องปฏิบต
ั ต
ิ าม
กฎระเบียบภายใน
ของประเทศนั้นๆ
19
ภารกิจ
การเตรียมความพรอม
้
เร
งด
วน
ภายในประเทศ
่ ่
-เพือ่ ผลักดันการมีบทบาทนาในอาเซียน
-ให้ไทยไดรั
บประโยชนสู
งสุดและลด
้
์
ผลั
ก
ดั
น
ยุ
ท
ธศาสตร
การเตรียมความ
การสรางความ
์
้
ผลกระทบ
ความรวมมื
อ
พร้อม
ตระหนักรูและ
่
้
ในกรอบอาเซียนตาม เตรียมความพรอม
ส่วนราชการ
้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
การ
ปรับ
และสั งคมแหงชาติ
่
ดาเนินก โครงสร้
ฝึ กอบรม
ในภาค
ในภาค
ฉบับที่ 11
ารอยาง
างส่วน
่
เขมแข
ง้
้
เพือ
่
สราง
้
ประชาค
มและใน
การมี
ราชการ
เพือ
่
รองรับ
ประชาค
ม
อาเซียน
ขาราชก
้
าร/
บุคลากร
ของรัฐ
ให้มี
ความ
พรอม
การศึ กษ
า
ประชาช
น
20
21
22
วัฒนธรรมขงจือ
้
– เวียดนาม
,สิ งคโปร ์
วัฒนธรรมพุทธ
– ไทย,พมา,
่
ลาว,กัมพูชา
วัฒนธรรมอิสลาม – มาเลเซีย,
อินโดนีเซีย,บรูไน
23
•การไหลบาของแรงงานที
เ่ ขามา
่
้
แขงขั
่ น
•แรงงานไทยจะขาดแคลนมาก
ยิง่ ขึน
้
•สมองไหลไปทางานใน
ตางประเทศ
่
24
•ขอตกลงทุ
กขอนั
้
้ ้น
•ทุกประเทศตองปฏิ
บต
ั ต
ิ ามทัง้ ใน
้
ดานเศรษฐกิ
จ สั งคมและ
้
การเมือง
•ประเทศใดในอาเซียนปฏิบต
ั ิ
ไมได
อตกลง
ตอง
่ ตามข
้
้
้
25
26
27
28
29
30
(ข้ อมูล ณ กพ. 55)
ไมรวมงบประมาณขาดดุ
ล ปี 2556 อ
่
31
32
1. ระบอบประชาธิปไตย 2. การค้ าเสรี
3. สิ ทธิมนุษยชน 4. การปกป้องสิ่ งแวดล้ อม
ผลกระทบที่เกิดขึน้
-เกิดหลายขั้วอานาจ
- การกีดกันทางการค้ า
- การรวมกลุ่มทางด้ านเศรษฐกิจ Ex NAFTA AFTA
-(อนุภูมภิ าคต่ าง / Sub – Regionalism)
EU
33
34
35
36
37
38
39
40
ASIA
EURO ZONE
PIIGS
อินเดีย
ASEAN
จี
น
Crisis
เกาหลี
AEC
ญีป
่ ่น
ุ
USA. (weak)
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
การเปลี่ยนแปลงทางด้ านภูมิรัฐศาสตร์
Geo-Politic
องค์ กรที่มีขีดความสามารถ, รับรู้
และใช้ ประโยชน์ จาก IT
Bilateralism
Regionalism
ขีดความสามารถ
ในการแข่ งขันสูง
โปร่ งใส/ธรรมาธิบาล
Good Governancce
Good Corporate
52
53
54
55
56
สภาพปัญหา/ข้ อควรระวัง
57
-การทา Contract farming (ข้ าว ข้ าวโพด ถั่วเหลือง)
