Esitlus - Lauri Jalonen () - Ida

Report
Ida-Virumaa arengukava
2014-2020 koostamise
põhijooned
Lauri Jalonen
Nutifikaator OÜ
Arengu kavandamine Ida-Virumaal
viimastel aastatel
• Maakonna partnerite poolt
koostatud arengukava
käesolevaks
rahastamisperioodiks
Ida-Viruma
arengustrateegia
2005-2013
Ida-Virumaa
tegevuskava 20102014
• siseministeeriumi
initsieeritud tegevuskava
• sisend uuele arengukavale
2014-2020
• koordineerib riigi tegevusi
Ida-Virumaa suunal
• Maakonna partnerite poolt
koostatav arengukava
• koostamisperiood 20112012
Ida-Virumaa
arengukava 2014-2020
Ida-Viru maavalitsuse läbiviidud arengukava
2014 -2020 koostamist ettevalmistavad tööd
Internetiküsitlus (2010)
•ettevõtjad
•vabaühendused
•Kohalikud omavalitsused
Fookusgruppide intervjuud (2011)
•omavalitsused
•suur- ja väikeettevõtjad
•vabaühendused
•haridusasutused
•Riigiasutused
•Maakonnavälised partnerid
Ida-Virumaa sotsiaalmajanduslik analüüs (2011)
•looduskeskkond
•arengutrendid
•majandus
•Sotsiaalvaldkond
•http://www.ida-viru.maavalitsus.ee/documents/908800/1286876/Ida-Virumaa+sotsiaalmajanduslik+anal%C3%BC%C3%BCs.doc
Ida-virumaa visiooniseminar (2011)
•Ida-Virumaa visioon aastaks 2020
Arengukava 2014-2020 koostamise
etapid 2012
juhtgrupi moodustamine
• koosolekud veebruar, juuni, september 2012
valdkondlikud töögrupid
• eesmärgistamise koosolekud märts-mai 2012
arengukava tegevuskava koostamine
• projektiideed partneritelt mai-august 2012
arengukava tekstilise osa koostamine
• teksti mustandversioon juuni – september 2012
arengukava valmis, tutvustamine partneritele, arengukonverents
• tutvustamine ja tagasiside saamine partneritelt september-oktoober 2012
Arengukava 2014-2020 ülesehitus
keskkonna
eesmärgid
tegevus 1
tegevus ....
analüüsid
inimese
eesmärgid
tegevus 1
tegevus ....
Visioon
majanduse
eesmärgid
tegevus 1
tegevus ...
halduse
eesmärgid
tegevus 1
tegevus ....
Visioon
Aastaks 2020 on Ida-Virumaa
ühiskondlikult sidus, kvaliteetse
elukeskkonnaga, kultuuriliselt ning
majanduslikult hästi arenenud maakond,
mis on Soome lahe idaregiooni
arendustegevuste üks eestvedajaid.
Loodus ei tunne pause arengus ning asetab
oma needuse igasugusele tegevusetusele.
Johann Wolfgang von Goethe
Ajatelg 2004 – 2012 – 2020 Kiviõli
(fotod Delfi pilt, Kiviõli Seiklusturismi Keskus)
2004
2012
Kiviõli
poolkoksimägi
Kiviõli Seiklusturismi
keskus
2020
•Kiviõli on kuurortlinn???
•Aidus on rahvusvaheline
veespordikeskus
Ajatelg 2004 – 2012 – 2020
põlevkivikeemia
(fotod Virumaa Teataja, Põhjarannik)
2004
nafta turuhind ca 40-50
USD barrel - käib
õlitööstuste kiire
arendamine
2012
2020
nafta turuhind ca 90100 USD barrel
nafta turuhind...?
• Petroter
• Enefit
• diiselkütused
• laevakütused
• .....?
Ajatelg 2004 – 2012 -2020 Sillamäe
(fotod: virumaa.ee; logiproff.com)
2004
2012
Sillamäe sadama
ehitustööd
Sillamäe sadam,
Euroopa suurim
eraomandis olev
sadam
2020
• konteiner- ja
üldkaupade
terminal
• regulaarne
reisiliiklus?
Ajatelg 2004 – 2012 – 2020 Jõhvi ja
kultuurielu
(fotod: virumaa.ee, concert.ee)
2004
2012
Jõhvi Kultuurikeskus
Jõhvi Kontserdimaja
2020
• filmi võttekohtade
pakkuja?
• rahvusvaheliste
kultuurifestivalide paik?
Ajatelg 2004 – 2012 -2020 –
turismiobjektid
(fotod: Narva muuseum; Eesti Päevaleht)
2004
Narva linnuse põhjaõu kasutusest väljas
2012
Narva linnuse Põhjaõu - IdaVirumaa üks
kvaliteetsemaid
turismitooteid
•Sõjajaloo muuseum
•Narva Aleksandri kiriku torn
•Polaarmõis
•......
2020
•Bastionide ring?
•Taastatud Narva vanalinn?
