บทบาทของกระทรวงการคลังหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

Report
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซี
ย
น
นายปรีชา น้ อยพ่วง
ฝ่ายอานวยการ สานักงานสรรพสามิตภาคที่ 7
ของกรมสรรพสามิต
OUTLINE
ความตกลงทางการค้า
อาเซียน (ASEAN)
พัฒนาการจาก ASEAN สู่ ASEAN
COMMUNITY
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
กระทรวงการคลังกับ AEC
โครงสร้างภาษี ในประเทศไทย
กรมสรรพสามิตกับ AEC
2
ข้อตกลงการค้าของประเทศไทย
ทีม
่ า: Bryan Cave (Thailand) Adapted from Department of Trade Negotiation, MOC
3
อาเซียน (ASEAN)
สมาคม
ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
Association of Southeast Asian Nations
เริม
่ กอตั
้ ในปี 2504 โดยไทย มาเลเซีย และ
่ ง้ ขึน
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์
4
พัฒนาการจาก ASEAN สู่ ASEAN
COMMUNITY (AC)
และการเข้าสู่ AC ในปี พ.ศ.2558 (1)
พ.ศ.2510
มีการลงนามปฏิญญากรุงเทพ โดยมีประเทศสมาชิกเริม
่ ตน
5 ประเทศ
้
ไดแก
ิ ปิ นส์ อินโดนีเซีย และสิ งคโปร ์
้ ่ ไทย มาเลเซีย ฟิ ลป
พ.ศ.2535
จัดตัง้ เขตการคาเสรี
อาเซียน AFTA: ASEAN Free Trade Area
้
Agreement on the Common Effective Preferential Tariff
พ.ศ.2538
พ.ศ.2541
ความตกลงวาด
าบริ
การของอาเซียน (ASEAN Framework
่ วยการค
้
้
Agreement on Services : AFAS)
กรอบความตกลงวาด
นอาเซียน (Framework Agreement on
่ วยเขตการลงทุ
้
the ASEAN Investment Area : AIA)
ผูน
้ าอาเซียนลงนามใน “ปฏิญญาบาหลี” แสดงเจตนารมณจั
์ ดตัง้ ประชาคม
พ.ศ.2546 อาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ.2563
5
พัฒนาการจาก ASEAN สู่ AC
และการเข้าสู่ AC ในปี พ.ศ.2558 (2)
พ.ศ.2550
พ.ศ.2552
• ผูน
้ าอาเซียนลงนามใน “ปฏิญญาเซบู” เรงรั
่ ดการจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน
ให้เร็วขึน
้ เป็ นปี พ.ศ.2558
• รัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนลงนามรับรองพิมพเขี
่ จัดตัง้ ประชาคม
์ ยวเพือ
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint)
• รับรองแผนงานการจัดตัง้ ประชาคมสั งคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASCC
• ผูน
“กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter)” และ
้ าอาเซียนลงนามใน
Blueprint)
และแผนงานการจัดตัง้ ประชาคมการเมืองและความมัน
่ คง
“ปฏิญญาวาด
วยแผนงานการจั
ด
ตั
ง
้
AEC”
่ ้
อาเซียน (APSC
Blueprint)
ประเทศไทยเสนอแนวคิ
ดความเชื
อ
่ มโยงระหว
างกั
นในอาเซี
น (ASEAN
•• จั
ดทา ASEAN Economic
Community
Scorecard
เพือ
่ ติดยตามความ
่
พ.ศ.2553
Connectivity)
คื
บหน้ามาตรการตาง
ๆ
่
•• ผู
น
าอาเซี
นให้การรั
บรอง 2015
Master
Plan onโดยภายในปี
ASEAN Connectivity
้ ก
ผลั
ดัน ยASEAN
Beyond
Initiatives
พ.ศ.2565
นปัญหาของโลก
่ รวมในประเด็
่
พ.ศ.2554 อาเซียนจะมีทาที
• จัดตัง้ ศูนยจั
ั ข
ิ องอาเซียน (AHA Center)
์ ดการภัยพิบต
พ.ศ.2555
พ.ศ.2556
สนับสนุ นปฏิญญาอาเซียนปลอดยาเสพติด
และการจัดตัง้ เครือขาย
่
หน่วยงานดานการดู
แลนิวเคลียรในอาเซี
ยน
้
์
ลงนามในปฏิญญาวาด
กษาความปลอดภัยและประชาชนของอาเซียน
่ วยการรั
้
และอนาคตรวมกั
น
่
6
ประชาคมอาเซียน
(ASEAN Community : AC)
ประชาคม
การเมือง
และความ
มันคง
่
(ASEAN
PoliticalSecurity
Community:
APSC)
บทบาทกระทรวงการคลังใน
ประชาคมเศรษฐกิจ
ASEAN Economic
AEC Blueprint
Community (AEC)
• ส่งเสริมให้อาเซียนเป็ นตลาด
และฐานการ
ผลิตเดียวกัน
• เพิม
่ ขีดความสามารถในการ
แขงขั
่ นของอาเซียน
• ลดช่องวางของระดั
บในการ
่
พัฒนาของ
ประเทศสมาชิก
อาเซียน
• ส่งเสริมให้อาเซียนสามารถ
บูรณาการเขากั
้ บ
AEC และโครงสรเศรษฐกิ
างภาษี
ทเี่ ปลี
ย
่ นแปลงไป
โดย
้
จโลกได
อย
้ าง
่
ประชาคม
สังคม
และ
วัฒนธรรม
(ASEAN
SocioCulture
Community:
ASCC)
ดร. เอกนิต ิ นิตท
ิ ณ
ั ฑประภาศ
์
7
ประชาคมอาเซียน (ASEAN
กฎบัตCommunity)
รอาเซียน (ASEAN Charter)
ประชาคม
• ส่งเสริมให้อาเซียางองค
นเป็ นตลาดและฐานการผลิ
ตเดียวกัน
กรอบทางกฎหมายและโครงสร
กรให
้
้กับอาเซียน
์
• เพิม
่ ขีดความสามารถในการแขงขั
เศรษฐกิจ
่ นของอาเซียน
(ASEAN
Economic
ประชาคม :
Community
AEC)
การเมื
องและ
ความมันคง
่
(ASEAN PoliticalSecurity
ประชาคมสั
งคม
Community
:
และวัAPSC)
ฒนธรรม
(ASEAN SocioCulture
Community :
ASCC)
• ลดช่องวางของระดั
บในการพัฒนาของประเทศสมาชิก
่
อาเซียน
• ส่งเสริมให้อาเซียนสามารถบูรณาการเขากั
้ บเศรษฐกิจ
โลกไดอย
เสี
้ างไม
่
่ ยเปรียบ
• สร้างคานิ
น
่ ยมรวมกั
่
• ส่งเสริมความสงบสุขและรับผิดชอบรวมกั
นในการักษา
่
ความมัน
่ คงสาหรับประชาชน
• เสริมสร้างบทบาทของอาเซียนในระดับภูมภ
ิ าค
• ความยัง
่ ยืนดานสิ
่ งแวดลอม
• การพัฒนามนุ ษย ์
้
้
การสร้างอัตลักษณอาเซี
ยน
์
• การคุ้มครองและสวัสดิการสั ง• คม
• การลดช่องวางทางการพั
ฒน
่
• สิ ทธิและความยุตธิ รรมทางสั งคม
8
กรอบการดาเนินการ ... สู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ASEA
N6
ภาษี
0%
บทบาทกระทรวงการคลังใน AEC และโครงสรางภาษี
ทเี่ ปลีย
่ นแปลงไป โดย ดร. เอกนิต ิ นิตท
ิ ณ
ั ฑประภาศ
้
์
9
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
2.เดีการเป็
1. การเป็ นตลาดและฐานการผลิต
ยวกันนภูมิภาคที่มีขีด
o
o
o
o
o
การเคลือ
่ นยายสิ
นคาเสรี
้
้
การเคลือ
่ นยายบริ
การเสรี
้
การเคลือ
่ นยายการลงทุ
นเสรี
้
การเคลือ
่ นยายเงิ
นทุนเสรีขน
ึ้
้
การเคลือ
่ นยายแรงงานมี
ฝีมอ
ื เสรี
้
o นโยบายการแข
งขั
น
่ขัน
ความสามารถในการแข่
ง
o การคุ้มครองผู้บริโภค
AEC
3. การเป็ นภูมิภาคที่มีการBlueprint
o
o
o
o
สิ ทธิในทรัพยสิ์ นทางปัญญา
การพัฒนาโครงสรางพื
น
้ ฐาน
้
มาตรการทางภาษี
E-Commerce
4. การเป็ นภูมิภาคที่
พัฒนา
มี
ก
ารบู
ร
ณา
การเข้
า
กั
บ
o การจัดทาเขตการคา้
