AEC 3rd - กรมบังคับคดี

Report
ี น : AEC
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซย
AEC
กรมเจรจาการค ้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ASEAN (Association of South East Asian Nations)
อาเซียน : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
1967(2510) ก่อตงั้ ASEAN

ี มาเลเซย
ี ฟิ ลิปปิ นส ์ สงิ คโปร์
1967(2510) ก่อตงโดย
ั้
5 ประเทศ ไทย อินโดนีเซย

ิ บรูไน
1984(2527) ขยายสมาชก

ิ เวียดนาม
1995(2538) ขยายสมาชก

ิ ลาว พม่า
1997(2540) ขยายสมาชก

ิ
1999(2542) ขยายสมาชก
ก ัมพูชา
ASEAN - 6
CLMV
ิ CAMBODIA
รวมสมาชก
ณ ปัจจุบ ัน 10 ประเทศ ประชากร 580 ล้านคน
่ ………..
และกาล ังมุง่ สู…
2015(2558) ASEAN Community (AC)
ประชาคมอาเซียน
ไทยอยูต่ รงไหน?? ในอาเซียน
Indicators (2009)
ประชากร
GDP
(ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ)
การค้ารวม (ส่งออก+นำเข้ำ)
การลงทุนจำกต่ำงประเทศ (FDI)
จำนวนนักท่องเที่ยว
ASEAN
Thailand
591 ล้านคน
1,496 พันล้านUSD
2.4% ของ GDP โลก
67 ล้านคน
264 พันล้านUSD
0.4% ของ GDP โลก
1,536 พันล้านUSD
38 พันล้านUSD
73 ล้านคน
286 พันล้านUSD
5 พันล้านUSD
15 ล้านคน
•Note: Latest available data in Year 2009
•Source: ASEAN Secretariat Database as of 15 February 2011
3
เทียบกับอาเซียน ไทยมีศักยภาพเป็ นลาดับต้ นๆ
Country
Land
(km2)
Population
(thousand)
GDP
(US$ mil.)
GDP per
Capita (US$)
Unemployment
rate (%)
Tourist
Arrival
(thousand)
5,765
406
10,758
26,486
3.7
130
Cambodia
181,035
14,957
10,359
692
1.6
2,508
Indonesia
1,860,360
231,369
546,846
2,363
7.9
7,002
Lao PDR
236,800
5,922
5,579
910
1.3
2,513
Malaysia
330,252
28,306
193,107
6,822
3.7
24,577
Myanmar
676,577
59,534
24,972
419
4.0
791
Philippines
300,000
92,226
161,357
1,749
7.1
3,520
710
4,987
182,701
36,631
4.0
11,641
Thailand
513,120
66,903
264,322
3,950
1.0
15,936
Vietnam
331,212
87,228
96,317
1,119
4.6
5,049
4,435,830
591,841
1,496,341
2,532
n.a.
73,672
Brunei
Singapore
ASEAN
•Note: Latest available data in Year 2009
•Source: ASEAN Secretariat Database as of 15 February 2011
4
ไทยมีมูลค่ าการค้ าระหว่ างประเทศเป็ นอันดับ 2 ในอาเซียน
Intra-ASEAN
Trade (US$ mil.)
Country
Exports
Imports
Total
Value
% share to
total
Extra-ASEAN
Value
% share to
total
Brunei
7,168
2,400
9,568
2,472
25.8
7,096
74.2
Cambodia
4,985
3,901
8,886
2,097
23.6
6,788
76.4
Indonesia
116,510
96,829
213,339
52,366
24.5
160,972
75.5
Lao PDR
1,237
1,725
2,962
2,478
83.7
484
16.3
Malaysia
156,891
123,330
280,221
72,065
25.7
208,156
74.3
Myanmar
6,341
3,850
10,191
5,262
51.6
4,928
48.4
Philippines
38,334
45,534
83,868
17,399
20.7
66,469
79.3
Singapore
269,832
245,787
515,617
140,694
27.3
374,923
72.7
Thailand
152,497
133,769
286,266
59,250
20.7
227,016
79.3
Vietnam
56,691
69,230
125,921
22,121
17.6
103,800
82.4
810,489
726,354
1,536,843
376,207
24.5
1,160,636
75.5
ASEAN
•Note: Latest available data in Year 2009
•Source: ASEAN Secretariat Database as of 15 February 2011
5
ตลาดเก่ า (EU/USA) ยังเป็ นคู่ค้าสาคัญของอาเซียน
Country
ASEAN trade partners, 2009
Trade
(US$ mil.)
(% share to total ASEAN trade)
Singapore
515,617
Thailand
286,266
