SOCIALNI STYK

Report
SOCIÁLNÍ STYK
Složky sociálního styku
PERCEPCE
KOMUNIKACE
INTERAKCE
SOCIÁLNÍ STYK
SPOLEČENSKÉ
INTERPERSONÁLNÍ
Vztahy mezi účastníky
sociálního styku
KOMUNIKACE JAKO PROCES
VÝMĚNY SDĚLENÍ
Záměr mluvčího
Efekt u příjemce
Smysl pro mluvčího
Smysl pro příjemce
Věcný obsah
PŘÍČINY PORUCH
V KOMUNIKACI
Věcný obsah
Vztahové
informace
Sebeprezentace
Výzva neboli apel
PRŮBĚH SOCIÁLNÍ INTERAKCE
OVLIVŇUJÍ:
ÚČASTNÍCI (JEJICH PROŽÍVÁNÍ, CHOVÁNÍ)
OBSAH, CÍL, ÚČEL INTERAKCE
VZTAHY MEZI ÚČASTNÍKY
PŘI KONTAKTU S DRUHÝMI LIDMI
JAKÝ JSEM?
JAKÝ BYCH CHTĚL
BÝT?
JAK JSEM VNÍMÁN
DRUHÝMI LIDMI?
JAK DOSÁHNOUT
SOULADU MEZI
VLASTNÍM
SEBEOBRAZEM
A OKOLÍM?
PODMÍNKA:
ZNALOST SEBE
SAMA
+
ZVLÁDNUTÍ
POŽADAVKŮ
ROLE
PSYCHOLOGICKÉ ZÁSADY ÚČINNÉHO
OVLIVŇOVÁNÍ
OVLIVNIT LZE TÍM
CO ŘÍKÁM
JAK TO ŘÍKÁM
KOMU TO ŘÍKÁM?
JAK ZAHÁJÍM?
VÍM CO HO ZAJÍMÁ?
ČÍM ZAUJMU?
ČEHO CHCI DOSÁHNOUT?
ČÍM BUDU
ARGUMENTOVAT?
JSEM KOMPETENTNÍ?
KOLIK ČASU MÁM?
KDO MŮŽE POMOCI?
CO K TOMU VYUŽIJI?
ČÍM SKONČÍM?
TYPOLOGIE OSOB PODLE
VZTAHŮ K SOBĚ A OSTATNÍM
DOMINANTNÍ
NEPŘÁTELSKÝ
(hostilní)
OK
OK
KO
OK
PŘÁTELSKÝ
(afiliativní)
KO
KO
KO
OK
PODŘÍDIVÝ
TYPOLOGIE LIDÍ SE KTERÝMI
JEDNÁME
OSOBY
NEPROBLÉMOVÉ
PROBLÉMOVÉ
• JEDNÁNÍM
• ZJEVEM
• STAVEM
• JINÝ DŮVOD
• CHCE NEMOŽNÉ
• CHCE MOŽNÉ
(NEMOŽNĚ)
• DĚLÁ CO NEMÁ
• NEDĚLÁ CO MÁ
TYPOLOGIE
INTERPERSONÁLNÍCH VZTAHŮ
sebeprosazení
+
II.
I.
kooperace
-
+
III.
IV.
-

similar documents