o การพัฒนา SMEs
ทางเศรษฐก
เท่าเทียมกัมของอาเซี
ิ จโลกเสรี (FTAs) รวมกั
บ
เศรษฐก
o ความริเริม
่ ิจ
ในการรวมกลุ
ย
น
่
่น
(Initiatives for ASEAN Integration: IAI)
ประเทศนอกอาเซียน
o การมีส่วนรวมในห
วง
่
่
โซ่อุปทานโลก
10
1. การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี (1)
1. การยกเลิกมาตรการทางภาษี
ปี
2553
ประเทศสมาชิกอาเซียนเดิม 6
ประเทศ ลดภาษีนาเขาเป็
้ นศูนย ์
ปี 2558
ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพมา่
ลดภาษีนาเขาเป็
้ นศูนย ์
ยกเว้น
สิ นค้าออนไหว
(Sensitive List)
่
ภาษีในอัตราไมเกิ
่ น 5% ไดตลอดไป
้
สิ นค้าออนไหวสู
ง (Highly Sensitive List)
่
ภาษีไดสู
้ งกวา่ 5%
สามารถเก็บ
สามารถเก็บ
11
1. การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
สินค้าอ่อนไหว (Sensitive List)
สามารถเก็บภาษีในอัตราไมเกิ
่ น 5% ตลอดไป
ไทย
บูรไน
มาเลเซีย
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์
อินโดนีเซีย &
สิ งคโปร ์
กัมพูชา
พมา่
ลาว
ไมตั
้ ดดอก มันฝรัง่ กาแฟ มะพราวแห
้
้ง
กาแฟ ชา
สั ตวมี
ิ บางชนิด เนื้อสุกร ไก่ พืชผักและผลไม้
์ ชวี ต
บางชนิด ยาสูบ กาแฟทีไ่ มได
่ คั
้ ว่
สั ตวมี
ิ บางชนิด เนื้อสุกร ไก่ มันสาปะหลัง
์ ชวี ต
ขาวโพด
น้าตาล
้
ไมมี
่
สั ตวปี์ กมีชวี ต
ิ เนื้อสั ตวปี์ ก เนื้อปลา กลวยไม
้
้
พืชผักและผลไมบางชนิ
ด
้
กาแฟทีไ่ มได
่ คั
้ ว่ ชาเขียว น้าตาล ไหม ฝ้าย ถัว่
สั ตวมี
ิ บางชนิด เนื้อสั ตวบางชนิ
ด พืชผักและ 12
์ ชวี ต
์
ิ ตเดี
สินค้าอ่อนไหวสู
(Highly Sensitive
List)
1. การเป็งนตลาดและฐานการผล
ยวกัน
สามารถเก็บภาษีไดสู
ดเก็บในระดับที่
้ งกวา่ 5% แตต
่ องจั
้
ประเทศสมาชิกยอมรับได้
มาเลเซีย
ขาว
(ลดเหลือ 20% ในปี
้
2553)
อินโดนีเซี ขาว
(ลดเหลือ 25% ในปี
้
ย
2558)
น้าตาล (ลดเหลือ 5-10% ใน
ปี 2558)
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์
ขาว
(ลดเหลือ 35% ในปี
้
2558)
น้าตาล (ลดเหลือ 5% ในปี
2558)
ไทยไดชดเชยเป็
น
้
การนาเขาขั
้ ตา่
้ น
ปี ละประมาณ 5.5
แสนตัน
ไทยไดชดเชย
้
โดยฟิ ลป
ิ ปิ นส์ตกลง
ซือ
้ ขาวจากไทย
้
อยางต
า่ ปี ละ 3.67
่
แสนตัน
13
1. การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี (2)
2. การยกเลิกมาตรการที่ มิใช่ภาษี
ปี
2553
อินโดนีเซีย บรูไน
ปี 2555
ปี
2558
ไทย สิ งคโปร ์ มาเลเซีย
ฟิ ลป
ิ ปิ นส์
กัมพูชา ลาว เวียดนาม พมา่
14
1. การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี (3)
3. กฎว่าด้วยถิ่นกาเนิดสินค้า (ROO)
เกณฑการได
ถิ
่ กาเนิดสาหรับสิ นค้าทีไ่ มได
อไมมี
้ น
่ มาหรื
้
่ การ
์
ผลิตทัง้ หมดในประเทศ (Origin Criteria for Not Wholly
Obtained or Produced)
กฎทัวไป
่ (General Rule : GR) อยู่ 2 เกณฑ์
1) เกณฑสั์ ดส่วนมูลคาการผลิ
ตภายในภูมภ
ิ าค (Regional
่
Value Content : RVC
• กาหนดให้ไมน
่ ้ อยกวา่ 40%
2) เกณฑการเปลี
ย
่ นพิกด
ั อัตราศุลกากร (Change in Tariff
์
Classification : CTC) ในระดับ 4 หลัก (Change in
Tariff Heading : CTH)
• ประเทศสมาชิกตองอนุ
ญาตให้ผู้ส่งออกเลือกใช้เกณฑ ์
้
ใดเกณฑหนึ
่ อดคลองกั
บการผลิตจริง
้
์ ่งทีส
15
1. การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
การเคลื่อนย้ายสินค้าเสรี (4)
4. การอานวยความสะดวกทางการค้า
 ASEAN Single Window
 พัฒนาระบบการรับรองถิน
่ กาเนิดสิ นค้าดวยตนเอง
(Self
้
Certification)
 พัฒนาระบบพิกด
ั อัตราภาษีศล
ุ กากรอาเซียน
 ปรับปรุงเอกสารทีเ่ กีย
่ วกับพิธก
ี ารศุลกากรให้เป็ นมาตรฐาน
5. เดียวกัน
 พัฒนาการยอมรับมาตรฐานซึง่ กันและกัน (MRA) เช่น
เครือ
่ งใช้ไฟฟ้า ผลิตภัณฑยาง
เภสั ชกรรม เครือ
่ งมือแพทย ์
์
ยายนต ์ เป็ นตน
้
มาตรฐานร่วม
16
1. การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
การเคลื่อนย้ายบริการเสรี (1)
1. การให้บริการข้ามพรมแดน
2. การบริโภคในต่างประเทศ
เป็ นการให้บริการจากประเทศ
ของผู้ให้บริการไปยังประเทศ
ของลูกค้า โดยทีผ
่ ้ให
ู ้บริการ
(ผู้ส•่ งออก)
ยัง้บริ
อยู
การใช
กในประเทศ
่ ารโทรศัพทจาก
์
ตนเองประเทศลาวมายั
เช่น
งประเทศ
ไทย
• การจายเงิ
นออนไลน์
่
เป็ นการให้บริการจากประเทศ
ของผู้ให้บริการ
โดยลูกค้าเดินทางเขามารั
บ
้
บริก•ารในประเทศของผู
ผู้ป่วยชาวอินโดนีเ้ ซียเดิน
ให้บริทางเข
การ เช
ามารั
้ ่ น บการรักษาที่
โรงพยาบาลในประเทศ
ไทย
เป็ นการบริการทีผ
่ ้ให
ู ้บริการเขา้
ไปลงทุนหรือรวมลงทุ
นจัดตัง้
่
ธุรกิจ เพือ
่ ให้บริการลูกค้าหรือ
เปิ ด•สาขาธุ
รกิจรในต
างประเทศ
เจ้าของธุ
กิจในประเทศ
่
เช่น ไทยเปิ ดสาขาในประเทศ
ลาว
เป็ นการทีบ
่ ค
ุ คลธรรมดาเดิน
ทางเขาไปประกอบอาชี
พใน
้
สาขาการบริการในประเทศของ
ลูกค้า
3. การตัง้ ธุรกิจเพื่อให้บริก4.
ารการให้บริการโดยบุคคลธรร
17
1. การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
การเคลื่อนย้ายบริการเสรี (2)
ประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถถือหุ้นไดถึ
้ ง 70% ใน
ธุรกิจบริการในอาเซียน
ธุรกิจภาคบริการ ได้แก่
7. บริการการเงิน
1. บริการธุรกิจ
2. บริการสื่ อสารโทรคมนาคม
3. บริการกอสร
างและวิ
ศวกรรม
่
้
เกีย
่ วเนื่อง
4. บริการจัดจาหน่าย
5. บริการการศึ กษา
6. บริการสิ่ งแวดลอม
้
8. บริการสุขภาพและบริการทาง
สั งคม
9. บริการดานการท
องเที
ย
่ ว
้
่
10. บริการดานนั
นทนาการ
้
วัฒนธรรมและการกีฬา
11. บริการดานการขนส
้
่ง
12. บริการอืน
่ ๆ
18
1. การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
การเคลื่อนย้ายการลงทุนเสรี
เปิ ดเสรีการลงทุน
• ไมเลื
ั ิ (คนตางชาติ
นักลงทุน
่ อกปฏิบต
่
อาเซียน
• ปฏิบต
ั ก
ิ บ
ั นักลงทุนอาเซียนดีกวานั
่ กลงทุน
ตางชาติ
่
• ลด/เลิกขอจ
ๆ หรือเงือ
่ นไขใน
้ ากัดตาง
่
การลงทุน
คุ้มครองการลงทุน
• กลไกระงับขอพิ
้ พาท
• การโอนเงินโดยเสรี
• รัฐตองชดเชยการเวนคื
น หรือจาก
้
เหตุการณไม
์ สงบ
่
• ปกป้องคุมครองความปลอดภั
ย
้
