Slide 1

Report
TEISĖS AKTŲ PAKEITIMAI DĖL DRG METODO
STACIONARINIŲ (AKTYVIOJO GYDYMO)
PASLAUGŲ APMOKĖJIMUI ĮVEDIMO
NUO 2012-01-01
Paslaugų ekspertizės, metodinio vadovavimo ir kontrolės skyrius
1
BRANGIŲJŲ TYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ
APMOKĖJIMO TVARKOS PAKEITIMAI (1)
• SAM 2007-06-22 įsakymas Nr. V-540 (panaikinama
intervencinės radiologijos paslaugų bazinės kainos ir jų
išlaidų apmokėjimo tvarka – šios paslaugos teikiamos tik
aktyviojo gydymo metu);
• SAM 2006-02-27 įsakymas Nr. V-131 keitimas (KT
angiografijos ir MR angiografijos paslaugų išlaidos
atskirai apmokamos tais atvejais, kai paslaugos suteiktos
teikiant ambulatorines, ilgalaikio gydymo ir medicininės
reabilitacijos paslaugas);
2
BRANGIŲJŲ TYRIMŲ IR PROCEDŪRŲ
APMOKĖJIMO TVARKOS PAKEITIMAI (2)
• SAM 2005-04-27 įsakymas Nr. V-304 (pakeistas iš PSDF
lėšų apmokamų brangiųjų tyrimų ir procedūrų sąrašas –
išimti tyrimai, kurie g. b. teikiami tik aktyviojo gydymo
metu; tuo pačiu įsakymu tvirtinama brangiųjų tyrimų ir
procedūrų apmokėjimo tvarka);
• brangiesiems tyrimams ir procedūroms, atliekamiems
teikiant ambulatorines, ilgalaikio gydymo bei
medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio)
gydymo paslaugas, bus taikoma iki šiol galiojusi
apmokėjimo tvarka;
• SAM 1997-12-31 įsakymas Nr. 721 (5 priedas „Brangiųjų
tyrimų ir procedūrų apmokėjimo tvarka”) neteko galios.
3
SAM 2011-12-27 įsakymas Nr. V-1145
(Žin., 2011, Nr. 164-7836)
• Šiuo
įsakymu
patvirtintas
Aktyviojo
gydymo
stacionarinėms paslaugoms (kurių išlaidos apmokamos
pagal DRG metodą) nepriskiriamų asmens sveikatos
priežiūros paslaugų, apmokamų PSDF biudžeto lėšomis
(ilgalaikio gydymo paslaugos) ir jų bazinių kainų sąrašas;
• Patvirtintas Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų ir
jų bazinių kainų sąrašas
4
DIENOS CHIRURGIJOS PASLAUGŲ APMOKĖJIMO
TVARKOS PAKEITIMAI
• SAM 2009-08-21 įsakymas Nr. V-668 – dienos chirurgijos
paslaugos nuo 2012-01-01 apmokamos taikant DRG
metodą;
• panaikintos dienos chirurgijos paslaugų bazinės kainos;
• pagal TLK-10-AM klasifikaciją
chirurgijos paslaugų sąrašas.
koreguotas
dienos
5
STACIONARINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS
• panaikintas SAM 2008-05-16 įsakymas Nr. V-466 „Dėl
stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų,
kurių išlaidos apmokamos privalomojo sveikatos
draudimo fondo biudžeto lėšomis, ir bazinių kainų
sąrašo patvirtinimo”
• Aktyviojo gydymo stacionarinės paslaugos nuo 2012-0101 apmokamos taikant DRG metodą
6
STACIONARINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS
• SAM 2003-11-24 įsakymas Nr. V-689 (paliekama tik
ūminio nekrozinio pankretito gydymo paslaugų teikimo
reikalavimai, panaikinamos bazinės kainos ir
apmokėjimo tvarka);
• SAM 2005-10-27 įsakymas Nr. V-820 (paliekama tik
sepsio gydymo paslaugų teikimo reikalavimai,
panaikinamos bazinės kainos ir apmokėjimo tvarka);
• SAM 2010-12-16 įsakymas Nr. V-1073 (reikalavimai
priėmimo-skubiosios pagalbos skyriui – naikinami
paslaugų profiliai);
• SAM 2000-12-14 įsakymas Nr. 728 (Vaikų raidos
sutrikimų ankstyvoji reabilitacija – naikinami paslaugų
profiliai)
7
STACIONARINIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS
PASLAUGŲ APMOKĖJIMAS
• SAM 1998 m. birželio 18 d. įsakymas Nr. 329 „Dėl
bazinių kainų patvirtinimo“ :
• neliko paslaugų apmokėjimo 30 proc. ir 50 proc.;
• neliko dvigubo apmokėjimo, jei pacientas gydomas
trigubai, ar ilgiau, nei nustatyta vidutinė gydymo profilio
trukmė;
• nebus atskirai mokama už reanimacijos paslaugas;
• neliko išskirtinio apmokėjimo už rehospitalizuojamus
pacientus, sergančius psichikos ligomis
8
STACIONARINIŲ
ASMENS
SVEIKATOS
PRIEŽIŪROS
STACIONARINIŲ
PASLAUGŲ
APMOKĖJIMO
PASLAUGŲ
TAIKANT DRG
METODĄAPMOKĖJIMAS
POVEIKIS ASPĮ LĖŠOMS
• SAM 2006 m. gruodžio 22 d. įsakymas Nr. V-1113 „Dėl
asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo
tvarkos aprašo tvirtinimo“:
• panaikinamos trumpalaikio gydymo paslaugos (patenka
į aktyvųjį gydymą);
• pereinamuoju laikotarpiu ASPĮ sudaroma galimybė 2012
metais pradėjus apmokėti paslaugas taikant DRG
metodą, nemažinti stacionarinių paslaugų apmokėjimui
skirtos sutartinės sumos (sudaroma galimybė indeksuoti
stacionarines paslaugas iki 1,25 lito)
9
ASMENŲ, SLAUGANČIŲ VAIKUS, IŠLAIDŲ
APMOKĖJIMO PAKEITIMAS
• SAM 1997-10-02 įsakymas Nr. 524
• patvirtinama bazinė kaina – 31 balas;
• Numatoma, kad už šią sumą asmeniui turi būti
suteikiamos viešbučio ir maitinimo paslaugos.
10

similar documents