Traject A

Report
Multi Disciplinair Overleg
op school
Werkwijze: doelstelling &
organisatie
Angeline Gorgels
Mirella van Minderhout
Noëlle Pameijer
SWV-en Het Gooi e.o en Annie M.G. Schmidt
11 september 2012, AMGS te Hilversum
1
Doelen

Informeren over werkwijze MDO

Voorbeelden van ‘good practices’

Vragen en reacties bespreken
2
Passend onderwijs: geen kind
in ons SWV tussen wal en schip
3
Kansen Passend Onderwijs






Van wat een kind heeft of is  wat het
nodig heeft om …. (doel)
Eenvoudiger procedures
Minder formulieren
Ondersteuning in/rondom de school
Jeugdhulp de school in
Onderwijs jeugdhulp arrangement: OJA
4
Doelen pilot MDO






HGW  HGD  HGA
Korte lijnen en snel
Transparante procedures
Expertise van SO/SBO de school in 
leerkrachten en interne begeleider
Flexibele arrangementen, in ‘natura’
(expertise en ondersteuning)
Samenwerking onderwijs en jeugdhulp
5
Streven is




Hoe meer onderwijs/opvoedbehoeften kind
… en hoe meer ondersteuningsbehoeften
leerkracht, IB en/of ouders …
… hoe meer begeleiding in onderwijs en/of
opvoeding: OJA op maat
een formulier, samen, open, ouders erbij,
passend in groepsplan (haalbaar?)
Meer leerlingen profiteren ervan?
6
Uitgangspunten
HGW
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Doelgericht werken en evalueren
Onderwijs/opvoedbehoeften kind &
ondersteuningsbehoeften leraren en ouders
Wisselwerking en afstemming (integraal)
Samenwerking ouders, leraren, kind, OW en JH
Positieve factoren kind, onderwijs en opvoeding
Systematische werkwijze & transparantie
Gebaseerd op onderzoek, praktijkervaringen en beroepscodes 7
Op alle niveaus HGW




Groep: groepsplan met – bespreking en
observatie (leerkracht en IB)
Leerlingenbespreking: enkele leerlingen
(leerkracht en IB)
MDO: 1 leerling (leerkracht, IB, ouders
en 1 of meer externen)
Bovenschoolse pool: multidisciplinair,
professionals uit onderwijs en zorg
8
PILOT HG MDO
HGW- cyclus op
GROEPSNIVEAU
SCHOOLNIVEAU
6. Uitvoeren
groepsbespreking +
groepsobservatie
Bijstellen & GP evalueren
2a. Doelen komende periode
2b. Signaleren leerlingen die extra
begeleiding nodig hebben
leerlingbespreking
Leerlingen
realiseren
Jeugdhulp
Zat PO
begrijpen
5. Opstellen
groepsplan
OPP
4. Clusteren
leerlingen met
vergelijkbare
onderwijsbehoeften
plannen
CJG Preventief/ lichte opvoedondersteuning
groepsplan
waarnemen
1. Groepsoverzicht
3. Benoemen van hun
onderwijsbehoeften
LOKET
Multidisciplinair Overleg
op school: leerkracht,
IB-er, RT-er, ouders en één
of meer deskundigen uit
de “pool”
TRAJECT
BEGELEIDER
BOVENSCHOOLSE POOL:
AB-ers (SBO en SO), schoolpsychologen/orthopedagogen, (school) maatschappelijk werk,
jeugdartsen + jeugdverpleegkundigen, procesregisseurs CJG, hulpverleners uit BJZ,
MEE/VTO, JGGZ, OC Trompendaal, RBL, Sherpa, Vangnet Jeugd, Versa, Zandbergen
9
Waarom een pilot?






Think big, start small (Fullan)
Van discussie  doen
Experimenteer en evalueer
Van wenselijk  haalbaar?
Van inhoud  organisatie?
Meerwaarde?
10
Waarom ouders erbij?






