ploskavce

Report
kmeň
PŔHLIVCE
(Cnidaria)
• prevažne morské druhy
• len malá časť žije v sladkých vodách
• telo je tvorené z dvoch vrstiev :
 ektoderma
 endoderma
medzi nimi je telová dutina blastocel,
vyplnený bunkami podobnými mezoglei
• telo je lúčovito súmerné
• oplodnenie je vonkajšie
Trávenie
• je mimobunkové
• tráviaca dutina má 1 otvor : prijímací
a vyvrhovací zároveň, okolo neho sú
ramená a na nich pŕhlivé bunky
• základom pŕhlivej bunky je vlákno,
ktoré pri podráždení vystreľuje a
ním sa do koristi dostáva hypnotizujúci
jed
• ramená zachytia potravu, posúvajú ju
ďalej do ústneho otvoru
• majú gastrovaskulárnu sústavu
Nervová sústava
-najprimitívnejší typ : difúzna
- nervové bunky sú rozptýlené po celom
povrchu tela a sú prepojené so
svalovými bunkami
Dýchanie
• celým povrchom tela
Rozmnožovanie
• obojpohlavné živočíchy – majú aj samčie
aj samičie pohlavné bunky
• aj nepohlavné aj pohlavné rozmnožovanie
• vo svojom vývine majú obrvenú larvu:
PLANULU
Životný cyklus
• prebieha cez 2 formy:
polypové štádium - je prisadnuté na
podklade, vakovitý tvar a rozmnožuje sa
väčšinou nepohlavne pučaním
medúzové štádium - je pohyblivé, voľne
plávajúce, klobúkovitého tvaru a vždy
produkuje pohlavné bunky
- na okraji klobúka sa nachádzajú
statické a zrakové zmyslové orgány
rodozmena
• striedanie pohlavnej a nepohlavnej generácie
• z oplodnených vajíčok vznikajú ploché obrvené
larvy planuly, ktoré prisadajú na dno a vyrastá
z nich polyp = polypové štádium
• po dozretí odškrcuje polyp pučaním =
strobiláciou vzniknuté mladé medúzky
• strobilácia predstavuje nepohlavný spôsob
rozmnožovania
• medúzky, na ktorých sa po dozretí vytvárajú
pohlavné bunky, predstavujú pohlavnú
generáciu = medúzové štádium.
systém pŕhlivcov
• delia sa na 4 triedy:
1. POLYPOVCE ( Hydrozoa)
2. MEDÚZOVCE (Scyphozoa)
3. ŠTVORHRANOVCE ( Cubozoa)
4. KORALOVCE ( Anthozoa)
trieda: POLYPOVCE
• v ich vývinovom cykle prevláda polypové
štádium
• niektorým druhom dokonca medúzové
štádium chýba
• je časté vytváranie kolónií
• majú veľkú regeneračnú schopnosť
• žijú v mori aj sladkých vodách
• živia sa planktónom
druhy žijúce u nás
• Nezmar hnedý
• Nezmar zelený
Medúzka sladkovodná
trieda: MEDÚZOVCE
• sú len morské jedince
• prevažuje u nich medúzové štádium nad
polypovým
• po oplodnení vzniká larva: planula, ktorá
prisadá a mení sa na polypa
• polypy sa rozmnožujú nepohlavne –
strobiláciou, z ktorých dorastajú
medúzy
medúza ušatá
trieda: KORALOVCE
• nemajú štádium medúzy
• rozmnožujú sa nepohlavne pučaním aj
delením
• pohlavné bunky vznikajú v gonádach
• majú vnútornú kostru tvorenú ihlicami
• vonkajšia kostra je tvorená rohovinou
alebo uhličitanom vápenatým
• rozšírené hlavne v teplých a čistých
moriach, kde tvoria kolónie
• z vonkajšej kostry sa tvoria :
