Doktora Araştırma Bursu Başvuru Koşulları

Report
Yüksek Öğretim Kurulu Yurtdışı
Bursları
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇAKIR
Arş. Gör. Özgür K. DOĞAN
(Biyoloji Öğretmenliği A.B.D.)
Lisans Üstü
Eğitim Bursları
Doktora Bursu
Y.L. Araştırma
Bursu
YÖK Bursları
Araştırma
Bursları
Doktora
Araştırma Bursu
Doktora sonrası
Araştırma Bursu
Öğretim Üyesi
Bursu
Doktora Bursu Başvuru Koşulları
BİREYSEL KOŞULLAR
 Askerlik görevini yerine getirmemiş lisans derecesine sahip
adayların en fazla 25 yaşında;
 askerlik görevini yerine getirmemiş yüksek lisans derecesine
sahip adayların ise en fazla 27 yaşında olmaları,
 diğer araştırma görevlilerinin yaşlarının eğitimlerini
tamamlayarak üniversitelerine döndükten sonra 30 yıl
hizmet verebilmeleri beklenerek değerlendirilmesi.
Doktora Bursu Başvuru Koşulları
BİREYSEL KOŞULLAR
 Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliğini
yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda
bulunmak)
 Sağlık durumu, yurtdışında öğrenim görmeye elverişli olmak.
(Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu.)
 Yükseköğrenimi sırasında kınama cezasından daha ağır bir
disiplin cezası almamış olmak.
Doktora Bursu Başvuru Koşulları
AKADEMİK KOŞULLAR
 Lisans öğrenimi ile ilgili genel akademik ortalamasının en az
 "dört üzerinden 2,80",
 "on üzerinden 7",
 "yüz üzerinden 70" olmak
 veya lisans öğrenimi bölüm ilk %10’u arasında bitirmek (bu
durumu belirten Rektörlük yazısı gerekmektedir.)
Doktora Bursu Başvuru Koşulları
AKADEMİK KOŞULLAR
 Yükseköğretim Kurulunca uygun görülen yurtdışındaki
üniversitelerden lisansüstü bir programa kesin kabul belgesi
sağlamış olmak.
 Bu liste dışındaki bir üniversitenin bölümü için talep
yapılması halinde, bu bölümün listeye alınması için gerekli
belgelerin talep eden üniversite tarafından hazırlanması ve
Kurulumuzca onayı gerekmektedir.
Doktora Bursu Başvuru Koşulları
YABANCI DİL VE DİĞER KOŞULLAR
Eğitim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarında
lisansüstü eğitime gönderilecek adayların
 TOEFL sınavının klasik yazılı sisteminden en az 550,
 bilgisayarlı sisteminden en az 213 internet tabanlı
sisteminden ise en az 79-80 almaları;
 IELTS sınavından en az 6.0 almaları veya
 YÖK’te eşdeğerliliği olan bir dil belgesine sahip olmaları
gerekmektedir.
Doktora Bursu Başvuru Koşulları
YABANCI DİL VE DİĞER KOŞULLAR
 Eğitim dili Almanca olan yükseköğretim kurumlarında lisansüstü
eğitime gönderilecek adaylar, yurtdışında çeşitli kurum ve
kuruluşlar tarafından yapılan Almanca dil sınavlarının sonuçlarının
eşdeğerliliğine ilişkin Yürütme Kurulunun 01.07.2009 tarihli
toplantısında alınan kararı uyarınca, ÜDS/KPDS 70 ve üstü puana
denk gelecek şekilde değerlendirileceklerdir.
 Eğitim dili Fransızca olan yükseköğretim kurumlarında lisansüstü
eğitime gönderilecek adaylar, yurtdışında çeşitli kurum ve
kuruluşlar tarafından yapılan Fransızca dil sınavlarının sonuçlarının
eşdeğerliliğine ilişkin Yürütme Kurulunun 17.06.2009 tarihli
toplantısında alınan kararı uyarınca, ÜDS/KPDS 70 ve üstü puana
denk gelecek şekilde değerlendirileceklerdir.
