ΣΕΛ

Report
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗΣ ΛΥΚΟΣ
Παθολογία
Νευρολογία
Δερματολογία
SLE
Χειρουργική
Ορθοπεδική
Γυναικολογία
Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune
disease in which organs, tissues, and cells undergo
damage mediated by tissue-binding autoantibodies and
immune complexes.
Ninety percent of patients are women of child-bearing
years; people of both genders, all ages, and all ethnic
groups are susceptible.
Prevalence of SLE in theUnited States is
15 to 50 per 100,000;
the highest prevalence among ethnic groups is
in African Americans.
Principal terms in immunology
• Immune response: collective, coordinated response to the
introduction of foreign substances
• Innate immunity: exists before infection, consists of early
responses to pathogens, non-specific but against common
macromolocules
• Adaptive immunity: develops later, is highly specific for a
certain pathogen, “immunological memory”
• Leukocytes: mediate innate and adaptive immune responses,
located in blood, lymph, lymphoid tissues and organs
Cells of the immune system
Innate immunity
Link
Phagocytes: neutrophils
macrophages
Natural killers (NK)
Antigen presenting
Eosinophils
cells, dendritic cells
Basophils
NK-T cells
Mast cells
Adaptive immunity
B lymphocytes
T lymphocytes
Cytokine secretion and
biological activities of TH1 and
TH2 Subsets
Type 1
Cell-mediated
Immune response
Th1
Type 2
T cell
IL-2
IFN-g
TNF
IL-4
IL-5
IL-6
Humoral
response
Th2
«ΓΡΑΜΜΕΣ» ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚHΣ ΑΜΥΝΑΣ.
Η «ΕΜΦΥΤΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
(innate immunity)
H ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΥΝΑ (TH1/TH2)
κυτταροτοξική δράση (cell mediated immunity)
χυμική ανταπόκριση (humoral immunity)
Cytokines
* small secreted proteins, produced in response to
pathogens
* growth, differentiation and activation of
leukocytes during innate and adaptive immune
responses
* cell-to-cell communication, generally act locally
* “messengers” of the immune system
* short-lived, biological effects at very low
concentrations
Types of cytokines
• interleukins : between leukocytes
• Interferons : anti-viral effects
• growth factors : role in haematopoiesis
• cytotoxic: tumor necrosis factor
• chemokines: chemotaxis, movement
IMPORTANT CYTOKINES
• IL-1, TNF-a, IL-6, proinflammatory and cytotoxic
role
• IL-2, Th proliferation, NK proliferation and activation
• IL-4, B cell Ig class switching, Th proliferation and
differentiation
• IL-5, eosinophil proliferation and differentiation
• IL-10, TGF-β, immunosupression, inhibit effector cell
proliferation
• IFN-γ, B cell Ig class switching, antiviral immunity,
macrophage activation
• IL-12, directs adaptive immunity, activates NK cells
Η «ΕΜΦΥΤΗ» ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ
(innate immunity)
-IL- 2
-IL- 12
-IL- 8
-IL-4
-PKR
-TNF
-συμπλήρωμα
-ΝΚ
-χημοκίνες
-APOPTOSIS
H ΕΙΔΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
TH1/TH2
TH1 = κυτταροτοξική δράση (cell mediated immunity)
IFNs, MHC I, IL-12, APC,
TH2= χυμική ανταπόκριση (humoral immunity)
B cells, MHC II, APC, MACROPHAGES, TH1
Thus, in SLE, antigens are available;
they are presented in locations recognized by
the immune system;
The antigens, autoantibodies, and immune complexes
persist for prolonged periods of time,
allowing tissue damage to accumulate to the
point of clinical illness.
1.Malar rash
Fixed erythema, flat or raised,
over the malar eminences
2.Discoid rash
Erythematous circular raised patches with adherent
keratotic scaling and follicular plugging;
atrophic scarring may occur
3.Photosensitivity
Exposure to ultraviolet light causes rash
4.Oral ulcers
Includes oral and nasopharyngeal ulcers,
observed by physician
5.Arthritis
Nonerosive arthritis of two or more peripheral joints,
with tenderness, swelling, or effusion
6.Serositis
Pleuritis or pericarditis documented by ECG or rub
or evidence of effusion
7.Renal disorder
Proteinuria >0.5 g/d or ≥3+, or cellular casts
8.Neurologic disorder
Seizures or psychosis without other causes
9.Hematologic disorder
Hemolytic anemia or leukopenia (<4000/µL)
or lymphopenia (<1500/µL)
or thrombocytopenia (<100,000/µL)
in the absence of offending drugs
10.Immunologic disorder
Anti-dsDNA, anti-Sm, and/or anti-phospholipid
11.Antinuclear antibodies
An abnormal titer of ANA by immunofluorescence
or an equivalent assay at any point in time
in the absence of drugs known to induce ANAs
a If ≥4 of these criteria, well documented, are present
at any time in a patient's history,
the diagnosis is likely to be SLE.
