Regulace veřejné podpory

Report
VEŘEJNÁ PODPORA – SMYSL
REGULACE JEJÍHO POSKYTOVÁNÍ
Mgr. Tomáš Kruták
4. dubna 2012
Základní souvislosti – význam
konkurence v tržním prostředí
• Konkurence – základ tržní ekonomiky fungování
jednotného trhu EU
• Kdo/co může ohrožovat konkurenci?
– Samotní konkurenti – buď tím, že si nekonkurují, ač
by měli anebo tím, že si konkurují nefér způsobem
– Veřejný sektor individuálními či obecnými zásahy
• Koho ohrožuje ohrožení konkurence?
– Spotřebitele
– Národní hospodářství
Metody ochrany konkurence
• Soukromoprávní – nekalá soutěž, ochrana
spotřebitele
• Veřejnoprávní („existenciální“)
– Potírání kartelů a stíhání zneužití dominantního
postavení
– Předcházení monopolizaci určitých odvětví
kontrolou koncentrace
– Regulace zadávání veřejných zakázek
– Regulace veřejné podpory
Veřejná podpora – základní vymezení
• Čl. 107 odst. 1 SFEU:
„Podpory poskytované v jakékoli formě státem nebo ze
státních prostředků, které narušují nebo mohou narušit
hospodářskou soutěž tím, že zvýhodňují určité podniky
nebo určitá odvětví výroby, jsou, pokud ovlivňují
obchod mezi členskými státy, neslučitelné s vnitřním
trhem, nestanoví-li Smlouvy jinak.“
• 4 znaky veřejné podpory
- podpora z veřejných prostředků
- možné narušení hospodářské soutěže
- zvýhodnění podniku nebo určitého odvětví výroby
- ovlivnění obchodu mezi členskými státy EU
(„komunitární dopad“)
Podpora z veřejných prostředků
• finanční prostředky z rozpočtu státu, krajů,
měst, obcí
• Nejde jen o přímé platby, ale nejrůznější
opatření (i nepřímá), která mohou přinést
výhodu:
– Daňové úlevy
– Poskytnutí zajištění financování
– Veřejná zakázka z „volné ruky“
Zvýhodnění příjemce podpory
• Selektivní výhoda pro příjemce (popř. skupinu
příjemců), kterou by jinak nezískal
– Nevztahuje se na obecné úlevy (např. daňové)
– Plnění získané z veřejných prostředků za tržních
podmínek není selektivní výhodou (veřejné
zakázky)
Narušení soutěže s komunitárním
dopadem
• Soutěž zásadně narušuje jakákoli selektivní výhoda, je-li
poskytnuta soutěžiteli
• Je tedy klíčové, zda se subjekt účastní hospodářské soutěže
na trhu či nikoli
• § 18 odst. 1 písm. e) ZVZ (tzv. in-house kontrakty):
„Zadavatel není povinen zadávat podle tohoto zákona veřejné zakázky, jestliže jejich
předmětem je poskytnutí dodávek, služeb nebo stavebních prací veřejnému
zadavateli osobou, která vykonává podstatnou část své činnosti ve prospěch tohoto
veřejného zadavatele a ve které má veřejný zadavatel výlučná majetková práva….“
• Podstatná část činnosti ve prospěch tohoto veřejného zadavatele
znamená, že nesmí soutěžit na trhu
• Komunitární dimenze – VP nebudou opatření s čistě lokálním
dopadem (samotný dopad, je však třeba posuzovat velmi extenzivně)
Kdy lze podporu poskytnout?
• Veřejná podpora je obecně zakázána
• Možná, jen pokud lze slučitelnost se společným
trhem opřít o:
–
–
–
–
obecné výjimky
individuální výjimky
skupinové (blokové) výjimky
výjimky stanovené Radou ES (dále jen „Rada“).
• Nesplňuje-li veřejná podpora podmínky některé
z výjimek, je považována za neslučitelnou, a tedy
za zakázanou.
Obecné výjimky (čl. 107/2 SFEU)
• podpory sociální povahy poskytované individuálním
spotřebitelům za podmínky, že se poskytují bez
diskriminace na základě původu výrobků;
• podpory určené k náhradě škod způsobených
přírodními pohromami nebo jinými mimořádnými
událostmi;
• podpory poskytované hospodářství určitých oblastí
Spolkové republiky Německo postižených rozdělením
Německa, pokud jsou potřebné k vyrovnání
hospodářských znevýhodnění způsobených tímto
rozdělením.
Individuální výjimky (čl. 107 odst.3)
• Horizontální, sektorové a regionální podpory:
– Podpory, které mají napomáhat hospodářskému rozvoji oblastí s
mimořádně nízkou životní úrovní nebo s vysokou nezaměstnaností;
– Podpory, které mají napomoci uskutečnění některého významného
projektu společného evropského zájmu anebo napravit vážnou poruchu
v hospodářství některého členského státu;
– Podpory, které mají usnadnit rozvoj určitých hospodářských činností
nebo hospodářských oblastí, pokud nemění podmínky obchodu v takové
míře, jež by byla v rozporu se společným zájmem;
– Podpory určené na pomoc kultuře a zachování kulturního dědictví,
jestliže neovlivní podmínky obchodu a hospodářské soutěže ve
Společenství v míře odpovídající společnému zájmu;
– Jiné kategorie podpor, které určí Rada na návrh Komise rozhodnutím
přijatým kvalifikovanou většinou.
• Musí být jako slučitelné posouzeny Komisí, tj. je nutná notifikace
Komisi („soft law“ upravující postupy EK)
Skupinové (blokové výjimky)
• EK vyhlašuje určité skupiny podpor za
slučitelné a nepodléhající povinné notifikaci:
– Skupinové výjimky podle oblasti prospěchu
(podpora malých a středních podniků, podpora
výzkumu a vývoje, ochrana ŽP, podpora
zaměstnanosti a vzdělávání, regionální veřejná
podpora)
– Skupinové výjimky de minimis (je však třeba
hlídat kumulaci podpor de minimis)
Procesní pravidla I
• Povinnost notifikovat EK plánovanou podporu
• Předběžné posouzení:
a) Nejde o VP
b) Jde o podporu, která je slučitelná
c) Pochybnosti o slučitelnosti – formální šetření
Procesní pravidla II
• Závěry formálního šetření:
a)
b)
c)
d)
Nejde o VP
Jde o podporu, která je slučitelná
Podmíněné kladné rozhodnutí
Neslučitelná podpora – nelze realizovat
Praktický postup
• Jsou splněny 4 znaky VP?
– pokud ne, o zakázanou veřejnou podporu se
nejedná a lze ji poskytnout
• Pokud ano:
- podpora malého rozsahu- podporu lze poskytnout
- aplikace některé z blokových výjimek - podporu lze
poskytnout, do 20 dnů zaslat informace o podpoře EK
- notifikace EK - podporu lze poskytnout až po obdržení
souhlasu EK
Důsledky nezákonné podpory
• Jakákoli neoznámená VP je nezákonná
• V případě zjištění nezákonné VP – předběžné
šetření a ev. Formální šetření
• Možnost pozastavení podpory/příkaz vrácení
podpory
• Rozhodnutí o vrácení podpory (i s úroky) –
pokud byla VP shledána neslučitelnou
Tomáš Kruták
[email protected]
Děkuji za Vaši pozornost
Prague / 12328709.3

similar documents