Auttaako neuropsykologinen kuntoutus MS-taudissa?

Report
Auttaako neuropsykologinen
kuntoutus MS-taudissa?
Päivi Hämäläinen, neuropsykologian dosentti
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus
Mitä neuropsykologinen
kuntoutus on?
8.4.2015
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen
Neuropsykologinen kuntoutus
•Neuropsykologinen kuntoutus on lääkinnällistä
kuntoutusta ja sen toteuttajana toimii neuropsykologi
•Neuropsykologinen kuntoutus tähtää kognitiivisten
ja/tai käyttäytymisen säätelyn hankaluuksien ja niiden
aiheuttaman haitan lieventämiseen
• Esim. muistamisen ja keskittymisen hankaluuksien
ja uupumusoireiston kanssa pärjääminen
Toimintojen harjaannuttaminen
 Vaihtoehtoisten toimintatapojen ja
apuvälineiden käytön opettelu
8.4.2015
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen
Miksi neuropsykologista
kuntoutusta MS-tautia
sairastaville?
8.4.2015
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen
MS-tautiin liittyy kognitiivisia oireita
• Kognitiivisia oireita (muistamisen, keskittymisen,
tiedonkäsittelyn hankaluuksia) ilmenee reilulla puolella
sairastavista
• ~ 40% ei kognitiivisia hankaluuksia
• ~ 40% lieviä/kohtalaisia kognitiivisia hankaluuksia
• ~ 20% laajempaa / vaikea-asteisempaa kognitiivisen
toimintakyvyn heikkenemistä
8.4.2015
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen
Kognitiivisten oireiden luonteesta
Kognitiivinen häiriö
yleisyys
Muisti, uuden oppiminen
30 – 50 %
Tiedon käsittely
30 – 50 %
Tarkkaavaisuus, työmuisti
25 – 35 %
Toiminnan ohjaus
20 – 30 %
Hahmottaminen, sanasujuvuus
10 – 20 %
Laaja-alainen kognitiivinen heikkeneminen
noin 10 %
Kognitiivinen uupuminen, käyttäytymisen säätelyn
hankaluudet
?
Yhdistetty useista lähteistä
8.4.2015
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen
Tavallisimmat hankaluudet
Kognitiivinen osa-alue
Tyypillistä
Muisti
- työmuisti kapeutuu, ajatus ”katkeilee”
- uuden oppiminen ja mieleen palauttaminen
vaikeutuu
Tarkkaavuus,
tiedonkäsittely ja
toiminnan ohjaus
- tehtävistä suoriutuminen vaatii enemmän
aikaa
- keskittyminen on häiriöaltista
- useampaan asiaan samanaikaisesti
keskittyminen vaikeutuu
- keskittymisen ylläpitäminen vaikeutuu
- toimintojen suunnittelu, aloittaminen ja
toimintatavan muuttaminen tuottaa vaikeuksia
- ”pinna palaa” entistä herkemmin
8.4.2015
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen
Kognitiivisilla hankaluuksilla on monenlaisia
vaikutuksia:
Omatoimisuus,
Työkyky ja
uudelleenkoulutus
osallistuminen,
Kognitiiviset
hoitajan
kuormittuminen
häiriöt
Sosiaaliset ja
harrastusaktiviteetit
Kuntoutuksen
tuloksellisuus
Ajotaidot
8.4.2015
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen
Kognitiivisten oireiden hoito
• Sairauden kulkuun vaikuttavat lääkkeet saattavat hidastaa
kognitiivisten oireiden ilmaantumista ja etenemistä
• Vaikuttavaa oireenmukaista lääkehoitoa ei ole
•  Lääkkeellisen hoidon mahdollisuudet rajalliset
• Neuropsykologisen kuntoutuksen hyödyistä on selkeää näyttöä
aivovamma- ja aivoverenkiertohäiriöiden kuntoutuksessa,
mutta vaikutuksista MS-taudissa tiedetään paljon vähemmän!