Malaysia
280,221
Australia
Indonesia
213,339
Hong Kong
Vietnam
125,921
Philippines
83,868
Myanmar
10,191
Brunei
9,568
Cambodia
8,886
Lao PDR
2,962
ASEAN
1,536,843
NZ
0.3
India
2.5
2.9
4.4
Korea
4.9
USA
9.7
Japan
10.5
EU
11.2
China
11.6
ASEAN
24.5
0
5
10
15
20
25
30
•อาเซียนเริ่มขยายการค้ากับประเทศคู่ค้าหลักทั้ง 6 แล้ว ในขณะเดียวกัน ตลาดเก่ า อย่ าง
สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ยังคงมีบทบาทสาคัญทั้งด้ านการค้าและการลงทุน
6
ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา ไทยส่งออกไปตลาดอาเซียนเพิ่มขึ้น 8.9%
•ปี 2553
•ปี 2535
Other
25.5%
USA
22.4%
China
1.2%
EU
19.6%
ASEAN
13.8%
Japan
17.5%
•ส่ งออกรวม 32,609.1 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
Note
1. AFTA เริ่มเจรจาปี 2535 และเริ่มลดภาษีปี 2536 (1993)
2. ASEAN 6 ภาษีเป็ นร้ อยละ 0 ตั้งแต่ 1 ม.ค.2553 (2010)
USA
10.9%
Other
33.6%
China
10.6%
EU
11.9%
Japan
10.3%
•ASEA
N
22.7%
•ส่ งออกรวม 195,311.6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
7
ในช่วง 20 ปี ที่ผ่านมา ไทยนาเข้าจากตลาดอาเซียนเพิ่มขึ้น 3%
•ปี 2553
•ปี 2535
Other
Japan
28.0
29.3
China
% USA %EU
11.7 14.4
3.0%
%
%
ASEAN
13.6%
•นาเข้ ารวม 40,615.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
Note
1. AFTA เริ่มเจรจาปี 2535 และเริ่มลดภาษีปี 2536 (1993)
2. ASEAN 6 ภาษีเป็ นร้ อยละ 0 ตั้งแต่ 1 ม.ค.2553 (2010)
Other
36.6%
China
12.7%
Japan
18.7%
EU
9.1%
USA
6.3%
•ASEA
N
16.6%
•นาเข้ ารวม 182,406.54 ล้านเหรียญสหรัฐฯ
8
ไทยเป็ นประเทศทีต่ ่ างชาติเข้ ามาลงทุนในอันดับ 3
Country
Singapore
FDI Inflows
(US mil.)
%
share
15,279
40.3
Vietnam
7,600
20.1
Thailand
4,975
13.1
Indonesia
4,876
12.9
Philippines
1,963
5.2
Malaysia
1,381
3.7
578
1.5
Myanmar
ประเทศทีเ่ ข้ ามาลงทุนในอาเซียนมากทีส่ ุ ด ได้ แก่ สหภาพยุโรป
สหรัฐฯ และตามมาติดๆๆ อย่ าง จีน ญีป่ ุ่ น เกาหลีใต้ ได้ เข้ ามา
ลงทุนในอาเซียนเพิม่ ขึน้
Sources of FDI Inflows to ASEAN, 2009
(% share to total net inflow)
30
25
Cambodia
539
1.4
Brunei
369
1.0
20
Lao PDR
318
0.8
15
37,881
100.0
24.1
13.8
10.8
ASEAN
10.4
10
9.9
3.9
5
2.2
2
India
Australia
0.7
0
EU
ASEAN
•Note: Latest available data in Year 2009
•Source: ASEAN Secretariat Database as of 15 February 2011
USA
China
Japan
Korea
NZ
9
การพัฒนาการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน Building Blocs of ASEAN Integration
2510
•Bangkok
Declaration
ASEAN
Agreement on the Common Effective
•Preferential Tariff Scheme for ASEAN Free Trade Area
•CEPT-AFTA
2535
2538
•AFAS
ASEAN Framework Agreement on Services
2539
•AICO
ASEAN Industrial Cooperation Scheme
2541
2550
2552
2554
•AIA
Framework Agreement on the ASEAN Investment Area
•ASEAN
•
Framework Agreement on the Facilitation of Goods in Transit
ASEAN Charter
ASEAN Community
• + Declaration on AEC Blueprint
•ATIGA
•ACIA
ASEAN Trade in Goods Agreement
ASEAN Comprehensive Investment Agreement
10
•สาขาสาคัญในการรวมกลุม
่ เศรษฐกิจ
•(Priority Integration Sectors: PIS)
•ประเทศผู้
ประสานงาน
•อินโดนีเซี
ย
•ยานยนต์
•ผลิตภัณฑ์ไม้
•มาเลเซีย
•ผลิตภัณฑ์ยาง
•สิ่งทอและ
เครื่องนุง่ ห่ม
•พม่า
•ผลิตภัณฑ์
เกษตร
