Børneperspektiver

Report
Børns forståelse
og forventninger om
inddragelse
Mimi Petersen NFBO Konference
26.8.2014, Nuuk, Grønland
1
Mimi Petersen
Lektor/ Ph.d.
Institut for Socialt Arbejde, Det samfundsfaglige og
Pædagogiske fakultet & Forskningscentret for
Socialt Arbejde – Børneinstituttet
[email protected]
Mimi Petersen
NFBO Konference 26.8.2014, Nuuk, Grønland
2
• Forskningsprojektet og dets Fokus
• De foreløbige resultater med fokus på
involvering af børn
• Perspektivering
• Spørgsmål og diskussion
Mimi Petersen
NFBO Konference 26.8.2014, Nuuk, Grønland
3
Undersøgelsen
• 3-årig partnerskabsaftale - Formål:
• Skabe viden om professionelles praksis i forhold til
indsatser og behandling af udsatte børn og unge
• Hvilke forhold påvirker denne praksis?
• De professionelles rolle og handlinger, organiseringen af
arbejdet og håndtering/effekt overfor familier og brugere
• At den indhentede viden kan bruges til at kvalificere og
forbedre arbejdet, og forankres blandt de som
organiserer og udfører arbejdet.
Mimi Petersen
NFBO Konference 26.8.2014, Nuuk, Grønland
4
Børns forståelse og forventninger om
inddragelse
 Interview med 4 børn i aldersgruppen 3-13 år,
som har/har haft en sikkerhedsplan
 Gruppeinterview med 5 grupper af børn i
aldersgruppen 10-12 år - i alt 63 børn fra 5.
klasse
 Case materiale
 Feedback fra 28 socialrådgiverstuderende på
case materialet
 Feedback fra 19 børn i aldersgruppe 8-14 år på
casen
 Interview med sikkerhedsplanskonsulent.
Mimi Petersen
NFBO Konference 26.8.2014, Nuuk, Grønland
5
Fokus på følgende spørgsmål
 Hvordan inddrages børnene i forløbet
(informant, medspiller, medbestemmelse)?
 Hvordan ønsker børnene, at blive inddraget?
 Hvordan ser de på deres egen rolle?
Mimi Petersen
NFBO Konference 26.8.2014, Nuuk, Grønland
6
Vigtige forudsætninger for at blive
involveret
 ”Voksne skal være tydelige i det de siger. ”
Bo(12 år) bliver spurgt om, hvad der er svært, når
man taler med en voksen, hvortil han svarer, at
”nogle gange (at) forstå det sådan helt rigtigt”.
 Vigtigt at vide, hvem man taler med
 Tryghed i samtalen
 Tillid ”at kunne regne med”.
Mimi Petersen
NFBO Konference 26.8.2014, Nuuk, Grønland
7
Oplevelse af at blive hørt og involveret
Afhænger af:
 Føle sig som medspiller i de beslutninger der træffes
”Ja, det synes jeg ikke jeg er blevet så meget her... bare de
kunne lave om på nogle af de ting, som jeg har sagt til
dem. Jeg har brug for hjælp til at … hvad hedder det nu …
vide om jeg måske kunne få lov til at se min far og om …
hver anden uge eller en weekend eller hver tredje uge
eller… hver fjerde uge eller et eller andet”.
 Barnets alder
 Barnets relation til myndighedspersonen
Mimi Petersen
NFBO Konference 26.8.2014, Nuuk, Grønland
8
Børns holdninger til involvering
 Derfor skal vi involveres …
”Det er barnet, der har problemet, derfor skal barnet også
bidrage til samtalen”.
”Børn tænker anderledes end voksne”.
 Involvering handler også om at forstå det udsatte
barn
”Den voksne skal kunne sætte sig ind i det. Skal tænke hvis
det nu var dem selv der stod i situationen”
 Forberedelse og hygge er afgørende i oplevelsen af
involvering
”Vigtigt at vide hvorfor man skal til samtale, så man ikke
bliver nervøs”. - Den professionelle, ”Skal være glad og frisk,
ikke sur og gnaven, - det skal ikke være for alvorligt”.
