ANG SIMBAHAN BILANG KATAWAN NI KRISTO - CBCP-BEC

Report
ANG SIMBAHAN BILANG KATAWAN
NI KRISTO
1 Mga Taga Corinto 12: 12-27
Mga Layunin:
 Maunawaan
ang kahulugan ng Simbahan bilang katawan ni
Kristo sa konteksto ng mga pagsubok at alitan;
 Patuloy
na maging bukas sa paggalaw ng Espiritu Santong
nagbubuklod sa atin at nagpapayaman ng ating mga
pagkakaiba;
 Mapalalim
ang pagtataya sa paglilingkod para sa iisang
Misyon ng pinag-isang Simbahan
 Nang
may kagyat na pagtugon sa pangngailangan ng “masasakit
na bahagi ng ating katawan”
 At
pagsisilbing kinatawan ni Kristo sa mundo.
Pag-usapan natin ang mga pagsubok
at alitang kinahaharap
 Bumuo
ng maliliit na pangkat (mga 3
kasapi)
 Pag-usapan ang sumusunod:
Anong
mga suliranin ang kinahaharap ng
inyong komunidad?
Anong
mga pagsubok ang kinahaharap ninyo sa
paghihikayat ng mga kasapi ng BEC?
Anu-anong
mga ugali ang mahirap para sa
inyong pakisamahan?
Problema ba ang tsismis, siraan,
bangayan, alitan, kampihan,
atbp.?
Hindi tayo nag-iisa.
Kinaharap din ni San Pablo ang
suliranin ng pagkawatak-watak
sa Simbahan.
“Sapagka't ipinatalastas sa akin tungkol sa
inyo, mga kapatid ko, ng mga kasangbahay
ni Cloe, na sa inyo'y may mga
pagtatalotalo.”
“
Liham ni San Pablo sa mga Taga- Corinto (1Co 1:11)
”
May alitan sa komunidad ng mga mananampalataya sa
Corinto. May mga inggitan at pagkakampikampihan na
nagaganap. May mga tao ring nagpapalakas sa ilang mga
pinuno imbis na makipagtulungan sa komunidad.
Ang 1 Cor 12:12-26 ay ipinadala ni San
Pablo sa komunidad sa Corinto bilang
tugon sa nagaganap na pagtatalu-talo.
Basahin muna natin nang sama-sama ang teksto.
1Co 12:12 Sapagka't kung paanong ang katawan ay iisa, at
mayroong maraming mga sangkap, at ang lahat ng mga
sangkap ng katawan, bagama't marami, ay iisang katawan;
gayon din naman si Cristo.
1Co 12:13 Sapagka't sa isang Espiritu ay binabautismuhan
tayong lahat sa isang katawan, maging tayo'y Judio o Griego,
maging mga alipin o mga laya; at tayong lahat ay pinainom sa
isang Espiritu.
1Co 12:14 Sapagka't ang katawan ay hindi iisang sangkap,
kundi marami.
1Co 12:15 Kung sasabihin ng paa, Sapagka't hindi ako kamay,
ay hindi ako sa katawan; hindi nga dahil dito'y hindi sa katawan.
1Co 12:16 At kung sasabihin ng tainga, Sapagka't hindi ako
mata, ay hindi ako sa katawan; hindi nga dahil dito'y hindi sa
katawan.
1Co 12:17 Kung ang buong katawan ay pawang mata,
saan naroroon ang pakinig? Kung ang lahat ay pawang
pakinig, saan naroroon ang pangamoy.
1Co 12:18 Datapuwa't ngayo'y inilagay ng Dios ang
bawa't isa sa mga sangkap ng katawan, ayon sa
kaniyang minagaling.
1Co 12:19 At kung ang lahat nga'y pawang isang
sangkap, saan naroroon ang katawan?
1Co 12:20 Datapuwa't maraming mga sangkap nga,
nguni't iisa ang katawan.
1Co 12:21 At hindi makapagsasabi ang mata sa kamay, Hindi kita
kinakailangan: at hindi rin ang ulo sa mga paa, Hindi ko kayo
kailangan.
1Co 12:22 Hindi, kundi lalo pang kailangan yaong mga sangkap
ng katawan na wari'y lalong mahihina:
1Co 12:23 At yaong mga sangkap ng katawan, na inaakala nating
kakaunti ang kapurihan, sa mga ito ipinagkakaloob natin ang
lalong saganang papuri; at ang mga sangkap nating mga pangit ay
siyang may lalong saganang kagandahan;
1Co 12:24 Yamang ang mga sangkap nating magaganda ay
walang kailangan: datapuwa't hinusay ng Dios ang katawan na
binigyan ng lalong saganang puri yaong sangkap na may
