Document

Report
100.00
80.00
77.12
สัดส่วนการส่งออกผลิตภัณฑ์จากสัตว์
60.00
40.00
20.00
-
15.16
5.10
2.62
0.63
40.00
30.00
20.00
10.00
-
32.80
สัดส่ วนมูลค่าการส่ งออกการแปรรู ปสิ นค้าจากเกษตร
21.66
12.02
9.30
6.26
5.23
4.72
4.01
2.26
1.28
0.46



ความอุดมสมบูรณ์ของพื ้นที่
ค่าจ้ างแรงงานราคาถูก
สิทธิพิเศษและเงื่อนไขการเข้ าสูก่ ารค้ าเสรี
◦ ข้ อตกลงเขตการค้ าเสรี อาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA)
◦ ข้ อตกลงการลงทุนอาเซียน (ASEAN Investment Area: AIA)


ปั ญหาในด้ านเสถียรภาพทางการเมือง
เงื่อนไขในเรื่ องทักษะการทางานแรงงานก็ถือเป็ นปั จจัยสาคัญที่สง่ ผลต่อการต้ นทุน
ในการผลิต



การเปิ ดเส้ นทางคมนาคมให้ มีลกั ษณะเป็ นเครื อข่ายเชื่อมโยงกันในภูมิภาค
การเปิ ดเส้ นทางในการเชื่อมต่อกับประเทศจีน
AEC
◦
◦
◦
◦
แรงงานฝี มือ
สินค้ าและบริ การ
การลงทุน
การเคลื่อนเงินทุน


ข้ อจากัดในด้ านระบบโครงสร้ างพื ้นฐานของประเทศที่ยงั ไม่สามารถรองรับการ
ต่างชาติได้ อย่างเพียงพอ
กาลังซื ้อในแต่ละประเทศอาจจะยังไม่สามารถรองรับการผลิตของนักลงทุนในการทา
ตลาดในประเทศได้ อย่างเต็มที่
SO = เอาโอกาสมาใช้
WO = ปรั บปรุ งตัวเอง
กัมพูชา
- ผลิตสินค้าแปรรูปทีส่ อดคล้องกับสิทธิพลที่ได้ร ับจากการเป็ น
สมาชิก WTO และสิทธิพเิ ศษอื่นๆ ตลอดจนหาช่องทางในการทา
ตลาดในประเทศเพื่อนบ้ านเนื่ องจากความได้ เปรี ยบเที ยบเชิ ง
ภูมิศาสตร์
- ขยายการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึน้ เนื่องจากสินค้าไทย
มีภาพลักษณ์ทด่ี ี
ST = กาจัดภัยคุกคาม
กัมพูชา
ต้องมีการยกระดับฝีมอื แรงงานเพิม่ สูงขึน้ เพือ่ รองรับการผลิต
ของอุตสาหกรรมแปรรูปอย่างเต็มที่
กัมพูชา
น าเทคโนโลยี ท่ี ใ ช้ ใ นการผลิ ต เข้ า ไปพร้ อ มกับ การลงทุ น
เนื่ อ งจากเทคโนโลยีใ นการผลิต แปรรู ป ของกัม พู ช ายัง ไม่
ครบถ้วน
WT = ลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยง
กัมพูชา
การลงทุ น ต่ า งๆ ในประเทศกัม พูช าจ าเป็ น ต้อ งลงทุ น โดยใช้
งบประมาณการลงทุนสูงเพื่อลดปญั หาที่เกิดขึ้นจากการขาด
เม็ดเงินในประเทศ





