การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มาตรฐานสินค้า

Report
สถาบ ันคล ังสมองของชาติ
้ ทางสู่ AEC
ิ ค้าบนเสน
มาตรฐานสน
ิ ค้าสู่ AEC”
การเสวนาทางวิชาการเรือ
่ ง “มาตรฐานสน
จ ัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภ ักษ์
ว ันเสาร์ท ี่ 2 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00-12.00 น
ณ ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารศูนย์ประชุมวายุภ ักษ์
่ ั เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชน
รศ. สมพร อิศวิลานนท์
สถาบันคลังสมองของชาติ
ิ ค้าสู่ AEC” จ ัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภ ักษ์
การเสวนาทางวิชาการเรือ
่ ง “มาตรฐานสน
ว ันเสาร์ท ี่ 2 พฤศจิกายน 2556
หัวข ้อการนาเสนอ
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ี น
1. การก้าวสูป
้ ระโยชน์
ิ ค้า: การปร ับต ัวเพือ
2. มาตรฐานสน
่ ใชป
จาก AEC
3. AEC ก ับโอกาสทางธุรกิจ
ิ ค้าสู่ AEC” จ ัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภ ักษ์
การเสวนาทางวิชาการเรือ
่ ง “มาตรฐานสน
ว ันเสาร์ท ี่ 2 พฤศจิกายน 2556
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ี น
1. การก้าวสูป
3
สถาบ ันคล ังสมองของชาติ
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ี น
1. การก้าวสูป
ี น
► ความเป็นมาของประชาคมเศรษฐกิจอาเซย
2541
เริม
่ ใชเ้ ขต
ี น
ลงทุนอาเซย
(AIA)
จ ัดทา
แผนปฏิบ ัติการ
ฮานอยเพือ
่
ั ัศน์
บรรลุวส
ิ ยท
ี น
อาเซย
2542
ก ัมพูชา
เข้าร่วมเป็น
ิ
สมาชก
ี นมี
อาเซย
ิ ครบ
สมาชก
10 ประเทศ
2510
2527
ก่อตงั้
สมาคม
ASEAN มี
ิ 5
สมาชก
ประเทศ
บรูไน
เข้าร่วม
เป็น
ิ
สมาชก
2545
เกิดแนวคิด
การจ ัดตงั้
ประชาคม
เศรษฐกิจ
ี น
อาเซย
(AEC) ในการ
ประชุมสุด
ี น
ยอดอาเซย
ครงที
ั้ ่ 8 ณ
ก ัมพูชา
2535
2538
บรรลุ
ข้อตกลง
การเป็น
เขต
การค้าเสรี
ี น
อาเซย
(AFTA)
2546
เกิดปฏิญญา
บาหลีเพือ
่ ไปสู่
ประชาคม
ี น
อาเซย
(ASEAN
Community)
ที่มา :ปรับปรุ งจากข้ อมูลที่ปรากฎใน www.dtn.moc.go.th (กรมเจรจาการค้ าระหว่ าง
ประเทศ) และ www.asean.org ,
เกิดกรอบตก
ลงการค้าและ
บริการ(AFAS)
เกิดเขตการ
ี น
ลงทุนอาเซย
(AIA)
เวียดนามเข้า
ร่วมเป็น
ิ
สมาชก
18ปี
2550
เกิดปฎิญญา
Cebuเพือ
่ จ ัดตงั้
ประชาคม
ี น
เศรษฐกิจอาเซย
(AEC)และเร่งการ
เป็นประชาคม
ี นจากปี
อาเซย
2563 มาเป็น
2558
2539
เกิด
ความ
ร่วมมือ
ด้าน
อุตสาหกร
รมของ
ี น
อาเซย
(AICO)
2553
2540
กาหนด
ั ัศน์ให้
วิสยท
เป็นกลุม
่ ทีม
่ ี
ความมนคง
่ั
ทางเศรษฐกิจ
ลาว
และพม๋าเข้า
ิ
เป็นสมาชก
2558
เป็น
ประเทศ
ี นเดิม ประชาคม
อาเซย
ลดภาษีเป็น เศรษฐกิจ
ี น
อาเซย
0%
ไปสู่
(AEC)
ประชาคม
เศรษฐกิจ
ี น(AEC)
อาเซย
4
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ี น
1. การก้าวสูป
ี น 2015 (2558)
ประชาคมอาเซย
ี น
กฎบัตรอาเซย
(ASEAN Charter
ประชาคม
ความมั่นคง
ี น
อาเซย
