tap_huan_thuoc_la_1252011

Report
HỘI NGHỊ TẬP HUẤN
XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG CƠ SỞ Y TẾ
KHÔNG THUỐC LÁ CỦA NGÀNH Y TẾ
BSCKI NGUYỄN THỊ THANH NỞ
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÁI QUÁT CHUNG
Từ năm 2004, Công đoàn Y tế Việt Nam đã phối
hợp với Ủy Ban quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá
- Bộ Y tế triển khai hoạt đông xây dựng cơ sở y tế
không thuốc lá, đến nay nhiều đơn vị trong ngành đã
triển khai đạt kết quả đáng khích lệ, các đơn vị đã xây
dựng được qui định không hút thuốc lá tại nơi làm việc,
hầu hết cán bộ y tế đã nhận thức được tác hại của
thuốc lá và tự nguyện bỏ hút thuốc. Tuy nhiên vẫn còn
một số tỷ lệ cán bộ y tế còn hút thuốc lá và tình trạng
hút thuốc tại bệnh viện, nơi làm việc thỉnh thoảng vẫn
còn phổ biến, nhận thức về hút thuốc lá thụ động ở
một số cá nhân, đơn vị còn chưa cao.
NGÀNH Y TẾ TT HUẾ NÓI KHÔNG VỚI THUỐC LÁ
2
•
•
•
•
•
•
•
•
CƠ SỞ PHÁP LÝ
Nghị quyết số 12/2000/NQ-CP của Thủ tướng Chính phủ về chính
sách quốc gia phòng chống tác hại thuốc lá 2000-2010;
Chỉ thị 12/2007/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công
tác phòng chống tác hại thuốc lá;
Nghị định số 45/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực y tế về hút thuốc lá nơi công đồng;
Chỉ thị 08/2001/CT-BYT về đẩy mạnh họat động phòng chống tác hại
thuốc lá trong môi trường y tế;
Quyết định 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt kế
hoạch thực hiện công ước khung về kiểm soát thuốc lá;
Quyết định 5281/QĐ-BYTcủa Bộ Y tế về ban hành kế hoạch thực hiện
Quyết định 5281của Thủ tướng Chính phủ;
Chỉ thị 37/CT-UBND của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai
thực hiện phòng chống tác hại thuốc lá
Và đặc biệt nhiều công văn chỉ đạo của TLĐ và CĐ y tế Việt Nam về
đẩy mạnh công tác xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc lá.
NGÀNH Y TẾ TT HUẾ NÓI KHÔNG VỚI THUỐC LÁ
3
I.MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị số 08/2001/CT-BYT
ngày 03/8/2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế, Chỉ thị số
12/2007/CT-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính
phủ và Chỉ thị số 37/2009/CT-UBND ngày 31/12/2009
của UBND tỉnh TT Huế về việc triển khai thực hiện
phòng chống tác hại thuốc lá.
2. Thông qua các hoạt động truyên truyền giúp CBCNVCLĐ nhận thức đầy đủ về tác hại của việc hút thuốc lá đối
với sức khỏe con người, từ đó giúp có ý thức trong công
tác phòng chống tác hại thuốc lá.
3. Kiện toàn hoặc thành lập Ban chỉ đạo Xây dựng môi
trường cơ sở y tế không thuốc lá tại Ngành và tại Công
đoàn cơ sở.
NGÀNH Y TẾ TT HUẾ NÓI KHÔNG VỚI THUỐC LÁ
4
II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI
1. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực
hiện môi trường cơ sở y tế không thuốc
lá.
2. Truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng
chống tác hại thuốc lá trong CBCNVC-LĐ
Ngành nhằm nâng cao nhận thức và thay
đổi hành vi hút thuốc lá.
3. Thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng môi
trường cơ sở y tế không thuốc lá tại
Ngành và tại Công đoàn cơ sở.
NGÀNH Y TẾ TT HUẾ NÓI KHÔNG VỚI THUỐC LÁ
5
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
A. TẠI NGÀNH:
1. Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng môi trường cơ sở y tế
không thuốc lá.
2. Xây dựng kế hoạch triển khai.
3. Tổ chức tập huấn, hội thảo về xây dựng môi trường cơ
sở y tế không thuốc lá gồm: tác hại của thuốc lá ( chủ
động và thụ động) và triển khai các văn bản liên quan
đến xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá.
4. Hướng dẫn các công đoàn cơ sở lập kế hoạch và triển
khai thực hiện theo 06 bước.
5. Tổ chức lễ phát động và ký cam kết.
6. Tổ chức kiểm tra giám sát.
7. Tổ chức sơ tổng kết và thi đua khen thưởng hàng năm.
NGÀNH Y TẾ TT HUẾ NÓI KHÔNG VỚI THUỐC LÁ
6
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
B. TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:
Bước 1: Kiện toàn hoặc thành lập Ban chỉ xây dựng môi trường cơ sở y
tế không thuốc lá của đơn vị.
Thành phần: Đại diện BGĐ (trưởng ban), chủ tịch CĐCS (phó ban ),
đại diện các khoa phòng , đoàn thể ….
Nhiệm vụ: Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện, duy trì hoạt động, tiến
hành kiểm tra giám sát và đánh giá sơ tổng kết khen thưởng.