• โดยเฉพาะระหวางอาเซี
ยน
่
• สนับสนุ น SMEs
• สร้าง Regional Clusters เช่น
อุตสาหกรรมยานยนต ์
• ขยายความรวมมื
อดานอุ
ตสาหกรรมใน
่
้
ภูมภ
ิ าค
ส่งเสริมการลงทุน
19
1. การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
การเคลื่อนย้ายเงินทุนเสรี
• ยกเลิกหรือผอนคลายกฎข
อบั
่ วกับการ
่
้ งคับทีเ่ กีย
เคลือ
่ นยายเงิ
นทุน ตามความเหมาะสม
้
• อานวยความสะดวกการจายช
าระเงินและโอนเงิน
่
สาหรับธุรกรรมบัญชีเดินสะพัด
• มี Capital Account Liberalization (CAL) Blueprint
เป็ นแนวทางในการดาเนินการ
แบงระยะการด
าเนินการออกเป็ น 5 ระยะ
่
จนถึงปี 2563
20
1. การเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
การเคลื่อนย้ายแรงงานฝี มือเสรี
หลักการ ข้อตกลงยอมรับ
ร่วม (ASEAN Mutual
Recognition
Arrangement)
นักวิชาชีพในอาเซียน
สามารถจดทะเบียน
หรือขอใบอนุ ญาตประกอบ
MRA
ดัในประเทศอาเซี
งกล่าวไม่ได้เป็ นยการ
วิชาชีพ
น
อื
ได้ แตยั
งตเองปฏิ
ั งการ
ต
ิ าม
่ แต่
้ ป็ นเพีบยต
เปน่ ิ ดตลาด
กฎระเบียบภายในของ
อประเทศนั
านวยความสะดวกใน
้น ๆ
ขัน้ ตอนการขออนุญาต โดย
ลดขัน้ ตอนการตรวจสอบ
รับรองวุฒิการศึกษา หรือ
21
2. การเป็ นภูมิภาคที่ มีขีดความสามารถในการแข่ง
•
•
•
•
•
นโยบายการแขงขั
่ น
การคุ้มครองผู้บริโภค
สิ ทธิในทรัพยสิ์ นทางปัญญา
โครงสรางพื
น
้ ฐาน
้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (ICT)
22
3. การเป็ นภูมิภาคที่ มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจเท่าเ
SM
Small and
Es
medium
enterprise
s
AIA
ASEAN
Investme
nt Area
PPE
PublicPrivate
Sector
Engageme
nt
• จัดตัง้ ศูนยบริ
่ เชือ
่ มโยงระหวาง
์ การ SMEs (SME Service Centre) เพือ
่
ภูมภ
ิ าคและอนุ ภม
ู ภ
ิ าค ของประเทศสมาชิกอาเซียน ภายในปี 25532554
• ให้บริการทางการเงินสาหรับธุรกิจ SMEs ในแตละประเทศ
ภายในปี
่
2553-2554
• จัดทาโครงการส่งเสริมการฝึ กปฏิบต
ั งิ านสาหรับเจ้าหน้าทีใ่ นระดับภูมภ
ิ าค
เพือ
่ พัฒนาความเชีย
่ วชาญของเจาหน
่ ายในปี 2555-2556
้
้ าทีภ
• จัดตัง้ กองทุนเพือ
่ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในระดั
บ
่
ภูมภ
ิ าค (SME Development Fund) ภายในปี 2557-2558
• ความคิดริเริม
่ ในการรวมกลุมอาเซี
ยน (Initiative for ASEAN Integration:
่
IAI) และการลดช่องวางการพั
ฒนา
่
• จัดตัง้ เวทีความรวมมื
อเพือ
่ การพัฒนา (IAI Development Cooperation
่
Forum: IDCF) เพือ
่ เป็ นเวทีทเี่ ปิ ดโอกาสให้ประเทศคูเจรจาของอาเซี
ยนและ
่
ประเทศผู
บริ
น
่ มีวมระหว
อแผนด
าเนินงานของ
IAI
• สนั
บสนุ นการมี
ส่วนร
ฐและเอกชน
(Public-Private
Sector
้ จาคอื
่ างภาครั
่ ส่วนรวมหารื
่
Engagement) เพือ
่ ปรับปรุงความสอดคลองกั
น ความโปรงใส
และการ
้
่
เสริมสรางแรงผลั
กดันของ นโยบายรัฐบาลและกิจกรรมทางธุรกิจใน
้
อาเซียน
• กลไกหลักของ PPE คือการจัดประชุมตาง
ๆ เช่น การประชุมหารือใน
่
สาขาเรงรั
จ (Consultative Meeting on Priority
่ ดการรวมกลุมเศรษฐกิ
่
Sectors: COPS) การประชุมประสานงาน AEC (Coordinating Conference
on AEC: ECOM) และการหารือของสภาทีป
่ รึกษาธุรกิจอาเซียน (ASEAN
Business Advisory Council: ABAC)
23
4. การเป็ นภูมิภาคที่ มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐก
จัดทา FTAs กับประเทศนอกอาเซียน
• เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน (ASEAN-China Free Trade Area:
ACFTA)
• ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญีป
่ ่น
ุ
(ASEAN-Japan
Comprehensive Economic Partnership: AJCEP)
• เขตการค้าเสรีอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ASEAN-Korea Free
Trade Agreement: AKFTA)
• เขตการค้าเสรีอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด ์ (Agreement
Establishing the ASEAN-Australia- New Zealand Free
Trade Area: AANZFTA)
• เขตการค้าเสรีอาเซียน-อินเดีย (ASEAN–India Free Trade
Area: AIFTA)
24
รูปแบบความร่วมมือทางเศรษฐกิจ
ของ AEC และ EU ที่แตกต่างกัน
อัตราภาษี เดียวกัน
สาหรับ
ประเทศนอกกลุ่ม
FTA
อัตราภาษี เดียวกัน
สาหรับ
ประเทศนอกกลุ่ม
อัตราภาษี เดียวกัน
สาหรับ
ประเทศนอกกลุ่ม
อัตราภาษี เดียวกัน
สาหรับ
ประเทศนอกกลุ่ม
Custom Union
Common MarketEconomic UnionFull Integration
ทีม
่ า: International Handbook on the Economics of Integration, Volume III
25
ยุทธศาสตร์อาเซียน ASEAN
Strategy (1)
Internal Cluster:
การสนับสนุ นการ
สรางประชาคม
้
อาเซียนทีม
่ ี
ประสิ ทธิภาพขีด
ความสามารถในการ
แขงขั
่ นสูง และมี
ประชาชนเป็ น
ศูนยกลาง
ASEAN
์
Strategy
Regional Cluster:
การส่งเสริมความ
เป็ นศูนยกลางของ
์
อาเซ๊ยนในภูมภ
ิ าค
เอเชีย-แปซิฟิก
ยุทธศาสตร์
อาเซียน
Global Cluster: การ
ส่งเสริมบทบาทของ
อาเซียนในเวทีโลก
ทีม
่ า: กระทรวงการตางประเทศ
่
26
ยุทธศาสตร์อาเซียน ASEAN
Strategy (2)
Internal Cluster กลุ่ม
Regional Cluster กลุ่ม
Global Cluster กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ภายในอาเซียน
ยุทธศาสตร์ระดับภูมิภาค
ยุทธศาสตร์เวทีโลก
• ส่งเสริมความเชือ
่ มโยงใน
อาเซียนและความเชือ
่ มโยง
ระหวางอาเซี
ยนกับภูมภ
ิ าค
่
อืน
่ เพือ
่ เพิม
่ ขีด
ความสามารถในการแขงขั
่ น
ของอาเซียน
• พัฒนาโครงสราง
้
สถาปัตยกรรมในภูมภ
ิ าค
เอเชียแปซิฟิกทีม
่ อ
ี าเซียน
เป็ นศูนยกลาง
์
• ส่งเสริมการประชุมสุดยอด
เอเชียตะวันออก (East Asia
Summit หรือ EAS) ให้
เป็ นเวทีหารือประเด็นดาน
้
ยุทธศาสตร ์
• ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ ์
ระหวางเวที
อาเซียนตาง
ๆ
่
่
ทีด
่ าเนินการดานความมั
น
่ คง
้
เช่น EAS ARF และ ADMM
Plus
• ส่งเสริมให้อาเซียนมีทาที
่ และ
นโยบายรวมในเวที
โลก
่
เช่น สหประชาชาติ และ
G-20
• พัฒนาระบบและกลไกเพือ
่
เผชิญหน้ากับความทาทาย
้
ตาง
ๆ
เช
น
ภั
ย