Ajatelg 2004 – 2012 – 2020
kuurordimajandus
(fotod: toila.ee; karol.ee)
2004
Esimesena
maakonnas asub
rajama veekeskust
- “terme” Toila
Sanatoorium
2012
2020
• Toila Termid
• Meresuu spa ja hotell
• Saka spa
• Eesti aktiivseim
rahvusvaheline
kuurortpiirkond?
Ajatelg 2004 – 2012 – 2020 Avinurme
(fotod: kauksipuhkemajad.ee; discovering-estonia.eu)
2004
Avinurme
pastoraadihoone
2012
2020
Avinurme
Elulkaadikeskus
•Puiduait
• puidutöö ja käsitöö
kompetentsikeskus?
• Mitmekesine
turismipiirkond?
Arendusvõimekus
• Perioodi jooksul arenguvõimekust kasvatanud
institutsioonid
– Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA
– Kirderanniku Koostöökogu MTÜ
– Virumaa Koostöökogu MTÜ
– Peipsi-Alutaguse Koostöökoda MTÜ
– Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus SA
– Põlevkivi Kompetentsikeskus
Strateegilised arengusuunad - sisend
sisend
ministeeriumitest
Eesti 10 aasta
eesmärgid
(eelnõu)
Ida-Virumaa
sotsiaalmajanduslik
analüüs
Fookusgruppide
intervjuud 2011
Euroopa 2020
strateegia
strateegilised
arengusuunad
I-V 2014-2020
Sisend maakonna
omavalitsustelt
Strateegline arengusuund - I
Looduskeskkonna ja –ressursside valdkonnas on
maakonna strateegiliseks arengusuunaks maakonna
loodusressursside efektiivne kasutamine.
Seda strateegilist arengusuunda iseloomustab järgmine
tegevuskompleks:
• Energisäästlike hoonete rajamine, olemasolevate
renoveerimine energiasäästlikuks
• Kaevandamise jääkressursside kasutuselevõtt (nt.
kaevandusvete soojusenergia, aheraine taaskasutus,
kaevandatud alade taaskasutus jm.)
• Säästlike tootmis- ja kaevandamistehnoloogiate
rakendamine
• Säästlik energiatootmine (sh. taastuvenergia)
Strateegiline arengusuund – II
Inimarengu valdkonnas on maakonna strateegiliseks
arengusuunaks maakonna elukeskkonna kvaliteedi
kompleksne parandamine.
Seda strateegilist arengusuunda iseloomustab järgmine
tegevuskompleks:
• Heakorrainvesteeringud (tänvavalgustus, linna- ja
külakeskkond)
• Kergliiklusvõimaluste eelisarendamine
• Investeeringud spordiobjektidesse, rahvaspordi ja
saavutusspordi arendamine
• Maakonnas pakutava hariduse kvaliteedi kasvatamine,
vajalikud investeeringud haridusobjektidesse,
ettevõtlikkusõppe arendamine
Strateegiline arengusuund - III
Majandusarengu valdkonnas on maakonna strateegiliseks arengusuunaks
maakonna ettevõtluskeskkonna kvaliteedi kompleksne parendamine.
Seda strateeglist arengusuunda iseloomustab järgmine tegevuskompleks:
• Tööstusparkide, ettevõtlusalade (sh. loomemajanduse valdkonnas),
ettevõtlusinkubaatorite arendamine ning vastavad turundustegevused
• Ettevõtluse tugitruktuuride võimekuse arendamine alustavatele ja
tegutsevatele ettevõtjatele tugiteenuste pakkumiseks (Põlevkivi
Kompetentsikeskus, Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA, Ida-Virumaa Tööstusalade
Arendus SA, Kirderanniku Koostöökogu MTÜ, Virumaa Koostöökogu MTÜ,
Peipsi-Alutaguse Koostöökoda MTÜ, Virumaa Rannakalurite Ühing MTÜ, Eesti
Kaubandus- Tööstuskoda)
• Ettevõtluse vajaduste katmisele suunatud transpordiinfrastruktuuri
arendamine – sadamate arendamine, maakondliku lennuvälja rajamine,
reisirongiliikluse eelisarendamine Ida-Virumaa linnastu tööjõu mobiilsuse ning
turistidevoo suurendamiseks.
• Maakonna majutuskohtade arvu kasvatamine turistidevoo teenindamiseks.
Strateegiline arengusuund - IV
Valitsemise ja halduse valdkonnas on maakonna
strateegliseks arengusuunaks kohalike omavlitsuste
koostöövõimekuse kasvatamine.
Seda strateegilist arengusuunda iseloomustab järgmine
tegevuskompleks:
• Uuringute ja infovahetuse korraldamine
• Ühisteenuste juurutamine kohalikul ja regionaalsel tasandil
• Ühiste planeeringute tegemise ja arengu kavandamise
juurutamine
• Tugi omavalitsuste liitumisprotsessidele
• Maakonnaväliste avalike suhete korraldamine ja
mainekujundus
Tänan tähelepanu eest!

similar documents