koralové útesy a koralové ostrovy= atoly
• patria medzi najstaršie živočíchy
(vyskytovali sa už v prahorách)
• kolónie netvoria a nemajú vonkajšiu
kostru: sasanky – dokážu sa pohybovať
posúvaním po ploche prísavného disku
trieda: ŠTVORHRANOVCE
• klobúk je
štvorhranný
• žijú v tropických
moriach
• ich pŕhlivé bunky
obsahujú životu veľmi
nebezpečné jedy
spôsobujúce
usmrtenie človeka
kmeň REBROVKY
(Acnidaria)
• živočíchy súdočkového tvaru
• majú dlhé ramená s lepkavými bunkami
• pod povrchom tela majú 8 pásov a nad
nimi sú hrebeňovité (rebrovité) útvary
zložené z bŕv, ktorými sa pohybujú
• nemajú larvu
• žijú v moriach, sú súčasť planktónu
• väčšie druhy sú dravé
kmeň PLOSKAVCE
(Plathelminthes)
•
•
•
•
Ploské živočíchy
Majú 1 otvor - prijímací aj vyvrhovací
Telo tvorí hlavová a trupová časť
Na hlave: pigmentové škvrny – očká
parazity –háčiky a prísavky
- prvotná telová dutina
SCHIZOCÉL
Pohyb: zabezpečuje kožno-svalový vak
TS: jednoduché alebo rozvetvené črevo
bez análneho otvoru
VS: protonefrídie
NS : pásová
CS: nie je vyvinutá
DS: celým povrchom tela
RS: väčšinou hermafrodity, majú larvu
systém
• 3 triedy:
1. PLOSKULICE ( Turbellaria)
2. MOTOLICE (Trematodes)
3. PÁSOMNICE (Cestodes)
trieda: PLOSKULICE
• ploché telo
• väčšinou voľne žijúce druhy
• veľká regeneračná schopnosť
(nepohlavné rozmnožovanie)
• majú pigmentové oči a statocystu
• žijú vo vodách, pod kameňmi aj v pôde
• živia sa zoškrabavaním rias alebo sú
dravé
Ploskuľa mliečnobiela
stavba tela
trieda: MOTOLICE
• nápadne sploštené telo
• majú 2 prísavky – ústnu a brušnú
• žijú paraziticky – aj ako ektoparazity
(na povrchu tela) aj endoparazity (vo
vnútri tela)
• sú hermafrodity
• majú zložitý vývin cez viac
medzihostiteľov
motolica pečeňová
• u nás najznámejšia
• spôsobuje ochorenie oviec
• z vajíčka sa vyvíjajú obrvené larvy,
ktoré sa dostanú do tela vodných
slimákov, kde sa množia
• po opustení tela slimáka sa larvy
zapuzdrujú, požierajú ich ovce a v ich
pečeni dospievajú
Životný cyklus motolice
Schistosoma
= dvojprísavnica močová
• vyskytuje sa v tropických krajinách
• parazituje v rôznych stavovcoch aj v
močovom mechúre človeka
• je oddeleného pohlavia
• ochorenie , ktoré spôsobuje sa nazýva
BILHARZIÓZA
trieda: PÁSOMNICE
• dlhé telo (až 20 m)
• na tele je nápadná hlavička a na nej sú
prísavky a háčiky
• za hlavičkou je krčok, za ktorým sa
stále tvoria nové články
• články sa postupne zväčšujú a oddeľujú
od krčka, bývajú plné vajíčok
TS: chýba, potravu prijímajú osmoticky z
čreva hostiteľa
RS: hermafrodity, majú zložitý vývin,
môžu striedať hostiteľov
v medzihostiteľoch žijú larvy, ktoré
sa nazývajú UHRY
- dospelé jedince vylučujú toxické látky,
spôsobujú otravu organizmu hostiteľa, čo
sa prejavuje málokrvnosťou
pásomnica dlhá

similar documents