آموزش مقدماتی تا پیشرفته vp expert

Report
‫بسم هللا الرحمن الرحیم‬
‫آشنایی با نرم افزار‬
‫‪VP EXPERT‬‬
‫محیط ‪VP EXPERT‬‬
‫‪ : Vp expert‬یک برنامه واسط ( ‪ ) shell‬برای سیستم خبره است و مانند هر برنامه واسط سیستم خبره‬
‫دیگری ‪ ،‬شامل موارد زیر است ‪:‬‬
‫‪ .1‬یک موتور استنباط جهت مشورت با پایگاه دانش برای پاسخ به درخواست های کاربر ‪.‬‬
‫‪ .2‬یک ویرایشگر جهت ایجاد پایگاه دانش ‪.‬‬
‫‪ .3‬یک رابط کاربر جهت رسیدگی به درخواست ها ‪ ،‬سوال کردن از کاربر و دنبال کردن روند استنباط ها در مواقع مورد‬
‫نیاز ‪.‬‬
‫نحوه كار با ‪VP EXPERT‬‬
‫‪ : Vp expert‬یک پوسته برای ایجاد سیستم های خبره است که زیر مجموعه نرم افزارهای توسعه سیستم‬
‫است ‪.‬‬
‫معرفي گزينه هاي صفحه اصلي ‪:‬‬
‫در هنگام اجراي ‪ VP_Expert‬سه پنجره قابل مشاهده است ‪:‬‬
‫‪ . 1‬پنجره ‪: consult‬‬
‫ارتباط برنامه با كاربر از طريق اين پنجره امكان پذير مي شود‪.‬‬
‫‪ . 2‬پنجرة ‪Rules‬‬
‫در حين اجراي برنامه ‪ ،‬اين پنجره همواره قانون در حال استفاده را براي ما نمايش مي‬
‫دهد‪.‬‬
‫‪ . 3‬پنجرة ‪Facts‬‬
‫در زمان اجراي برنامه ‪ ،‬در صورت مقدار گرفتن متغيرها‪ ،‬مقدار متغير ها را نشان مي دهد‪.‬‬
‫پايگاه دانش ‪:‬‬
‫در كل يك پايگاه دانش از سه بخش اصلي تشكيل شده است ‪:‬‬
‫• ‪Actions‬‬
‫• ‪Rule‬‬
‫•‪Statement‬‬
‫‪: ACTIONS Component .1‬‬
‫اين ‪ Component‬به ‪ VP_Expret‬مي گويد كه چه كاري بايد انجام دهد‪ .‬در واقع ما‬
‫دستورات خود را در بالك ‪ Actions‬برنامه تايپ مي كنيم ‪ .‬اين بالك با كلمة كليدي برنامه‬
‫‪ Actions‬شروع و با سميكالن (;) پايان مي يابد‬
‫دستور ‪: CLS‬‬
‫اين دستور ‪،‬آنچه درون پنجره ي ‪ Consult‬نوشته شده باشد را پاك مي كند و هيچ پارامتري نمي گيرد ‪.‬‬
‫دستور ‪: DISPLAY‬‬
‫اين دستور اطالعاتي كه مقابلش تايپ مي كنيم را در صفحة ‪ Consult‬نمايش مي دهد‪ .‬عبارت مورد نظر بايد‬
‫بين دو كوتيشن ("‪ )".....‬قرار گيرد ‪.‬‬
‫دستور ‪: FIND‬‬
‫اين دستور نام يك متغير را به عنوان پارامتر ورودي دريافت مي كند ‪ .‬با اجراي اين دستور موتور استنتاج‬
‫قوانين مرتبط را بررس ي كرده و مقدار متغير را در برنامه جستجو مي كند تا مقدار آن را پیدا کند ‪.‬‬
‫‪: Rule Component .2‬‬
‫هر قانون شامل چهار بخش مي باشد ‪:‬‬
‫‪ : Rule name‬هر قانون يك نام دارد كه مقابل آن نوشته مي شود ‪.‬‬