กิจการด้ านการเกษตร และแปรรูปการเกษตรมีความได้ เปรี ยบจากความอุดม
สมบูรณ์ และพื ้นที่วา่ งสาหรับใช้ ในกลุม่ อุตสาหกรรมดังกล่าว
การประมง และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการประมง ทังน
้ ้าจืดและน ้าเค็ม เนื่องจาก
กัมพูชามีแหล่งน ้าธรรมชาติอดุ มไปด้ วยสัตว์ทงน
ั ้ ้าจืดและน ้าเค็ม
จานวนแรงงานยังมีอยูส่ งู ในต่างจังหวัดซึง่ ถือเป็ นปั จจัยในการผลิตที่สาคัญในกลุม่
เกษตรแปรรูป
ต้ นทุนในการพัฒนาทักษะแรงงานร่วมในต้ นทุน และ/หรื อประเมินเทคโนโลยีที่จาเป็ น
ในกระบวนการผลิตที่เหมาะสมเนื่องจากเทคโนโลยีที่มีอยูใ่ นประเทศค่อนข้ างจากัด
ในแง่ภาพลักษณ์และทัศนคติตอ่ สินค้ าอุปโภคบริ โภคจากไทยนันเป็
้ นทีย่ อมรับใน
ประเทศกัมพูชา ดังนันการตั
้
งฐานการผลิ
้
ตและแปรรูปจึงเอื ้ออานวยต่อการทาตลาด
ภายในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจอาหารสาเร็ จรูป
SO = เอาโอกาสมาใช้
WO = ปรั บปรุ งตัวเอง
ลาว
- ท าการผลิต สิน ค้า ที่ร องรับ ตลาดในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมการ
ท่องเทีย่ วนื่องจากตลาดในประเทศมีลูกค้าทัง้ คนในประเทศและ
กลุม่ นักท่องเทีย่ ว
- ขยายการผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคมากขึน้ เนื่องจากสินค้าไทย
มีภาพลักษณ์ทด่ี ี
ลาว
- จาเป็ นต้องเลือกพืน้ ทีล่ งทุนในเขตทีม่ กี ารคมนาคมขนส่ง
สะดวกเพือ่ ลดต้นทุนในการขนส่ง
- ต้องมีการยกระดับฝีมอื แรงงานเพิม่ สูงขึน้ เพือ่ รองรับการผลิต
ของอุตสาหกรรมแปรรูปอย่างเต็มที่
- การลงทุนในประเทศลาวต้องมีการลงทุนเต็มรูปแบบ เนื่องจาก
ข้อจากัดในการนาผลกาไรของผูถ้ อื หุน้ กลับ
ลาว
ศึก ษาแนวนโยบายโดยพิจ ารณาทัง้ นโยบายของรัฐ บาลและ
ท้ อ งถิ่ น เนื่ อ งจาก มี ค วามเหมื อ นและแตกต่ า งกัน ในการ
สนับสนุ นการลงทุน
ลาว
การลงทุ น ต่ า งๆ ในประเทศลาวจ าเป็ น ต้ อ งลงทุ น โดยใช้
งบประมาณการลงทุนสูงเพือ่ ลดปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จากการขาดเม็ด
เงินในประเทศ


ลาวเป็ นแหล่งเพาะปลูกที่เหมาะสมทาให้ ลาวมีฐานแหล่งวัตถุดิบที่อดุ มสมบูรณ์ และ
ต้ นทุนต่า
หากพิจารณาในแง่การทาตลาดสินค้ าแปรรูปเพื่อขายในประเทศลาวแล้ ว สินค้ าไทย
มีภาพลักษณ์ที่ดีการลงทุนผลิตจึงมีโอกาสในอนาคต
SO = เอาโอกาสมาใช้
WO = ปรั บปรุ งตัวเอง
พม่า
พม่า
- ศึกษาพื้น ที่ท่เี ป็ นไปได้และเป็ นแหล่งวัต ถุดบิ ในการ - น าเทคโนโลยีท่ีใ ช้ใ นการผลิต เข้า ไปพร้อ มกับ การ
ป้อนเข้าสูอ่ ุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
ลงทุ น เนื่ อ งจากเทคโนโลยีใ นการผลิต แปรรู ป ของ
กัมพูชายังไม่ครบถ้วน
- นโยบายทางด้า นเศรษฐกิจของพม่าเนื่องจากมีการ
เปลีย่ นแปลงนโยบายบ่อย
ST = กาจัดภัยคุกคาม
WT = ลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยง
พม่า
พม่า
- พัฒนาระบบข้อมูลต่างๆ ในการวางแผนการบริหาร - การลงทุนต่างๆ ในประเทศพม่าจาเป็ นต้องลงทุน โดย
จัดการ และการวางแผนทางการเงินทีส่ มบูรณ์
ใช้งบประมาณการลงทุนสูงเพื่อลดปญั หาทีเ่ กิดขึน้ จาก
- คานึงถึงสินค้าและกลุม่ ประเทศเป้าหมายทีจ่ ะส่งออก การขาดเม็ดเงินในประเทศ
เนื่องจากการถูกกีดกันทางการค้า
- ในกรณีสนิ ค้าเพื่อการส่งออกควรเน้ นการลงทุน เพื่อ
ส่งออกไปยังกลุ่มเป้าหมายประเทศทีไ่ ม่โดนกีดกันทาง
การค้า





