WS 24 OCMW Dilbeek

Report
Want 1 op 5,
dat is te veel !
Situering van Dilbeek
• 41.005 inwoners (situatie 01.01.2014)
-> 3de grootste gemeente of stad in Vlaams –
Brabant
• gemeente in de Vlaamse Rand
combinatie van verstedelijking en platteland afhankelijk van
de deelgemeente
• gemeente met hoge kinderarmoedecijfers
OCMW Dilbeek
Hoge kinderarmoedecijfers in Dilbeek
Situering van Dilbeek in de kinderarmoedebarometer van
Vlaanderen op basis van 7 indicatoren:
•
•
•
•
•
•
•
voorkeursregeling ziekteverzekering 0-4 jaar: P 83%
eenoudergezinnen met kinderen 0-3 jaar: P 96%
kansarmoede-index Kind en Gezin: P 77%
onderwijs kansarmoede-indicator kleuteronderwijs: P 80%
(equivalent) leefloon – categorie met gezinslast: P 75%
huishoudens zonder werk 0-2 jaar: P 77 %
huishoudens niet EU –nationaliteit 0-3 jaar: P 88%
Conclusie:
op elke indicator scoort Dilbeek hoger dan percentiel 75
Bron: http://aps.vlaanderen.be/lokaal/kinderarmoede/kinderarmoede.html
OCMW Dilbeek
Korte terugblik op armoedestrijding in
Dilbeek
Lokaal Sociaal Beleidsplan 2008-2013
• fundamenten voor huidig armoedebeleid
• insteek van sociale grondrechten zorgde voor sector- en
dienst overschrijdend overleg en acties o.a.:
o jaarlijkse sensibiliseringsactie in het kader van 17 oktober
o oprichting van een welzijnsloket (nauwe samenwerking
gemeente en OCMW) als Dilbeeks concept van het Sociaal
Huis
o oprichting van een lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie
• Welzijnsschakel Dilbeek als vaste partner
Lokaal kinderarmoedeproject als impuls
Selectie door Vlaamse Overheid in 2012
OCMW Dilbeek
Definitie van armoede (Vranken –
jaarboek armoede en sociale
uitsluiting)
‘Armoede is een netwerk van sociale uitsluitingen dat zich
uitstrekt over meerdere gebieden van het individuele en
collectieve bestaan.
Het scheidt de armen van de algemeen aanvaarde leefpatronen
van de samenleving. Deze kloof kunnen ze niet op eigen
kracht overbruggen.’
-> Deze definitie doet appel aan de inzet van de samenleving,
lokale besturen, organisaties, het middenveld, vrijwilligers,…
om samen met mensen in armoede over de sectoren en
levensdomeinen heen de strijd tegen armoede aan te gaan.
OCMW Dilbeek
Onderwijs
Cultuur
gezin
Huisvesting
Gezondheid
Arbeid en tewerkstelling
Sociale contacten
Inkomen en schulden
Justitie
Welzijn
OCMW Dilbeek
Organisaties die in Dilbeek de handen in
elkaar slaan om kinderarmoede te bestrijden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
OCMW Dilbeek
Gemeente Dilbeek
Kind & Gezin
CKG Sloebernest
CAW Halle-Vilvoorde
Welzijnsschakel Dilbeek
Vzw Gemeentelijke kinderopvang
Kinderdagverblijf Savio
Lokaal Overleg Kinderopvang
-> samen vormen ze VONK,
een Vrijblijvend
OndersteuningsNetwerk voor
Gezinnen met jonge Kinderen
OCMW Dilbeek
Lokaal
kinderarmoedeproject
VONK bestaat uit:
• begeleidingen aan huis bij gezinnen in armoede met
kinderen tussen nul en drie jaar (start maart 2013)
• ouderbijeenkomsten voor en door gezinnen in armoede
(start november 2013)
• bouwen aan toegankelijke en kwaliteitsvolle kinderopvang
in dialoog met mensen in armoede (start maart 2013)
OCMW Dilbeek
Begeleidingen aan huis bij gezinnen in
armoede met kinderen tussen nul en
drie jaar
• nauwe en structurele samenwerking: Kind en Gezin, OCMW
Dilbeek, CKG Sloebernest en CAW Halle-Vilvoorde,
Welzijnsschakel Dilbeek
• doel: laagdrempelige en integrale gezinsbegeleidingen op maat
met aandacht voor:
o het versterken van de positieve krachten in elk gezin
o het verhogen van de kleuterparticipatie
o het verhogen van de toegankelijkheid van dienst- en
hulpverlening
o het uitputten van de sociale grondrechten van elk gezin
OCMW Dilbeek