พิ
บ
ต
ั แ
ิ ละ
่
่
วิกฤติการทางการเงิน เป็ น
ตน
้
• ปรับปรุงกลไกระงับขอพิ
้ พาท
ในภูมภ
ิ าค
• พัฒนาความรวมมื
อของ
่
อาเซียนในประเด็นระหวาง
่
ประเทศตาง
ๆ
ที
ม
่
ี
่
ผลประโยชนร์ วมกั
น เช่น
่
การปฏิบต
ั ก
ิ ารรักษาสั นติภาพ
การบริหารจัดการภัยพิบต
ั ิ
และความมัน
่ คงทางทะเล
• ศึ กษาแนวโน้มพัฒนาการ
ของโลกในเรือ
่ งตาง
ๆ ทีม
่ ี
่
ผลกระทบกับอาเซียน
ทีม
่ า: กระทรวงการตางประเทศ
่
27
ยุทธศาสตร์ประเทศ ปี พ.ศ.2557
ทีม
่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสั งคมแหงชาติ
่
28
กลไกกากับดูแลเรือ
่ ง AEC ในไทย
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์
หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก
บทบาทกระทรวงการคลังใน AEC และโครงสรางภาษี
ทเี่ ปลีย
่ นแปลงไป โดย ดร. เอกนิต ิ นิตท
ิ ณ
ั ฑประภาศ
้
์
29
ASEAN Economic
Community Council
รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ
ความร่วมมือด้านการเงินการคลัง
ความรวมมื
อดานการค
าสิ
่
้
้ นคา้
การคาบริ
การ และการลงทุน
้
ASEAN Finance Ministers Meeting
(AFMM)
ความรวมมื
อดานทรั
พยากรธรรมชาติ
่
้
ความรวมมื
อดานเกษตร
่
้
ความรวมมื
อดานท
องเที
ย
่ ว
่
้
่
ความรวมมื
อดานพลั
งงาน
่
้
ความรวมมื
อดานคมนาคม
่
้
ความรวมมื
อดานวิ
ทยาศาสตร ์
่
้
ความรวมมื
ออนุภม
ู ภ
ิ าคแมน
่
่ ้าโขง
ความรวมมื
อดาน
ICT
่
้
บทบาทกระทรวงการคลังใน AEC และโครงสรางภาษี
ทเี่ ปลีย
่ นแปลงไป โดย ดร. เอกนิต ิ นิตท
ิ ณ
ั ฑประภาศ
้
์
30
ยุทธศาสตรประเทศ
พ.ศ. 2556-2561
์
Country Strategies
ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร ์
ยุทธศาสตร ์
รที
์ ่ 1
รที
์ ่ 2
รที
์ ่ 3
รที
์ ่ 4
การเพิม
่ ขีด
ความสามาร
ถในการ
แขงขั
่ นของ
ประเทศ
เพือ
่ หลุดพ้น
จากประเทศ
รายไดปาน
้
การลดความ
เหลือ
่ มลา้
(Inclusive
Growth)
การเติบโตที่
เป็ นมิตรตอ
่
สิ่ งแวดลอม
้
(Green
Growth)
การสราง
้
ความสมดุล
และปรับ
ระบบบริหาร
จัดการ
ภาครัฐ
(Internal
ทีม
่ า: สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ
จและสั งคมแหงชาติ
่
Process)
31
ยุทธศาสตรกระทรวงการคลั
งเพือ
่ รองรับ
์
AEC
ยุทธศาสตร ์
ประเทศ
(Country
Strategy)
ยุทธศาสตร ์
กระทรวงการคลัง
ปี งบประมาณ 25562559
AEC Blueprint
1. การลดความเหลือ
่ มลา้
1.การเป็ นตลาดและ
ทางเศรษฐกิจ
ฐานการผลิต
สนุนศักยภาพ
เชือ
่ ม 2. การสนั
ยุทบธศาสตร
เดียวกัน
์
และเพิม
่ ความสามารถใน
โยง
2.การเป็ นภูมภ
ิ าคที่
กระทรวงการคลั
ง
การแขงขั
4 ยุทธศาสตร์
่ น
มีขด
ี
ด
านการเงิ
น
การคลั
ง
้
3. การรั
กษาความยัง่ ยืน
1. การเพิม
่ ขีด
ความสามารถใน
เพือ
่ รองรั
ทางการคลั
ง บ
ความสามารถในการ
การแขงขั
่ น
ประชาคมอาเซียน
แขงขั
3.การเป็ นภูมภ
ิ าคที่
่ นของประเทศ
เชื
อ
่
ม
2. การลดความ
1. เป็ นตลาดและฐานการ
มีการพัฒนาทาง
โยง
เหลือ
่ มลา้
ผลิตรวมกั
น
เศรษฐกิจเทา่
่
3. การเติบโตทีเ่ ป็ น
2. เสริมสร้างขีด
เทียมกัน
มิตรตอสิ
ความสามารถในการ
4.การเป็ นภูมภ
ิ าคที่
่ ่ งแวดลอม
้
4. การสร้างความ
แขงขั
น
มีการ บูริ ณาการ
่ างภาษี
บทบาทกระทรวงการคลังใน AEC และโครงสร
ทเี่ ปลีย
่ นแปลงไป โดย ดร. เอกนิต ิ นิตท
ณ
ั ฑประภาศ
้
์
สมดุลและปรับระบบ
3. พัฒนาเศรษฐกิจอยาง
เขากับเศรษฐกิจ 32
่
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เป็ นตลาดและฐานการผลิต
ร่วมกัน
(Single Market and Production Base)
กลยุทธ์
1.1 การอานวยความ
สะดวกดานการค
า้
้
1.2 การอานวยความ
สะดวกดานการลงทุ
น
้
มาตรการ
1.1.1 อานวยความสะดวกในการขนส่งสิ นคาข
้ าม
้
พรมแดน
1.2.1 พัฒนาตลาดทุนเพือ
่ เชือ
่ มโยงตลาดทุนไทยกับ
ตลาดทุนอาเซียน
1.2.2 ส่งเสริมการลงทุนไทยในอาเซียน
1.3 การอานวยความ
สะดวกดานการเงิ
น
้
1.2.3 ส่งเสริมให้ไทยเป็ นศูนยกลางการลงทุ
นและการ
์
บริการสาหรับนักลงทุนนอกอาเซียน
1.3.1 พัฒนาระบบการชาระเงินและธุรกรรมทางการเงิน
หน่ วยงา
น
กรมศุลกากร/
คปภ.
ก.ล.ต./
กรมสรรพากร
/สบน.
สศค. สพพ.
คปภ. ก.ล.ต.
ธปท.
1.3.2 พัฒนาระบบสถาบันการเงินเพือ
่ เสริมสรางความ
ธปท./ก.ล.ต./
้
แข็งแกรงของระบบการก
ากับดูแลและเป็ นตัวกลาง
คปภ.
่
ขับเคลือ
่ นเศรษฐกิจ
1.3.3 ผลักดันนโยบายเงินทุนเคลือ
่ นยายได
อย
ธปท.
้
้ างเสรี
่
มากขึน
้ อยางเหมาะสม
่
1.3.4 เพิม
่ ศั กยภาพการเขาถึ
นของ
สศค./ธปท./
้ งบริการดานการเงิ
้
ภาคธุและโครงสร
รกิจไทยในต
างประเทศ
บทบาทกระทรวงการคลังใน AEC
างภาษี
ตท
ิ ณ
ั ฑประภาศ
้
์
่ ทเี่ ปลีย่ นแปลงไป โดย ดร. เอกนิต ิ นิก.ล.ต./คปภ.
33
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
Economic Region)หน่ วยงาน
กลยุทธ์(Competitiveมาตรการ
2.1 ปรับปรุงโครงสรางและ
้
ประสานขอมู
้ ลทางภาษี
2.1.1 ปรับปรุงโครงสรางภาษี
ทง้ั ระบบ
และประสาน ก.ล.ต./กรมสรรพากร/
้
สิ ทธิประโยชนทางภาษี
เพือ
่ ส่งเสริมการลงทุนใน
สศค./BOI/กรม
์
ประเทศสมาชิกอาเซียน
สรรพสามิต/กรมศุลกากร
2.1.2 เรงรั
่ การ
กรมสรรพากร
่ ดการจัดทาอนุ สัญญา/ความตกลงเพือ
เวนการเก็
บภาษีซ้อน
้
2.1.3 ประสานขอมู
ภายใน
กรมสรรพากร
้ ลดานนโยบายภาษี
้
2.2 พัฒนาโครงสรางพื
น
้ ฐาน 2.2.1 พัฒนาโครงสร้างพืน
้ ฐานในประเทศไทย*
ก.ล.ต./กรมสรรพากร/
้
อยางเป็
นระบบ
สศค./สบน.
่
2.2.2 พัฒนาโครงสรางพื
น
้ ฐานในประเทศเพือ
่ นบาน
สบน./สพพ.
้
้
2.3 สนับสนุ นการ
2.3.1 พัฒนาเครือ
่ งมือทางการคลังเพือ
่ การดูแลรักษา
สศค./กรมสรรพสามิต
เจริญเติบโตแบบสี เขียว
สิ่ งแวดลอม*
้
(Green Growth Economy)* 2.3.2 พัฒนาทีร่ าชพัสดุเพือ
่ การปลูกพืชอาหารและ
กรมธนารักษ์
พลังทดแทน
2.4 กาหนดทิศทางและ
2.4.1 กาหนดทิศทางของรัฐวิสาหกิจเพือ
่ ใช้ประโยชน์
สคร.
ปรับปรุงกฎระเบียบของ
จากประชาคมอาเซียน
รัฐวิสาหกิจ
2.4.2 ปรับปรุงกฎระเบียบเพือ
่ สนับสนุ นให้รัฐวิสาหกิจมี
สคร.
ความเขมแข็
ง
้
2.5 ปรับปรุงโครงสราง
2.5.1 จัดตัง้ คณะกรรมการอาเซียนดานการเงิ
นการ
สศค.
้
้
