JOUL*V P*ÍSTROJ mechanický ekvivalent tepla

Report
ZŠ a MŠ L. Kuby, České Budějovice
Předmět: fyzika
Ročník: VIII.
Tematický celek: Práce a energie
Téma: Změna vnitřní energie konáním práce – mechanický
ekvivalent tepla
Druh materiálu: Výukový program určený pro samostatnou práci
žáků
Počet hodin: 1
Aplikace: MS PowerPoint 2010
Autor: PhDr. Václav Meškan
Referenční číslo: 17_I_F_29
JOULŮV PŘÍSTROJ
mechanický ekvivalent tepla
Historický experiment provedený J. P. Joulem v roce 1843
Poznámka k ovládání:
V programu se pohybujte pomocí ovládacích
prvků a odkazů umístěných na ploše.
VSTUPTE
Cíle programu
Po prostudování tohoto programu…
… budete znát historii experimentu a chápat jeho význam v historii
fyziky.
… dokážete popsat Joulův přístroj a jeho jednotlivé součásti.
… budete chápat fyzikální princip uplatňující se v experimentu.
… dokážete pomocí příslušných výpočtů určit výsledek experimentu.
ZPĚT
DÁLE
Popis experimentu
Kliknutím na symbol
zobrazíte informace o
příslušné části Joulova přístroje.
HISTORIE
EXPERIMENTU
TEORIE
OTÁZKY A
ÚKOLY
Joulův přístroj k měření mechanického ekvivalentu tepla
CÍLE PROGRAMU
Historie
Experiment byl proveden v roce 1843 anglickým fyzikem Jamesem Prescottem Joulem (1818 – 1889), který pomocí
svého přístroje experimentálně ověřil platnost mechanického ekvivalentu tepla (viz fyzikální teorie). Tento koncept
byl velmi důležitým pro následující rozvoj termodynamiky, ale především byl jedním z prvních důkazů platnosti
vznikajícího zákona zachování energie, za jehož autora je označován německý lékař Julius Robert von Mayer (1814 –
1878).
ZPĚT
CÍLE PROGRAMU
James Prescott Joule
Anglický fyzik a pivovarník narozený 24. prosince 1818 v Salfordu u Manchesteru.
Studoval povahu tepla a objevil jeho vztah k mechanické práci a energii
(mechanický ekvivalent tepla), spolupracoval s Williamem Thomsonem (lordem
Kelvinem) na vytvoření absolutní teplotní stupnice, provedl pozorování jevu
zvaného magnetostrikce a našel vztah nyní nazývaný Jouleův zákon (Množství tepla
vyvinutého za sekundu ve vodiči, kterým protéká elektrický proud, je přímo úměrné
čtverci proudu a elektrického odporu vodiče.).
Joule zemřel 11. října 1889.
ZPĚT
CÍLE PROGRAMU
Julius Robert von Mayer
Německý fyzik a lékař narozen 25. listopadu 1814 v Heilbronnu
Jako první popsal proces probíhající v živých organismech (dnes známý jako oxidace)
jakožto primární zdroj energie všech organismů.
Jeho úspěchy byly ovšem dlouho přehlíženy a priorita v objevu mechanického
ekvivalentu tepla byla přisuzována Joulovi.
Mayer umírá 20. března 1878.
ZPĚT
CÍLE PROGRAMU
Fyzikální teorie
Mechanický ekvivalent tepla je předchůdcem 1. zákona termodynamiky, tedy zákona zachování energie. V
pokusu s Joulovým přístrojem dochází k přeměně mechanické polohové energie padajícího závaží na vnitřní
energii kapaliny v nádobě. Zvýšení vnitřní energie kapaliny se projeví zvýšením její teploty.
Práce vykonaná tíhovou silou závaží W je tedy za ideálních podmínek (při zanedbání energetických ztrát) rovna
nárůstu vnitřní energie kapaliny Q.
Pro nárůst teploty kapaliny lze z předchozí úvahy odvodit vztah mezi dráhou pádu závaží, hmotností závaží a
hmotností kapaliny:
W Q
m  g  h  M  c  Δt
m  g h
Δt 
M c
ZPĚT
kde..
M … hmotnost kapaliny v nádobě
m … hmotnost závaží
g … tíhové zrychlení
h … dráha pádu závaží
c … měrná tepelná kapacita vody
∆t … nárůst teploty kapaliny
CÍLE PROGRAMU
Popis experimentu
Kliknutím na symbol
zobrazíte informace o
příslušné části Joulova přístroje.
HISTORIE
EXPERIMENTU
TEORIE
OTÁZKY A
ÚKOLY
Padající závaží o známé
hmotnosti roztáčí přes kladku
hřídel s lopatkami. Na stupnici
měřidla vpravo lze odečítat
dráhu, kterou závaží během pádu
urazilo.