kakulangan;
1Co 12:25 Upang huwag magkaroon ng
pagkakabahabahagi sa katawan; kundi ang mga
sangkap ay mangagkaroon ng magkasing-isang
pagiingat sa isa't isa.
1Co 12:26 At kung ang isang sangkap ay
nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay
nangagdaramdam na kasama niya; o kung ang isang
sangkap ay nagkakapuri, ang lahat ng mga sangkap ay
nangagagalak na kasama niya.
1Co 12:27 Kayo nga ang katawan ni Cristo, at bawa't
isa'y samasamang mga sangkap niya.
Upang tugunan ang suliranin ng
pagkakawatak-watak, ginamit ni San
Pablo ang imahe ng katawan upang
ilarawan ang Simbahan.
“
“Ang katawan ay iisa ngunit maraming bahagi.
Ang lahat ng bahagi ng isang katawan
bagamat marami ay iisang katawan. Si Cristo
ay gayundin.”
1 Cor 12:12
”
Ang ating komunidad ay katawan ni Kristo.
Bakit makabuluhang imahe ang
katawan?
Sama-samang sagutin ang sumusunod::
 Anong
mga kailangan gawin kapag:
 Masakit
ang ulo
 Masakit
ang tiyan
 Nilalagnat
 Anu-ano
ang ating mga ginagawa upang
pangalagaan ang ating katawan?
 Bakit
mahalagang pangalagaan ang
katawan?
Mahalaga sa atin ang ating katawan.
Kapag may bahagi ng katawan na masakit, sinasabi nating tayo ang
may sakit
Hindi: “May sakit ang tiyan ko.”
Kundi: “Masakit ang tiyan ko; may sakit ako.”
Hindi tayo makapagtrabaho kapag masakit ang ating katawan
“Bawal magkasakit!”
Kapag tumigil ang puso sa pagtibok, tayo ay namamatay kahit nais
pa nating mabuhay
Tanging sa pamamagitan lang ng ating mga katawan natin
naipapamalas ang mga nilalaman ng ating kalooban
Sa pamamagitan
Sa pamamagitan
Sa pamamagitan
Sa pamamagitan
ng
ng
ng
ng
luha
yakap
pagsasalita
pagpalakpak
Samakatuwid, ang ating katawan ay ang
atin ding kinatawan.
Pinangangalagaan natin ang ating sarili
sa pamamagitan ng pag-aalaga sa ating
katawan.
Pinangangatawanan natin ang ating mga
sarili, prinsipyo at pagpapahalaga sa
pamamagitan ng katawan.
Kaya naman, tayo na Katawan ni Kristo ay
kanya ring kinatawan.
Pinahahalagahan natin si Kristo sa
pamamagitan ng pangangalaga natin sa
kanyang katawan—ang ating komunidad at mga
sarili.
Pinangangatawanan natin ang Misyon ni Kristo
sa pamamagitan ng mga gawain natin bilang
Simbahan.
Ano ang nagbubuklod sa
atin bilang iisang Katawan
ni Kristo?
Hindi…
 Lahi
 Probinsya
 Antas ng pinag-aralan
 Uri ng trabaho
 Kalagayan sa buhay
 Kandidatong binoto noong eleksyon
 Mga hilig
 Mga opinyon
“
“Ito ay sapagkat sa pamamagitan ng iisang
Espiritu, tayo rin ngang lahat ay binawtismuhan
sa iisang katawan kahit tayo ay Judio o Griyego,
alipin o malaya. At tayo rin ay pinainom sa iisang
Espiritu.”
1 Cor 12:13
”
Kahit tayo ay magkakaiba, tayo ay bumubuo ng iisang katawan.
Ang ESPIRITU SANTO ang nagbubuklod sa atin.
Anuman ang katayuan sa buhay, pantay-pantay tayo sa mata ng Diyos dahil
lahat tayo ay dumaan sa iisang binyag, ang ritwal ng pagtanggap sa Espiritu
Santo.
Ang Espiritung tinanggap natin sa binyag ay patuloy na
gumagalaw sa ating mga buhay at sa mundong nakapaligid
sa atin.
 Patuloy
tayong maging bukas sa Espiritu Santo
sa pamamagitan ng
 Pagdadasal
at pagsisimba
 Pakikinig
sa sinasabi at opinyon ng ibang tao
 Pagiging
malay sa mga nangyayari sa lipunan
 Pagiging
sensitibo sa mga nagaganap sa kalikasan
 Pagpapahalaga
sa iba’t ibang mga karanasan,
kultura, kakayahan
Bakit tayo magkakaiba?
May mga taong ayaw ang pagkakaiba. Nais nilang
gawing pare-pareho ang mga tao ayon sa gusto nila.