องคกร
และพัฒนาระบบงาน คลัง
์
ภายในกระทรวงการคลัง
2.5.2 ปรับปรุงโครงสรางของหน
สศค./กรมสรรพากร
้
่ วยงานภายใต้
บทบาทกระทรวงการคลังใน กระทรวงการคลั
AEC และโครงสร
ทเี่ ปลีย
่ นแปลงไป โดย ดร. เอกนิต ิ นิตท
ิ ณ
ั ฑประภาศ
ง างภาษี
้
์
34
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค
(Equitable Economic Region)
กลยุทธ์
มาตรการ
หน่ วยงาน
3.1 สนับสนุ นการ
3.1.1 พัฒนาช่องทางการให้บริการดาน
ธปท./สศค.
้
เขาถึ
การเงินผานระบบอิ
เล็กทรอนิกส์และ
้ งบริการดาน
้
่
การเงินของประชาชน ตัวกลางอืน
่ ๆ
ระดับฐานรากและ
3.1.2 สร้างเครือขายบุ
คลากรดานการเงิ
น ก.ล.ต./สศค./
่
้
SMEs
การคลังในทุกระดับกับกลุมประเทศ
คปภ.
่
CLMV
3.2 มีส่วนรวมในการ
3.2.1 พัฒนาความรูในสาขาการเงิ
นการ กรมสรรพากร/
่
้
พัฒนาเศรษฐกิจของ คลังแกกลุ
CLMV
กรมศุลกากร/
่ มประเทศ
่
ประเทศเพือ
่ นบาน
คปภ./ก.ล.ต./
้
สพพ.
3.2.2 สร้างเครือขายบุ
คลากรดานการเงิ
น
่
้
การคลังในทุกระดับกับกลุมประเทศ
่
CLMV
บทบาทกระทรวงการคลังใน AEC และโครงสรางภาษี
ทเี่ ปลีย
่ นแปลงไป โดย ดร. เอกนิต ิ นิตท
ิ ณ
ั ฑประภาศ
้
์
35
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
(Integration into the Global Economy)
กลยุทธ์
มาตรการ
หน่ วยงาน
4.1 สนับสนุ นการ 4.1.1 สนับสนุ นจัดทาความตกลงเขตการคา้
สศค./กรมเจรจา
จัดทาความตกลง เสรีทม
่ี ม
ี ูลคาทางการค
าการลงทุ
นกับอาเซียน การค้าระหวาง
่
้
่
เขตการค้าเสรีกบ
ั สูง
ประเทศ/ก.ล.ต.
ประเทศนอกกลุม
ธปท./คปภ.
่
4.1.2 สนับสนุ นการจัดทาความตกลงเขต
การค้าเสรีกบ
ั ประเทศหรือกลุมประเทศที
เ่ ป็ นขัว้
่
อานาจทางเศรษฐกิจโลก
4.2 ผนึกกาลัง
4.2.1 ประสานนโยบายเศรษฐกิจกับอาเซียน
ของอาเซียนตอ
และประเทศนอกกลุม
่
่
กฎเกณฑที
ก.ล.ต.
์ ไ่ มเป็
่ น 4.2.2 สนับสนุ นการเป็ นพันธมิตรกับกลุม
่
ธรรมในเศรษฐกิจ ประเทศกาลังพัฒนาอืน
่ ในเวทีระหวางประเทศ
่
โลก
บทบาทกระทรวงการคลังใน AEC และโครงสรางภาษี
ทเี่ ปลีย
่ นแปลงไป โดย ดร. เอกนิต ิ นิตท
ิ ณ
ั ฑประภาศ
้
์
36
บทบาทของกระทรวงการคลัง
หลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
การ
อานวย
ความ
สะดวก
ดาน
้
การค
การา้
อานวย
ความ
สะดวก
ดานการ
้
ลงทุน
บทบาทกระทรวงการคลังใน AEC
การพัฒนา
โครงสราง
้
พืน
้ ฐาน
การมีส่วนรวม
่
ในการพัฒนา
เศรษฐกิจของ
การสนับสนุ น ประเทศเพือ
่ น
การ
บาน
้
เจริญเติบโต
การ
แบบสี เขียว
สนับสนุ น
(Growth
การเขาถึ
้ ง
Economy)
การปรับปรุง
บริการดาน
้
โครงสราง
การเงินของ
้
องคกร
และ
ประชาชน
์
พัฒนาระบบ
ระดับฐาน
งานภายใน
รากและ
ส่งเสริมธรรม
SMEs
ภิบาล
การ
ปรับปรุง
โครงสราง
้
และ
ประสาน
ข้อมู
ลทาง
การ
อภาษี
านวย
ความ
สะดวก
ดาน
้ างภาษี
และโครงสร
ทเี่ ปลีย
่ นแปลงไป
การเงิน้
การ
สนับสนุ น
การจัดทา
ความตกลง
เขตการค้า
เสรีกบ
ั
ประเทศ
การผนึ
กกาลัง
นอกกลุยม
ของอาเซี
่น
ตอกฎเกณฑ
ที
่
์ ่
ไมเป็
่ นธรรม
ในเศรษฐกิจ
โลก
โดย ดร. เอกนิต ิ นิตท
ิ ณ
ั ฑประภาศ
์
37
่
บทบาทของกระทรวงการคลั
ง
หลั
ง
การเข้
า
สู
ป
ระชาค
1. การอานวยความสะดวกด้าน
การค้
า
• ดาเนินการปรับปรุงกระบวนการผานพิธก
ี ารศุลกากรที่
่
สะดวกตอการขนส
่
่ งสิ นค้าและทันสมัย
• พัฒนาดานศุ
ลกากรให้มีความพรอมในการให
่
้
้บริการ
บทบาทกระทรวงการคลังใน AEC และโครงสรางภาษี
ทเี่ ปลีย
่ นแปลงไป โดย ดร. เอกนิต ิ นิตท
ิ ณ
ั ฑประภาศ
้
์
38
่
บทบาทของกระทรวงการคลั
ง
หลั
ง
การเข้
า
สู
ป
ระชาค
2. การอานวยความสะดวกด้าน
•
การลงทุ
น
พัฒนาตลาดทุนเพื่อเชื่อมโยงตลาดทุนไทยกับตลาด
ทุนอาเซียน โดยส่งเสริมให้มีการซือ้ ขายหลักทรัพย ์
ระหวางระหว
างกั
นในอาเซียนและส่งเสริมการสรางแบ
่
่
้
รนดของตลาดหลั
กทรัพยอาเซี
ยน
์
์
• ส่งเสริมการลงทุนไทยในอาเซี ยน โดยจัดทามาตรการ
•
ดานการเงิ
นการคลัง เพือ
่ ส่งเสริมการลงทุนของธุรกิจ
้
ไทยในอาเซียน โดยเฉพาะในกลุม
่ CLVM
ส่งเสริมให้ไทยเป็ นศูนย์กลางการลงทุนและการ
บริการสาหรับนักลงทุนนอกอาเซียน โดยการพัฒนา
มาตรการ ปรับปรุงกฎระเบียบและแนวทางปฏิบต
ั ข
ิ อง
39
่
บทบาทของกระทรวงการคลั
ง
หลั
ง
การเข้
า
สู
ป
ระชาค
3. การอานวยความสะดวกด้าน
•
ิ
การเง
น
ผลักดันนโยบายเงินทุนเคลือ
่ นยายไดอยางเสรีมากขึน
้
้
้
่
อยางเหมาะสม
่
• เพิม
่ ศั กยภาพการเขาถึ
นของภาค
้ งบริการดานการเงิ
้
ธุรกิจไทยในตางประเทศ
่
• จัดทาความตกลงยอมรับรวม
่ (Mutual Recognition
Agreement: MRA) สาขายอยต
างๆ
ดานการเงิ
นเทาที
่
่
้
่ ่
เป็ นไปได้
40
บทบาทของกระทรวงการคลังหลังการเขาสู
้ ่ ประชาคมอ
น หมายถึง การลด
การเปิ ดเสรีบริการดานการเงิ
้
ขอจ
ไดแก
้ ากัด 6 ดาน
้
้ ่ จานวนสถานประกอบการ
(ใบอนุ ญาต) ปริมาณธุรกรรม ประเภทหรือชนิดของ
องคกร
สั ดส่วนผู้ถือหุ้นตางชาติ
และจานวนบุคลากร
่
์
ตางชาติ
นสถาบันการเงิได
น ผูกรวมถึ
งจ
การปฏิ
บต
ั ต
ิ อผู
่ สาหรับใประเทศไทย
่ ก้ าร
พั
น
ที
่
ะเปิ
ด
ตลาดบริ
้
ให้บริการและผู้รับบริการตางชาติ
เทาเที
ยมคนในชาติ
่ ดานการเงิ
่
น
้
สาหรับอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015 ดังนี้
1) สาขาหลักทรัพย ์ - สาขายอยการค
่ บัญชีของตนหรือ
่
้าเพือ
บัญชีของลูกค้า
- การบริหารสิ นทรัพย ์
- การบริการชาระราคาและส่งมอบสาหรับ
สิ นทรัพยทางการเงิ
น
์
2) สาขายอยอื
น
่ ๆ
- การให้คาปรึกษาและบริการเสริมอืน
่ ๆ
่
41
่
บทบาทของกระทรวงการคลั
ง
หลั
ง
การเข้
า
สู
ป
ระชาค
4. ปรับปรุงโครงสร้างและประสาน
•
ข้
อ
มู
ล
ทางภาษี
ปรับปรุงโครงสรางภาษีทง้ั ระบบ และประสานสิ ทธิ
้
ประโยชนทางภาษี
เพือ
่ ส่งเสริมการลงทุนในประเทศ
์
สมาชิกอาเซียน
• ประสานขอมู
ภายใน
้ ลดานนโยบายภาษี
้
42
บทบาทของกระทรวงการคลังหลังการเข้าสู่ประชาค
5. พัฒนาโครงสร้างพืน
้ ฐาน
เพือ
่ อานวยความสะดวกดานการขนส
้
่ ง บริการโลจิสติกส์
เทคโนโลยีสารสนเทศ การเงิน และพลังงาน
• พัฒนาโครงสรางพื
น
้ ฐานในประเทศไทย
้
• พัฒนาโครงสรางพื
น
้ ฐานในประเทศเพือ
่ นบานที
่
้
้
เชือ