Pro návrat ZPĚT klikněte do tohoto okna!
Joulův přístroj k měření mechanického ekvivalentu tepla
CÍLE PROGRAMU
Popis experimentu
Kliknutím na symbol
zobrazíte informace o
příslušné části Joulova přístroje.
HISTORIE
EXPERIMENTU
TEORIE
Otáčející se lopatky míchají kapalinu v
tepelně izolované nádobě, čímž zvyšují
vnitřní energii této kapaliny. Změna její
vnitřní energie se následně projeví změnou
teploty měřené teploměrem (vlevo).
OTÁZKY A
ÚKOLY
Pro návrat ZPĚT klikněte do tohoto okna!
Joulův přístroj k měření mechanického ekvivalentu tepla
CÍLE PROGRAMU
Popis experimentu
Kliknutím na symbol
zobrazíte informace o
příslušné části Joulova přístroje.
HISTORIE
EXPERIMENTU
Hřídel s upevněnými lopatkami je poháněna
padajícím závažím vpravo. Klika slouží pouze
k opětovnému návratu závaží do původní
polohy.
TEORIE
OTÁZKY A
ÚKOLY
Pro návrat ZPĚT klikněte do tohoto okna!
Joulův přístroj k měření mechanického ekvivalentu tepla
CÍLE PROGRAMU
Otázky a úkoly
1
Ve kterém roce prezentoval James Prescott Joule svůj
experiment demonstrující mechanický ekvivalent tepla?
a) V roce 1943
b) V roce 1843
3) V roce 1643
ZPĚT
CÍLE PROGRAMU
Otázky a úkoly
2
Za autora zákonu zachování energie je označován…
a) James Joule
b) Albert Einstein
c) Julius Mayer
ZPĚT
CÍLE PROGRAMU
Otázky a úkoly
3
Které z následujících tvrzení týkajících se Joulova
experimentu není pravdivé?
a) Nárůst vnitřní
energie kapaliny je
rovný práci
vykonané tíhovou
silou na padajícím
závaží.
ZPĚT
c) Nárůst teploty
kapaliny je přímo
úměrný hmotnosti
této kapaliny.
b) Nárůst teploty
kapaliny je přímo
úměrný hmotnosti
závaží.
CÍLE PROGRAMU
Otázky a úkoly
4
Nádoba obsahuje 0,1 l vody. Hmotnost závaží je 1 kg. Urči, jak se
změní teplota vody, spadne-li závaží o 1,5 cm? Případné chybějící
údaje zjisti z vhodných zdrojů.
a) asi 0,04 °C
a) asi 0,004 °C
a) Asi 4 °C
ZPĚT
CÍLE PROGRAMU
Tvá odpověď není zcela správná,
pomocí tlačítka ZPĚT se vrať k
prostudování příslušného tématu
ZPĚT
Otázky a úkoly
1
Ve kterém roce prezentoval James Prescott Joule svůj
Výtečně,mechanický
tohle ti jdeekvivalent
skvěle! tepla?
experiment demonstrující
a) V roce 1943
Kliknutím do tohoto pole
můžeš postoupit na další
otázku!
b) V roce 1843
a) V roce 1643
ZPĚT
CÍLE PROGRAMU
Otázky a úkoly
2
Za autora zákonu zachování energie je označován…
a) James Joule
Výtečně, tohle ti jde skvěle!
Kliknutím do tohoto pole
můžeš postoupit na další
otázku!
b) Albert Einstein
c) Julius Mayer
ZPĚT
CÍLE PROGRAMU
Otázky a úkoly
3
Které z následujících tvrzení týkajících se Joulova
experimentu neníVýtečně,
pravdivé?tohle ti jde skvěle!
a) Nárůst vnitřní
energie kapaliny je
rovný práci
vykonané tíhovou
silou na padajícím
závaží.
ZPĚT
Kliknutím do tohoto pole
můžeš postoupit na další
c) Nárůst teploty
kapaliny je přímo
otázku!
úměrný hmotnosti
této kapaliny.
b) Nárůst teploty
kapaliny je přímo
úměrný hmotnosti
závaží.
CÍLE PROGRAMU
Otázky a úkoly
4
Nádoba obsahuje 0,1 l vody. Hmotnost závaží je 1 kg. Urči, jak se
změní teplota vody, spadne-li
závaží
o 1,5
cm?poslední
Případné chybějící
Výtečně,
toto
byla
údaje zjisti z vhodných zdrojů.
a) asi 0,04 °C
otázka a tys opět uspěl(a)!
Kliknutím do tohoto pole se
spolu rozloučíme!
a) asi 0,004 °C
a) Asi 4 °C
ZPĚT
CÍLE PROGRAMU
Gratuluji ti, programem jsi
prošel/prošla skvěle, v této kapitole
fyziky jsi odborník!
Zdroj: http://www.scholarpedia.org/

similar documents