ในประเทศลาว เมียนมาร์ กัมพูชา
ข้ อกาหนดให้ สามารถนาเข้ าผลิตผลได้ นอกฤดูกาลผลิตของไทย
ไม่ สามารถนาเข้ าในฤดูกาลผลิตเพราะเกษตรกรประท้ วง และ
รัฐบาลมีมาตรการประกันราคา/จานา ลาวและกัมพูชาจึงขาย
ผลิตผลการเกษตร โดยเฉพาะข้ าวให้ เวียดนามในราคาถูก และ
เวียดนามนาไปขายในตลาดโลก (ในราคาถูก) แข่ งกับประเทศ
ไทย
58
+
ราคา 10
- LPG
บาท ขณะที่เพือ่ นบ้ าน
ราคา 35 - 40 บาท
+
+
- NGV ราคา 8 - 12 บาท ขณะที่เพือ่ นบ้ าน
+
ราคา 30 บาท
เนื่องจากนโยบายลดภาษี/รัฐอุดหนุน
การลักลอบนาออก
+
14
อุปสรรคของผู้ประกอบการไทย
SMEs สัดส่ วนมากกว่ า 90% ของธุรกิจไทย
1. ปัญหาการเข้ าถึงแหล่งเงินทุน
2. ปัญหาด้ านภาษา
58.1
อุปสรรคของผู้ประกอบการไทย
58.2
SMEs สัดส่ วนมากกว่ า 90% ของธุรกิจไทย
3. ขาดข้ อมูลเชิงลึกในตลาดอาเซียน
4. การขาดการประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี
ด้ านการบริ หารจัดการ เพื่อลดต้ นทุนและ
เพิม่ ประสิ ทธิภาพ
59
-ราคายาง (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย) ราคา 60
100
ปัจจุบันการใช้ รถยนต์ ของจีนมากกว่ าสหรัฐอเมริกา
การผลิตยางรถยนต์ ต้องใช้ ยางธรรมชาติในสั ดส่ วน
80 %
- ราคาข้ าว (ไทย อินเดีย เวียดนาม) ขึน้ กับคุณภาพ และ
Demand : Supply
(เกิดภัยพิบัตใิ นอินเดีย เวียดนามข้ าวไทย ราคาในตลาดโลก ตันละ
30,000 บาท) 6 ก.ย.55
60
ภารกิจเร่ งด่ วน ทีจ่ ะต้ องดาเนินการ
ในเวลา 2 ปี 3 เดือนเศษ (ก่ อน 1 มกราคม 2558)
1. พัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะด้ านภาษา เพือ่ รองรับ
การค้ า การลงทุน การท่ องเทีย่ ว
2. พัฒนาการเงินการธนาคาร เพือ่ เป็ นศูนย์ กลางการเงิน
การธนาคาร
6 ก.ย. 55
61
3. ความพร้ อมของการเป็ นศูนย์ กลางการแพทย์
และการบริการทางสุ ขภาพ
4. ความพร้ อมของการเป็ นศูนย์ กลางการบิน และขนส่ ง
ทางอากาศ
5. ความพร้ อมของการเป็ นศูนย์ กลางการการคมนาคม
ขนส่ งทางบก เรือ และระบบท่ อ
62
การปรับยุทธศาสตร์ การพัฒนาจากการพึง่ พิงต่ างประเทศ
จาการส่ งออกถึง 72% เป็ นการพัฒนาเน้ นการพึง่ ตนเอง
โดย...
