Eneseanalüüs, CV ja kaaskirja koostamine

Report
+
Eneseanalüüs, CV ja kaaskirja
koostamine
Kelli Turmann tel 6 267 345 [email protected]
+
Tööle ? Ettevõtjaks ?
Karjääriinimeseks ?

Iseenda mõistmine, see on elukestev protsess.

Teen oma valdkonnas seda, mis mulle meeldib ja mis mind
õnnelikuks teeb. Leian töö tegemisele õige väljundi.


Teen seda, milleks ma võimeline olen

Teen seda, millega ma ennast ära elatan
Mida teha siis, kui ma kohe vastuseid ei tea?

Katseta

Eksi

Katseta uuesti
+
5 tööturul edu saavutamise
põhireeglit
 Suhtumine
(endasse, teistesse ja töösse)
 Enesekindlus
(eneseväljendus)
 Tean, kust
teada saab (ei pea kõike oma
peaga teadma)
 Eralavaldkonnas
orienteerumine
(spetsialiseerumine)
 Eesmärgid
+
Mis takistab saamaks edukaks ?

Ebaselged eesmärgid

Hirmud eksimuste ees

Ebakindlus enda võimekuses

Tagasihoidlikkus

Teiste inimeste arvamused

Liigne optimism, suured ootused

Käega löömine ja seega suhtumise muutmine

Negatiivsus
+
Test
1) Paneme paberile kirja selle, kes me enda arvates
oleme:

Ettevõtja

Palgatöötaja

Karjääriinimene
2) Nüüd paneme kirja 3 enda iseloomujoont, mis
iseloomustavad mind selles rollis kõige paremini. Peaks
vastama küsimusele miks ma olen pigem ettevõtja,
karjääriinimene või palgatöötaja.
+
Töötaja iseloomujooned

Soovin minna koju pärast kella 18.00, ületundide eest küsin
tasu

Soovin, et mulle antakse ülesandeid

Olen valmis täitma ülesandeid, mis ei kuulu minu eriala
juurde

Soovin saada kindlat ja fikseeritud palka

Soovin puhkusele minna ja kuu aega mitte muretseda

Soovin teha meeskonnatööd ja otsutada alati koos teistega

Soovin käia ettevõtte jõulupeol ja suvepäevadel

Soovin, et mind koolitatakse vastavalt
+
Karjääriinimene

Töö on elustiil ja kirg, töö kaotus on katastroof

Määrab ise endale ülesanded

Teeb ettepanekuid tööülesannete efektiivsemaks täitmiseks

Tihti puudub ettevõtte ühissündmustelt

Olen valmis töötama ületunde (ka ekstra tasu saamata)

Eesmärgiks on jõuda kõrgemale positsioonile

Tähtis omada staatust

Tulevikus saan kõrget palka, kuna olen selle ära teeninud suure
töö tegemise ja aja panustamisega
+
Ettevõtja iseloomujooned

Soovin töötada ettevõttes, kus kõik on organiseeritud minu käe järgi

Soovin teenida keskmisest kõrgemat palka ja dividende

Olen auahne ja soovin luua midagi ainulaadset ja meeldejäävat

Olen valmis ennast müüma ja turundama

Olen valmis võtma vastutust enda ja teiste tegemiste ees

Olen valmis esimesed 1-2 aastat tegema tööd hommikust õhtuni ja
loobuma oma vabast ajast

Olen valmis võtma endale töötajaid ja neile igakuiselt tasu maksma

Olen valmis riskima kogu (või osaliselt) oma varaga

Olen valmis pingelisteks ja stressirohkeks tööks, mis alati ei ole
erialaga seotud

Olen valmis töötajate seas tegema ebapopulaarseid otsuseid ja olema
nn ebameeldiva juhi rollis (tihti ka üksinda)
+
Eesmärgid 3-5 aasta perspektiivis

Paneme kirja, kes ma soovin olla 3 a. pärast

Kui palju soovin raha teenida 3. a pärast

Mis suursündmustel või projektides soovin osaleda

…… ……
+
SMART

S. – Specific

Eesmärgid ei tohi olla liiga üldised, ega hägused.

M. – Measurable

Eesmärgid peavad olema mõõdetavad

A. – Attainable

Eesmärgid peavad olema saavutatavad

R. – Relevant

Eesmärgid peavad olema olulised ka pikas perspektiivis

T. – Time

Eesmärkidel peab olema tähtaeg
+
Kuidas otsin tööd?
CV
Portaalid / tuttavad
Palk & töö sisu
Kuidas veel võiks mõelda?
Selekteerin ettevõtted
Mida pakkuda saan
Teenimisvõimalused
Ettevõtlik töötaja
Palga küsimine
Standard
Tööaeg ja vabaaeg
Enda vajalikkus ettevõttele
+
Tööle kandideerimisprotsess
tööotsija silme läbi

Leia õige pakkumine (taustauuring)

Koosta CV (enda detailne elulugu)

Koosta kaaskiri (miks mina konkreetsele töökohale sobin)

Vajadusel koosta motivatsioonikiri (miks ma tahan seda
töökohta, isiklik motivatsioon)

Intervjuul enesetutvustuse harjutamine
+
Tööle kandideerimisprotsess
tööpakkuja silme läbi

Lähteülesanne (mis ülesandeid on vaja täita)

Kriteeriumid (kes võiks neid ülesandeid täita)