(ASC)
ประชาคม
เศรษฐกิจ
ี น
อาเซย
(AEC)
ประชาคม
สงั คมวัฒนธรรม
ี น
อาเซย
(ASCC)
ทีม
่ า:ASEAN Economic Community FactBook
เป้าหมายของการรวมกลุม
่
โดยจะมีตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน(Single
Market and Production Base) และจะมีการ
ิ ค ้า บริการ การลงทุน เงินทุน และ
เคลือ
่ นย ้ายสน
แรงงานฝี มืออย่างเสรี
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ี น
1. การก้าวสูป
ประเทศในกลุม
่ ASEAN ASEAN+3 ASEAN +6
การเปิ ดเสรีในการค ้าจะทาให ้ตลาดการค ้า
ี นรวมกันเป็ นตลาดเดียวรวมถึงตลาด
อาเซย
ิ ค ้าเกษตร
สน
มีประชากร 595 ล ้านคนและ
มีขนาดของ GDP 1.5 ล ้านล ้าน US$
ี น+ 3 จะทาให ้มีประชากร
การเปิ ดตลาดอาเซย
ประมาณ 2,112 ล ้านคนและมีขนาด GDP 9.9
ล ้านล ้านUS$ ประกอบด ้วย: ASEAN+จีน+ญีป
่ น
ุ่
+ เกาหลี
ี น+ 6 จะทาให ้มีประชากร
การเปิ ดตลาดอาเซย
ประมาณ 3,284 ล ้านคนและมีขนาด GDP 12.5
ล ้านล ้านUS$ ประกอบด ้วย: ASEAN+จีน+ญีป
่ น
ุ่
ี ลนด์
+ เกาหลี+อินเดีย+ออสเตรเลีย+นิวซแ
6
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ี น
1. การก้าวสูป
่ ค
►การก้าวสูย
ุ ของนโยบายการค้าเสรี
่ โยบายการค้าเสรี นาไปสูก
่ ฎกติกาใหม่ๆ ตลาดการค ้าแม ้จะมี
การก้าวเข้าสูน
ความร่วมมือมากขึน
้ แต่จะมีมาตรการใหม่ๆเพือ
่ กาหนดมาตรฐานและคุณภาพซงึ่ จะ
เป็ นการกีดกันทางการค ้าทางอ ้อม
ล ัทธิการ
ปกป้องและ กฎระเบียบ
การค้ามี
กีดก ันทาง
ความเข้มข้น
การค้า
้
มากขึน
สถาบ ันคล ังสมองของชาติ
ทีม
่ า:ดัดแปลงจากลดาวัลย์ คาภา
กระแส
ภูมภ
ิ าค
นิยม
ความ
ร่วมมือ
ของ
ี
เอเชย
้
เพิม
่ ขึน
7
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ี น
1. การก้าวสูป
►โลกในยุคของการค้าเสรี
โลกในยุคของการค้าเสรีอานาจจะเป็นของผูบ
้ ริโภคมากกว่าผูผ
้ ลิต
้ และจะมีการใชเ้ ครือ
การค้าจะไร้พรหมแดนมากขึน
่ งมือทีไ่ ม่ใช่
้
ภาษี(non-tariff barrier) มาเป็นเครือ
่ งมือกีดก ันทางการค้าเพิม
่ มากขึน
ิ ค้าจะเป็นการแข่งข ันในด้านคุณภาพที่
การแข่งข ันในตลาดสน
ิ ค้าทีข
้ สน
รุนแรงขึน
่ าดคุณภาพจะถูกเบียดหายไปจากตลาดการค้า
มาตรการทางการค้าจะให้ความสนใจก ับสุขอนาม ัยและความ
ปลอดภ ัยของผูบ
้ ริโภคเป็นสงิ่ สาค ัญ ไปพร้อมๆก ับมีการกาหนด
มาตรฐานคุณภาพ
ั
การแข่งข ันทีร่ น
ุ แรงในตลาดการค้า ทาให้ผผ
ู ้ ลิตต้องอาศย
เทคโนโลยีใหม่มาใชใ้ นกระบวนการผลิตหรือต้องพึง่ พิง
้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึน
เพือ
่ ทาให้ตน
้ ทุนการผลิตตา
่ ลง
เพือ
่ ทาให้คณ
ุ ภาพดีขน
ึ้ ด้วยต้นทุนทีต
่ า่
8
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ี น
1. การก้าวสูป
้ หล ังจากปี 2558
สงิ่ ทีจ
่ ะเกิดขึน
การขยายตัวของพรหมแดนการค ้าและ
การผลิต เกิดเป็ นSingle Market and
Single Production Base
ิ ค ้า บริการ การ
การเคลือ
่ นย ้ายสน
ลงทุน เงินทุน และแรงงานฝี มือ
อย่างเสรี