8.4.2015
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen
Laaja katsaus maailmalla tehtyihin tutkimuksiin
Rosti-Otajärvi EM, Hämäläinen PI.
Tavoitteena arvioida neuropsykologisen/kognitiivisen
kuntoutuksen vaikutuksia MS-taudissa
Ilmestyi loppuvuodesta 2011
Neuropsykologisen kuntoutuksen
hyödyt
• Kognitiivinen harjoittaminen kohentaa toistomuistia ,
työmuistia ja välitöntä näönvaraista muistia
• Suurin osa tutkimuksista (12/14) osoitti positiivisia
vaikutuksia kuntoutuksesta
• LISÄKSI:
• Suomalaisen kokemuksen pohjalta yksilöllisesti
räätälöidyllä neuropsykologisella kuntoutuksella
voidaan edistää MS-tautia sairastavan selviytymistä
kognitiivisten oireidensa kanssa
 Kuntoutuksen vaikuttavuudesta tarvitaan lisää näyttöä!
8.4.2015
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen
Suomalainen monikeskustutkimus
Onko neuropsykologisesta kuntoutuksesta apua MStautia sairastaville?
Anu Mäntynen, Eija Rosti-Otajärvi, Keijo Koivisto, Arja Lilja,
Heini Huhtala, Päivi Hämäläinen
Tutkimuksen tarkoitus
• Arvioida neuropsykologisen kuntoutuksen vaikutuksia
• Kognitiiviseen toimintakykyyn
• Itsekoetut kognitiiviset ongelmat
• Kognitiivinen suoriutuminen
• Elämänlaatuun
• Mielialaan
• Uupumusoireisiin
• Arkielämään (Kuntoutujan kuntoutustavoitteiden
toteutuminen)
8.4.2015
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen
Seulontatutkimus (n=127)
Satunnaistaminen (n=102)
Kontrolliryhmä (n=42)
Interventioryhmä (n=60)
Keskeyttäneet (n=2)
Kuntoutusta
saaneet
Poissuljetut (n=25)
Poissulkusyyt:
1) Inkluusiokriteerit eivät
täyttyneet(n=24)
2) Kulkemisongelmat (n=1)
Syyt:
1) Ei enää subjektiivisia
keskittymisvaikeuksia (n = 1)
2) Kulkemisongelmat (n=1)
Neuropsykologinen alkututkimus (n=58)
Keskeyttäneet (n=1)
Syy:
1) Vaikea
elämäntilanne (n=1)
Neuropsykologinen alkututkimus (n=41)
Keskeyttäneet (n=1)
Syy:
1) Epävarma dg (n = 1)
Keskeyttäneet (n=1)
Syy:
1) Motivaatio-ongelmat
(n = 1)
Neuropsykologinen kuntoutusinterventio (n=57)
Keskeyttäneet (n=1)
Syy:
1) Vaikea elämäntilanne (n = 1)
Neuropsykologinen väli- ja loppututkimus (n=58)
Mukana analyyseissa (n=58)
Ryhmä, joka ei
saanut kuntoutusta
Neuropsykologinen väli- ja loppututkimus (n=40)
Mukana analyyseissa (n=40)
Neuropsykologinen kuntoutus
• Etukäteen suunnitellun käsikirjan ohjeistamana
yksilöllisten tavoitteiden mukaan soveltaen:
1) Foramen Rehab –harjoitusohjelma tietokoneella
– muisti- ja tarkkaavuusharjoituksia
2) Vaihtoehtoisten toimintatapojen opetteleminen
3) Kotitehtävät
13 käyntikertaa, 60 min, kerran viikossa
8.4.2015
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen
Kuntoutuskäyntien sisältö
1) Henkilökohtaiset kuntoutustavoitteet
– Kuntoutustavoitteiden saavuttamista edesauttavat keinot ja toimintatapamuutokset ja
niiden vahvistaminen
2) Hankaluuksien ja vahvuuksien tunnistaminen ja huomioiminen
arjessa
– Toimintapäiväkirjat, itsearviot, läheisten huomiot, tietoa MS-tautiin liittyvistä
neuropsykologisista oireista
3) Korvaavat toimintatavat