ความอุดมสมบูรณ์ของพื ้นที่ทงในแง่
ั้
การเพาะปลูกที่มีศกั ยภาพ ตลอดจน
อุตสาหกรรมแปรรูปประมง
ข้ อจากัดของระเบียบที่ใช้ ในการลงทุนที่เคร่งครัดทาให้ การลงทุนเพือ่ เป็ นฐานการ
ผลิตอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ไม่วา่ จะผลิตเพื่อการส่งออก หรื อผลิตเพื่อป้อนตลาดใน
ประเทศพม่าไม่อาจดาเนินการได้ โดยง่าย
แนวทางในการดาเนินธุรกิจในพม่าจึงควรเน้ นไปที่การลงทุนใน SMEs
โอกาสสาคัญในการลงทุนในพม่าซึง่ ไม่มีข้อจากัดในการลงทุน คือ ด้ านเกษตร อาทิ
เข้ าไปปลูกแปรรูปสินค้ าเกษตรต่างๆ ในประเทศพม่าได้
แต่ข้อระมัดระวังในการลงทุนเนื่องจากมีข้อห้ ามการส่งออก ได้ แก่ วัวกระบือ ข้ าว
น ้าตาล
SO = เอาโอกาสมาใช้
WO = ปรั บปรุ งตัวเอง
เวียดนาม
- ผลิตสินค้าแปรรูปที่สอดคล้องกับสิทธิพเิ ศษที่ได้รบั จากการ
เป็ นสมาชิก WTO และสิทธิพิเศษอื่นๆ ตลอดจนหาช่องทางใน
การทาตลาดในประเทศเพื่ อ นบ้ า นเนื่ อ งจากความได้ เ ปรี ย บ
เทียบเชิงภูมิศาสตร์
- ลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรสาคัญ ได้แก่ ข้าว
กาแฟ เนื่ อ งจากความได้เ ปรีย บเทีย บของภู มิศ าสตร์ แ ละ
ศักยภาพในการผลิตวัตถุดบิ
เวียดนาม
น าเทคโนโลยีท่ีใ ช้ ใ นการผลิต เข้ า ไปพร้ อ มกับ การลงทุ น
เนื่ อ งจากเทคโนโลยีใ นการผลิต แปรรู ป ของกัม พู ช ายัง ไม่
ครบถ้วน
ST = กาจัดภัยคุกคาม
WT = ลดความเสี่ยง หลีกเลี่ยง
เวียดนาม
การลงทุนต้องคานึงถึงศักยภาพในการแข่งขันในการทาตลาด
ของสินค้าแปรรูปเนื่องจากภาวะการแข่งขันสูงจากสินค้าจาก
จีน
เวียดนาม
การลงทุนต่างๆ ในประเทศเวียดนามจาเป็ นต้องลงทุนโดยใช้
งบประมาณการลงทุนสูงเพื่อลดปญั หาที่เกิดขึ้นจากการขาด
เม็ดเงินในประเทศ




เวียดนามเป็ นประเทศที่มีแนวนโยบายส่งเสริ มการลงทุนจากต่างประเทศอย่างจริงจัง
ความเชี่ยวชาญในการทาธุรกิจอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปของกลุม่ ธุรกิจไทย
ประชากรมีจานวนมาก กาลังซื ้อสูง และยังมีชอ่ งว่างของสินค้ าในตลาด
สามารถใช้ ประเทศเวียดนามเป็ นฐานการผลิตเพื่อการส่งออกได้ อีกด้ วย

similar documents