•ผลิตภัณฑ์ประมง
•สิงคโปร์
•เทคโนโลยี
สารสนเทศ
•สุขภาพ
•ไทย
•การท่องเทีย
่ ว
•การบิน
•เวียดนาม
•โลจิสติกส์
•อิเล็กทรอนิกส์
•ฟิลิปปินส์
11
ชุมชนอาเซียน
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)
ประชาคม
ความมันคง
่
อาเซียน (ASC)
ASEAN Economic
Community
ประชาคม
สังคม-วัฒนธรรม
อาเซียน
(ASCC)
พิมพ์เขียว AEC
AEC Blueprint
ตารางดาเนินการ
Strategic
Schedule
12
พิมพ์เขียว AEC
พิมพ์เขียว AEC
AEC Blueprint
13
…. มุ่งสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
AEC
One Vision,
One Identity,
One Community
ี น (ASEAN Economic Community: AEC)
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซย
1. เป็นตลาดและฐานการผลิตร่วม
2. สร้างเสริมขีดความสามารถแข่งข ัน
ทาธุรกิจบริการได ้อย่างเสรี
e-ASEAN (พาณิชย์อเิ ล็กทรอนิกส)์
นโยบายการแข่งขัน
ไปลงทุนได ้อย่างเสรี
ิ ธิทรัพย์สน
ิ ทางปั ญญา
สท
ิ ค ้าเคลือ
สน
่ นย ้ายได ้อย่างเสรี
แรงงานมีฝีมอ
ื ไปทางานได ้อย่างเสรี
เงินทุนเคลือ
่ นย ้ายได ้อย่างเสรีมากขึน
้
AEC
ปี 2558
(2015)
การคุ ้มครองผู ้บริโภค
พัฒนาโครงสร ้างพืน
้ ฐาน (คมนาคม
เทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน)
3. การพ ัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค 4. การบูรณาการเข้าก ับเศรษฐกิจโลก
่ งว่างการพัฒนา
ลดชอ
ิ เก่า-ใหม่
ระหว่างสมาชก
สนั บสนุนการพัฒนา
วิสาหกิจขนาดกลางและย่อม SMEs
ปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจ
สร ้างเครือข่ายการผลิต จาหน่าย
จัดทาเขตการค ้าเสรี(FTA)
ี น
กับประเทศนอกอาเซย
แผนงานการจัดตัง้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
AEC Blueprint
16
แผนงานในพิมพ์เขียว AEC
เคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างเสรี
1. เปิดเสรีการค้าสินค้า
1.1 ยกเลิกมาตรการภาษี
 ลดภาษีนาเข้าเป็นลาดับตัง้ แต่ปี 2536
1 มค. 2553(2010)
อาเซียน-6 ลดภาษีนาเข้าสินค้าจากอาเซียน เป็นศูนย์
1 มค. 2558(2015)
CLMV ลดภาษีนาเข้าสินค้าจากอาเซียน เป็นศูนย์
ยกเว้น สินค้าอ่อนไหว (Sensitive List ) ภาษีไม่ตอ้ งเป็น 0% แต่ตอ้ งไม่เกิน 5%
และ สินค้าในรายการอ่อนไหวสูง (Highly Sensitive List)
ให้กาหนดภาษีได้เป็นพิเศษ แต่ต้องลดลงในระดับทีส
่ มาชิกยอมรับได้
สินค้าอ่อนไหวสูง : ข้าว และน้าตาล
ประเทศทีข
่ อไว้ : อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
แผนงานในพิมพ์เขียว AEC
เคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างเสรี
สินค้าอ่อนไหว (Sensitive List ) ภาษีไม่ตอ
้ งเป็น 0% แต่ต้องไม่เกิน 5%
ASEAN – 6 ภายใน 1มค 2553
CLMV ภายใน 1 มค 2558
ภาษีนาเข้า
ไทย
กาแฟ มันฝรัง่ มะพร้าวแห้ง ไม้ตดั ดอก
5%
บรูไน
กาแฟ ชา
5%
กัมพูชา
เนื้อไก่ ปลามีชีวิต ผักผลไม้ บางชนิด พืชบางชนิด
5%
ลาว
สัตว์มีชีวติ เนื้อโคกระบือ สุ กรไก่ ผักผลไม้บางชนิด ข้าว ยาสูบ
5%
มาเลเซีย
สัตว์มีชีวิตบางชนิด เนื้อสุกร ไก่ ไข่ พืชและผลไม้ บางชนิด ยาสูบ
5%
พม่า
ถั่ว กาแฟ นา้ ตาล ไหม ฝ้ าย
5%
ฟิ ลิปปิ นส์
สัตว์มีชีวติ บางชนิด เนื้อสุ กร ไก่ มันสาปะหลัง ข้าวโพด
5%
เวียดนาม
สัตว์มีชีวิตบางชนิด เนื้อไก่ ไข่ พืชบางชนิด เนื้อสัตว์ปรุงแต่ง นา้ ตาล
5%
สิงคโปร์และอินโดนีเซีย
ไม่มี
5%
แผนงานในพิมพ์เขียว AEC
เคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างเสรี
สินค้าในรายการอ่อนไหวสูง Highly Sensitive List
ให้กาหนดภาษีได้เป็นพิเศษ แต่ต้องลดลงในระดับทีส
่ มาชิกยอมรับได้
