Funkcije

Report
Funkcije
Vgrajene funkcije
 Kaj je funkcija?
 Nek "kos" programske kode, ki nekaj dela!
 Doslej
 Vgrajene funkcije: print, input,
random.random, float, int, math.sqrt,
…
 Opravijo neko delo in
 Vrnejo rezultat
 math.sqrt, random.random, input , int …
 imajo le učinek
 print
Kaj se zgodi, ko "pokličemo" funkcijo
 Definicija funkcije vsebuje neko zaporedje stavkov
 Ko jo pokličemo (navedemo njeno ime), se začno ti
stavki, ki jih je avtor funkcije napisal, izvajati
 Ko pridemo do konca (ko se izvede zadnji stavek), se
"vrnemo" tja, kjer smo funkcijo poklicali
 x = 2 + math.sqrt(14) + 3 – math.sqrt(2)
 Če jo pokličemo drugič, se spet začno izvajati ti stavki
"podatki" za funkcije
 Imenujemo jih parametri
 Vrednosti izrazov, ki jih navedemo ob klicu
 Povemo, s čim naj funkcija začne računati, kakšna je določena začetna
vrednost spremenljivk "znotraj" v funkciji zapisanega postopka
 math.sqrt(12.5)
 Povemo, da želimo izračunati koren števila 12.5
 Funkcije imajo lahko
 En parameter
 int(7 + 6.7)
 Več parametrov
 max(12, x, 1 + 5, 66, 12)
 Ali pa so brez
 random.random()
Primer
def vsotaStevil(a, b):
vsota = a + b
return vsota
Shranimo: MojeFun.py
Uporaba
import MojeFun
prvoStevilo = int(input('Prvi podatek: '))
drugoStevilo = int(input(Drugi podatek: '))
rez = MojeFun.vsotaStevil(prvoStevilo, drugoStevilo)
print(rez)
Kako ustvarimo svojo funkcijo
 Glava
 Rezervirane beseda def
 sledi ime funkcije
 ime naj bo takšno, da lahko iz njega sklepamo, kaj funkcija počne

(
 Obvezno, tudi če ni parametrov!
 imena parametrov
 Če je parametrov več, jih ločimo s vejicami.
 ) :
 Telo
 stavki, ki se bodo izvršili vsakič, ko bomo funkcijo poklicali.
 zamik stavkov obvezen
 enak
Konec funkcije
 Ko se izvede zadnji stavek v telesu
 Ali ko se izvede ukaz return
return
 return izraz
 Funkcija kot svoj rezultat vrne vrednost izraza
 Običajno je to zadnji stavek v funkciji
 Ni pa nujno (pogojni stavki)
 V telesu je lahko več ukazov return
 Če ima funkcija le učinek
 Ukaza return ni
Zgled
 Sestavimo funkcijo, ki iz trimestnega naravnega število
naredi novo število tako, da prvotnemu "obrne" vrstni
red števk
 Iz 124 dobimo 421
 Iz 793 dobimo 397
 Iz 112 dobimo 211
 Ideja 0:
 Število razbijemo na enice, desetice in stotice
 Izpišemo najprej enice, nato desetice in potem stotice
Funkcija
Opisni komentar, izpiše se s
help(VseTrimestno.obrniTrimestno)
def obrniTrimestno(n):
''' Funkcija obrne trimestno naravno število
Predpostavljamo, da je podano res trimestno
število
'''
enice = n % 10
desetice = n // 10 % 10
stotice = n // 100
print('Iz ', n, ' smo naredili ', /
enice, desetice, stotice, sep = '')
Shranimo na
VseTrimestno.py
nadaljevanje
vrstice
Testna opisna datoteka (skripta)
# Testno okolje za obračanje tromestnih števil
import VseTrimestno # tu so ustrezne funkcije
prvo = 234
VseTrimestno.obrniTrimestno(prvo)
TestTromestno.py
Razlika med opisno datoteko in
datoteko z definicijo funkcije
 Opisna datoteka (skripta)
 Vsebuje ukaze, kot bi jih tipkali neposredno v ukazno lupino
 Ukazi se izvajajo drug za drugim, kot so napisani
 Z F5 izvedemo vse ukaze, ki so na opisni datoteki
 Definicija funkcije
 Vsebuje opis, kako deluje funkcija
 Ukazi se bodo izvedli šele, ko funkcijo pokličemo
 Če uporabimo F5, se bo ukazna lupina le "naučila" te definicije
 Drugega se ne izvede nič
 Lahko pa sedaj to funkcijo kličemo v ukazni lupini
Navedemo le njeno ime
 ni potrebno
o import imeDatoteke
o imeDatoteke.imeFunkcije

