Prezentácia stop drogám

Report
drogám
Mestská polícia Bytča, Ul. 1. mája č. 1, 014 01 Bytča
núdzové volanie : 159
MESTSKÁ POLÍCIA
BYTČA
V SPOLUPRÁCI
S
MESTOM BYTČA
PREZENTUJE
PROJEKT
drogám
Mestská polícia Bytča, Ul. 1. mája č. 1, 014 01 Bytča
núdzové volanie : 159
Drogy sa rozdeľujú do štyroch skupín. Tieto skupiny látok sa
medzi sebou líšia vzhľadom, účinkami, priebehom závislosti ale
aj mierou rizika pre užívateľa.
I. skupina: Konopné drogy
II. skupina: Opiáty
III. skupina: Stimulačné látky
IV. skupina: Halucinogény
V. skupina: Psychotropné lieky
Mestská polícia Bytča, Ul. 1. mája č. 1, 014 01 Bytča
núdzové volanie : 159
drogám
I. skupina:
Konopné drogy
Konopné drogy – sem zaraďujeme drogy vyrobené z konope, t. j.
tzv. marihuanu, hašiš a hašišový olej.
Zdrojom drogy je konopa siata.
Najobvyklejšou formou konzumácie hašišu aj marihuany je
fajčenie.
Účinky drogy:
- nadnesená nálada, zrýchlený tok myšlienok, smiech,
zhovorčivosť, pocit uvoľnenia ...
Mestská polícia Bytča, Ul. 1. mája č. 1, 014 01 Bytča
núdzové volanie : 159
drogám
II. skupina: Opiáty
Opiáty – drogy s tlmiacimi účinkami, pochádzajú zo surového ópia
získaného z nezrelých makovíc ópiového maku. Patrí sem heroín v
najrôznejších podobách, ale i „tradičný" český pouličný „braun" (zmes
derivátov kodeínu).
Vzhľad: Biely alebo hnedý prášok, tabletky, kapsuly, ampulky
Účinok: Rozrušenie s pocitom tepla podobným orgazmu asi 45 sekúnd po
injekcii, znižovanie bolesti, agresia a strach z konfrontácie s reálnym
svetom. Charakteristickým znakom po podaní ópia sú silno zúžené očné
zrenice – až na priemer špendlíkovej hlavičky.
Mestská polícia Bytča, Ul. 1. mája č. 1, 014 01 Bytča
núdzové volanie : 159
drogám
III. skupina: Stimulačné
látky
Stimulačné látky – rôznorodá skupina drog s prevažujúcim stimulujúcim
(povzbudzujúcim účinkom). Patria sem predovšetkým kokaín, amfetamín
(speed), rôzne deriváty amfetamínu (pervitín, extáza atď.)
Vzhľad: Rozličné série tabletiek, v poslednom čase aj ampulky.
Účinok: Celkové zvýšenie aktivity spojené so zvýšenou motorikou,
povznesená nálada, uvoľnenie zábran, nespavosť a nechutenstvo, pri
chronickej spotrebe krvácanie do mozgu a odumieranie mozgových
buniek. Zrenice sú často maximálne rozšírené. Najnebezpečnejšími
následkami sú zvýšenie teploty a dehydratácia tela.
Mestská polícia Bytča, Ul. 1. mája č. 1, 014 01 Bytča
núdzové volanie : 159
drogám
IV. skupina: Halucinogény
Halucinogény– prírodné i syntetické látky, prevažujúcim účinkom je tu
široké ovplyvnenie psychiky (hlavne nálady, halucinácie)..
Vzhľad: Tabletky, kapsuly, plodnice húb (papers, tickets, micros, trips)
Účinok: Optické a akustické bludné vnímanie, navonok sa prejavujúce ako
pseudohalucinácie, poruchy časového vnímania a priestorovej orientácia,
Táto droga zasahuje funkciu veľkého mozgu a medzimozgu. Je to vlastne
stav známy len zo schizofrenickej psychózy.
Mestská polícia Bytča, Ul. 1. mája č. 1, 014 01 Bytča
núdzové volanie : 159
drogám
V. skupina: Psychotropné
lieky
Psychotropné lieky – drogy, ktoré nie sú tak známe a predsa sú rovnako ak
nie ešte viac návykové, škodlivé a nebezpečné.
Patria sem: american coctalils, barbituráty, sedatíva,
DMT (dimetyltriptamín), GHB (gammahydroxybutyrat), Ice
Mestská polícia Bytča, Ul. 1. mája č. 1, 014 01 Bytča
núdzové volanie : 159
drogám
RIZIKÁ UŽÍVANIA DROG
Konopné drogy – najdôležitejšou komplikáciou je výskyt psychických
porúch. Zníži sa schopnosť pozorovania. Zároveň nastupujú poruchy
vnímania. Môžu sa rozvinúť pseudohalucinácie až pravé halucinácie. V
mnohých prípadoch je možná už len pomoc na klinike.