‫‪ : Rule premise‬عبارتي كه جلوي ‪ IF‬نوشته مي شود ‪ .‬عبارت جلوي ‪ IF‬را فرض قانون مي نامیم ‪.‬‬
‫‪ : Rule Conclusion‬عبارتي كه جلوي ‪ Then‬نوشته مي شود نتيجة يك قانون است كه با بررس ي‬
‫فرضيات ما به دست مي آيد ‪.‬‬
‫);(‪ : Semicolon‬انتهاي هر ‪ Rule‬با يك (;) مشخص مي شود ‪.‬‬
‫انواع پارامترها ‪:‬‬
‫‪ : window_num‬تعداد پنجره هايي كه مي خواهيم باز شود را تعيين مي كند‬
‫‪ : top_row‬فاصلة نقطة شروع پنجره از باالي صفحه‬
‫‪ : left_col‬فاصلة نقطة شروع پنجره از سمت چپ صفحه‬
‫‪ : num_of_rows‬تعداد سطرهاي پنجره است كه مي تواند مقداري بين ‪ 2‬تا ‪ 20‬را بگيرد‬
‫‪ : num_of_cols‬تعداد ستونهاي پنجره كه عددي بين ‪ 2‬تا ‪ 77‬است‬
‫‪ : bk_color‬رنگ پس زمينه‬
‫‪: Statement Component .3‬‬
‫شامل دو دستور است ‪:‬‬
‫‪ .1‬دستور ‪ASK‬‬
‫‪ .2‬دستور ‪CHOICES‬‬
‫دستور‪: ASK‬‬
‫اگر قانوني براي يافتن يا انتساب مقداري به يك متغير خاص وجود نداشته باشد ما از دستور ‪ ASK‬براي اينكه اين مقدار را‬
‫از كاربر درخواست كنيم ‪ ،‬استفاده مي كنيم ‪.‬‬
‫دستور ‪: CHOICES‬‬
‫مقدار متغير بايد مشابه مقدار استفاده شده در پايگاه دانش يا قانون باشد و هر مقداري نمي تواند بگيرد‪ .‬بنابر اين كاربر به‬
‫سادگي نمي تواند هرمقداري كه خودش خواست وارد كند ‪ .‬به اين منظور‪ ،‬نياز است كه گزينه هايي را براي انتخاب‬
‫كاربرفراهم كنيم ‪.‬‬
‫ما بعد از نام متغير ‪ ،‬مقدارهايي كه كاربر مي تواند ( براي مقدار دهي به اين متغير خاص) انتخاب كند را مي نويسيم و با كاما‬
‫(‪ ),‬مقدارهاي متفاوت را از هم جدا مي كنيم ‪.‬‬
‫واسط كاربري ‪ :‬كنترل نتايج و خروجي ها را مي توان با دستورات زير كنترل كرد ‪.‬‬
‫‪: RUNTIME‬‬
‫پنجره هاي ‪ rule‬و ‪ facts‬در طي ساخت و تست يك پايگاه دانش براي ما بسيار مفيد هستند ‪ .‬اما ممكن است‬
‫درحين اجراي سيستم خيلي مفيد نباشند و ما به آنها نيازي نداشته باشيم‪ .‬بنابراين دستور ‪ Runtime‬اين دو‬
‫پنجره رامخفی میکند ‪.‬‬
‫‪: BKCOLOR‬‬
‫اين دستور يك رنگ را به پس زمينه اختصاص مي دهد‪ .‬مقابل اين دستور عددي بين ‪ 0‬تا ‪ 7‬قرار مي گيرد كه هر‬
‫عدد نشانه يك رنگ مي باشد ‪.‬‬
‫در ضمن توجه داشته باشیم هر دو دستور ‪ BKCOLOR‬و ‪ RUNTIME‬دستوراتي هستند كه قبل از بالك‬
‫‪ ACTIONS‬قرارمی گيرند ‪.‬‬
‫‪: WOPEN‬‬
‫نكته قابل توجه اینکه تمامي دستورات واسطي كه در ادامة اين بحث مي آيند ‪ ،‬بايد در بالك ‪ACTIONS‬‬