Noong panahon ng mga Kastila, tinawag na barbaro, pagano, sumasamba
sa demonyo ang mga katutubong Pilipino ma iba ang pananaw sa mundo.
Ngayon, alam nating dapat galangin ang mga kultura nila imbis na siraan.

Noong panahon ng mga Amerikano, ibinida sa mga paaralan ang wikang
Ingles. Ngayon tuloy, mas mataas ang tingin nating mga Pilipino sa
magaling magsalita ng Ingles. Mababa naman ang pagpapahalaga natin sa
sariling wika at kultura.

Sa panahon ng globalisasyon, ikinakalat ang modernong pag-iisip. Ang mga
palayan ay pinatatayuan ng mga golf course o malalaking gusali. Ang mga
magsasaka ay “pinag-iiwanan ng pag-unlad” at lalo pang naghihirap.
Mapanganib ang pagpilit sa mga tao na
maging pare-pareho.
Sa ating pagbasa, nakikita natin na
ang Diyos ay hindi katulad ng mga
makakapangyarihan sa mundo.
Pinagyayaman ng kanyang Espiritu ang
pagkakaiba imbis na supilin ito.
“Ito ay sapagkat ang katawan ay hindi iisang bahagi kundi marami. Ang paa ba
ay hindi bahagi ng katawan kapag sinabi niya: Dahil hindi ako kamay, hindi ako
kasama sa katawan. Ang tainga ba ay hindi bahagi ng katawan kapag sinabi niya:
Dahil hindi ako mata, hindi ako kasama sa katawan. Kung ang buong katawan ay
mata, paano ito makakarinig? Kung ang buong katawan ay pandinig, paano ito
makakaamoy?
Ngunit ngayon, inilagay ng Diyos sa katawan ang bawat isang bahagi ayon sa
kalooban niya. Kapag ang lahat ng bahagi ay iisa lang, nasaan ang katawan?
Ngunit ngayon, marami ang bahagi ngunit iisa ang katawan.”
“
”
1 Cor 12:14-20
Mas mayaman ang mundo, at ang Simbahan dahil sa ating mga pagkakaiba.
Ang iba-iba nating mga talento, kaalaman, pananaw, atbp. ang nagbibigay sa
atin ng kakayahang gampanan ang ating mga tungkulin para sa kabutihan ng
buong komunidad.
Kung maganda sa Diyos ang pagkakaiba,
kalooban din ba niya ang hindi
pagkakapantay-pantay?
Diyos nga ba ang nagtalaga ng ating mga kalagayan sa
buhay? Itanong natin sa ating mga sarili kung nais ba ng
Diyos ang sumusunod.