Mimi Petersen
NFBO Konference 26.8.2014, Nuuk, Grønland
9
Børns holdninger til involvering
 Vi vil være med til at bestemme, men ikke
have ansvar
”Hvis kommunen kommer med voksenløsninger, kan
barnet bidrage med løsninger der er gode for dem
selv”.
 Vi vil ikke med til møde på kommunen, fordi…
”ville ikke, fordi åh nej, hvad sker der nu” og ”det er
ikke rart at være med til et voksenmøde, som måske
kan forandre ret meget”.
 Vi kan ikke sige det samme, når forældrene er
der…
Mimi Petersen
NFBO Konference 26.8.2014, Nuuk, Grønland
10
Perspektivering
Mimi Petersen
NFBO Konference 26.8.2014, Nuuk, Grønland
11
Mimi Petersen
NFBO Konference 26.8.2014,
Nuuk, Grønland
13
Mimi Petersen
NFBO Konference 26.8.2014,
Nuuk, Grønland
14
Mimi Petersen
NFBO Konference 26.8.2014, Nuuk, Grønland
15
Komplexogram
Partnerskab
Openings
Netværk:
Det private
Det professionelle
Opportunities
Synspunkter
Meninger/holdning
Hvordan tager/sikrer vi at/
indtænker vi
Det Private Netværk?
(Børnefødselsdag)
De øvrige
professionelle
v. Mimi Petersen og John Steen Johansen - Efterår 2014
Considerations
Obligations
Hvilke rammer og vilkår?
Partnerskab – Med hvem?
Formål
Definition?
Børnenes synspunkt, meninger
i betragtning?
Deltagelse
Parathed til børn
Børnerettigheder
Parathed til at
Involvere? Dele?
Hvor langt er vi med
børneinddragelse?
Workshop Tune 14.08
Krav at børn er involveret i
beslutninger?
Intro:
Projektet, status, tema, formål, data,
afslutningsrapport, post Roskildeprojekt mv. (Mimi)
Er vi parat til at overveje at dele
vores voksne beslutningsmagt med
børnene?
Beslutning
Check faglig parathed,
procedure og praksis
WS Aug./Sep.
Hvad vil vi med jer i dag? (JS)
• Sikkerhed v. trivsel
• Partnerskab
Hvis ja, hvad så med ansvar?
Er vi fagligt og politisk
forpligtede til at involvere
børn i beslutningsprocesser?
Hvis nej, hvilke ændringer er
påkrævet for at kunne skabe den
nødvendige forandring?
Idéer til undervisningsmateriale mv.
herunder, hvordan kan vi bruge den
Viden projektet genererer?
‘If we answer ”No”?’ ‘What do we need to do in order to answer ”Yes”?’, ‘Can we make these changes?’ and, ‘Are we prepared for the consequenses?’. (Shier 2001).
Proff./Fam.
Safety Plan
Forhistorier, Parathed
Parat til forberedelse/præsentation for familien? Støtte?
Møde om? Hvor? Hvem deltager?
Børn i centrum: Belastning, ansvar,
beskyttelse, omsorg, hensyn?
Børn
i
Centrum?
Børn
i
Centrum?
Metode/Vilkår/Overvejelser
Udformning, krav, aktiviteter
til sikring af barnet.
Definition af sikkerhed
Børns rettigheder
Hvem, hvad, hvorfor?
Konsekvenser?
Sanktioner?
Ny metode
Er
organisationen
klar?
Lovgrundlag/konvention
Hvornår?
Hvem og HVORFOR?
Faglig begrundelse – innovation
Intro og udføre(r)?: Hvem?
(På forskellige niveauer)
Hvem er genstand/målgruppe
- og hvorfor netop dem?