สินค้า : ข้าว และน้าตาล
ประเทศทีข
่ อไว้ : อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย
ข้าว เป็ น 20% ปี 2010
ไทยได้ชดเชย เป็นการนาเข้าขัน
้ ต่า
ปีละประมาณ 5.5 แสนตัน
น้ าตาล จาก 40% เป็ น 5-10% ปี 2015
อินโดนีเซีย
ข้าว 25% ภายในปี 2015
ฟิ ลิปปิ นส์
น้ าตาล คงอัตรา 38% ถึงปี 2011 และลดตามลาดับเป็ น 5% ปี 2015
ข้าว คงอัตรา 40% ถึงปี 2014 และลดเป็ น 35% ปี 2015
ไทยได้ชดเชย โดยฟิลป
ิ ปินส์ตกลงจะซือ
้ ข้าวจากไทย
•อย่างต่าปีละ 3.67 แสนตัน
แผนงานใน AEC Blueprint
เคลื่อนย้ายสินค้าเสรี
1.2 ขจัดการกีดกันทีม
่ ิใช่ภาษี NTBs
มีไทยและมาเลเซียต้องยกเลิกในชุดที่ 1และ 2 ไทยและเวียดนามยกเลิกในชุดที่ 3
NTBs ชุดที่ 1
ยกเลิกภายใน
1มค.2551(2008)
NTBs ชุดที่ 2
ยกเลิกภายใน
1มค.2552(2009)
NTBs : Non-Tariff Barriers
NTBs ชุดที่ 3
อาเซียน5 ภายใน
1มค.2553(2010)
ฟิลิปปินส์ ภายใน
1มค.2555(2012)
CLMV ภายใน
1มค.2558(2015)
20
แผนงานในพิมพ์เขียว AEC
1.3 การอานวยความสะดวกทางการค้า
ASEAN Single Window
(ASW)
เคลื่อนย้ายสินค้าได้อย่างเสรี
บรูไน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์
ไทย สิงคโปร์
จะเริ่มดาเนินโครงการในต้นปี 2554
กัมพูชา ลาว พม่า
จะเข้าร่วมเป็นผู้สงั เกตการณ์
(Observer)
Self Certification
บรูไน มาเลเซีย และสิงคโปร์
ได้เริม
่ ดาเนินโครงการนาร่องเมือ
่
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2553
ไทยเข้าร่วมโครงการนาร่อง เมื่อ
วันที่ 28 ตุลาคม 2554
แผนงานในพิมพ์เขียว AEC
เคลื่อนย้ายบริการเสรี
2. เปิดเสรีบริการ
อนุญาตให้ผป
ุ้ ระกอบกิจการบริการของอาเซียน ไปทาธุรกิจโดยถือ
หุ้นได้อย่างน้อยถึง 70% โดยมีลาดับดาเนินการ คือ
ปี 2553
(2010)
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) / สุขภาพ
/ ท่องเที่ยว / การขนส่งทางอากาศ
70%
โลจิสติกส์
51%
สาขาอืน
่ ๆ ที่เหลือทัง้ หมด
51%
ปี 2556
(2013)
ปี 2558
(2015)
70%
70%
การเปิ ดเสรีการค้าบริการใน ASEAN หรือ AFAS คือ
การลด/ยกเลิกกฎระเบียบที่เป็ นอุปสรรคต่อการค้าบริการในอาเซียน
Mode 1
Cross Border Supply
Mode 2
Consumption Abroad
Market
access
Mode 3
Commercial Presence
Mode 4
Movement of
Natural Persons
National
•
treatment
ข้อจากัด/อุปสรรคต่อการเข้าสู่ตลาด
1. จานวนผูใ้ ห้บริการ
2. มูลค่าการให้บริการ
3. ปริมาณของบริการ
4. จานวนของบุคคลที่ ให้บริการ
5. ประเภทของนิติบค
ุ คล
6. สัดส่วนการถือหุ้นในนิติบค
ุ คล
ตัวอย่างข้อจากัดต่อการปฏิบตั ิ กบั ต่างชาติ
กฎหมาย/มาตรการที่รฐั ของประเทศภาคีมี
การใช้บงั คับ/ปฏิบตั ิ กบั ผูใ้ ห้บริการต่างชาติ
แตกต่างกับผูใ้ ห้บริการในชาติตน เช่น
กฎหมายที่ดิน ข้อจากัดด้านสัญชาติ ภาษี
สัดส่วนเงินกู้ต่อทุน ทุนขัน้ ตา่ ในการนาเงิน
เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศ เป็ นต้น
23
การจาแนกสาขาบริการและสาขาที่ไม่ใช่บริการ
ภาคบริการ (จาแนกตาม WTO)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
บริการธุรกิจ
บริการสื่อสารโทรคมนาคม
บริการก่อสร้างและวิศวกรรมเกี่ยวเนื่ อง
บริการจัดจาหน่ าย
บริการการศึกษา
บริการสิ่งแวดล้อม
บริการการเงิน
บริการสุขภาพและบริการทางสังคม
บริการด้านการท่องเที่ยว
บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรม และ
กีฬา
บริการด้านการขนส่ง
บริการอื่นๆ
ภาคที่ไม่ใช่บริการ
1.
2.
3.
4.
5.
การเกษตร
การประมง
การทาป่ าไม้
การทาเหมืองแร่
การผลิต (อุตสาหกรรม)
24
แผนงานใน AEC Blueprint
3. เปิดเสรีการลงทุน