Kuulutamine (portaalides, tuttavate kaudu)

CV-de selekteerimine

Intervjuu

Hindamine (testid, grupi- või individuaalne töö)

Tausta uuring

Kohtumine uuesti lõpliku otsuse tegemiseks

Otsuse langetamine
+
CV koostamise
põhireeglid
 Pühendu, lähtu
pakkumisest
 Lühike, keskendu
vaid olulisele
 Ära

valeta
Õigekiri
 Kontrolli
3 korda
+
Kuidas paistan silma?
+
CV koostamise põhivead

Loetletud on kõik töökohad, ka need, mis ei oma tähtsust

Kirjavead

Ei lisata fotot

Ei viitsita vana CV-d uuendada

Liialdatakse või alahinnatakse

CV koostaja ei aseta ennast tööpakkuja rolli

Liiga tavaline, enamus CV-d on sellised

Ei lisata soovitajaid ega olulisi referentse
+
Kaaskirja koostamine

Kaaskirja ülesanne on tuua välja tähtsamaid aspekte CVst, mis võiksid põhjendada kandideerimist antud
ametikohale.

Oluline on seostada oma seni omandatud haridust ja
kogemust taotletava ametikohaga, tuua välja oma
tugevad küljed ehk miks just teie peaksite olema õige isik
sellele töökohale.

Dokumendis tuleks ennast esitleda ja tuua välja
põhjused:




miks Sa neile CV saadad
miks Sa oled neist huvitatud
millist tööd soovid
miks pead end sobivaks kandidaadiks.
+
Kaaskirja koostamise põhivead

Võetakse aluseks CV keskuse näidiskaaskiri ja muudetakse
põhiandmeid.

Ei läheneta loominguliselt

Kirjutatakse liiga pikalt ja ebaolulisest

Kaaskiri jäetakse koostamata
+
Motivatsioonikirja koostamine

Motivatsioonikiri on Sinu vastus tööandja, praktikakoha pakkuja
või ka nt stipendiumi määraja küsimusele:
„Miks ma peaksin valima just Sind?“

See on põhjalikum kiri, kus saad tõestada oma motivatsiooni
antud töökohale kandideerimisel.

Motivatsioonikirja kirjutamist võib alustada kaaskirjaga
sarnases võtmes.

Vasta küsimusele - mida see annaks mulle karjääris tervikuna?

Kirjelda, kuidas suudad oma tööga panustada ettevõttesse
lisaväärtust, saades sellest ka ise rahuldust.
+
Töövestlus = enese müük

Õigeaegne kohalolek

Riietus

Eneseväljendusoskus

Ausus

Endaks jäämine

Originaalsus

Valdkonnas orienteerumine
+
Töövestlusel tehtavad vead, näited
elust enesest

Kui palju teil ettevõttes üritusi toimub?

Ma saaks küll kohe tööle tulla, kuid järgmisel kuul olen
plaaninud ühe reisi, millest ilma ei taha jääda

Kas saan kaugtööd tegema hakata

Ulmelised palgasoovid

Ma osalen veel 3 konkursil

Liigne organiseerimine ja vestluse üle domineerimine

Ei teata, miks kandideerima tuldi

Tulin teisest töökohast ära, kuna ülemus ei sobinud
+
Koju mõtlemiseks

Tiina Saar: “Kui õppejõule anda teada, et grupp A on parem
kui grupp B, siis õpinguprotsessi lõpus on grupi A tulemused
paremad”.

Brian Tracy: “ Meil ei hakka kunagi olema piisavalt aega,
tuleb keskenduda kõige olulisemalt”. Elu saladus on
loobuda ebaolulisest.

Psühhoterapeut Jacob Levy Moreno: “Elame valmismaailmas
kui robotid”.
+
Kodutöö

Koostada omanäoline ja selgelt teistest eristuv CV ning
kaaskiri enda unistuste ametikohale kandideerimiseks

Kodutöö tähtaeg 17.09.

Esitada tuleb kas [email protected] meiliaadressile või
tuua kantseleisse teadus- ja arendusosakonna riiulisse
(riiulid asuvad vasakut kätt)
+
Juhendid ja kirjandus

“Üle võlli” CV-d http://lava360.com/30-creative-resume-ideas-to-present-yourself/

Kujunduspõhjad CV-de koostamiseks - http://www.comoto.com/us/26499-2

Põhilised tööintervjuu küsimused http://www.hot.ee/hettelsormus/t66intervjuu.htm

Kehva ja hea töövestluse näidis http://www.youtube.com/watch?v=HOgdMfF1bdA

Tasuta veebipõhine karjäärinõu kursus https://www.karjaarinou.ee/front/et_EE/

Belbin, “Kuidas tööl edu saavutada” www.belbin.com

Tiina Saar “ Karjääri keerdtrepp” www.aripaev.ee/raamatuklubi

Tiina Saar “ Tee unistuste töökohani”

Kutse test http://www.dreamfoundation.eu/career-test/page1

www.rajaleidja.ee

www.start.artun.ee

www.stardiplats.ee
+
Tööpakkumiste portaalid

www.eures.ee (välismaa tööpakkumised)

www.tudengiveeb.ee

www.artupcareer.net

www.cv.ee

www.cvkeskus.ee

www.ekspressjob.ee

https://iseteenindus.tootukassa.ee/

similar documents