– Vaihtoehtoiset ja uudet tavat tehdä asioita arjessa mm. oma jaksaminen huomioiden
4) Kognitiivinen harjoittaminen
– Tietokoneavusteiset harjoitteet, kynä-paperitehtävät, internet-sivustot
8.4.2015
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen
Kuntoutujien tavoitteita
• Uupumuksen parempi hallinta
• Käyttäytymisen säätelyn, mielialan, sopeutumisen
tukeminen
• Oiretiedostuksen kohentuminen, tarkkaavuuteen
vaikuttavien tekijöiden parempi tunnistaminen ja hallinta
• Organisointikyvyn kohentuminen
• Tarkkaavuuden ongelmien lievittyminen
• Tarkkaavuuden harjoittaminen
• Muististrategioiden käytön tehostuminen
8.4.2015
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen
Tutkimukseen
osallistuneet
Demograafiset muuttujat
tutkimuksen alussa
Kuntoutusryhmä
(n = 58)
Kontrolliryhmä
(n = 40)
Ikä
43.5 (8.7)
44.1 (8.8)
Sukupuoli
Nainen / Mies
45 / 13
31 / 9
Aika MS-taudin dg:sta, vuotta
14.2 (7.8)
14.9 (8.5)
35 (60%)
19 (48%)
21 (36%)
2 (4%)
18 (45%)
3 (7%)
Työtilanne:
Työssä, opiskelee tai
työtön
Työkyvyttömyyseläkkeellä
Muu
8.4.2015
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen
Kuntoutus lievitti kognitiivisia oireita
Kuntoutusryhmään kuuluneilla merkittävästi
vähemmän koettuja kognitiivisia ongelmia
kuntoutuksen päättyessä ja kolme kuukautta
sen päättymisestä
.. ja vielä vuoden kuluttuakin!
Diasta poistettu tuloksia kuvaava kuva, koska tuloksia ei ole vielä julkaistu.
Kuntoutujat saavuttivat kuntoutukselle
asettamansa tavoitteet hyvin!
Keskiarvo
Keskihajonta Mediaani
Vaihteluväli
56.2
8.5
41.0 – 75.0
56.0
T = 50; tavoitteet saavutettu tavoitellulla tasolla
Tutkimuksesta käytäntöön
Kognitiiviset hankaluudet kannattaa ottaa
puheeksi jo varhaisessa vaiheessa –
kuntoutuksella voidaan auttaa niiden kanssa
pärjäämistä!
8.4.2015
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen
Kenelle neuropsykologista
kuntoutusta?
8.4.2015
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen
Kuntoutus paikallaan, kun:
•Kognitiiviset tai käyttäytymisen säätelyn hankaluudet
heikentävät arkista toimintakykyä
• Työssä selviytymistä
• Opiskeluissa edistymistä
• Arjen haasteista selviytymistä
•Itsellä motivaatio arvioida omia toimintoja uudelleen ja
muuttaa toimintatapoja
•Neuropsykologista kuntoutusta voidaan toteuttaa
yksilöllisenä ja ryhmämuotoisena avokuntoutuksena ja
osana yksilöllistä moniammatillista kuntoutusjaksoa
8.4.2015
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen
Lopuksi
• Muisti ja tarkkaavaisuus EIVÄT heikenny tukikeinoja
käyttämällä
• Tiedonkäsittelyä ja tarkkaavaisuutta voi tehostaa omilla
positiivisilla toimintatavoilla
• Omien vahvuuksien ja omaan tarkkaavaisuuteen
vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen mahdollistaa itselle
parhaiten sopivien toimintatapojen löytämisen
• Tiedonkäsittelytoimintoja voi ylläpitää ja kehittää aivoja
monipuolisesti ja aktiivisesti käyttämällä
8.4.2015
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen
KIITOS!
www.kuntoutuskeskus.fi
8.4.2015
Maskun neurologinen kuntoutuskeskus / P. Hämäläinen

similar documents