‫قراربگيرند ‪.‬‬
‫اين دستور يك پنجرة جديد با سايز دلخواه روي صفحه ي مانيتور باز مي كند‪ .‬اندازه‪ ،‬موقعيت و رنگ اين‬
‫پنجره به ترتیب فوق می باشند ‪.‬‬
‫دستور ‪: ACTIVE‬‬
‫دستور قبل تنها مي تواند يك پنجره ي جديد باز كند‪ .‬اگر دو يا چند پنجره با سايز يكسان داشته باشيم ‪ ،‬مي توانيم با‬
‫استفاده از دستور ‪ ACTIVE‬هر كدام از اين پنجره ها كه نياز است را فعال كنيم ‪.‬‬
‫دستور ‪: COLOR‬‬
‫اين دستور رنگ متني كه در مقابل دستور ‪ DISPLAY‬تايپ مي شود را تعيين مي كند و پارامتر اين دستور عددي است‬
‫بين ‪ 0‬تا ‪. 31‬‬
‫دستور ‪: WCLOSE‬‬
‫اين دستور يك پنجرة خاص كه ما ذكر مي كنيم را مي بندد ‪.‬‬
‫این دستور همچنين تمام پنجره هاي ديگر را نيز غير فعال مي كند و همة نمايش ها به صفحة اصلي باز مي گردند ‪.‬‬
‫برنامه نويس ي ماژوالر در ‪: VP_Expert‬‬
‫‪ VP_Expert‬همچنين به ما اجازه مي دهد تا بتوانيم پايگاههاي دانش مستقل را با هم لينك كنيم ‪ .‬هر پايگاه‬
‫دانش ‪ VP_Expert‬مي تواند به طور مستقل از ديگري توسعه يابد و تست شود ‪ .‬دستورات زيرمي تواند بين اين‬
‫پايگاههاي دانش ارتباط برقرار كند ‪.‬‬
‫‪: SAVEFACTS‬‬
‫اين دستور مقدار جاري يك متغير خاص را ذخيره مي كند ‪.‬‬
‫‪: CHAIN‬‬
‫اين دستور به موتور استنتاج مي گويد كه پردازش پايگاه دانش جاري را متوقف كند و كار بر روي پايگاه دانش‬
‫ديگر را اغاز کند ‪.‬‬
‫‪: LOADFACTS‬‬
‫اين دستور مقدار يك متغير خاص كه در پايگاه دانش قبلي ذخيره شده است را در پايگاه دانش جاري بار مي كند ‪.‬‬
‫توجه داشته باشیم هر سه دستورات ‪ CHAIN ، SAVEFACTS‬و ‪ ، LOADFACTS‬بايد در بالك‬
‫‪ ACTIONS‬قرار بگيرند ‪.‬‬
‫در اين قسمت يك مثال را به طور كامل شرح مي دهيم ‪:‬‬
‫‪ . 1‬ابتدا يك پوشه با نام دلخواه در يك مسير دلخواه ايجاد مي كنيم ‪ .‬اين پوشه هنگام استفاده از نرم‬
‫افزار ‪ vp-expert‬به عنوان محلي كه مي توانيم پايگاه هاي دانش را در آن ذخيره يا بازيابي كنيم ‪ ،‬مورد‬
‫استفاده قرار ميگيرد ‪ .‬به عنوان مثال پوشه ي ‪ vp_samp‬را در درايو ‪ C‬ايجاد مي كنيم ‪.‬‬
‫پس مسير ما ‪ C:\vp_samp‬می باشد ‪.‬‬
‫‪ . 2‬از پوشه اي كه ‪ vp-expert‬نصب شده است ‪ ،‬فايل ‪ VPX.exe‬را اجرا مي كنيم ‪.‬‬
‫‪ . 3‬اولين كاري كه پس از اجراي ‪ vp-expert‬بايستي انجام دهيم ‪ ،‬دادن مسير ‪ Path‬به نرم افزار است تا‬
‫به ‪ vp-expert‬محل فايل هايي كه مي خواهيم ذخيره يا ويرايش شوند را نشان دهيم‬
