S3B. Studentgränssnittet i Ladok3

Report
Studentgränssnittet i Ladok3
»
»
»
NUAK 2014, 2014-09-22
Daniel Erlandsson, områdesproduktägare
Catherine Zetterqvist, huvudproduktägare
Kravinsamling
» Två workshops under våren 2013
» WS 1: Syftet var att göra en om-start och besluta om vi ska utgå
från det som kom fram under remissen 2011 eller ta nya beslut
» WS 2: Målet var att få fram en prioriterad kravlista med
krav på vad studenten ska kunna se respektive göra i
studentgränssnittet
» Kravbild som växte fram
•
•
•
•
•
Ladokinformation i tjänsterna
Stomme av tjänster – nyckelfärdigt för slutanvändaren
Anpassningsbart, gemensamma begrepp
Stabilt, sömlöst integrerbart, öppet
Användarvänligt, tydligt, enkelt och relevant
Förslag på ny teknisk lösning
» Utgångspunkt i kravbilden
» Paketering av studenttjänster (tre varianter)
• Färdigt studentgränssnitt
• Javascript (delar av det färdiga studentgränssnittet)
• REST-tjänster
Färdigt studentgränssnitt - en tjänst i nya Ladok
Studentgränssnitt
Nya Ladok
Examen
Resultat
Studiedeltagande
Utbildningsinformation
Studentinformation
REST
Javascript – integrerad del av t.ex. en lärosätesportal
Lärosätesportal
Javascript
Nya Ladok
Examen
Resultat
Studiedeltagande
Utbildningsinformation
Studentinformation
REST
Lärosäte
REST-tjänster i t.ex. en lärosätesportal
Lärosätesportal
Nya Ladok
Examen
Resultat
Studiedeltagande
Utbildningsinformation
Studentinformation
REST
Lärosäte
Vidare arbete under våren
» Förankring – funktionalitet/lösning
•
•
•
•
Ladok3 – expertgrupp
Systemägare
Studentrepresentant
Teknisk arbetsgrupp under Unitcf – ATI-gruppen
» Skapa en prototyp som exemplifierar det färdiga
studentgränssnittet
Utgångspunkter för arbetet med prototypen
» Mobilen som primära display
» Det som görs oftast av studenter ska vara mest prioriterat
» Användarbegrepp ur studentens perspektiv
• Ex. ta höjd för studenters förvirring mellan antagen till en kurs och
registrerad
» Tillgänglighetsanpassad
» Hitta ett tekniskt ramverk som kan hantera funktionalitet i
framtiden och inte bara vid första leveransen
Startsida: Mobil och Dator/Surfplatta
Arbetet med prototypen
» Ytterligare en workshop med lärosätesrepresentanter
» Förutsättningar
• Prioriterad kravlista (resultat från workshop 1 och 2)
• Första förslag på prototyp utarbetad av Anders Stenebo
» Mål – visualisera kravlistan
• Vidareutveckla prototypen enligt kravlista
• Stämma av funktionalitet mot dagens LPW-tjänster
• Fokus på funktionalitet i prototypen var kravlistans prio 1- och prio 2krav
Arbetet med prototypen
» Resultat
• Exempel på ett studentgränssnitt för ett lärosäte som ska kunna
fungera som underlag för fortsatt kravarbete
Avgränsning i arbetet med prototypen
» Fokus är övergripande funktionalitet (se och göra)
• Minimalt fokus på placering av funktionalitet, ledtexter och
begrepp
» All underliggande logik ännu inte färdigutvecklad
• Ex. studieplan
Demonstration av prototypen
http://5v8fkm.axshare.com
Kommentarer på prototypen
» Många kommentarer rörde detaljer vilket tolkades som att
representanterna var nöjda med den övergripande funktionaliteten
» ”Mycket saknas om man tänker på koppling till studieplan”
• Studieplan är under utveckling. Fortfarande saknas funktionalitet vilket leder
till svårigheter av att presentera studieplanen i prototypen
» ”Det måste gå att ställa in (på kursnivå eller organisationsnivå)
att registrerade studenter automatanmäls till ordinarie tentor.”
• Krav på funktionalitet
» ”Tidsbegränsad adress -> bortsett från datum, så känns det
ganska meningslöst att kunna redigera varje rad för sig”
• Krav på prototypen
Möjlighet till lokal profilering
Fortsatt arbete i höst
» Sammanställa resultatet från workshop 3
» Påbörja utvecklingen
• Teknisk infrastruktur på plats redan i sprint 30
» Kartlägga funktionalitet samt kravställa på övriga domäner
» Studenternas studentgränssnitt
• Diskutera begrepp och placering av funktionalitet samt genomföra
användartester
o Träffa studenter (träffar i Uppsala 17/9 och i Örebro 2/10)
o Workshop med studenter den 8 oktober
• Harmonisera med andra nationella studentingångar t.ex. antagning.se
» Fortsatt arbete med prototypen för att senare fastställa den
Frågor?
Mer information om Ladok3
» Din lokala projektledare för införandet
» Ladok.se > Fliken Ladok3
» Wikin:
» Ladokbrevet: elektroniskt nyhetsbrev
» Öppna frågestunder

similar documents