Socializace - sss-ou

Report
Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0188
Název projektu: Moderní škola
Autor: Mgr. Andrea Dobšíková, Ph. D.
Název materiálu: Socializace, sociální učení
Označení materiálu: VY_32_INOVACE_PSY. S3. 817
Datum vytvoření: 29. 3. 2013
Vzdělávací oblast: Psychologie
Ročník: Sociální činnost – 3. ročník
Název školy:
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově
postižené, Brno, Kamenomlýnská 2
Anotace



Psychologie.
Učební materiál pro výuku předmětu psychologie.
Prezentace k vysvětlení nových nebo opakování již
probraných témat z oblasti sociální psychologie
– socializace a sociální učení.
Metodické pokyny


Jedná se o prezentaci v programu PowerPoint, v jejíž první
části je zpracována teorie k danému učivu. Text je vhodný k
výkladu při probírání nové látky na téma socializace a
sociální učení. Druhá část DUMu obsahuje otázky
k procvičení. Ve výuce je možná samostatná i skupinová
práce.
K použití DUMu ve výuce je zapotřebí PC s programem
PowerPoint a dataprojektor.
Zdroje
1.
2.
NAKONEČNÝ, Milan. Sociální psychologie. 1. vyd. Praha:
Academia, 1999, 287 s. ISBN 80-200-0690-7.
ČECHOVÁ, Věra, Alena MELLANOVÁ a Marie
ROZSYPALOVÁ. Speciální psychologie. 3. vyd. Brno:
Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v
Brně, 2001. ISBN 50-7013-342-2.
Zdroje
http://pixabay.com. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z:
http://pixabay.com/cs/d%C3%ADt%C4%9Bkavkazsk%C3%A1-dcera-rodina-otec-20607/
2. http://pixabay.com. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z:
http://pixabay.com/cs/dosp%C4%9Bl%C3%ADkavkazsk%C3%A1-d%C3%ADt%C4%9B-dcera-17329/
3. http://www.flickr.com. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné
z:
http:[email protected]/3181262184/
sizes/m/in/photostream/
1.
Zdroje
4.
5.
http://pixabay.com. [online]. [cit. 2013-03-29]. Dostupné z:
http://pixabay.com/cs/d%C3%ADt%C4%9B-chlapecmazlen%C3%AD-roztomil%C3%BD-84639
http://commons.wikimedia.org. [online]. [cit. 2013-03-29].
Dostupné z:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Happy_Mother's_Da
y.jpg
Socializace
Člověk je biologický tvor, který se řídí biologickými zákony,
zároveň však také zákonitostmi, které vytvořila společnost,
tedy jeho sociální prostředí.
 Socializace je tedy proces přeměn, které začínají
osvojováním kulturních návyků, později mluvené řeči,
budováním orientace hodnot atp. Prostřednictvím působení
celého sociálního prostředí (rodina, škola, společnost) se tak
člověk z bytosti biologické stává bytostí lidskou.
 O dítě pečují jeho rodiče nebo vychovatelé od narození,
uspokojují jeho biologické potřeby (jídlo, spánek, dýchání,
vylučování) i potřeby psychosociální (sounáležitost, lásku
a bezpečí, jistotu, uznání a seberealizaci).

Socializace



Poté pokračuje socializace jedince ve škole, v zaměstnání,
je ovlivněn médii, ale i příslušností k různým sociálním
skupinám.
Jedinec tak během poměrně krátké doby získává mnoho
vědomostí, dovedností a zkušeností, které jsou předávány
z generace na generaci, a které by si bez pomoci druhých
lidí nedokázal osvojit za celý život.
Socializace však neznamená jen pouhé pasivní
přizpůsobování se společnosti, ale i aktivní působení jedince
na společnost, ve které žije.
Sociální učení a socializace

Socializace je v podstatě proces učení, zejména sociálního,
protože se od nejranějšího věku uskutečňuje prostřednictvím
styku se sociálním prostředím, v němž dítě vyrůstá.
Obr. č. 1
Sociální učení

Druhy sociálního učení:
□ nápodobou (imitací)
□ identifikací
□ vysvětlováním
□ sociálními odměnami a tresty
□ observačním učením
Učení nápodobou





Jedná se o nejčastější formu sociálního učení.
Již několik týdnů po narození dítě napodobuje úsměv
dospělého, poději přebírá jeho mimiku, gesta i další formy
neverbální komunikace.
Podobně pak při hře napodobuje chování a jednání
dospělého.
Přebírá také pravidla společenského chování (zdraví,
děkuje, vhodně se chová při jídle apod.).
Toto bezděčné učení napodobováním probíhá tedy stále,
a proto je třeba, aby chování dospělého bylo dítěti správným
vzorem.
Učení nápodobou
Obr. č. 2
Učení identifikací
Identifikace znamená ztotožnění a přejímání chování, které
je způsobeno silným citovým vztahem nebo obdivem k určité
osobě.
 Má některé společné rysy s nápodobou, avšak probíhá
tehdy, když přesahuje jen vnější napodobování (oblékání,
účes), ale dochází též k přejímání postojů, zájmů, zaměření
atp.
 Toto učení má velký význam pro formování morálního
jednání a charakteru.

Učení identifikací
Obr. č. 3
Učení vysvětlováním
Učení vysvětlováním lze aplikovat tehdy, když je rozumový
a řečový vývoj dítěte takový, aby vysvětlování mohlo
porozumět.
 Prostřednictvím vysvětlování můžeme dítěti ozřejmit, co je
nebezpečné, nevhodné, co by mohlo způsobit bolest atp.
 Prostřednictvím této formy učení vysvětlujeme i situace, do
kterých se běžně dostáváme (radost, smutek).

Sociální odměny




Na užívání sociálních odměn a trestů je založeno učení
posilováním.
Sociální odměnou je pak například pochvala, poděkování,
projevy lásky, sympatie nebo uznání.
Sociálním trestem může být například posměch, pohrdání,
odpor, vyloučení ze skupiny apod.
Výchova založená spíše na odměnách je efektivnější než
výchova užívající spíše trestů.
Sociální odměny
Obr. Č. 4
Observační učení


Jedná se o druh učení prostřednictvím pozorování.
Dítě sleduje své okolí a pozorně vnímá, kdy je jiné dítě za
něco chváleno či trestáno.
Obr. č. 5
Kontrolní otázky
1.
2.
3.
Jak vysvětlíte pojem socializace?
Jaké známe druhy sociálního učení?
Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi imitací a identifikací?
Kontrolní otázky - řešení
Jak vysvětlíte pojem socializace?
Socializace (zespolenštění) je proces přeměn, které začínají
osvojováním kulturních návyků, později mluvené řeči,
budováním orientace hodnot atp. Prostřednictvím působení
celého sociálního prostředí (rodina, škola, společnost) se tak
člověk z bytosti biologické stává bytostí lidskou.
1.
Kontrolní otázky - řešení
2.
Jaké známe druhy sociálního učení?
□ nápodobou (imitací)
□ identifikací
□ vysvětlováním
□ sociálními odměnami a tresty
□ observačním učením
Kontrolní otázky - řešení
3.
Vysvětlete, jaký je rozdíl mezi imitací a identifikací?
□ Již několik týdnů po narození dítě napodobuje úsměv dospělého,
poději přebírá jeho mimiku, gesta i další formy neverbální
komunikace.
□ Identifikace znamená ztotožnění a přejímání chování, které je
způsobeno silným citovým vztahem nebo obdivem k určité osobě.

similar documents