่ มโยงกับประเทศไทย
43
6. สนั
บสนุนการเจริญเตงิหลั
บโตแบบสี
บทบาทของกระทรวงการคลั
งการเข้าสู่ประชาค
เขียว
(Green Growth Economy)
• พัฒนาเครือ
่ งมือทางการคลังเพือ
่ การดูแลรักษา
สิ่ งแวดลอม
้
7.นาทีร่ าชพัสดุเพือ่ การปลูกพืชอาหารและพลัง
• พัฒ
ทดแทน
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร และ
พัฒนาระบบงาน
ภายในกระทรวงการคลัง
• พัฒนาความรูด
างประเทศ
โดยเฉพาะ
้ านภาษาต
้
่
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพือ
่ นบาน
้
• ส่งเสริมธรรมาภิบาลและความโปรงใส
เพือ
่ สรางความ
่
้
เชือ
่ มัน
่ แกนั
่ กลงทุน
44
การเงิน งหลังการเข้าสู่ประชาค
บทบาทของกระทรวงการคลั
ของประชาชนระดับฐานรากและ
SMEs
• พัฒนาช่องทางการให้บริการดานการเงิ
น
้
• สนับสนุ นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
(Small
่
and Medium Enterprises: SMEs)
• ให้ความรูด
นแกประชาชนเพื
อ
่ เสริมสรางระบบ
้ านการเงิ
้
่
้
การเงินและเศรษฐกิจ
45
บทบาทของกระทรวงการคลังหลังการเข้าสู่ประชาค
9. มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศเพื่อนบ้าน
• พัฒนาความรูในสาขาการเงิ
นการคลังแกกลุ
้
่ มประเทศ
่
CLMV ทัง้ ทางดานการเงิ
น และดานวิ
ชาการ ทัง้ ใน
้
้
ดานข
อมู
่
้
้ ลภาษี ประกันภัย การให้ความช่วยเหลือเพือ
เชือ
่ มโยงตลาดเงินและตลาดทุนอาเซียน การให้ความรู้
กับบุคลากรและเจ้าหน้าทีข
่ องประเทศเพือ
่ นบาน
้
• สรางเครื
อขายบุ
คลากรดานการเงิ
นการคลังในทุกระดับ
้
่
้
กับกลุมประเทศ
CLMV นาไปสู่ความคุ้นเคยและการ
่
อานวยความสะดวกในการติดตอประสานงานต
อไป
่
่
46
บทบาทของกระทรวงการคลั
งหลังการเขาสู
10. สนั
บสนุ นการจัดทาความตกลงเขต
้ ่ ประชาคมอ
การค้าเสรี
กับประเทศนอกกลุม
่
• สนับสนุ นจัดทาความตกลงเขตการค้าเสรีทม
ี่ ม
ี ล
ู คาทาง
่
การค้าการลงทุนกับอาเซียนสูง
• สนับสนุ นการจัดทาความตกลงเขตการค้าเสรีกบ
ั ประเทศ
หรือกลุมประเทศที
เ่ ป็ นขัว้ อานาจทางเศรษฐกิจโลก
่
47
บทบาทของกระทรวงการคลั
งหลังการเข
11. ผนึกกาลังของอาเซี
ยนาสู
้ ่ ประชาคมอ
ตอกฎเกณฑ
ที
่
่ นธรรมในเศรษฐกิจ
์ ไ่ มเป็
โลก
• สนับสนุ นการเป็ นพันธมิตรกับกลุมประเทศก
าลังพัฒนา
่
อืน
่ ในเวทีระหวางประเทศ
เพือ
่ สรางกลไกในการเจรจา
่
้
ตอรองในเวที
ระหวางประเทศ
่
่
48
โครงสร้างภาษี ในประเทศ
ไทย
กรมสรรพากร
- ภาษีเงินไดบุ
้ คคลธรรมดา
- ภาษีเงินไดนิ
ิ ุคคล
้ ตบ
- ภาษีเงินไดปิ
้ โตรเลียม
ภาษี อากรที่องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดเก็บ
- ภาษีป้าย
- ภาษีบารุงทองถิ
น
่ จากน้ามัน - อากรฆา่
้
สั ตว ์
- ภาษีบารุงทองที
่
- ภาษีบารุง
้
-ท้องถิ
อากรน
าเขา้ -บอากรส่งออก
น
่ จากยาสู
- อากรจากนก
นางแอน
่
- ภาษีโรงเรือน- ภาษีบารุงทองถิ
น
่ จากโรงแรม
้
- ภาษีสรรพสามิตจากบางประเภทสิ นคาและบริ
การ
้
กรมศุลกากร
กรมสรรพสามิต
49
ประโยชน์ ที่ได้รบั เชิงภาษี จาก AEC
่
ิ
เพ
ง
ก
าลั
ง
ตลาด
การ
ประชากร
ขนาดใหญ่
อานาจ
ขนาดใหญ่
ต่
อ
รอง
ตอรอง
580 ลาน
คน
้
ตนทุ
้ นการ
ผลิตลดลง
ดึงดูดการ
ลงทุนและ
การค้า
่
เพิม
่ ขึน
้
มีแนวรวม
่
ในการ
เจรจาใน
เวทีโลก
ดึงดูดใน
การทา
FTA
ส่งเสริม
แหล่ง
ประโยชน์
วัตจาก
ถุดิบ
ทรัพยากร
ในอาเซี
วัตถุดบ
ิ ยน
&
ตนทุ
้ นตา่ ลง
ขีด
ความสามา
รถสูงขึน
้
สามารถ
เลือกหาที่
ไดเปรี
้ ยบ
ทีส
่ ุด
กลุ่มที่มีวตั ถุดิบ
และแรงงาน
เวียดนาม
กัมพูชา พมา่
ลาว
กลุ่มที่มีความ
ถนัดด้าน
เทคโนโลยี
สิ งคโปร ์
มาเลเซีย ไทย
กลุ่มที่เป็ นฐาน
การผลิต
ไทย มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
ผลิตภัณฑมวล
์
รวมประชาชาติ
เพิม
่ ขึน
้
รายไดจาก
้
ภาษีมูลคาเพิ
่
่ ม
(VAT) ทีส
่ ูงขึน
้
รายไดจากภาษี
้
เงินได้
(Income
Taxes) ที่
สูงขึน
้
ทีม
่ า: PowerPoint ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กับบทบาทภาษีสรรพสามิต สานักแผนภาษี
50
แนวโน้ มการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ภาษี ในอนาคต
• ระบบการจัดเก็บภาษีของไทยในปัจจุบน
ั ไมสอดคล
องกั
บ
่
้
สภาวะการณสั์ งคมและเศรษฐกิจทีม
่ ก
ี ารเปลีย
่ นแปลง
เนื่องจากการเขาสู
้ ่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
• การแขงขั
้
่ นสูงมากยิง่ ขึน
• โครงสรางประชากรที
เ่ ปลีย
่ นแปลงไป สั งคมผู้สูงอายุ
้
(Aging Society)
• ภาระรายจายที
เ่ พิม
่ ขึน
้ จากเรือ
่ งการศึ กษา สาธารณสุข
่
และสวัสดิการสั งคมของรัฐบาล
• ความยัง่ ยืนดานการคลั
ง
้
บทบาทกระทรวงการคลังใน AEC และโครงสรางภาษี
ทเี่ ปลีย
่ นแปลงไป โดย ดร. เอกนิต ิ นิตท
ิ ณ
ั ฑประภาศ
้
์
51
กรอบการปฏิรปู ภาษี
เพื่อการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
1
ดาเนินการภายในประเทศ
2
ดาเนินการระหว่างประเทศ
สมาชิกอาเซียน
52
กรอบการปฏิรปู ภาษี เพื่อการเข้าสู่ AEC
1. การดาเนินการภายในประเทศ
• ปรับลดภาษีนิตบ
ิ ุคคล
• ปรับลดภาษีศล
ุ กากร
• จัดเก็บภาษีอน
ื่ เพือ
่ ชดเชยรายได้ เช่น ขยายฐาน
สรรพสามิต ภาษีทด
ี่ น
ิ และสิ่ งปลูกสราง
เป็ นตน
้
้
2.
•
การดาเนินการระหว่างประเทศ
ิ
สมาช
ก
อาเซี
ย
น
ประสานสิ ทธิประโยชนทางภาษี
เ
พื
อ
่
ส
่ งเสริมการลงทุนใน
์
ประเทศสมาชิกอาเซียน
• ประสานเรือ
่ งการลักลอบสิ นค้าหนีภาษี/ผิดกฎหมายเขา้
เมือง/การหลีกเลีย
่ งภาษีขามชาติ
้
• อานวยความสะดวกทางการค้าและพิธก
ี ารศุลกากร
• การจัดทาอนุ สัญญา/ความตกลงเพือ
่ การเวนการเก็
บภาษี
้
53
สินค้าและบริการที่มีการเก็บภาษี สรรพสามิต
ในประเทศสมาชิก AEC
น้ามัน
และ
ประเทศ
เครือ
่ งดื่
ผลิตภัณฑ ์
รถยนต ์
ม
น้ามัน
ไพ่
ยาสูบ
และยา
เส้น
สาร
สถาน
พรม
ทาลาย
หิน
แกว
ผลิตภัณ
้
อาบน้า
หรือสิ่ ง ไนทคลั
์
เครื
อ
่
ง
รถจั
ก
ร
ชัน
้
ฑเครื
อ
่
ง
อ
อนและ
และ
์
่
สุรา หรืออบ
สนามแ
ทอปูพน
ื้ บ และ
หอมและ ยานยน หินแกร
บรรยาก
ปรับอา เครือ่ ง
ตัวและ
ขงม
า
ท
าด
วย
ดิสโกเธ
่
้
้
เครื
อ
่
งส
า
าศ
นิต
แกว
ต์
กาศ
้
นวด
ขนสั ตว ์
ค
อาง
โอโซน