Specificity is ~95%: sensitivity is ~75%.
Πρωτοπαθές Raynaud: Κριτήρια για τη
διάγνωση
Επεισόδια
περιφερικών επεισοδίων αγγειοσύσπασης
εκλυόμενα από ψύχος ή συναισθηματική φόρτιση
Συμμετρική
προσβολή
Απουσία
ιστικής νέκρωσης, έλκους ή γάγγραινας
Απουσία ιστορικού ή ευρημάτων από την κλινική
εξέταση, ενδεικτική δευτεροπαθούς αιτίας
Φυσιολογική
Αρνητικό
ΤΚΕ
ανοσολογικό προφίλ
Φυσιολογική
τριχοειδοσκόπηση
Δευτεροπαθές Raynaud: Κριτήρια για τη
διάγνωση
Ηλικία
έναρξης >30 ετών
Έντονα
επώδυνα, ασύμμετρα επεισόδια
συχνά συνοδευόμενα από ισχαιμικές
δερματικές βλάβες
Κλινικές
εκδηλώσεις αυτοανόσου νοσήματος
Παρουσία
ειδικών αυτοαντισωμάτων (π.χ,
centromere, SCL-70, Smith, dsDNA)
Παθολογική
τριχοειδοσκόπηση
ΣΕΛ,
νεκρωτικές βλάβες στα ακροδάκτυλα
Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο
(ΣΑΦ)
Κλινικά ευρήματα
•Θρομβώσεις
–Αρτηριών
–Φλεβών
–Μικρών αγγείων
•Νοσηρότητα εγκυμοσύνης
Εργαστηριακά ευρήματα
•Αντισώματα κατά καρδιολιπίνης (αΚΛ)
•Αντιπηκτικό του λύκου
Διάγνωση οριστικού Αντιφωσφολιπιδικού
Συνδρόμου:Wilson WA et al, Arthritis Rheum, 1999;42:1309-11
•1 κλινικό + 1 εργαστηριακό
Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο
• Ανίχνευση θρομβώσεων
– Με κάθε απεικονιστικό μέσο
– Με βιοψία (μικροθρόμβοι ινικής)
• Νοσηρότητα εγκυμοσύνης
– ≥1 ανεξήγητοι εμβρυϊκοί θάνατοι >10η εβδομάδα
(μορφολογικά υγιές έμβρυο)
– ≥1 πρόωροι τοκετοί <34η εβδομάδα
(προεκλαμψία ή σοβαρή πλακουντιακή ανεπάρκεια)
– ≥3 διαδοχικές αποβολές <10η εβδομάδα
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ: ανατομικών, ορμονικών, χρωμοσωμικών ανωμαλιών
Wilson et al, Arthritis Rheum, 1999;42:1309-11
Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο
(ΣΑΦ)
Αντισώματα κατά καρδιολιπίνης
%
Υγιείς
0,2-9
Συστ. Ερυθηματώδης Λύκος
30-50
1/3 των
– ΣΑΦ
Ηλικιωμένοι
Manoussakis et al, Clin Exp Immunol, 1987; 69:557
αΚΛ(+)
52
Petri M: The Antiphospholipid Syndrome. Asherson et al (Eds) Elsevier 2002;11
Πολυκεντρική μελέτη 1000 ασθενών
με ΣΑΦ από την Ευρώπη
• Γυναίκες: Άνδρες = 5:1
• Λευκή φυλή: 98,5 %
• Μέση ηλικία έναρξης συμπτωμάτων: 34±13 έτη
• Πρωτοπαθές ΣΑΦ: 53%
• Δευτεροπαθές ΣΑΦ:
36 % σε συνδυασμό με ΣΕΛ
5 % με υποκλινικό ΣΕΛ
5,9 % με άλλα αυτοάνοσα νοσήματα
• Καταστροφικό ΣΑΦ: 0,8 %
Αντιφωσφολιπιδικό Σύνδρομο
Γενικές Αρχές Θεραπείας
• Θρομβώσεις:
– Χρόνια αγωγή με κουμαρινικά
• Φλεβικές: INR=2,5-3
• Αρτηριακές: INR≥3
• Νοσηρότητα εγκυμοσύνης
– Ασπιρίνη (80 mg ημερησίως)
+
ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους (υποδόρια)

similar documents