- การกระตุ้นการบริโภคภายใน ด้ วยการเพิม่ กาลัง
ซื้อ (ค่ าแรง/รายได้ วนั ละ 300 บาท ปริญญาตรี รายได้
เดือนละ 15,000 บาท) และมาตรการลดภาษีนิตบิ ุคคล เป็ น
ต้ น (ค่ าจ้ างขั้นต่าประเทศเพือ่ นบ้ าน เมียนมาร์ 80 บาท
ลาว กัมพูชา 60 – 80 บาท เวียดนาม 180 บาท มาเลเซีย
800 บาท สิ งคโปร์ 1,800 บาท)
63
- กระจายกลุ่มลูกค้ าภายนอกสู่ AFTA NAFTA
EAFTA CEPEA BIMST-EC BRIC เป็ นต้ น
- ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- การเมืองนิ่ง/เป็ นประชาธิปไตย (อย่ างแท้ จริง)
64
-ปฏิรูปภาคธุรกิจเอกชนให้ เข้ มแข็ง
(Good Corporate)
* การบริหารที่มคี วามรับผิดชอบ โปร่ งใส เสมอ
ภาค การมีส่วนร่ วม (ร่ วมคิด ร่ วมทา ร่ วมตัดสิ นใจ)
การตรวจสอบการใช้ อานาจรัฐทุกระดับ
- ส่ งเสริมให้ การปกครองท้ องถิ่น มีอสิ ระในการ
บริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่ งแวดล้ อม
65
- ลดความเหลือ่ มลา้ ทางสั งคมและเศรษฐกิจ
การบริหารประเทศมีเป้ าหมาย หลัก 3 ประการ
1. ทาให้ เศรษฐกิจเติบโตและมั่นคง
2. การกระจายรายได้ อย่ างเป็ นธรรมและเท่ าเทียม
3. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รักษาระดับราคา
สิ นค้ า ควบคุมระดับเงินเฟ้ อ ค่ าของเงินไม่ ผนั ผวน
การเมือง (ไม่ นิ่ง) การบริหารไม่ ต่อเนื่อง ยากต่ อ
การแก้ ปัญหาความเหลือ่ มลา้
66
AEC. ASEAN Economic Community
ภาคีสมาชิก ASEAN ได้ ทาความตกลงยอมรับร่ วม
(Mutual Recognition-Agreement : MRA) 7 สาขา
วิชาชีพ ตั้งแต่ 1 มกราคม 2558 สามารถเดินทางไปทางาน
ในประเทศสมาชิก 10 ประเทศ ได้ อย่ างเสรี ได้ แก่
วิศวกรรม สารวจ สถาปัตยกรรม แพทย์ ทันตแพทย์
พยาบาล บัญชี
67
ลงทุน
68
69
70
71
72
73
74
75
สนามบินปักกิง่ -ต้ าชิง
(สนามบินทีใ่ หญ่ ทสี่ ุ ดในโลก)
พืน้ ที่ 16,550 ไร่
ห่ างจากจัตุรัสเทียนอันเหมิน 46 กม.
งบประมาณ 30,200 ล้ านหยวน
(x5) = 151,000 ล้ านบาท
76
77
* ภายใน 20 ปี จะเพิ่มสนามบินจาก
175 แห่ ง เป็ น 234 แห่ ง
* เพิ่มเครื่ องบินอีกหลายพันลา
(ปั จจุบันสั่งซือ้ เครื่องบินแอร์ บัส
จากฝรั่งเศส 1 ฝูง จานวน 150 ลา
78
79
เครือข่ ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN)
มหาวิทยาลัยในประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 26 แห่ ง
มหาวิทยาลัยไทย 4 แห่ ง
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ม.บูรพา
ม.เชียงใหม่
ม.มหิดล
80
อยากรู้ เกีย่ วกับประเทศอาเซียนอืน่ ๆ
ตอบว่ า อยากรู้ มาก ถึง มากทีส่ ุ ด
1. Laos
2. Cambodia
3. Vietnam
4. Philippines
5. Malaysia
6. INdonesia
7. THAILAND
8. Brunei
9. Singapore
10. Myanmar
100 %
99.6 %
98.5 %
97.2 %
92.9 %
90.8 %
87.5 %
86.8 %
84.2 %
77.8 %
81
รู้ จักธงอาเซียน
รู้ว่าอาเซียนก่ อตัง้ เมื่อใด
1. Bruneiผ
98.5%
1. Laos
68.4%
2. Indonesia
92.2%
2. Indonesia
65.6%
3. Laos
87.5%
3. Vietnam
64.7%
4. Myanmar
85.0%
4. Malaysia
53.0%
5. Singapore
81.5%
47.8%
6. Vietnam
81.3%
5. Singapore
80.9%
44.3%
7. Malaysia
8. Cambodia
63.1%
6. Brunei
7.
Philippiness
9. Philippines
38.6%
8. Cambodia
36.6%
10.THAILAND
38.5%
9. Myanmar
32.5%
10. THAILAND
27.5%
37.8%
82
83
 ทาให้ รายได้ ASEAN เพิ่มขึน้ 5.3%
 คิดเป็ นมูลค่ า 69,000 ล้ าน USD
 หรื อเท่ ากับ 6 เท่ าของ AFTA

similar documents