‫اگر براي ‪ vp-expert‬مسير انتخاب نكنيم ‪ vp-expert‬پوشه اي كه فايل هاي اجرايي نرم افزار در آن‬
‫است را در نظر مي گيرد ‪.‬‬
‫براي اين كار گزينه ي ‪ Path‬را از منوهاي پايين انتخاب مي كنيم‪ .‬ميانبر = عدد‪7‬‬
‫سپس مسير پوشه اي كه قبال ايجاد كرده ايم را تايپ مي كنيم و كليد ‪ enter‬را ميزنیم ‪.‬‬
‫‪ .4‬براي دادن نام به پايگاه دانش ي كه قصد ايجاد آن را داريم ‪ ،‬گزينه ي ‪ FileName‬را از منوهاي پاييني‬
‫انتخاب مي كنيم ‪ .‬ميانبر= عدد‪6‬‬
‫و نام مورد نظر را تايپ مي كنيم ‪.‬سپس كليد ‪ enter‬را مي زنيم‪.‬توجه كنيد هنوز فايلي با نامي كه تايپ كرده‬
‫ايم در پوشه ی ‪ vp_samp‬ايجاد نشده است ‪.‬‬
‫‪ .5‬براي نوشتن دستورات برنامه ‪ ،‬گزينه ي ‪ Edit‬را از منوهاي پاييني انتخاب مي كنيم ‪.‬‬
‫ميانبر = عدد ‪3‬‬
‫با زدن كليد ‪ enter‬بر روي اين زبانه ‪،‬ويرايشگر ‪ vp-expert‬اجرا مي شود ‪ .‬حال قادر به نوشتن‬
‫دستورات برنامه در اين ويرايشگر هستيم ‪.‬‬
‫‪ .6‬پس از نوشتن دستورات برنامه ‪ ،‬نوبت به ذخيره فايل مي رسد ‪ .‬براي اين كار كليدهاي ‪ ALT+F6‬را به طور‬
‫همزمان فشار مي دهيم تا عبارتي كه در تصوير زير مشاهده مي كنيد پديدار شود ‪ .‬با زدن كليد ‪ Y‬برنامه مورد‬
‫نظر در مسيري كه قبال براي ‪ vp-expert‬تعريف كرده ايم ذخيره مي شود ‪.‬‬
‫همچنين با زدن كليدهاي ‪ ALT+F8‬بطور همزمان ‪ ،‬مي توان بدون ذخيره كردن كد برنامه ‪ ،‬از ويرايشگرخارج شد ‪.‬‬
‫‪ .7‬حال نوبت به اجراي برنامه مي رسد‪ .‬براي اين كار از گزينه ي ‪ Consult‬از منوهاي پاييني استفاده مي كنيم‬
‫‪ .‬ميانبر =عدد ‪4‬‬
‫با زدن كليد ‪ Enter‬بر روي زبانه ي ‪ Consult‬پنجره ي ‪ Consult‬فعال و آماده ي اجراي برنامه مي شود ‪.‬‬
‫‪ .8‬با زدن گزينه ي ‪ GO‬از منوهاي پاييني برنامه ي مورد نظر اجرا مي شود ‪ .‬ميانبر = عدد‪2‬‬
‫براي دادن مقدار به متغير مورد نظر‪ ،‬پس از انتخاب مقدار براي آن‪ ،‬كليد ‪ Enter‬را فشار مي دهيم و براي رفتن به مرحله‬
‫ي بعد كليد ‪ end‬را فشار مي دهيم ‪.‬‬
‫اگر در اين مرحله قصد خروج از برنامه را داريد كافيست كليد ‪ /‬را فشار دهيد ‪.‬‬
‫اگر نمي خواهيد به متغير مورد نظر مقدار دهيد ‪ ،‬كليد ? را فشار دهيد ‪.‬‬
‫با فشار كليد ‪ /‬زماني كه برنامه به اتمام نرسيده ‪ ،‬مي توانيد به منوهاي ?‪ Why‬و ?‪ How‬دسترس ي پيدا كنيد ‪.‬‬
‫و من ا‪ ...‬التوفیق‬

similar documents