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ี น
1. การก้าวสูป
แรงข ับเคลือ
่ นหล ังการเป็น AEC
ทีม
่ า: google.com
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ี น
1. การก้าวสูป
แรงข ับเคลือ
่ นหล ังการเป็น AEC(ต่อ)
ทีม
่ า: google.com
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ี น
1. การก้าวสูป
แรงข ับเคลือ
่ นหล ังการเป็น AEC(ต่อ)
เป้าหมายการเปิ ดเสรีสาขาบริการในแต่ละรอบ
ทีม
่ า: สมภพ มานะรังสรรต์
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ี น
1. การก้าวสูป
แรงข ับเคลือ
่ นหล ังการเป็น AEC(ต่อ)
สาขาของภาคบริการ(Services)ทีเ่ ปิ ดภายใต้ AEC
ประเภทของสาขาในภาคบริการ
1
ี คอมพิวเตอร์ โฆษณา ให ้เชา่ อืน
บริการด ้านธุรกิจ(วิชาชพ
่ ๆ)
2
ื่ สาร
บริการสอ
3
บริการก่อสร ้าง (งานวิศวกรรม การติดตัง้ อืน
่ ๆ)
4
บริการจัดจาหน่าย(ค ้าสง่ ค ้าปลีก แฟรนไชส ์ ตัวแทนจาหน่าย)
5
ึ ษา
บริการทางการศก
6
ี อืน
บริหารสงิ่ แวดล ้อม(บาบัดน้ าเสย
่ ๆ)
7
บริการทางการเงิน(ธนาคาร ประกันภัย)
8
บริการด ้านสุขอนามัย
9
บริการด ้านการท่องเทีย
่ ว(โรงแรม ร ้านอาหาร บริษัททัวร์ อืน
่ ๆ)
10
บริการด ้านนันทนาการ(วัฒนธรรม กีฬา ห ้องสมุด อืน
่ ๆ)
11
บริการขนสง่
12
บริการอืน
่ ๆ
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ี น
1. การก้าวสูป
แรงข ับเคลือ
่ นหล ังการเป็น AEC(ต่อ)
ทีม
่ า: google.com
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ี น
1. การก้าวสูป
แรงข ับเคลือ
่ นหล ังการเป็น AEC(ต่อ)
ทีม
่ า: google.com
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ี น
1. การก้าวสูป
แรงข ับเคลือ
่ นหล ังการเป็น AEC(ต่อ)
ความร่วมมืออืน
่ ๆ
อาหาร เกษตร และป่ าไม ้
ิ ธิในทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญา
สท
โครงสร ้างพืน
้ ฐาน (ขนสง่ ICT พลังงาน เหมืองแร่)
พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส ์
การสนับสนุนด ้านเงินทุนในการพัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐาน
การพัฒนา SME
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ี น
1. การก้าวสูป
ภาพของธุรกิจอุตสาหกรรมใน ASEANเมือ
่ เข้าสู่ AEC
่ ารผลิต
ในห่วงโซก
ไม่จาเป็น
ต้องอยูใ่ นประเทศใด
ประเทศหนึง่ เพียงแห่งเดียว
กลยุทธ์สาค ัญในการแข่งข ัน
้ ระโยชน์สง
คือการใชป
ู สุด
จากฐานการผลิตร่วม
ใน AEC
ทีม
่ า:สมภพ มานะรังสรรค์
ฐานการผลิตอยูท
่ ใี่ ด
้ อยูก
ขึน
่ ับ
ทีใ่ ดจะมีความได ้เปรียบ
สูงสุดในด ้านต ้นทุนปั จจัย
การผลิตหรือในด ้าน
การตลาด
ได ้เปรียบมากน ้อยเพียงใด
อยูใ่ กล ้แหล่งวัคถุดบ
ิ
ต ้นทุนด ้าน Logistic
สภาพแวดล ้อมการลงทุน
รวมถึง กฎระเบียบ
ข ้อกาหนดของรัฐ
่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซย
ี น
1. การก้าวสูป
กลยุทธสงิ่ ทีไ่ ม่ควรมองข้าม
Focus more on medium to high-end
