google - Tribless.com

Report
การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่
ผศ. รวินทร์ ไชยสิ ทธิพร
[email protected]
ยุคของอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Age)
• มนุษย์ ต้องการ ความสะดวกสบาย
• คอมพิวเตอร์ ที่พกพาได้, เบา, รวดเร็ ว, ทันสมัย ย่อมเป็ นที่ตอ้ งการ
• ข้อดีของ เล็ก คือ
▫ เคลื่อนไหวได้เร็ ว
▫ เจาะช่องเล็กๆได้
• ทางานที่ไหนก็ได้
• แอพ ใหม่ๆ ที่ทนั สมัย
Hardware ที่เหมาะสาหรับ Mobile
•
•
•
•
•
•
เบา
ประหยัดพลังงาน
แต่มีขอ้ จากัดเรื่ อง ความเร็ ว
Battery
ลดการใช้ Peripheral (เมาส์, คียบ์ อร์ด)
เรื่ องของสุ ขภาพ
▫ การแพร่ ของคลื่น -> หมัน, รบกวนสมอง
▫ แสงจากจอภาพ -> สายตา
Software ที่เหมาะสาหรับ Mobile
• ระบบปฏิบตั ิการที่เหมาะสม
▫ เล็ก, คล่องตัว, เก่ง
▫ Android
▫ ไม่มีค่าลิขสิ ทธิ์, พัฒนาโดย Google, ทางานบน Samsung Galaxy,
กล่อง Device, etc.
▫ iOS
▫ มีค่าลิขสิ ทธิ์, พัฒนาโดย Apple, ทางานบน iPhone, iPad
Android
• ข้อดี
▫
▫
▫
▫
▫
Open Source
พัฒนาต่อจาก Linux
ทางานได้รวดเร็ ว เหมาะกับ Mobile Device
ติดตั้งโดยไม่ผา่ น Google Play ก็ได้ โดยใช้ไฟล์ .apk
มีชุมชนนักพัฒนาเป็ นจานวนมาก
developer.android.com
นี่ก็ Android
จุดเด่นของ Android
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ใช้หลักการของ OOP จึงสามารถใช้ซ้ า (re-use) ได้
ใช้ virtual machine ชื่อว่า Dalvik
มี Web browser ฝังอยูใ่ นตัวเอง
ใช้กราฟิ กได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
มีฐานข้อมูลในตัว (SQLite)
รองรับการทางานด้านมัลติมีเดีย
รองรับการทางานของ GSM
รองรับการทางาน Bluetooth, WIFI, 3G, EDGE
การทางานของ GPS, เข็มทิศ (compass), ตัววัดความเร่ ง
(accelerometer)
โครงสร้ างของ Android
Google Play ตลาดการค้ า Android Apps.
•
•
•
•
•
แหล่งรวม Software สาหรับ android
ทั้งแบบมีค่าลิขสิ ทธิ์ และแบบฟรี
สามารถค้นหาได้จาก PC หรื อจาก Tablet/Smart Phone
สามารถดาวน์โหลดได้ในเวลาอันรวดเร็ ว
ผูพ้ ฒั นาเพียงแต่มี Google Account ก็สามารถ สร้างรายได้ “มหาศาล”
ได้แล้ว
https://play.google.com
ไอเดียการสร้ าง Mobile App.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
งาน office ทัว่ ไปที่ตอ้ งการ Mobility
Smart Home
Smart Car
ติดตามตัว, navigator
เก็บข้อมูลเชิงพื้นที่
เกมเสมือจริ ง (Virtual Reality)
Apps ประชาสัมพันธ์ดา้ นการตลาด
Smart, Small, Special
etc.
วิธีการพัฒนาแอปบน Android
• มีเพียงภาษา Java เพียง “ภาษาเดียว” ที่สามารถรันบน Android ได้
• หากใช้ภาษาอื่นพัฒนาก็ตอ้ งถูกแปลงให้เป็ น Java
▫ เสี ยเวลาในการแปลง (ช้า)
▫ เสี ยพื้นที่ในการแปลง (เปลือง)
• ภาษาอื่นที่นิยมใช้
▫ HTML5 ร่ วมกับซอฟท์แวร์ชื่อ Phonegap
วิธีการพัฒนาแอปบน Android (ต่อ)
• ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์สาหรับการพัฒนาที่
http://developer.android.com/sdk/index.html
• ตัวซอฟท์แวร์ น้ ีจะมี
▫
▫
▫
▫
Eclipse + ADT plugin
Android SDK tools
Android Platform-tools
Emulator
คลิ้กตรงนี้
ทาการติดตังและเริ
้
่ มการพัฒนา
•
•
•
•
•
เซฟไฟล์ไว้ใน D:\รหัสของนักศึกษา
แตกไฟล์ไว้ให้อยูภ่ ายใต้ D:\รหัสของนักศึกษา
เปิ ดโปรแกรม Eclipse
เริ่ มพัฒนา App บน Android
เลือก Platform ที่จะรัน
▫ Emulator
▫ Device

similar documents