"Mešanje"
 Opisna datoteka lahko vsebuje tudi definicije funkcij
def obrniTrimestno(n):
''' Funkcija obrne trimestno naravno število
Predpostavljamo, da je podano res trimestno
število
'''
enice = n % 10
desetice = n // 10 % 10
stotice = n // 100
print('Iz ', n, ' smo naredili ', /
enice, desetice, stotice, sep = '')
print("testiranje funkcije\n\n")
obrniTrimestno(125)
obrniTrimestno(677)
obrniTrimestno(215)
print("Konec testa")
 Vendar se s tem dejansko "odpovemo" možnosti uporabe funkcije v
drugih opisnih datotekah (zgled)
Funcija kliče funkcijo
 Vsaka "naša" funkcija se obnaša kot vgrajena
 Zato jo lahko kličemo tudi pri drugih naših funkcijah
 Če je definirana v isti datoteki
 Klic: imeFunkcije(…
 Če je definirana v drugi datoteki
 Najprej: import imeDatoteke
 Klic: imeDatoteke.imeFunkcije(…
Ideja 1
 Zakaj ideja 0 ni prav?
 Saj dobimo izpis
 Iz 234 smo naredili 432
 Hočemo novo število in ne le "pravi izpis"
 5 minut za didaktiko:
 Sestavi funkcijo, ki iz trimestnega naravnega število naredi
novo število tako, da za 5 poveča število, ki ga dobimo, če
prvotnemu "obrnemo" vrstni red števk
 Opomba: ostali bomo pri prvotnem besedilu (nalogi), ki je
korektno.
 Sestavimo funkcijo, ki iz trimestnega naravnega število naredi
novo število tako, da prvotnemu "obrne" vrstni red števk
Ideja 1
 Hočemo novo število in ne le "pravi izpis"
 Nova ideja:
 Število razbijemo na enice, desetice in stotice
 Enice množimo s 100, destice z 10 in stotice z 1 ter
seštejemo
Funkcija po ideji 1
def obrniTrimestno1(n):
''' Funkcija obrne trimestno naravno število
Predpostavljamo, da je podano res trimestno število
'''
enice = n % 10
desetice = n // 10 % 10
stotice = n // 100
novoStevilo = enice * 100 + desetice * 10 + stotice
print('Iz ', n, ' smo naredili ', novoStevilo)
Ampak še vedno ni čisto v redu
 Zakaj?
 Denimo, da želimo izračunati razliko med prvotnim in
obrnjenim številom.
 Si lahko pomagamo z našo funkcijo?
 Ne, saj ne dobimo rezultata
 Le učinek (izpis)
 Na konec dodamo
 return novoStevilo
Različica 2
def obrniTrimestno2(n):
''' Funkcija vrne obrnjeno trimestno naravno število
Predpostavljamo, da je podano res trimestno število
'''
enice = n % 10
desetice = n // 10 % 10
stotice = n // 100
novoStevilo = enice * 100 + desetice * 10 + stotice
print('Iz ', n, ' smo naredili ', novoStevilo)
return novoStevilo
Ampak …
 Po nepotrebnem "packamo" po zaslonu
 Kdo pravi, da želimo obrnjeno število izpisati
 Pravilo:
 V funkciji ne izpisujemo nič
 Razen seveda, če hočemo početi le to!
 Tisti, ki funkcijo pokliče, se odloči, kaj bo naredil z
rezultatom
 Izpisal, uporabil pri nadaljnjem računanju, oboje …
Zato …
def obrniTrimestno3(n):
''' Funkcija vrne obrnjeno trimestno naravno število
Predpostavljamo, da je podano res trimestno število
'''
enice = n % 10
desetice = n // 10 % 10
stotice = n // 100
novoStevilo = enice * 100 + desetice * 10 + stotice
return novoStevilo
Ideja 2
 Število razbijemo na enice, desetice in stotice
 Števila pretvorimo v nize
 Ustrezno "zlepimo" skupaj nize
 In niza naredimo spet število
 Primer, ko isti problem enako rešimo (torej dobimo
enak rezultat) na različne načine
Koda
def obrniTrimestno4(n):
''' Funkcija vrne obrnjeno trimestno naravno število
Predpostavljamo, da je podano res trimestno število
'''
enice = n % 10
desetice = n // 10 % 10
stotice = n // 100
# sestavimo novo število
novoNiz = str(enice) + str(desetice) + str(stotice)
# zlepimo števke
novoStevilo = int(novoNiz) # naredimo iz tega spet število
return novoStevilo
Branje v funkcijah
 Enako nezaželeno kot izpisovanje
 Omejevanje uporabnosti
 Podatki se v funkcijo prenašajo preko parametrov in
ne z branjem znotraj funkcije
Zgled
 Sestavimo funkcijo, ki izpiše razliko med številom in
obrnjenim tem številom
Koda
def razlikaZObratom(stevilo):
''' izpišemo razliko med številom stevilo
in obrnjenim številom
'''
obStevilo = obrniTrimestno4(stevilo)
razlika = stevilo - obStevilo
print('Razlika med', stevilo,
'in njegovimo obratom je', razlika)
Zgled
 Za dano trimestno število ugotovi, ali je "palindrom"
 Torej, ali se naprej prebere enako kot nazaj
 Sestavimo funkcijo, ki izpiše
 xyz je palindrom
 oziroma
 xyz ni palindrom
 Ideja:
 Izračunamo razliko
 Če je …
 Težave …

Eni stavki, če je razlika 0 in drugi, če drugače!

similar documents