market segment
การร่วมก ันในการพ ัฒนามาตรฐานและคุณภาพของ
ิ ค้า
สน
การสร้างภูมภ
ิ าคนิยม
promote intra-ASEAN regionalization
Branding Thai product and services
Sourcing
หาลูท
่ างขยายการค้า
สร้างความเป็นหุน
้ สว่ นเพือ
่ ให้เกิดเป็นพ ันธมิตรทีด
่ ี
ื่ มน
สร้างความเชอ
่ ั และไว้วางใจร่วมก ัน
18
ิ ค้าสู่ AEC” จ ัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภ ักษ์
การเสวนาทางวิชาการเรือ
่ ง “มาตรฐานสน
ว ันเสาร์ท ี่ 2 พฤศจิกายน 2556
้ ระโยชน์
ิ ค้า: การปร ับต ัวเพือ
2. มาตรฐานสน
่ ใชป
จาก AEC
19
้ ระโยชน์จาก AEC
ิ ค้า: การปร ับต ัวเพือ
2. มาตรฐานสน
่ ใชป
การปร ับต ัวเพือ
่ รองร ับก ับการขยายต ัวของตลาด
ิ ธิภาพการผลิต การ
เพิม
่ ประสท
จ ัดการ และการดาเนินธุรกิจ
เพือ
่ สร้างความสามารถในการแข่งข ัน
พ ัฒนารูปแบบและคุณภาพของ
ิ ค้า
สน
ิ ค้าให้ได้มาตรฐานของตลาดและให้
พ ัฒนาคุณภาพของสน
ความใสใ่ จในคุณภาพและสุขอนาม ัย เป็นมิตรก ับสงิ่ แวดล้อม
Good Agricultural
Practice (GAP)
Good Manufacturing
Practice (GMP)
20
้ ระโยชน์จาก AEC
ิ ค้า: การปร ับต ัวเพือ
2. มาตรฐานสน
่ ใชป
ิ ค้าเป็นความต้องการใน
มาตรฐานและคุณภาพของสน
่ ารค้าเสรี
การก้าวสูก
ิ ค ้าและบริการ
ความเป็ นพลวัตของมาตรฐานและคุณภาพของสน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อต
ุ สาหกรรม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชม
ุ ชน
มาตรฐานทั่วไป (ISO; HACCP
ิ ค ้า
มาตรฐานสน
เกษตรและอาหาร
่ ข ้าวหอมมะลิ
เชน
มาตรฐานระบบ
่ GAP, Organic
(เชน
Thailand, GMP เป็ น
ต ้น)
มาตรฐานทั่วไป
SPS/QIE/CODEX/
IPPC
การอุตสาหกรรม
มาตรฐาน Logistic etc
มาตรฐานทั่วไป
(ISO/ASTM/JIS/TIS) etc
การบริการและการขนสง่
การเข ้าสู่
Word Free
Trade
Economy ตาม
บริบทของ
องค์การการค ้า
โลก
การเกษตร
มิตเิ วลา
่ ค
การก ้าวสูย
ุ การค ้าเสรี
ความก ้าวหน ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรม
21
้ ระโยชน์จาก AEC
ิ ค้า: การปร ับต ัวเพือ
2. มาตรฐานสน
่ ใชป
ิ ค้าเป็นความต้องการใน
มาตรฐานและคุณภาพของสน
่ ารค้าเสรี(ต่อ)
การก้าวสูก
ิ ค ้า
ตัวอย่างมาตรฐานด ้านความปลอดภัยของสน
Food Standard
Hazard Analysis Critical Control Point การวิเคราะห์อน
ั ตรายจุด
ควบคุมวิกฤตเป็ นแนวคิดเกีย
่ วกับมาตรการป้ องกันอันตรายทีอ
่ าจ
เกิดขึน
้ ในขัน
้ ตอนของการดาเนินกิจกรรม
Good manufacturing Practice เกณฑ์ขน
ั ้ พืน
้ ฐานทีจ
่ าเป็ นในการ
ผลิตและควบคุม เพือ
่ ให ้ผู ้ผลิตปฏิบต
ั ต
ิ ามและทาให ้สามารถผลิตอาหาร
ี่ งทีอ
ได ้อย่างปลอดภัย โดยเน ้นการป้ องกันและขจัดความเสย
่ าจจะทา
ให ้ อาหารเป็ นพิษ เป็ นอันตราย หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู ้บริโภค
ISO22000 เป็ นการรวมระบบ GMP ซงึ่ เป็ นระบบพืน
้ ฐานของ
อุตสาหกรรมอาหารกับระบบ HACCP ซงึ่ เป็ นระบบวิเคราะห์จด
ุ อันตรายแต่
ละขัน
