Herregistratie Verpleegkundigen in het BIG-register

Report
Herregistratie verpleegkundigen
in het BIG-register
Scholingseis en gelijkstelling van
werkzaamheden
Basispresentatie
MBO Raad / Btg GDW
Schooljaar 2010 - 2011
Inhoud presentatie
•
•
•
•
Invoering wetgeving
Voorwaarden voor herregistratie
Scholing
Gelijkstellingsbepaling (docenten VP)
Herregistratie
• Herregistratie voor verpleegkundigen is belangrijk
onderdeel van de Wet op de Beroepen in de
Individuele Gezondheidszorg (wet BIG).
• Wet BIG regelt indirect (via registratie en
titelbescherming voor diverse beroepsgroepen) de
kwaliteit van de zorg.
• Periodieke registratie (wettelijke term) =
herregistratie (in de praktijk)
• Doel: patiënt beschermen tegen
ondeskundig/onzorgvuldig handelen van
beroepsbeoefenaren.
Wetgeving
• 1 januari 2009: invoering Wet BIG-herregistratie
verpleegkundigen, ook voor verloskundigen en
fysiotherapeuten.
• Verpleegkundigen hebben vijf jaar de tijd om zich
(onder voorwaarden) te laten herregistreren.
• Vóór 1 januari 2014 moet(desgewenst)
inschrijving in BIG-register plaatsvinden, anders
vervalt de registratie.
Voorwaarden herregistratie
• De verpleegkundige beroepsbeoefenaar moet
aantonen dat kennis en vaardigheden zich nog op
het minimaal vereiste mbo-niveau bevinden.
• De Wet BIG maakt geen onderscheid tussen hboniveau en mbo-niveau.
• Twee criteria voor herregistratie: werkervaring of
scholing
Werkervaring
• Folder: Herregistratie in het BIG-register voor
verpleegkundigen, verloskundigen en
fysiotherapeuten.
• Te vinden: www.bigregister.nl
Voorheen: www.ribiz.nl
Scholing
• Bij onvoldoende werkervaring is scholing
noodzakelijk voor een aantekening in het Wet
BIG-register.
• Via het Periodieke Registratie Certificaat
beschikt de verpleegkundige weer over de
noodzakelijke (kern)competenties, zodat
gegarandeerd kan worden dat deze
verpleegkundige voldoende in staat is zorgvuldig
en deskundig met patiënten te werken.
Beroepsinhoudelijke toets
• Verpleegkundigen die niet voldoen aan de eis van
werkervaring en zich toch willen laten
herregistreren, kunnen een beroepsinhoudelijke
toets afleggen.
• Uit de toets blijkt in hoeverre scholing noodzakelijk
is om voor herregistratie in aanmerking te komen.
Voor het totaal of op onderdelen die de kandidaat
niet heeft gehaald, is vervolgens scholing nodig.
• Kandidaten kunnen er ook voor kiezen om geen
beroepsinhoudelijke toets te doen, maar in één
keer de hele scholing te volgen.
Scholingsmodel
• MBO Raad en HBO-raad hebben een
scholingsmodel ontwikkeld in opdracht en met
subsidie van het ministerie van VWS:
Scholingsmodel Herregistratie Wet BIG
Verpleegkundigen
• Uitvoering:
– Alle roc’s met een licentie voor de bekostigde
opleiding tot verpleegkundige (crebo
geregistreerd).
– Alle hogescholen met een opleiding tot
Verpleegkundige met croho registratie (NVA
geaccrediteerd).
Kengetallen
• VP in BIG Register
(2010)
258.137
62% totaal beroepsbeoefenaren = VP
Mannen
Vrouwen
• VP werkzaam
• VP ???
39.072
219.065
150.000
100.000
Inhoud scholingsmodel
• Vaardigheidsgericht, gebaseerd op het rapport
Gekwalificeerd voor de toekomst en op Kern van
het Verpleegkundig Beroep zoals omschreven in
de Ministeriële Regeling (artikel 6)
• Het is onafhankelijk van de visie op onderwijs
van de afzonderlijke onderwijsinstellingen.
• Het bevat onder andere informatie over
deelkwalificaties, eindtermen, leerdoelen,
leeractiviteiten, studiebelastinguren,
toetsing/examinering toetsing/examinering (format
certificaat) en adviesprijs.
Uitwerking scholingsmodel
• De roc’s en hogescholen werken zelf het
scholingsmodel uit tot onderwijsprogramma’s
(op maat) en bieden ze aan.
• Kandidaten melden zich aan bij een roc (VP
niveau 4) of hogeschool (VP niveau 5).
(Model) Periodieke Registratie
Certificaat
• ROC Midden Nederland en Hogeschool Leiden
geven certificaten aan kandidaten die voldoende
resultaat hebben behaald voor de
beroepsinhoudelijke toets. Dit is slechts een
administratieve handeling.
• Kandidaten die na scholing bij een roc of
hogeschool op alle onderdelen voldoende
resultaat behalen, ontvangen het certificaat van
het betreffende roc of de hogeschool.
• Datum toetsuitslag = datum op het certificaat.
• Datum certificaat = de datum van
inschrijving/herregistratie in het BIG-register
Gelijkstellingbepaling
(docenten VP)
• De minister van VWS heeft bepaald dat docenten
die lesgeven in het centrale vakgebied van
verpleegkunde van de opleiding tot
verpleegkundige, hun werkzaamheden mogen
meetellen voor de werkervaringeis.
• Eisen aan docenten in centrale vakgebied:
– De lessen moeten worden gegeven aan
onderwijsinstellingen die opleiden tot het diploma dat recht
geeft op inschrijving in het BIG-register.
– Docenten die binnen de herregistratieperiode van vijf jaar
minimaal 2080 uren (= een dienstverband van 1 dag per
week) in het centrale VP-vakgebied lesgeven, kunnen hun
registratie in het BIG-register op grond hiervan verlengen
Inhoudelijke toelichting
Citaat uit de VWS Ministeriële Regeling
Periodieke Registratie Wet BIG:
...Een goede uitoefening van de functie van (praktijk)docent is
onlosmakelijk verbonden met het op de hoogte moeten blijven
van de (recente) ontwikkelingen binnen het gebied van de
desbetreffende beroepsuitoefening en het uitoefenen van de
daarbij behorende praktische vaardigheden. Zij kunnen in staat
worden geacht om zelfstandig en onder eigen
verantwoordelijkheid de handelingen die verband houden met
het desbetreffende deskundigheidsgebied uit te voeren. Dit
alles kan worden bereikt zonder dat hiervoor aparte scholing
moet worden gevolgd...
Terugkeer naar de
VP-beroepspraktijk
• Terugkeer naar de VP-beroepspraktijk op basis
van de werkervaring als docent in het centrale
vakgebied VP, acht de VWS Ministeriële Regeling
verantwoord.
Helpdesk
(MBO Raad: per 1 mei 2011)
• Voor roc’s/hogescholen
• Voor vragen over de Wet BIG Herregistratie
– (Uitvoering) Scholingsmodel
– Periodieke registratie (docent-)
verpleegkundige
• Ook informatieverstrekking op de websites van
MBO Raad en HBO-raad
Meer informatie
www.mboraad.nl/verpleegkundigeherregistratie
MBO Raad / Btg GDW website:
www.mboraad.nl/gdw
> Nieuws

similar documents