Doktora Bursu Başvuru Koşulları
YABANCI DİL VE DİĞER KOŞULLAR
 Diğer dillerin söz konusu olduğu ülkelere lisansüstü eğitim
için gönderilecek adayların ise ilgili ülkede lisansüstü eğitimi
takip edebilecek düzeyde dil bilgisine sahip olduğuna dair bir
belgeyi ilgili ülkelerin kültür merkezlerinden veya eşdeğer
kuruluşlarından getirmeleri yada Kurulumuzca eşdeğerliliği
olan bir dil belgesine sahip olmaları gerekmektedir.
 Adayların, Kabul belgesi sağladıkları üniversitelerin Yabancı
Dil, GRE/GMAT puanı ile ilgili koşulları sağlamaları
zorunludur.
Yüksek Lisans Araştırma Bursu Başvuru Koşulları
 T.C. vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim
kurumunda öğretim görevlisi, okutman veya araştırma
görevlisi kadrosunda çalışıyor olmak,
 Yüksek lisans öğrencisi olmak,
 Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan alanı ile ilgili
araştırma, inceleme yapabilmesine imkan sunan bir kabul
belgesi almak,
Yüksek Lisans Araştırma Bursu Başvuru Koşulları
 Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek
düzeyde bildiğini belgelemek son beş yıl içinde aldığı ÜDS,
KPDS -en az 60 puan veya uluslararası eşdeğerliliği bulunan dil sınav sonuçları ile
belgelendirmek
(Eğitim dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında olan
yükseköğretim kurumlarına veya araştırma merkezlerine
gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı
Yetiştirme Kurulu yapar.)
Yüksek Lisans Araştırma Bursu Başvuru Koşulları
 Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerliği
yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda
bulunmak)
Not: Başvuruyu yapacak olan öğrenci Tez Aşamasında
olmalıdır!
Doktora Araştırma Bursu Başvuru Koşulları
 T.C.
vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim
kurumunda 2547 sayılı Kanunun 33/a maddesine göre
araştırma görevlisi olarak çalışıyor olmak,
 Doktora derslerini tamamlamış, yeterlik sınavını geçmiş ve
halen tez aşamasında olmak,
 Başvuru tarihi itibariyle, son dört yıl içinde doktora
programına başlamış olmak,
Doktora Araştırma Bursu Başvuru Koşulları
 Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma
merkezinden “Misafir Araştırmacı” veya dengi bir statüde
kabul almak,
 Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek
düzeyde bildiğini son beş yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS -en az
65 puan- veya Uluslararası eşdeğerliliği bulunan dil sınav
sonuçları ile belgelendirmek (Eğitim dili İngilizce, Almanca
ve Fransızca dışında olan yükseköğretim kurumlarına veya
araştırma merkezlerine gönderilmede değerlendirmeyi
Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu yapar)
Doktora Araştırma Bursu Başvuru Koşulları
 Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak (Askerliği
yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda
bulunmak)
Not: Başvuruyu yapacak olan öğrenci Tez Aşamasında olmalıdır!
Doktora Sonrası Araştırma Bursu Başvuru Şartları
 T.C.
vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim
kurumunda araştırma görevlisi veya yardımcı doçent
kadrosunda çalışıyor olmak,
 Başvuru tarihi itibariyle, doktora derecesini yurt içinde son 5
yılda almış olmak,
 Yurt dışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya
araştırma merkezinden doktora sonrası çalışma için kabul
almak,
Doktora Sonrası Araştırma Bursu Başvuru Şartları
 Çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek
düzeyde bildiğini son beş yıl içinde aldığı ÜDS, KPDS -en az 70veya uluslararası eşdeğerliliği bulunan dil sınav sonuçları ile
belgelendirmek (eğitim dili İngilizce, Almanca ve Fransızca dışında
olan yükseköğretim kurumlarına veya araştırma merkezlerine
gönderilmede değerlendirmeyi Öğretim Üyesi ve Araştırıcı
Yetiştirme Kurulu yapar).
 Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak, (Askerliği yapmış,
tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)
 Araştırma görevlisi veya yardımcı doçentin çalıştığı ve kabul aldığı
kurum tarafından uygun bulunan çalışma planının olması.
Öğretim üyelerinin başvuru şartları
 T.C.
vatandaşı olup, halen bir devlet yükseköğretim
kurumunda devamlı statüde profesör, doçent veya yardımcı
doçent kadrosunda çalışıyor olmak,
 Yurtdışındaki bir yükseköğretim kurumundan veya araştırma
merkezinden Misafir Araştırmacı veya dengi bir statüde
kabul almak,
Öğretim üyelerinin başvuru şartları
 Son üç yıl içinde kamu kaynağı kullanarak, bir aydan uzun
süreli yurtdışında bulunmamış olmak,
 Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak. (Askerliği
yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda
bulunmak)
Bölüm Başkanlığı
Onayı
Fakülte ve Enstitü
Onayı
Rektörlük Onayı
YÖK onayı
•Davet belgesi ve diğer gerekli belgeler hazırlandıktan sonra Bölüm Başkanlığı’na izin dilekçesi ile birlikte
sunulması (A.B.D. Başkanlığı aracılığı ile)
•Belgelerin, Fakülte Yönetim Kurulu Kararı alındıktan sonra Rektörlüğe gönderilmesi
•(Y.L. ve Doktora araştırma bursu alacak Arş.Görevlileri Enstitü Yönetim Kurulu’ndan da izin almalıdırlar).
•Enstitü ve Fakülte Yönetim Kurullarından gelen belgeler Rektörlük Tarafından onaylanarak Yüksek
Öğretim Kurulu’na gönderilmesi
•YÖK toplantılarının sıklığı, başvurulan tarihe ve gündem yoğunluğuna göre değişim göstermektedir!!
•Üniversitelerden gelen yurtdışı destek tekliflerinin onaylanıp ilgili kurumlara tekrar gönderilmesi.
•Kurum sözleşmesi, Pasaport, vize ve diğer işlemler.
Kurum içi ve kurum
dışı işlemler
Bu sürece, planlanan yurtdışına çıkış tarihinden en az 3-4 ay önce
başlanmalıdır!!!!
 Dear Dr. Proctor
 I am writing to ask for a letter of invitation in order to be a visiting scholar in
University of Saskatchewan. Nowadays, Turkish Higher Education Council encourages
and provides support for researchers to extend their professional knowledge and
international networks by visiting world’s respected universities. I am looking for an
opportunity to visit your university as I believe it would help me to extend my
professional experience.
 I earned my Ph.D from Penn-State University in 2004 and I have been a faculty
member at Marmara University since. In 2008, I was awarded an Australian
Endeavour Research Award to carry out research at RMIT University, Melbourne, for
six months. Currently I serve as a Biology Education Program coordinator. Please see
my educational background and research interests in my attached vita.
 My interest in University of Saskatchewan is two folds: First, it is a well-known
Canadian university. Department of curriculum studies has leading researchers, such
as Glen Aikenhead, in their subject areas. This would provide an invaluable learning
and research environment for me. Second, my brother, Metin Cakir, has recently
assumed a position in the University of Saskatchewan, Department of Bioresource
Policy, Business and Economics. His presence gives me an extra motive to apply for
visiting your university.
 If you find my request appropriate I will need a letter of invitation from you to submit
to the Turkish Higher Education Council in order to apply for financial support and
administrative approval.
 Thanks in advance for your kind consideration and assistance. Should you have any
further queries please do not hesitate contacting me.
 Sincerely,
 Mustafa Cakir
Diğer Burslar

similar documents