Begeleidingen aan huis bij gezinnen in
armoede met kinderen tussen nul en
drie jaar
• formuleren van gedeelde kernuitgangspunten door alle
partners:
o vraaggestuurd werken
o empowerend werken
o positieve benadering
o participatief werken
o laagdrempelig
o multidimensioneel en integraal werken
o op maat
o vrijwilligheid
o respect voor autonomie van het gezin
OCMW Dilbeek
Begeleidingen aan huis bij gezinnen in
armoede met kinderen tussen nul en
drie jaar
• afbakening en afstemming van taken en thema’s
o algemeen principe: elke dienst of organisatie blijft dicht bij
eigen kerntaken en kernthema’s
o bij overlappingen: afspraken over wie, wat, wanneer
• bijkomende specifieke taken voor het OCMW op het vlak
van hulpverlening:
o mini-rechtenonderzoek als hulpmiddel voor het uitputten van
sociale grondrechten: 63 sociale voordelen, premies,
subsidies,…
o praktische hulp bij inschrijving in kleuterscholen (Kind en
Gezin en CKG staan in voor motiverende gesprekken en
infosessies)
OCMW Dilbeek
Begeleidingen aan huis bij gezinnen in
armoede met kinderen tussen nul en
drie jaar
• elk gezin duidt een vertrouwenspersoon of casuscoördinator
aan
• driemaandelijks inhoudelijk overleg met betrokken
hulpverleners
• ontwikkeling van baby en peuters stimuleren door aankoop van
educatief materiaal: per gezin 30 euro
o gezin kiest samen met begeleider uit de brochure
o OCMW koopt materiaal aan
o Kind en Gezin of CKG staan in voor de verdeling en
introductie in het gezin
OCMW Dilbeek
Begeleidingen aan huis bij gezinnen in
armoede met kinderen tussen nul en
drie jaar
• toelatingsvoorwaarden:
o inwoner van Dilbeek
o kind(eren) tussen 0-3 jaar of aanstaande ouders
o risicofactoren armoede (minstens 3)
 inkomen
 opleiding
 arbeidssituatie
 stimulatieniveau kinderen
 huisvesting
 gezondheid
 sociale isolatie
 etnisch-culturele achtergrond
-> ruimer dan enkel doelgroep van OCMW
OCMW Dilbeek
Begeleidingen aan huis bij gezinnen in
armoede met kinderen tussen nul en
drie jaar
• enkele resultaten na 1 jaar:
o 24 gezinnen in een Vonk-begeleidingstraject
 16 gezinnen hebben 3 of meer kinderen
 in gezinnen groeien samen 72 kinderen op
 10 alleenstaande moeders en 14 koppels
o instroom gezinnen:
 1/3 via Kind en Gezin
 1/3 via OCMW
 1/3 via welzijnsloket (Sociaal Huis)
• toekomst: inschakelen externe consultancy om meerwaarde
van project voor gezinnen en samenwerkende partners in kaart
te brengen
OCMW Dilbeek
Ouderbijeenkomsten voor en door
gezinnen in armoede
• doel: opstarten van een groepsproces om ouders samen te
brengen, ervaringen te laten uitwisselen, te versterken in
opvoedingsvaardigheden,… in dialoog met en op maat van
ouders
• toeleiding naar ouderbijeenkomsten via begeleidingstrajecten
• organisatie en omkadering afgestemd op behoeften van
de gezinnen:
o peilen naar interesse
o welk tijdstip past/past niet
o aftoetsen voorstellen locaties
o kinderopvang nodig, aan huis, ter plaatste, welke leeftijd,…
o vervoer
OCMW Dilbeek
Ouderbijeenkomsten voor en door
gezinnen in armoede
2013
• vier bijeenkomsten in samenwerking met CEDES vzw
o bouwstenen voor een goede kindertijd
o sterk empowerende methodiek die vertrekt vanuit de kracht
van mensen
• omkadering:
o 2 begeleiders van CEDES
o 1 vrijwilliger van Welzijnsschakel en 1 persoon van de
doelgroep voor informele babbel en toeleiding naar
Welzijnsschakel
o 1 medewerker van CKG om inhoudelijk ouderbijeenkomsten
in te vullen vanaf 2014
o 1 medewerker OCMW voor algemene coördinatie
OCMW Dilbeek
Ouderbijeenkomsten voor en door
gezinnen in armoede
2014
Zeswekelijkse ouderbijeenkomsten op basis van de input van de
sessies met CEDES (grenzen stellen, straffen en belonen) i.s.m.