Tinanggal sa trabaho ang iyong asawa dahil siya ay contractual. Alin
ang dahilan ng pagkawala ng trabaho, Diyos ba o
kontraktwalisasyon?

Napilitan kang bawasan ang pagkaing ihahain sa iyong pamilya dahil
nagmahal ang presyo ng bilihin. Alin ang dahilan ng pagkagutom ng
iyong mga anak, Diyos ba o ang kalagayan ng ekonomiya?

Rinisetahan ng doktor ang iyong magulang ng gamot ngunit hindi
niya ito laging iniinom dahil napakamahal ito. Kung lumala ang
kalusugan ng iyong magulang dahil dito, alin ang dahilan, Diyos ba o
ang mataas na presyo ng gamut?
Mahal tayong lahat ng Diyos at hindi
niya kailanman nais ang kapahamakan
o paghihirap sa sinuman sa atin.
Lahat tayo ay mahalaga sa kanya at sa
komunidad na ating kinabibilangan.
“
“Ang mata ay hindi makakapagsabi sa kamay:
Hindi kita kailangan. Maging ang ulo ay hindi
makakapagsabi sa paa: Hindi kita kailangan.”
1 Cor 12:21
”
Wala sa ating maaaring magmataas o mag-etsapuwera ng kapwa.
Mahalaga ang bawat kasapi ng komunidad.
Ang paghihirap ay dulot ng isang
sistemang hindi makatarungan kung saan
may mga taong hindi kinikilala ang
kahalagahan.
Sa sistemang ito, parang sinasabi sa mga
mahihirap, “Hindi kita kailangan.”
Sa gitna ng hindi patas na kalagayan, nais
ng Diyos na bigyan ng higit na pansin at
pangangalaga ang mga pinakanahihirapan.
“Subalit ang mga bahagi pa nga ng katawan na inaakalang
mahihina ay siyang kinakailangan. Binibigyan natin ng malaking
karangalan ang mga bahagi ng katawan na inaakala nating hindi
gaanong marangal. Ang mga hindi magagandang bahagi ay higit
nating pinagaganda. Ngunit ang magagandang bahagi ay hindi na
kinakailangang pagandahin. Subalit maayos na pinagsama-sama ng
Diyos ang katawan. Ang mga bahaging may kakulangan ay binigyan
niya ng higit na karangalan.”
“
”
1 Cor 12:22-24
Sama-sama tayong tinatawag na tutukan ang pinakanangangailangan sa ating
mga komunidad at lipunan.
Balikan ninyo ang inyong mga gagawin kapag masakit ang ulo o ang tiyan o kapag
may lagnat. Ginagamit natin ang ibang bahagi ng ating katawan upang hilutin o
pagalingin ang masakit na bahagi. Ganito rin dapat tayo sa Simbahan.
“
“Ito ay upang hindi magkaroon ng pagkakabaha-bahagi sa
katawan at sa halip ay magmalasakitan sa isa't isa ang
lahat na bahagi. Kaya nga, kung ang isang bahagi ay
maghihirap, kasama niyang maghihirap ang lahat ng bahagi.
Kung ang isang bahagi ay pararangalan, kasama niyang
magagalak ang lahat ng bahagi.”
1 Cor 12:25-26
”
Sakit ng kalingkinan; sakit ng buong katawan.
Kailangan nating magmalasakit sa isa’t isa at magtulungan. Hanapin natin ang
magpapagaling sa iba’t ibang bahagi ng ating katawan. Nangangailangan ito ng
lunas sa mga punut-dulong suliranin at hindi lang ng mga sintomas upang
mapagaling natin ang buong katawan at ang bawat bahagi nito.
Ibig sabihin…
Imbis na sabihing…