เคลื่อนย้ายลงทุนเสรี
การลงทุน
1. การเกษตร
2. การประมง
3. ป่าไม้
4. เหมืองแร่
5. ภาคการผลิต
(อุตสาหกรรม)
ต้องปฏิบต
ั ิกบ
ั นักลงทุนอาเซียนเช่นเดียวกับนักลงทุนตนเอง
ทบทวนความตกลง AIA ให้เป็นข้อตกลงการลงทุนเต็มรูปแบบ
(เปิดเสรี คุ้มครอง ส่งเสริม อานวยความสะดวก)
ACIA : ASEAN Comprehensive Investment Agreement
 เปิดเสรี คุ้มครองการลงทุน ส่งเสริมการลงทุน อานวยความสะดวก
การลงทุน
สาระสาคัญของ ACIA
เปิดเสรีการลงทุน
คุ้มครองการลงทุน
26
• ไม่เลือกปฏิบตั ิ (คนชาติ = นักลงทุนอาเซียน)
• ให้การปฏิบตั ิ กบั นักลงทุนอาเซียนดีกว่าต่างชาติ
• ลด/เลิกข้อจากัดต่างๆ หรือเงื่อนไขในการลงทุน
• นักลงทุนฟ้ องรัฐได้ หากได้รบั ความเสียหายจากการผิด
พันธกรณี ของรัฐ
• การโอนเงินโดยเสรี
• รัฐต้องชดเชยการเวนคืน หรือ จากเหตุการณ์ ไม่สงบ
• ปกป้ องคุ้มครองความปลอดภัย
ส่งเสริมการลงทุน
• โดยเฉพาะระหว่างอาเซียนด้วยกันเอง
• สนับสนุน SMEs
• สร้าง regional clusters เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์
• ขยายความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมในภูมิภาค
อานวยความสะดวก
การลงทุน
• Harmonize นโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิก
• ปรับปรุงขัน้ ตอน/กระบวนการในการลงทุน
• สร้างความโปร่งใสให้กบั กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
• เพิ่มการประสานงานในระดับรัฐมนตรี
26
แผนงานใน AEC Blueprint
เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี
4. เคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือเสรี

อานวยความสะดวกการตรวจลงตรา/ออกใบอนุญาตทางาน

ทาข้อตกลงยอมรับร่วม (MRAs) สาขาวิชาชีพหลัก
ยอมรับร่วมกันเรือ
่ ง “คุณสมบัต”ิ ที่เป็นเงือ
่ นไขการได้รบ
ั อนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
นักวิชาชีพในอาเซียนประเทศหนึง่ สามารถจดทะเบียนเพื่อประกอบวิชาชีพใน
ประเทศอาเซียนอื่นๆได้
แต่ยงั ต้องปฏิบัตต
ิ ามกฏระเบียบภายในของประเทศ
นั้นๆในการอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขานัน
้ ๆ
ปัจจุบัน ตกลงกันได้แล้ว 7 สาขา
สาขาวิศวกรรม
สาขานักบัญชี
สาขาแพทย์
สาขาพยาบาล
สาขาทันตแพทย์
สาขานักสารวจ
สาขาสถาปัตยกรรม
แผนงานใน AEC Blueprint
เคลื่อนย้ายเงินทุนเสรียงิ่ ขึ้น
5. การเคลือ
่ นย้ายเงินทุนเสรียงิ่ ขึน
้
เปิดเสรีบญ
ั ชีทน
ุ (Capital Account) อย่างเป็นขัน
้ ตอนและ
สอดคล้องกับวาระแห่งชาติ-ความพร้อมของแต่ละประเทศ
อนุญาตให้มม
ี าตรการปกป้องทีเ่ พียงพอ หรือทีจ
่ าเป็นเพื่อรักษา
เสถียรภาพเศรษฐกิจมหภาค
ให้ทุกประเทศสมาชิกได้รบ
ั ประโยชน์อย่างทัว
่ ถึงจากการเปิดเสรี