CKG Sloebernest.
eerste resultaten:
• aantal deelnemers per sessie varieert: 6 à 10 ouders
• kinderen in de opvang: 9 à 15 kinderen
Toekomst:
op basis van de noden en behoeften van ouders krijgen
bijeenkomsten, uitstappen,… verder vorm
OCMW Dilbeek
Bouwen aan toegankelijke en
kwaliteitsvolle kinderopvang in dialoog
met mensen in armoede
•
doel:
o het verhogen van de toegankelijkheid van de kinderopvang
door een betere toepassing van de voorrangsregels van de
Vlaamse overheid voor kwetsbare gezinnen
o het verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang door
betere kennis van de leefwereld, bieden van voldoende
stimuli, verbetering van de communicatie en dialoog met
ouders in armoede en etnisch-culturele minderheden
o het vormen van een netwerk tussen erkende en zelfstandige
kinderopvangvoorzieningen
OCMW Dilbeek
Bouwen aan toegankelijke en
kwaliteitsvolle kinderopvang in dialoog
met mensen in armoede
•
werkgroep kinderopvang en armoede opgericht in de schoot
van het Lokaal Overleg Kinderopvang
• vormingsreeks ‘Kansrijke kinderopvang’ voor alle
medewerkers van zelfstandige en erkende
kinderopvangvoorzieningen
• dialoog met mensen in armoede door samenwerking met
TaO Armoede: tandem van opgeleide ervaringsdeskundige in de
armoede en een vormingsmedewerker
OCMW Dilbeek
Enkele andere concrete acties en
toekomstplannen
• Vonk-projecten onderbrengen in het nog op te richten Huis
van het Kind in de welzijnscampus (bouw 2015)
• Uitbouwen van een overlegstructuur (2014-2015) voor
kinderarmoedebestrijding gericht om de komen tot een
charter ‘Kinderarmoede, neen!’ gericht op schoolgaande
kinderen(projectmiddelen via POD MI)
• Projecten voor taalarme kinderen: naschoolse begeleiding,
Boekenbende aan Huis, taalrugzakjes,…
OCMW Dilbeek
Tot slot: enkele minimale ingrediënten
om armoede te bestrijden
•
•
•
•
•
•
gedeelde visie ontwikkelen over armoede en sociale
uitsluiting (! armoede is meer dan enkel een tekort aan
financiële middelen)
verwerven van kennis en inzicht in de effecten van het leven
in armoede (belang van sensibiliserende acties)
mensen in armoede betrekken (cliënten,
ervaringsdeskundigen, Welzijnsschakel, Vereniging waar
armen het woord nemen,…)
bewuste keuze van het lokaal bestuur (OCMW en/of
gemeente) om de regierol op te nemen
werken over verschillende levensdomeinen en sectoren heen
armoede bestrijden doe je niet alleen, het is een verhaal van
samenwerking met lokale en regionale partners, het
middenveld, vrijwilligers,…!
OCMW Dilbeek
Meer info?
OCMW Dilbeek
Itterbeeksebaan 210
1701 Itterbeek
02 568 05 00
Ilse Baeck – hoofdmaatschappelijk werkster
[email protected]
OCMW Dilbeek

similar documents