Opiáty - útlm dýchacieho systému. Heroín môže viesť k zastaveniu
dýchania. Zároveň sa znižuje frekvencia srdca a dochádza až k jeho
zástave. Nadmerná dávka heroínu je v každom prípade smrteľná. Heroín
oslabuje imunitný systém organizmu a spôsobuje náchylnosť na infekcie.
Postihnutí často ochorejú na tuberkulózu, AIDS alebo hepatitídu C. Ak sa
poškodia nervy, dochádza k ochoreniu alebo znecitliveniu rúk alebo nôh.
Mestská polícia Bytča, Ul. 1. mája č. 1, 014 01 Bytča
núdzové volanie : 159
drogám
RIZIKÁ UŽÍVANIA DROG
Stimulačné látky – zrýchlený pulz, zvýšená teplota, tras končatín,
zvracanie, možné epileptické záchvaty, silné bolesti hlavy a bezvedomie.
Strata vedomia môže signalizovať nečakané krvácanie do mozgu, ktoré
vždy predstavuje vážne ohrozenie života. Zmyslové dojmy sa skresľujú,
správanie je výrazne poznačené strachom. Súčasne sa zvyšuje
nebezpečenstvo samovraždy z pocitu beznádeje a duševnej prázdnoty.
Halucinogény - v skutočnosti môže postihnutý „počuť“ farby a „vidieť“
hudbu. Sebavedomie sa zvyšuje. To mnohokrát vedie k preceňovaniu –
napr. k presvedčeniu o schopnosti lietať. Ilúzie vznášania boli už neraz
príčinou, že postihnutý vyskočil z okna. Psychickými príznakmi otravy sú
strach a panika, rozrušenie a popletenosť, ako aj bludné predstavy a
halucinácie. Aj tu predstavuje tendencia k myšlienkam na samovraždu
najväčšie nebezpečenstvo.
Mestská polícia Bytča, Ul. 1. mája č. 1, 014 01 Bytča
drogám
núdzové volanie : 159
MÝTY A REALITA
-„na marihuanu nevzniká závislosť“ - NIE JE TO PRAVDA!
- vyvoláva nielen psychickú, ale aj telesnú závislosť,
pri vysadení sa objavujú abstinenčné príznaky –
nespavosť, túžba po droge...
„ marihuana neškodí“
-
NIE JE TO PRAVDA !
- poškodzuje pamäť, znižuje psychickú aj fyzickú
výkonnosť,
- scvrkávanie mozgových buniek,
- hrozia chronické zápaly priedušiek,
- trvalé zníženie intelektu...
Mestská polícia Bytča, Ul. 1. mája č. 1, 014 01 Bytča
núdzové volanie : 159
drogám
MÝTY A REALITA
-„marihuana je liečivá“ -
ČIASTOČNÁ PRAVDA !
- aj morfium je liek, ak sa užíva na lekársky predpis,
medicína pozná účinky marihuany pri potláčaní zvracania
u ľudí chorých na rakovinu,
- marihuana v nijakom prípade nepôsobí preventívne.
„ ak si dám marihuanu len raz, nič sa mi
nestane“
NIE JE TO PRAVDA !
-marihuana sa nazýva aj "bránou" k iným, tvrdším
drogám,
- aj po prvom užití sa môže prejaviť schizofrénna
psychóza,
- jej použitím sa strácajú prirodzené zábrany k užívaniu
drog ...
Mestská polícia Bytča, Ul. 1. mája č. 1, 014 01 Bytča
núdzové volanie : 159
drogám
ČO HOVORÍ ZÁKON ???
zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon
podľa Trestného zákona je omamnú látku alebo
psychotropnú látku zakázané:
§ - neoprávnene prechovávať
§ - neoprávnene vyrábať, dovážať, vyvážať, prevážať,
kúpiť, predať, sprostredkovať, prechovávať, vymeniť
alebo inak zadovážiť.
Tiež je zakázané vyrábať, prechovávať a zadovážiť sebe
alebo inému predmet určený na nedovolenú výrobu
omamnej alebo psychotropnej látky.
Mestská polícia Bytča, Ul. 1. mája č. 1, 014 01 Bytča
núdzové volanie : 159
drogám
ŠÍRENIE TOXIKOMÁNIE JE
TRESTNÉ !!!
§ 174
Kto zvádza iného na zneužívanie inej
návykovej látky než alkoholu alebo ho v
tom podporuje alebo
kto zneužívanie takej látky inak podnecuje
alebo šíri, potresce sa odňatím slobody na 1
až 5 rokov.
Vyššia trestná sadzba ( až 8 rokov ) hrozí
v prípade, ak sa takýto čin spácha na osobe
mladšej ako 18 rokov alebo verejne.
Mestská polícia Bytča, Ul. 1. mája č. 1, 014 01 Bytča
núdzové volanie : 159
drogám

similar documents