Bước 2: Đánh giá khảo sát thực trạng:
- Tổng số cán bộ trong đó tỷ lệ nam nữ
- Số cán bộ còn hút thuốc
- Mức độ hút /ngày
- Hệ thống biển báo cấm hút thuốc, tranh ảnh, áp phích …: số lượng, vị
trí đặt, chất lượng thông tin và khả năng dễ nhìn của biển báo …
- Việc công khai nội qui, qui định về cấm thuốc lá của đơn vị
- Đánh giá khả năng nhận thức về hút thuốc thụ động
- Tình hình truyền thông trong sinh hoạt cán bộ, đoàn viên, Hội đồng
người bệnh…
NGÀNH Y TẾ TT HUẾ NÓI KHÔNG VỚI THUỐC LÁ
7
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
B. TẠI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ:
Bước 3: Xây dựng nội qui và kế hoạch phù hợp
Lưu ý: Qui định cấm hút hoàn toàn trong khuôn viên bệnh
viện, qui định hình thức xử phạt - khen thưởng, phân
công nhiệm vụ ban chỉ đạo, phân công cán bộ chịu trách
nhiệm giám sát….
Bước 4: Phổ biến nội qui, kế hoạch đến CBCNVC-LĐ và
người bệnh, người nhà, khách đến làm việc .
- Thông báo trong các cuộc họp, giao ban ...
- Phổ biến trong sinh hoạt Hội đồng người bệnh
- Gửi các văn bản đến các khoa phòng …
- Niêm yết nội qui tại các nơi dễ nhìn, nơi tập trung đông
người….
NGÀNH Y TẾ TT HUẾ NÓI KHÔNG VỚI THUỐC LÁ
8
Bước 5: Triển khai thực hiện :
- Tổ chức lễ phát động
- Tổ chức ký cam kết giữa cá nhân với khoa phòng, giữa khoa phòng với
Ban Giám đốc đơn vị, giữa BCH Công đoàn cơ sở với Ban giám đốc
- Xây dựng quy định xử phạt
- Lập kế hoạch từng khoa phòng cụ thể
- Treo biển cấm hút thuốc lá, loại bỏ vật dụng liên quan đến việc hút thuốc
- Phổ biến các tài liệu tuyên truyền
- Thực hiện quy định cấm bán thuốc lá trong khuôn viên bệnh biện, cơ sở
y tế.
- Không quyết toán tiền mua thuốc lá để tiếp khách .
- Đào tạo khả năng tư vấn cai nghiện hút thuốc lá .
- Xây dựng biểu mẫu và hình thức kiểm tra giám sát.
- Phối hợp với cơ quan kiểm tra việc thực hiện các qui định về tuyệt đối
không quảng cáo, khuyến mãi, tiếp thị và nhận tài trợ gắn với mục đích
sản xuất kinh doanh thuốc lá.
- Tham mưu Lãnh đạo cơ quan, đơn vị việc bố trí ngân sách, bảo đảm
nguồn ngân sách cho việc triển khai thực hiện các biện pháp phòng,
chống tác hại thuốc lá theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết
định số 1315/QĐ-TTg và Chỉ thị số 37/CT-UBND của Ủy ban nhân dân
tỉnh Thừa thiên Huế; hướng dẫn kiểm tra việc sử dụng kinh phí theo
quy định hiện hành.
NGÀNH Y TẾ TT HUẾ NÓI KHÔNG VỚI THUỐC LÁ
9
Bước 6: Đánh giá sơ tổng kết khen thưởng
- Đưa nội dung xây dựng môi trường cơ sở
y tế vào thi đua, bình bầu, xếp loại cuối
năm cả cá nhân và tập thể .
- Sơ tổng kết, biểu dương khen thưởng .
NGÀNH Y TẾ TT HUẾ NÓI KHÔNG VỚI THUỐC LÁ
10
IV. CÔNG TÁC KIỂM TRA GIÁM SÁT
1. Để thuận lợi cho công tác kiểm tra giám sát đề nghị đơn vị tập hợp
thành 2 bộ tài liệu liên quan đến phong trào triển khai xây dựng môi
trường cơ sở y tế không thuốc lá gồm (01 nộp cho ngành và 01 lưu tại
đơn vị ):
- Quyết định thành lập ban chỉ đạo của đơn vị
- Kế hoạch xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc lá hằng năm của
đơn vị
- Bảng nội quy quy định về nội dung xây dựng môi trường cơ sở y tế
không thuốc lá
- Bảng ký cam kết thực hiện xây dựng môi trường cơ sở y tế không thuốc
lá giữa Lãnh đạo đơn vị, Ban chấp hành CĐCS, Ban chấp hành Công
đoàn Ngành
- Bảng đánh giá thực trạng ban đầu
- Phiếu giám sát hằng quý
- Báo cáo tổng kết hằng năm
2. Các đơn vị tổ chức kiểm tra giám sát từng quý (thông qua phiếu giám
sát).
3. Công đoàn Ngành lập đoàn kiểm tra giám sát từng 6 tháng và đưa vào
biểu điểm đánh giá xếp loại CĐCS cuối năm.
NGÀNH Y TẾ TT HUẾ NÓI KHÔNG VỚI THUỐC LÁ
11
Xin ch©n thµnh c¸m
¬n!

similar documents