Sabihing…
Kapag may pinaparatangan ng  Kapag may pinaparatangan ng hindi
hindi totoo, hindi ako
totoo, sasabihin ko ang katotohanan
makikialam dahil ayaw ko nang
dahil hindi patas manghusga sa
gulo.
kapwa tao nang walang batayan.
Kapag may demolisyon sa ibang  Kahit hindi ko kilala ang mga
kapit-bahayan, hindi ko
apektado ng demolisyon, problema
problema yan!
ko rin ito.
Kapag may rally sa
 Kapag may rally sa Commonwealth,
Commonwealth, hindi ako
aalamin ko ang mga pangyayari o
makikialam dahil walang
dadalaw ako dahil tulad ni Kristo,
pakialam sa pulitika ang taong
nagmamalasakit ako para sa mga
simbahan.
kapwa ko.
“
“I prefer a Church which is bruised,
hurting and dirty because it has been out
on the streets, rather than a Church
which is unhealthy from being confined
and from clinging to its own security.”
”
Pope Francis, Evangelii Gaudium #49
“
“Kayo nga ang katawan ni Cristo at ang
bawat isa ay bahagi nito.”
1 Cor 12:27
”
Hindi lamang tayo mga indibidwal ngunit isang komunidad.
Bilang isang buong katawan, kinakatawan din natin si
Kristo sa mundo.
Ibig sabihin, ipinapakita natin sa mundo
ang dakilang pagmamahal ni Kristo…

Sa pamamagitan ng ating pagkakaisa at
pagtutulungan bilang komunidad

Sa pamamagitan ng pagkakawang-gawa

Sa pamamagitan ng paglalakas loob nating
magsabi ng “tama na” kapag may nangyayaring
hindi makatarungan

Sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga gawaing
makakabuti sa mga susunod na salinlahi

Sa pamamagitan ng pangangalaga sa kalikasan
Ngunit, ipinapahiya rin natin si Kristo
sa mundo kapag…
Tayo
ay hindi nagkakaisa.
Tayo ay nagtsitsismisan, nagbabangayan, o
nagkakampihan.
Tayo ay walang pakialam sa kapwa, lalo na
sa mga pinakanangangailangan ng
pagkalinga.
Tayo ay nanahimik kapag may inaapi.
Ngunit tandaan: Si Kristo ay laging higit pa rin sa
Simbahan. Ang Simbahan ay katawan ni Kristo; hindi
si Kristo mismo.
 Hindi
natin maitutumbas ang lahat ng sinasabi ng ating
pinuno sa mga nais sabihin ni Kristo.
 May mga panahong nagkakamali at nagkakasala ang mga
kasapi ng Simbahan ngunit patuloy na tapat ang
pagmamahal ni Kristo
 Bagama’t naniniwala tayong tiyak na matatagpuan si
Kristo sa Simbahan; hindi natin sinasabing sa loob ng
ating relihiyon lamang natin siya maaaring matagpuan.
Gawain: Dalawahang pagbahaginan– 10 minuto
Paano
mo nakikita ang pagkakaisa ng mga
pinunong-lingkod ng parokya bilang iisang
katawan ni Kristo (sa aspeto ng
kamalayan, pagbubuklod at pagkilos)?
Bilang bahagi ng Simbahan, paano ka
nakakatulong sa pagkakaisa ng bawat
kasapi nito?
BUOD: TAYO ANG SIMBAHAN, ANG KATAWAN NI KRISTO!
 Tayo
ay katawan at kinatawan ni Kristo
 Ang Espiritu Santo ang nagbubuklod sa
atin at nagpapayaman din ng ating mga
pagkakaiba
 Tungkulin natin ang:
Tugunan
ang mga nangangailangan sa ating
komunidad;
At
magsilbing boses ng katarungan at
pagbabago sa mundo.
Malayang talakayan…

similar documents