หลักการ


•
เปิดเสรี
โดย


ยกเลิก ผ่อนคลายข้อจากัด “ตามความเป็นไปได้และเหมาะสม”
เพื่ออานวยความสะดวกการจ่ายชาระเงินและโอนเงิน สาหรับ
ธุรกรรมบัญชีเดินสะพัด หรือ Current Account Transactions
เพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือ มาตรการริเริมต่างๆ
ในการส่งเสริมพัฒนาตลาดทุน
แผนงานใน AEC Blueprint
6. ความร่วมมืออืน
่ ๆ
อาหาร เกษตร และป่าไม้
ยกระดับการค้าและความสามารถในการ
แข่งขันสินค้าอาหาร เกษตร และป่าไม้
สิทธิในทรัพย์สน
ิ ทาง
ปัญญา
ส่งเสริมวัฒนธรรมการสร้างสรรค์ และใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยเน้นการมีส่วน
ร่วมของอุตสาหกรรมทีเ่ กีย
่ วข้อง
นโยบายการแข่งขัน
ส่งเสริมวัฒนธรรมการแข่งขันทีเ่ ป็นธรรมใน
ภูมิภาคและสร้างเครือข่ายหน่วยงานกากับ
ดูแลด้านนโยบายการแข่งขัน
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
พัฒนาโครงข่ายการขนส่ง เทคโนโลยี
สารสนเทศ และพลังงานที่มป
ี ระสิทธิภาพ
การพัฒนา SME
พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การปรับตัวของ SME ในอาเซียน
29
FTA ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่ค้า
AEC
31
FTA ระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา -- ปัจจุบนั
India
China
สินค้า : มีผล 2549 ~
บริการ : มีผล 2550 ~
ลงทุน : ลงนาม 13 สค 52
Japan
สินค้า/บริการ/ลงทุน : ลงนาม 2551
สาหรับไทย มีผล 2 มิย 52
ประเทศบวก 3
AEC
สินค้า : ลงนาม 13 สค. 52 มีผล 1 มค. 53
บริการ/ลงทุน : กาลังเจรจา
ี น-เกาหลี
อาเซย
Australia New Zealand
Korea
สินค้า /บริการ : อาเซียนอื่นมีผลแล้วตัง้ แต่ปี 50
สาหรับไทย บริการ ลงนาม 26 กพ 52 มีผล 1 มิย 52
สาหรับ สินค้า มีผล 1 ตค 52
ลงทุน :ทุกประเทศ ลงนาม 2 มิย.52 มีผล 31 ตค 52
สินค้า/บริการ/ลงทุน : ลงนาม 26 กพ 52
มีผล 1 มค. 53
ประเทศบวก 6
32
33
34
35
36
37
38
39
FTA ของอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา – อนาคต….
AEC
Russia
EU
GCC
MERCOSUR
Gulf Cooperation
Mercado Comun del Sur
Councils
ตลาดร่วมอเมริกาใต้ตอนล่าง
บาห์เรน คูเวต โอมาน
กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
อาเจนตินา ปารากวัย
บราซิล อุรกุ วัย เวเนซูเอลา
40
41
42
การขยาย FTA ของอาเซียน – อนาคต…
CEPEA (Comprehensive Economic Partnership in East Asia)
(ASEAN +6)
EAFTA (East Asia FTA)
(ASEAN +3)
China
Japan
AEC
Australia
New Zealand
Korea
India
ASEAN 10 : 583 ล้านคน ( 9% ของประชากรโลก )
GDP (ผลผลิตมวลรวมในประเทศ) 1,275 พันล้าน US$ ( 2% ของ GDP โลก )
EAFTA (อาเซียน +3) : ประชากร 2,068 ล้านคน ( 31% ของประชากรโลก )
GDP 9,901 พันล้าน US$ (18% ของ GDP โลก )
CEPEA (อาเซียน +6) : ประชากร 3,284 ล้านคน (50% ของประชากรโลก )
GDP 12,250 พันล้าน US$ (22% ของ GDP โลก )
43
การใช้ประโยชน์จาก AEC
AEC
ภาพของการลงทุนอุตสาหกรรมในอาเซียนเมื่อเข้าสู่ AEC
ในห่วงโซ่การผลิต
ฐานการผลิต
ไม่จาเป็ น
ต้องอยู่ในประเทศใด
ประเทศหนึ่ งเพียงแห่งเดียว
กลยุทธ์สาคัญในการแข่งขัน
คือการใช้ประโยชน์ สงู สุดจาก
“ฐานการผลิตร่วม” ใน AEC
ฐานการผลิตจะอยู่ทีใ่ ด ขึ้นอยู่กบั
 ที ใ่ ดจะมีความได้เปรียบสูงสุด
ในด้านต้นทุนของปัจจัยการ
ผลิต หรือในด้านการตลาด
 จาเป็ น/ได้เปรียบมากน้ อย
เพียงใดทีอ่ ยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบ
 ต้นทุนด้านโลจิสติกส์
 สภาพแวดล้อมการลงทุน
รวมถึงกฏระเบียบ ข้อกาหนด
ของภาครัฐ
ใครบ้างที่จะได้รบ
ั ผลจาก AEC ?
ผู้ค้า
เกษตรกร
ผู้บริโภค
แรงงาน
นักธุรกิจ
ประชาชน
นักวิชาชีพ
46
AEC
โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats)
สาหรับผูผ
้ ลิต/ผูป
้ ระกอบการ/ผูส
้ ง่ ออกไทย
ภาษีนาเข้าเป็นศูนย์
อุปสรรคทีม
่ ใ
ิ ช่ภาษีหมดไป
ตลาด 10 ประเทศรวมเป็นหนึง่
ทาธุรกิจบริการ/ ลงทุน
ในอาเซียนได้อย่างเสรี
ขยายส่งออกไปยังตลาด
อาเซียนได้เพิ่มขึน
้
นาเข้าวัตถุดบ
ิ
จากอาเซียน
ที่มค
ี ณ
ุ ภาพ /ราคาถูกได้
สินค้าประเภทเดียวกัน
จากอาเซียน
เข้ามาแข่งในไทย
สินค้าไทยคุณภาพด้อย
ต้นทุนสูง จะเสียตลาด
ตลาดใหญ่ขน
ึ้ ทาให้เกิด คู่แข่งอาเซียนอาจใช้
ประโยชน์จากตลาด
Economy of Scale
ใหญ่ขน
ึ้ ได้เช่นกัน
(ผลิตมากขึน
้ ต้นทุนลด)
ทาให้ตน
้ ทุนของคูแ
่ ข่ง
 ต้นทุนผลิตลดลง
ก็อาจต่าลงด้วย
ธุรกิจคูแ
่ ข่ง
ไปตัง้ ธุรกิจ หรือขยาย
จากอาเซียน
บริการในอาเซียนได้
เข้ามาแข่งในไทย
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 47
AEC
โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats)
สาหรับแรงงาน/นักวิชาชีพไทย
แรงงานฝีมอ
ื
เคลือ
่ นย้ายได้โดยเสรี
การเป็น AEC ทาให้
เศรษฐกิจการค้า
ในอาเซียนขยายตัว
การลงทุนเสรีใน AEC
ทาให้ผู้ผลิตไทยอาจย้าย
ฐานการผลิตไป CLMV
แรงงานฝีมอ
ื นักวิชาชีพ
สามารถไปทางาน
ในประเทศอาเซียนอืน
่
แรงงานฝีมอ
ื จากอาเซียน
จะเข้ามืทางานในไทยได้
อุตสาหกรรม/ธุรกิจใทย
ขยายตัว
 การจ้างงานเพิม
่ ขึ้น
หากอุตสาหกรรมไทย
แข่งขันไม่ได้ การจ้างงาน
อาจได้รบ
ั ผลกระทบ
การจ้างงานในประเทศ
อาจลดน้อยลง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 48
AEC
โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats)
สาหรับเกษตรกรไทย
ภาษีนาเข้า
เป็นศูนย์หรือลดลง
ตลาดอาเซียน
มีความต้องการมากขึน
้
สาหรับสินค้าเกษตรไทย
ที่มค
ี ณ
ุ ภาพ
ไทยส่งออก
สินค้าเกษตรได้มากขึน
้