้ ตอนการผลิต และมีการผนวก ISO9001 เข ้าไปเสริมในเรือ
่ งการจัดการ
ิ ค ้า
และระบบเอกสารทาให ้ระบบนีส
้ ามารถประกันความปลอดภัยของสน
่ าหารดียงิ่ ขึน
ตลอดระบบห่วงโซอ
้
Source: Nopporn Thepsithar (2013)
้ ระโยชน์จาก AEC
ิ ค้า: การปร ับต ัวเพือ
2. มาตรฐานสน
่ ใชป
ิ ค้าเป็นความต้องการใน
มาตรฐานและคุณภาพของสน
่ ารค้าเสรี(ต่อ)
การก้าวสูก
ตัวอย่างมาตรฐานด ้านสงิ่ แวดล ้อม
Green Label
Thai Green Label: รับรองผลิตภัณฑ์ทม
ี่ ผ
ี ลกระทบต่อสงิ่ แวดล ้อมน ้อยกว่า
เมือ
่ เทียบกับผลิตภัณฑ์ทท
ี่ าหน ้าทีอ
่ ย่างเดียวกัน
SIRIM QAS International Snd.Bhd: รับรองสนิ ค ้าบริการทีเ่ ป็ นมิตรกับ
สงิ่ แวดล ้อม
Singapore Green Label Scheme (SGLS): รับรองมาตรฐานสนิ ค ้า
เพือ
่ สงิ่ แวดล ้อมและสนั บสนุนการบริโภคและการผลิตอย่างยั่งยืน
Green Choice Philippines (GCP): รับรองผลิตภัณฑ์และบริการทีม
่ ี
ผลกระทบน ้อยเมือ
่ เทียบกับผลิตภัณฑ์หรือบริการทีท
่ าหน ้าทีอ
่ ย่างเดียวกัน
้ พยากรป่ าไม ้อย่างยั่งยืน
Lembaga Indonesia Ekolabel: รับรองใชทรั
ิ ธิภาพ
และมีประสท
Laos Organic: รับรองผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติทป
ี่ ลูกโดยวิธท
ี างเกษตร ที่
ควบคุมไม่ให ้มีการปนเปื้ อนของสารเคมีในทุกขัน
้ ตอน
Source: Nopporn Thepsithar (2013)
้ ระโยชน์จาก AEC
ิ ค้า: การปร ับต ัวเพือ
2. มาตรฐานสน
่ ใชป
ิ ค้าเป็นความต้องการใน
มาตรฐานและคุณภาพของสน
่ ารค้าเสรี(ต่อ)
การก้าวสูก
Source: Nopporn Thepsithar (2013)
้ ระโยชน์จาก AEC
ิ ค้า: การปร ับต ัวเพือ
2. มาตรฐานสน
่ ใชป
ิ ค้าเป็นความต้องการใน
มาตรฐานและคุณภาพของสน
่ ารค้าเสรี(ต่อ)
การก้าวสูก
Source: Nopporn Thepsithar (2013)
ิ ค้าสู่ AEC” จ ัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภ ักษ์
การเสวนาทางวิชาการเรือ
่ ง “มาตรฐานสน
ว ันเสาร์ท ี่ 2 พฤศจิกายน 2556
3. AEC ก ับโอกาสทางธุรกิจ
26
้ ระโยชน์จาก AEC
ิ ค้า: การปร ับต ัวเพือ
2. มาตรฐานสน
่ ใชป
ื่ มต่อธุรกิจ
AEC ก ับการก้าวเป็นจุดเชอ
Education Hub
Medical Hub
Agricultural and Food industry
Hub
้ ระโยชน์จาก AEC
ิ ค้า: การปร ับต ัวเพือ
2. มาตรฐานสน
่ ใชป
ื่ มต่อธุรกิจ(ต่อ)
AEC ก ับการก้าวเป็นจุดเชอ
 Retail Hub
 Industrial Hub
 Transportation and Logistic
Hub
 Tourism Hub
้ ระโยชน์จาก AEC
ิ ค้า: การปร ับต ัวเพือ
2. มาตรฐานสน
่ ใชป
้ ทางระเบียงเศรษฐกิจ
AEC ก ับเสน
้
เสนทางระเบี
ยงเศรษฐกิจเป็ นการเปิ ดพืน
้ ทีใ่ หม่ภายใต ้ ASEAN mainland and
จีนตอนใต ้
1
2
1.North-South Corridor
2.Northern Corridor
4
3.North-Eastern Corridor
5
3
6
4.Eastern Corridor
7
5.Central Corridor
6.East-West Corridor
7.New Southern Corridor
8
9
8.Southern Corridor
9.Southern Coastal
Corridor
ทีม
่ า: กรมเจรจาการค ้าระหว่าง
ประเทศ
ั
ประเด็นการซกถาม
Q&A

similar documents