Vilkår
Implementering:
Medarbejderudd. Inf. om metode
til alle involverede.
Klar til partnerskab
(Familie må ikke blive forsøgskaniner). Voldsomme konsekvenser og perspektiver.
Partnerskab – Definiton – 4 temaer
Magt + Beslutninger
Ansvar
Fungerer SP/opfølgning ift. de
forskellige arenaer?
Kan vi/de professionelle…
Er det forsvarligt? Etisk?
Juridisk? Fagligt? Reduktion
af omsorgssvigt og overgreb
Hvad siger børnene?
Eks: Vold – Slår mindre
Børn
i
Centrum?
Rammevilkår – Forventninger
Krydspres – Civilsamfund
Samfundsmæssige forandringer
Erfaring fra ks? Og omkostninger
ifm. anbringelse uden for
hjemmet.
Workshop Nuuk 26.08 kl. 13.15-14.15
Børn, Beskyttelse vs. Belastning
Involvering af børn
Hvordan vurderer vi belastningen?
Hvad var belastningen?
Krav
Børn
i
Centrum?
Tid?
Stopcheck
Refleksion
Arbejde med case
Andres erfaringer
Status – Parat? Go!
Intro:
Projektet, status, tema, formål, data,
afslutningsrapport, post Roskildeprojekt mv.
• Børneperspektiver
Børn
i
Centrum?
Workshop EUSARF 03.09 kl. 15
Børns forestillinger, forventninger
og forståelse af inddragelse
• Projektet, status, tema, formål,
data, afslutningsrapport,
post Roskildeprojekt mv.
Ny diskurs – Statens ny rolle – VS-KS – Viden – Effektivisering – Skræddersyede roller – Profilering af familie/individ – nye roller – Offentlige værdier – Etiske øjeblikke
Børnerettigheder
Considerations
Hvor langt er vi med
børneinddragelse?
Openings
Parathed til
at
Involvere?
Dele?
Opportunities Obligations
Check faglig
parathed,
procedure og
praksis
Er vi fagligt og
politisk
forpligtede til
at involvere
børn i
beslutningsprocesser?
Krav at børn er involveret i
beslutninger?
Er vi parat til at overveje at
dele vores voksne
beslutningsmagt med
børnene?
Hvis ja, hvad så med ansvar?
Hvis nej, hvilke ændringer er
påkrævet for at kunne skabe
den nødvendige forandring?
Komplexogram v. Mimi Petersen og John Steen Johansen - Efterår 2014
Referencer
- Hart, R.A. (1992): Children’s Participation - from Tokenism to Citizenship.
Unicef.
- Kornerup, I. og Petersen, M. (2014): ”Børns rettigheder og medborgerskabsdannelse”. I Kornerup, I. og Næsby, T. (red.): Pædagogens grundfaglighed.
Grundbog til pædagoguddannelsen. Frederikshavn: Dafolo Forlag.
- Petersen, Mimi. (2013): Undersøgelse af ”Sikkerhedsplaner" som
foranstaltning i arbejdet med udsatte børn i Roskilde Kommune. Institut for
Socialt Arbejde, Delrapport 1 (Forventes offentliggjort efterår 2014).
- Petersen, Mimi. (2014): Viden om børns forestilling, forventning og forståelse
om involvering. Undersøgelse af ”Sikkerhedsplaner" som foranstaltning i
arbejdet med udsatte børn i Roskilde Kommune. Institut for Socialt Arbejde,
Delrapport 2 (Forventes offentliggjort efterår 2014).
- Shier, Harry. (2001): Pathways to Participation: Openings, Opportunities and
Obligations. Children & Society Volume 15 pp.107-117.
Mimi Petersen
NFBO Konference 26.8.2014, Nuuk, Grønland
18
Tak og farvel
[email protected]
Mimi Petersen
NFBO Konference 26.8.2014, Nuuk, Grønland
19

similar documents