Evaluatie 5 jaar ZAT Gooi
Passend Onderwijs: vergroten
ouderbetrokkenheid
Samenwerking ouders  welbevinden en
prestaties leerling beter (HGW)
Ouders als ervaringsdeskundigen
Betere samenwerking school – ouders
Ervaringen pilots ZT en ZAT: positief
11
Voor welke leerlingen?
•
•
•
•
•
Na leerlingenbespreking zorgen en vragen
Problemen met leren en gedrag
OPP leerlingen met complexe problemen
Opvoed/gezinsproblemen
Leerlingen die nu bij SWV: CC/begeleiding
door AB (SO/SBO), SMW, psycho/ortho
(HGD), verwijzing jeugdhulp of SBO/SO
(traject)
12
Aanmelding MDO





IB, leerkracht en ouders vullen samen
Groeidocument in:
Aanleiding, wat gaat goed/moeilijk kind,
onderwijs & opvoeding
Wensen, verwachtingen & doelen?
Vragen school & ouders (beslissingen?)
Wie is/zijn nodig om die vragen te
beantwoorden; beslissingen te nemen?
13
Werkwijze MDO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Groeidocument + Groepsoverzicht +
Groepsplan + LVS + HP’s
Welke deskundigen uit OW en/of JH nodig?
Trajectbegeleider?
Leerkracht, IB en ouders
Wie uit netwerk aanwezig?
Doel MDO: vragen/beslissingen?
14
Werkwijze MDO
Wie beantwoordt & neemt deze?
Aanvullende doelen bespreking?
7. Groeidocument samen nalopen en
aanvullen
8. Analyse: kind, onderwijs &
opvoeding? Visualiseer!
9. Doelen: kind, onderwijs &
opvoeding?
-
15
Werkwijze MDO


10.
Wat willen we veranderen?
Wat kunnen we veranderen?
Onderwijs/opvoedbehoeften kind:





Instructie/uitleg/feedback …
Opdrachten/activiteiten
Andere kinderen ..
Leerkracht …
Ouders … (!)
16
Werkwijze MDO
11. Ondersteuningsbehoeften


leraar & ouders
Kennis of vaardigheden …
Ondersteuning bij, met of door ...
12. Arrangement 8,9,10
& afspraken =
verslag = aangevuld groeidocument!
13.
Evaluatie (MDO-2): doelen bereikt?
17
Tops van vorig jaar







Effectief, meteen allemaal om de tafel
Snel, korte lijnen, directe actie, vlot
Gedeelde zorg, “samen”, open/transparant
Formulier samen met ouders invullen
Deskundigen die al vroeg meedenken
Gezamenlijke afspraken op papier
Groeidocument als aanmelding + verslag
18
Tips van vorig jaar






Kindgesprek voor en na MDO
Alle pooldeskundigen passen HGW toe
CJG meer benutten op alle niveaus
Route die start vanuit JH (deel II)
Wanneer welke discipline pool: richtlijnen
Ondersteuning bij OPP leerling  VO
19
Voorstel taakverdeling





IB en trajectbegeleider (TB)
organiseren bespreking MDO
TB is gespreksleider/voorzitter
IB notuleert de afspraken in GD
(eventueel met steun TB)
TB: contact school - pool
OZ/obs deskundige pool: deze maakt
kort HG verslag (vraag  antwoord)
20
Doelstellingen pilot
(par 2.3 notitie)






Is dit een wenselijke werkwijze?
Is het haalbaar/te organiseren?
Tevredenheid scholen, ouders en
deskundigen uit pool? CED- evaluatie!
Ondersteunt pilot HGW op school?
Bij grenzen school: goed traject  S(B)O?
Kosten qua inzet mensen? Infinite!
21
Wat kan deze pilot niet?




Extreme conflicten oplossen
Indicaties en wachtlijsten jeugdzorg
en SO omzeilen
Verspreiding over schooljaar?
Snel en efficiënt?
22
Tenslotte
Bij voorbaat veel dank
dat jullie met ons deze uitdaging
aangaan
en veel succes!!
23

similar documents