บรูไน




กัมพูชา
อินโดนี





เซีย






ลาว
มาเลเซี




ย




พมา่
ฟิ ลป
ิ ปิ



นส์
อุปกร โทรศัพท ์
อุปกร
สิ งคโป
่ งใ ณกี์ ฬา มือ


เครือ
กิจการ
ยาง
ณ์
ร์
สนาม
สลาก
ถือ
แบตเตอ โทรคมนา
ประเทศ
รถยนต ์
กาสิ โน
ช้ไฟฟ้ บาง
กอล
ฟ
กิ
น
แบ
ง
เวียดน
่ ยางใน ถายภา
์
เคเบิ
ล
้
ที
ว
ี
่
รี
่
ประเภ
คม




 า 
าม
อินเตอรเ์
พ
ท







 น็ ต 
ไทย
บรูไน


กัมพูชา
อินโดนี



เซีย





ลาว
มาเลเซี
ย
พมา่
ฟิ ลป
ิ ปิ
นส์
สิ งคโป

ร์










ทีอ
่ ยู่
กระดาษ
อาศั
ย ไม
สั้ ก
แร่
เครือ
่ งบิ เงิน
หยก
เช่น
ธรรมช บาน ไมเนื
้อ
้
กระดาษ
น
หินมีคา่
้
าติ คอนโดมิ แข็
ทอง
ง

เนียม

เรือ












กด
*ของประเทศไทย สิ นคามี
ั พ.ศ.2527 แตอาจไม
มี
ั ร
้ อยูในพรบ.พิ
่
่
่ อต
54
บทบาทของกรมสรรพสามิตหลังเข้าสู่ AEC
กรอบการศึกษาเพื่อเตรียมความ
พร้อม
กรมสรรพสามิตเข้าสู่ AEC
บริบทและ
ความ
เปลีย
่ นแปลง
ใหมที
่ อง
่ ต
้
เผชิญ
ความ
รวมมื
อใน
่
กลุม
่
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน
ความ
เชือ
่ มโยง
กับ
ยุทธศาสตร ์
ของ
กระทรวงกา
รคลัง
ภายใต้
AEC
Blueprint
ทิศทางการ
พัฒนาของ
ภาษี
สรรพสามิต
เพือ
่ รองรับ
AEC
56
บทบาทของระบบภาษี สรรพสามิต
หลังเข้าสู่ AEC
จัดเก็บภาษีจาก
สิ นค้าทีต
่ องการ
้
ควบคุมการ
บริโภค
Sin
and
Health
Concer
n
Luxury
การเป็ น
ตลาดและ
ฐานการผลิต
เดียวกัน
Environme
ntal
Concern
บทบาทการจัดเก็บภาษี
ทางอ้อมมีความสาคัญมาก
เพิม
่ ขึดความสามารถในการจัดเก็บภาษี
ขึน้
บทบาทการจัดสรรและ
ดการบร
โภคดเก็บภาษี
ปรับปรุงรูจปากั
แบบและวิ
ธก
ี ิารจั
เพิ่มบทบาทในการ
สนัปรั
บสนุ
นขีดความสามารถ
บปรุงกระบวนการและ
ขัน
้ ตอนระบบบริ
หารการจั
ในการแข่
งขัน ดเก็บ
ภาษี
57
กรอบการพิจารณาหลักการ
จัดเก็บภาษี สรรพสามิตของประเทศ
ไทย
ควบคุม/ลด
Sin and
Health
Affected
Goods
Luxury Goods
Environment
Affected
Goods
การบริโภค
สิ นค้า
ดังกลาว
่
ลดแรงจูงใจการ
บริโภคสิ นคาที
่ ี
้ ม
มูลคาสู
่ งน้อยลง
โดยการกระจาย
ภาระภาษีแบบ
กาวหน
(ราคา
้ ควบคุ้ ามการ
บริภาษี
โภคสิสนูงค) า้
ส่งผลกระทบตอ
่
สิ่ งแวดลอม/
้
เปลีย
่ นแปลง
พฤติกรรมการ
บริโภค
• สุรา/ยาสูบ/ไพ่
• รถยนต/เรื
์ อ/แกวเลด
้
คริสตัล/น้าหอม/พรม
• เครือ
่ งดืม
่ /หินออนและ
่
หินแกรนิต/ไนตคลั
์ บ
และดิสโกเธค/สถาน
้
อาบน้า อบตัวและนวด
• น้ามันและผลิตภัณฑ ์
น้ามัน/รถยนต/์
แบตเตอรี/่
เครือ
่ งปรับอากาศ
• รถจักรยานยนต/์
สารทาลายชัน
้
บรรยากาศ
58
การศึ
าเนินงานเพื่อ่ยเตรี
ยมความพร้อมเข้าสู่ A
ิ บทและความเปลี
บรกษาและการด
นแปลงใหม่
ที่กรมสรรพสามิตต้องเผชิญหลังเข้าสู่
AEC
• บริบทใหมของภาษี
สรรพสามิตจากโลกาภิวฒ
ั นเกี
่ วกับ
่
์ ย
การค้า
• การเคลือ
่ นยายเงิ
นทุน ปัจจัยการผลิต และเทคโนโลยี
้
• การเปลีย
่ นแปลงของโครงสรางประชากรและพฤติ
กรรมของ
้
ประชากร
• แรงกดดันเกีย
่ วกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอยางระมั
ดระวัง
่
• ภาษีสรรพสามิตเป็ นกลไกหนึ่งในการควบคุมและจัดสรร
การบริโภคตามแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยัง่ ยืน
(Sustainable Development) โดยให้ความสาคัญกับ
สิ นค้า 3 กลุม
่ ่ งผลตอสุ
่ คือ สิ นค้าทีส
่ ขภาพและ
ศี ลธรรม (Sin and Health Concern Taxes) สิ นค้า
ฟุ่มเฟื อย (Luxury Taxes) และสิ นค้าทีส
่ ่ งผลกระทบตอ
่
59
การศึกษาและการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ A
กรมสรรพสามิตกับความร่วมมือ
ในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
• ปรับปรุงระบบภาษีภายในประเทศเพือ
่ ให้ผู้ประกอบการ
และประชาชนไดรั
้ บประโยชนสู
์ งสุดจากการเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
• การเป็ นตลาดฐานการผลิตเดียวกันของประชาคม
อาเซียนส่งผลกระทบตอรายได
การจั
ดเก็บภาษีและ
่
้
ประสิ ทธิภาพของมาตรการภาษี
ซึง่ กรมสรรพสามิต
จาเป็ นตองทบทวนบทบาทหน
่ องระบบเศรษฐกิจ
้
้ าทีข
นโยบาย และขัน
้ ตอนการปฏิบต
ั งิ าน
60
การศึกษาและการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ A
ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงการคลังเพื่อรองรับ AEC
• เป้าหมายที่ 2 การสนับสนุ นศักยภาพและเพิม
่
ความสามารถในการแขงขั
่ น
• การสนับสนุ นการจัดตัง้ ธุรกิจ การพัฒนาภาคเอกชน
ให้เกิดการสรางมู
ลคา่
้
• การพัฒนาโครงสรางพื
น
้ ฐานเพือ
่ เพิม
่ ศั กยภาพการ
้
แขงขั
่ น
• เป้าหมายที่ 3 การรักษาความยัง่ ยืนทางการคลัง
• การเสริมสรางความมั
น
่ คงทางการคลัง
้
• การเพิม
่ ประสิ ทธิภาพในการทางาน (ฐานขอมู
้ ล
และระบบการจัดการ)
61
ิ ศทางการพั
ฒนาของภาษี
การศึกทษาและการด
าเนินงานเพื
่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ A
สรรพสามิต
• ศึ กษาทบทวนยุทธศาสตรและทิ
ศทางการพัฒนาภาษี
์
สรรพสามิตวาสอดคล
องกั
บ
่
้
1. บริบทและความเปลีย
่ นแปลงใหมที
่ องเผชิ
ญ และ
่ ต
้
ตัวอยางมาตรฐานการด
าเนินงานและความรวมมื
อ
่
่
จากกลุมประเทศ
OECD
่
2. ยุทธศาสตรและการสร
างความร
วมมื
อระหวาง
้
่
่
์
ประชาคมกลุมอาเซี
ยน โดยเฉพาะประเทศทีม
่ เี ขต
่
แดนติดกับประเทศไทยในเรือ
่ งภาษีสรรพสามิต
3. นโยบายและยุทธศาสตรการบริ
หารและจัดเก็บรายได้
์
ภาษีสรรพสามิตของประเทศและกระทรวงการคลัง
62
การศึกษาและการด
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ A
ประเด็นาเนท้ิ นางานเพื
ทาย่อบทบาท
ความสามารถและการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของกรมสรรพสามิต
• บทบาทการจัดเก็บภาษีทางออมมี
ความสาคัญมากขึน
้
้
• บทบาทการจัดสรรและการจากัดการบริโภค
ปรับปรุงวิธก
ี ารจัดสรรและควบคุมการบริโภคทีเ่ หมาะสม
เนื่องจากในปัจจุบน
ั ราคาขาย ณ โรงงาน
อุตสาหกรรม และราคา CIF ไมเป็
่ ะทอนความ
่ นราคาทีส
้
ฟุ่มเฟื อยได้
• บทบาทในการสนับสนุ นขีดความสามารถในการแขงขั
่ น
- การค้าระหวางประเทศที
ม
่ บ
ี ริบทเปลีย
่ นไปจากการ
่
รวมกลุมประชาคมอาเซี
ยน
่
63
การศึกษาและการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ A
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ระบบภาษี สรรพสามิต
• ศึ กษาวิเคราะหเพื
่ แยงกลุ
มภาระการท
างานเป็ น 2 กลุม
่
่
่
์ อ
คือ
1. ภาระงานทีห
่ น่วยงานจาเป็ นตองท
าตามวิสัยทัศนและ
้
์
ยุทธศาสตร ์
2. ภารกิจทีค
่ วรจะตองถ
ายโอน/มอบอ
านาจให้
้
่
หน่วยงานทีเ่ กีย
่ วของด
าเนินการ
้
• วิเคราะหช
(Gap analysis) ระหวางเป
่
่
้ าหมายใน
์ ่ องหาง
อนาคตกับสถานภาพและความสามารถในปัจุบน
ั
• นาไปสู่การจัดทาแผนแมบทและแผนปฏิ
บต
ั ก
ิ ารของกรม
่
สรรพสามิตเพือ
่ รองรับการเขาสู
้ ่ ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
64
สิ่งที่กรมสรรพสามิตกาลัง
ดาเนินการ
- คณะกรรมการ
- คณะทางาน
- คณะทางานย่อย
65
การแบ่งกรอบการเตรียมความพร้อม
กรมสรรพสามิตเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
พัฒนาปรับปรุง
นโยบายภาษีให้เป็ น
ตามหลักภาษีสากล
ด้านการ
พัฒนา
บุคลากร
และ
ยกระดับบุคลากร
องค์
กรกร
พัฒ
นาองค
์
และทรัพยากร
ตาง
ๆ ให้
่
พรอมต
อการเข
า้
้
่
สู่ AEC
ด้าน
นโยบา
ย
ด้าน
กฎหมา
ยและ
ระเบียบ
ปรับปรุปฏ
งกฎหมายเพื
อ
่
ิ
ิ
บ
ต
ั
เพิม
่ ขีดความสามารถ
ในการแขงขั
่ น สราง
้
ความเป็ นธรรมในการ
จัดเก็บภาษี
ด้านการ
พัฒนากา
ร
ดาเนินงา
เพิม
่
น
ประสิ ทธิภาพ
ในการทางาน
และการ
บริการ
66
กรอบพิจารณาแนวทางการ
ิ นงาน
ด
าเน
ด้านการพัฒนา
ด้านการ
ด้านกฎหมายและ
ด้านนโยบาย
บุคลากรและ
•ส่งเสริองค์
มใหก
้บุรคลากร
พัฒนาการ
•ศึ กษากระบวนการ
ดาเนินงาน
ระเบียบปฏิบตั ิ
•ปรับปรุงและพัฒนา
•ปรับปรุงกฎหมาย
โครงสร้างภาษีให้ มีความรู้เรือ
่ งภาษี ทางธุรกิจของแตละ
ให้มีความทันสมัย
่
อุตสาหกรรมในเชิง เพือ
เหมาะสม เพือ
่ เพิม
่ สรรพสามิตและ
่ เพิม
่ ขีด
่ สร้าง
ขีดความสามารถใน เรือ
่ งทีเ่ กีย
่ วของให
ความสามารถใน
้
้ ลึกเพือ
การจัดเก็บภาษี
สอดคลองกั
บหลัก แนวทางในการ
การแขงขั
้
่ น และ
บริหารจัดเก็บภาษี สอดคลองไปใน
และเป็ นธรรมกับ
สากล
้
ผู้ประกอบการ
•พัฒนาบุคลากรใน ไดอย
ทิศทางเดียวกับ
้ างมี
่
•เพิม
่ ประสิ ทธิภาพใน ดานภาษา
อังกฤษ ประสิ ทธิภาพและมี อาเซียน
้
ความเป็ น
การตรวจสอบ
และ
•ปรับปรุงกฎระเบียบ
มาตรฐานสากล
ปราบปราม
ภาษาตางประเทศ
ขัน
้ ตอนในการ
่
่ ประสิ ทธิภาพใน ปฏิบต
•นาเทคโนโลยีมาใช้ รวมถึงทักษะในการ •เพิม
ั เิ พือ
่ อานวย
การอานวยความ
ในการพัฒนา
เจรจา
ความสะดวกตอ
่
สะดวกการคา้
ปรับปรุงการ
•พัฒนาองคกรให
ผู้ประกอบการทัง้
์
้
ระหวางพรมแดน
ดาเนินงาน
เป็ นสากล
ในประเทศและ
่
•นาระบบเทคโนโลยี ตางประเทศ
และเป็ นองคกร
์
67
โครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 5
เตรียมความพร้อมองค์กรเพื่อเข้าสู่ AEC
ิ
อย่
า
งมี
ภ
าพ
ด้านการพั
ฒป
นาระสิทด้าธนการ
ด้านกฎหมายและ
ด้านนโยบาย
บุคลากรและ
โครงการเตรียมความ โครงการพัฒนา
องค์กคคลเพื
ร อ่
พรอมระบบภาษี
ทรัพยากรบุ
้
สรรพสามิตรองรับ
AEC (สผษ.)
โครงการศึ กษา
มาตรฐานการบริหาร
การจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตเพือ
่ กาวสู
้ ่
AEC (สมฐ.2)
โครงการเสริมสราง
้
ความรวมมื
อในการ
่
ตรวจสอบภาษีและ
ปราบปรามสิ นคา้
สรรพสามิตตามแนว
เขตชายแดน (สตป.)
รองรับ AEC (สบค.)
โครงการจัดการ
ความรูเพื
่ รองรับ
้ อ
AEC (สบค.)
โครงการจัดจางที
่
้
ปรึกษาเพือ
่ พัฒนา
โครงสรางองค
กรให
้
์
้
สอดคลองกั
บ
้
ยุทธศาสตรกรม
์
สรรพสามิตรองรับ
AEC (กพร.)
พัฒนาการ
ระเบียบปฏิบตั ิ
โครงการปรับปรุงบริการ โครงการศึ กษาราคา
ดทางอิ
าเนินนเตอร
งานเน็์ ต ขาย ณ โรง
ขอมู
้ ล