อุปสรรคนาเข้า
สินค้าเกษตรหมดไป

เกษตรกรมีรายได้
มากขึน
้
สินค้าเกษตรจากอาเซียน
ที่คณ
ุ ภาพดีกว่า/ราคาถูก
จะเข้ามาแข่งขัน
และแย่งตลาด
หากเกษตรกรไทย
ไม่เตรียมรับมือ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 49
AEC
โอกาส (Opportunities) & ภัยคุกคาม (Threats)
สาหรับผูบ
้ ริโภค/ประชาชนทั่วไปของไทย
ภาษีเป็นศูนย์
การเป็น AEC ทาให้
ผู้ผลิต/ ผู้ให้บริการ
ในประเทศต้องปรับปรุง
เพื่อให้แข่งขันได้
สามารถเลือกซือ
้ สินค้า
นาเข้าจากอาเซียนที่
หลากหลาย / ราคาถูกลง
ทาให้สน
ิ ค้าและบริการ
คุณภาพดีขน
ึ้ ราคาถูกลง
สินค้าไม่ได้คณ
ุ ภาพ
อาจเข้ามาจาหน่าย
หากไม่มก
ี ารควบคุม
ที่เข้มงวดเหมาะสม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ปี 2558 50
สินค้า/บริการที่มีโอกาส และที่อาจได้รบั ผลกระทบ
สินค้า/บริการที่มีโอกาสในการแข่งขัน
สินค้า/บริการที่มีขอ้ กังวลว่า อาจได้รบั ผลกระทบ
ผลผลิตการเกษตร เช่น ข้าว โดยเฉพาะข้าว
คุณภาพดี-ข้าวหอมมะลิ น้ าตาลทราย ผลไม้
สด ฯลฯ
รถยนต์และชิ้ นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้าและ
อิเล็คทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์และชิ้ นส่วน
ยางพารา ยางแท่ง ยางแผ่นรมควัน
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เสื้ อผ้าแฟชั ่น อาหาร
สาเร็จรูป อาหารกระป๋อง วัสดุก่อสร้าง
สินค้าอุปโภคบริโภค
น้ ามันปาล์ม (คู่แข่ง : มาเลเซีย)
เมล็ดกาแฟ (คู่แข่ง : เวียดนาม)
มะพร้าว (คู่แข่ง : ฟิ ลิปปิ นส์)
เส้นไหม (คู่แข่ง : เวียดนาม)
เคมีภณ
ั ฑ์ (คู่แข่ง : มาเลเซีย สิงคโปร์)
พลาสติก (คู่แข่ง : มาเลเซีย สิงคโปร์)
เหล็ก โลหะ(คู่แข่ง : อินโดนีเซีย มาเลเซีย)
ผลิตภัณฑ์ยา (คู่แข่ง : ฟิ ลิปปิ นส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย)
เสื้ อผ้าสาเร็จรูป (คู่แข่ง : อินโดนีเซีย เวียดนาม)
ร้านอาหาร ภัตตาคาร โรงแรมที่พกั
โรงพยาบาล บริการสปา และนวดแผนไทย
การท่องเที่ยว บริการด้านการศึกษาบาง
ประเภท ธุรกิจแฟรนไชส์บางสาขา ก่อสร้าง
โฆษณา
โทรคมนาคม การเงิน การประกันภัย ค้าปลีก ค้าส่ง
บริการด้านโลจิสติกส์ บริการขนส่งทางบก ทางราง
โรงแรมขนาดกลางและเล็ก บริษทั สถาปนิกขนาดกลาง
และเล็ก บริการด้านการศึกษาบางประเภท สาขาที่ตอ้ ง
ใช้เงินทุนและเทคโนโลยีสูง
51
ไทยพร้อมแล้วหรือยัง?
--- เตรียมรุกเตรียมรับ AEC ---
AEC
ภาคเอกชนไทยมีความพร้อมแค่ไหน
1. ระดับความรูค
้ วามเข้าใจของภาคเอกชนไทย
•โดยเฉพาะ SMEs
ไม่รู้ และไม่คด
ิ จะรู้
เป็นกลุ่มใหญ่ที่ยงั ขาด
ความพร้อม และรัฐไม่
รู้ แต่ไม่รเู้ รือ
่ ง เห็นเป็นเรือ
่ งไกลตัว
ควรละเลย
รู้ แต่ไม่รจ
ู้ ะปรับตัวอย่างไร
•ส่วนใหญ่เป็น
รู้ เห็นเป็นโอกาส มีการปรับตัวเชิงรุก
ผู้ประกอบการราย
2. เราจะตัง้ รับอย่างเดียวไม่ได้แล้ว
ใหญ่ที่มค
ี วาม
เอกชนต้องมีการปรับตัวให้รองรับการเปลีย
่ นแปลงจาก พร้อมทั้งเงินทุน
และบุคลากร
AEC
ภาคเอกชนไทยควรเตรียมความพร้อมอย่างไร
เชิงรุก
•
ศึกษา/เสาะหาแหล่งวัตถุดิบที่มีความได้เปรียบด้านราคาและคุณภาพ
•
ศึกษาความเป็นไปได้ในการย้ายฐานการผลิต
•
สร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนา BRAND Thailand ให้เป็นที่ยอมรับ
•
สร้างพันธมิตรทางธุรกิจในประเทศอาเซียนอื่น เพื่อใช้ประโยชน์จาก
ความได้เปรียบในการแข่งขันของหุ้นส่วนในพันธมิตร
เชิงรับ
•
เรียนรู้คู่แข่ง (จุดอ่อน-จุดแข็ง) ทั้งในประเทศและอาเซียนอื่น
•
ศึกษารสนิยมและแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคสินค้าและ
บริการ
•
ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตสินค้า/การให้บริการ (ต้นทุนและ
คุณภาพ)
•
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร
ภาครัฐไทยควรปรับตัวอย่างไร
รับรู้ สร้างความเข้าใจ ข้อมูล AEC
 วิเคราะห์ผลกระทบ ทั้งบวกและลบ
 กาหนดยุทธศาสตร์รองรับ การเปลีย
่ นแปลง
 สร้างความเข้าใจ การรับรูส
้ ป
ู่ ระชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะ
กลุ่มผลกระทบ เพื่อปรับตัว
 ขยายผล สาหรับกลุม
่ ทีม
่ ีโอกาส ใช้จุดแข็งทีม
่ ี
 พัฒนาบุคลากร เพื่อรองรับการเปลีย
่ นแปลง
 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่เกีย
่ วข้อง เพื่อประโยชน์ของ
ประเทศ
 สร้างเครือข่ายร่วมภาครัฐ เอกชน เพื่อร่วมดาเนินการ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเชือ
่ มโยงกับประเทศในภูมภ
ิ าค
เพื่อความมัน
่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม
แนวทางการพัฒนาเพื่อสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
•(1)
•เตรียม
•ความพร้อม
•ธุรกิจไทย
•พัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน
ที่มีศักยภาพ โดยเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ ในเรือ
่ ง
ประชาคมอาเซียน
(กฎระเบียบ ข้อตกลง ภาษา
ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม)
•(2)
•เตรียม
•ความพร้อม
•แรงงานไทย
•(3)
•เตรียม
•ความพร้อม
•สินค้า/บริการ
ไทย
•เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
สถาบันการศึกษาทัง้ ของรัฐ
และเอกชนให้มม
ี าตรฐานเป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล
ตลอดจนการยกระดับทักษะ
ฝีมือแรงงาน (ภาษา
ขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม)
•กาหนดมาตรฐานขัน
้ พืน
้ ฐาน
ของคุณภาพสินค้าและบริการ
ตลอดจนการกาหนดระบบ
บริหารจัดการร่วมด้านการ
พัฒนาทักษะและด้าน
คุณสมบัติของแรงงานนาเข้า
เพื่อให้ได้แรงงานที่มค
ี ณ
ุ ภาพ
และตรงกับความต้องการ
สาหรับทุกประเทศ
มาตรการรองรับผลกระทบจาก AEC
57
มาตรการรองรับผลกระทบจาก AEC
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิม
่ ขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
กองทุนให้ความช่วยเหลือเพือ
่ การปรับตัวของภาคการผลิตและภาค
บริการทีไ
่ ด้รบ
ั ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
(กระทรวงพาณิชย์) (กองทุน FTA)
มาตรการปกป้องจากการนาเข้าสินค้าทีเ่ พิม
่ ขึน
้ มาก
(Safeguard Measure)
มาตรการบริหารการนาเข้าสินค้าเกษตร
58
•บทบาทกระทรวงพาณิชย์
•กระทรวงพาณิชย์พร้อมให้การสนับสนุนและอานวยความสะดวก
•โดยการทางานร่วมกัน
•ลู่ทางการค้าและการลงทุน
•กรมส่งเสริมการส่งออก (สอ.) www. depthai.go.th
•สายด่วน Call center : 1169, 0-2507-8424
•การใช้สิทธิ ประโยชน์และมาตรการรองรับผลกระทบ
กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) www.dft.go.th
•สายด่วน Call Center: 1385, 0-2547-4855
•การพัฒนาผูป้ ระกอบการ SMEs
•กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (พค.) www.dbd.go.th
•สายด่วน Call Center : 1570, 0-2528-7600
•ความรู้เกี่ยวกับข้อตกลง และพันธกรณีของไทย
•กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ (จร.)
www.dtn.go.th www.thailandaec.com โทร : O2507-7555
ขอบคุณ
One Vision
One Identity
One Community

similar documents