และแบบฟอรมเพื
อ
่ รองรับ
์
AEC ของกรม
สรรพสามิต (ศทส.)
โครงการปรับปรุงและ
สรางฐานข
อมู
้
้ ลหลัก
มาตรฐานสากลกรม
สรรพสามิตเพือ
่ รองรับ
AEC ระยะที่ 2 (ศทส.)
โครงการปรับปรุง
ระบบงานธุรกรรมทาง
อินเทอรเน็
่ รองรับ
์ ตเพือ
AEC (ศทส.)
โครงการเตรียมความ
พรอมของห
ั ก
ิ าร
้
้องปฏิบต
วิทยาศาสตร ์ (กวข.)
อุตสาหกรรมสิ นคา้
รถยนตและ
์
รถจักรยานยนตใน
์
ประเทศและ Free
Zone เพือ
่ ใช้เป็ น
เกณฑในการค
านวณ
์
ภาษี (สมฐ.2)
68
กิจกรรมของคณะกรรมการ คณะทางาน
และคณะทางานย่อย ในปี งบประมาณ
•
•
•
•
ศึ กษากระบวนการการจัด2557
เก็บภาษีของแตละสิ
นค้าในเชิง
่
ลึก (Business Process: Supply chain Analysis)
ศึ กษาการปรับปรุงโครงสรางองค
กร
และโครงสราง
้
้
์
อัตรากาลังบุคลากร
ศึ กษาเทคโนโลยีเพือ
่ สนับสนุ นการปฏิบต
ั งิ าน การ
เชือ
่ มโยงขอมู
ดเก็บภาษี และการนาเสนอ
้ ลระหวางกรมจั
่
ขอมู
้ ลบนเว็บไซต ์
ศึ กษาการปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
มการพิจารณาแนวทางดาเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
69
การศึกษาห่วงโซ่อปุ ทาน
Bonded Warehouse
Free Zone
Export
1. Fairness
2. Efficiency
3. Simplicity
4.
Domestic Sale Transparency
Wholesale /
Distributor
Domestic
Manufacturing
หลักการ
ขอบเขตการศึกษา
1. กระบวนงานการขอ
อนุ ญาต ควบคุม และ
ตรวจสอบ
2. กระบวนงานบริหาร
การจัดเก็บภาษี (ชาระ
ภาษี การคืน ยกเวน)
้
70
หลักการจัดเก็บภาษี ที่ดี
ความเป็ นธรรม
Fairness
ความมี
ประสิ ทธิภาพ
Efficiency
ความเรียบงาย
Simplicity่
ความโปรงใส
่
Transparency
การปฏิบต
ั ท
ิ เี่ ทาเที
่ ยมกันตอสิ
่ นค้าที่
ผลิตภายในประเทศ
และสิ นค้า
นาเขา้ (National Treatment)
เพิม
่ ประสิ ทธิภาพในการบริหารการ
จัดเก็บภาษี และเพิม
่ ประสิ ทธิภาพการ
ปฏิบต
ั งิ านการจัดเก็บภาษีของ
ลดระยะเวลาและขั
น
้ ตอนในการ
ผู้ปฏิบต
ั งิ าน
ดาเนินงาน อานวยความสะดวก
ให้กับประชาชนและผู้ประกอบการ
พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษี
สรรพสามิตให้ชัดเจนและมีมาตรฐาน
มการพิจารณาแนวทางดาเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
71
ดาเนินงาน
การปรับเปลี่ยนกรมสรรพสามิตเข้าสู่
AEC
- นโยบายกรมสรรพสามิตมีความเป็ นสากล
- มีระบบงานทีไ่ มซั
เป็ นธรรม
่ บซ้อน โปรงใส
่
และมีประสิ ทธิภาพ
- บุคลากรและองคกรมี
คุณภาพพรอมก
าวเข
าสู
้
้
้ ่ เวที
์
โลกทัง้ ดานความสั
มพันธระหว
างประเทศและการ
้
่
์
บริการ
- มีกฎหมายทีท
่ น
ั สมัยและมีมาตรฐานในการปฏิบต
ั ส
ิ ู่
สากล
มการพิจารณาแนวทางดาเนินการเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
72
aec.excise.go.th
73
"One Vision, One Identity, One Community"
หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ ์ หนึ่งประชาคม

similar documents