Ngh_ dinh 85_ Vu KHTC

Report
BÁO CÁO
MỘT SỐ NỘI DUNG CHÍNH VÀ KẾ HOACH TRIỂN KHAI NGHỊ
ĐỊNH SỐ 85/2012/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ
Vụ Kế hoạch Tài chính
1
CHỦ TRƯƠNG, CƠ SỞ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Chủ trương, cơ sở pháp lý:
- Kết luận số 42-KL/TW ngày 01/4/2009 của BCT
- T.Báo số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 của BCT
- NQ 18/2008/QH12, Luật KB,CB, Luật BHYT
- QĐ số 402/QĐ-TTg ngày 27/3/2009 của TTCP;
- NQ số 40/NQ-CP ngày 9/8/2012 của CP
2
CHỦ TRƯƠNG, CƠ SỞ PHÁP LÝ, THỰC TIỄN
Trong các văn bản này đều đề cập:
1. NN tiếp tục tăng đầu tư cho y tế, khuyến khích các TPKT đầu tư
phát triển các dịch vụ công,
2. Đổi mới cơ chế hoạt động theo hướng tăng quyền tự chủ, tự chịu
trách nhiệm cho các đơn vị SN công, theo lộ trình, bước đi thích
hợp
3. Thực hiện tự chủ về tài chính, thực hiện có lộ trình việc xóa bỏ bao
cấp qua giá dịch vụ, từng bước tính đủ chi phí và tiền lương trong
giá để tạo nguồn cải cách tiền lương, lộ trình điều chỉnh phù hợp
với khả năng chi trả của người dân,
4. Đi đôi với đổi mới cơ chế, NN tiếp tục hỗ trợ cho các đối tượng
chính sách xã hội, các đối tượng nghèo sử dụng các dịch vụ công,
trong đó có y tế.
5. Đổi mới phương thức phân bổ ngân sách; chuyển từ hỗ trợ bệnh
viện sang hỗ trợ người thụ hưởng qua BHYT. Cơ cấu lại phân bổ
ngân sách,
3
CHỦ TRƯƠNG, CƠ SỞ PHÁP LÝ, THỰC TIỄN
2. Cơ sở thực tiễn
- Qua việc TH NĐ 10 và NĐ 43: Cần phải xây dựng và ban
hành cơ chế để tác động trực tiếp đến đội ngũ CBYT; phát
huy hết công suất, năng lực của các cơ sở y tế
- Kỹ thuật y tế phát triển, nhu cầu chi tăng, nguồn lực có hạn:
Cần cơ cấu lại, thay đổi phương thức phân bổ NS, xác định rõ
lĩnh vực nào do NN bảo đảm thì bảo đảm cho đủ, lĩnh vực nào
có khả năng XHH cao thì được thu theo nguyên tắc tính đủ chi
phí, dành NS cho các đối tượng NN cần bảo đảm.
- Luật KB, CB đã xác định “dịch vụ y tế”, theo cơ chế giá,
- Chính sách tiền lương, thu nhập còn nhiều bất cập: giá chưa
kết cấu tiền lương nhưng phải sử dụng 35% để thực hiện cơ
chế tạo nguồn cải cách tiền lương.
- Nhiều đơn vị chỉ thay đổi giá đã tự bảo đảm được kinh phí
hoạt động.
4
Một số nội dung chính của
Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính
Nghị định gồm 6 chương, 27 Điều
1. Chương I: Quy định chung
2. Chương II: Quy định về cơ chế hoạt động
3. Chương III: Quy định về cơ chế tài chính, gồm:
Cơ chế chi đầu tư và cơ chế chi thường xuyên
4. Chương IV: Quy định về giá dịch vụ KCB
5. Chương V: Một số quy định khác
6. Chương VI: Tổ chức thực hiện
5
Một số nội dung chính của
Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính
I. Về đổi mới cơ chế hoạt động
1. Về phân loại: 4 nhóm dựa trên cơ sở mức độ bảo đảm chi phí hoạt
động từ các nguồn thu, cụ thể:
- Nhóm 1: tự bảo đảm toàn bộ kinh phí HĐ thường xuyên và đầu tư.
- Nhóm 2: tự bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động thường xuyên.
- Nhóm 3: tự bảo đảm một phần kinh phí hoạt động thường xuyên.
- Nhóm 4: đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt
động thường xuyên.
* Phân loại ổn định 03 năm, theo tiêu chí do liên bộ quy định. Mỗi
nhóm có cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính riêng.
* So với hiện nay: thêm nhóm 1, nhóm này là các đơn vị có điều kiện
XHH cao, được tự chủ về tổ chức, lao động, được quyết định giá
dịch vụ trong khung giá do Liên bộ quy định. Thí điểm có Hội đồng
quản lý để quyết định những vấn đề quan trọng trong hoạt động của
bệnh viện.
6
Một số nội dung chính của
Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính
Quy định các đơn vị phải có Quy chê tổ chức và hoạt động do cơ quan
chủ quản phê duyệt. Trong đó quy định rõ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
(để hoạt động cho đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm tính đồng bộ của
hệ thống y tế theo QH phát triển ngành, địa phương).
3. Quy định các đơn vị phải xây dựng KH hoạt động chuyên môn hàng năm,
trong đó nêu rõ KH hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao (làm
cơ sở để phân bổ ngân sách, đặt hàng…), những hoạt động “dịch vụ” để
đáp ứng nhu cầu của xã hội, các hoạt động này đơn vị được thu theo giá
tính đầy đủ chi phí.
4. Thực hiện việc giao tài sản cho các đơn vị đủ điều kiện theo các quy định
của Luật quản lý tài sản nhà nước để các đơn vị bảo toàn và phát triển tài
sản được giao.
5. Về việc tuyển dụng viên chức: giao cho đơn vị chủ động trong xây dựng
KH tuyển dụng căn cứ vào văn bản hướng dẫn về cơ cấu, số lượng viên
chức do cơ quan có thẩm quyền ban hành; chức năng, nhiệm vụ, kế
hoạch hoạt động, quỹ tiền lương, tình hình thực tế và báo cáo cơ quan
quản lý cấp trên về kế hoạch tuyển dụng hàng năm, trong đó ghi rõ số
lượng cần thiết của từng tổ chức trực thuộc, yêu cầu về chất lượng, cơ
cấu, thời gian sử dụng.
2.
7
Một số nội dung chính của
Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính
II. Cơ chế tài chính đối với chi đầu tư phát triển:
1. Các đơn vị nhóm 1, vốn đầu tư từ:
- Vốn tín dụng đầu tư của NHPT Việt Nam,
- Vốn vay các tổ chức tín dụng theo quy định của PLuật,
- Vốn ODA (nếu có),
- Vốn huy động từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của PL,
nhưng chỉ cho phép đơn vị được huy động để đầu tư cho các
dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phương
thức trả lãi với lãi suất thỏa thuận tối đa không quá 150%
mức lãi suất cơ bản do NNN công bố tại thời điểm vay (khắc
phục việc góp vốn chia lãi)
- Từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp,
- Các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.
8
Một số nội dung chính của
Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính
2. Đơn vị thuộc nhóm 2, 3 và 4:
- Về cơ bản NSNN bảo đảm vốn đầu tư CSHT, TTB để đơn vị
có đủ điều kiện thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn thuộc
phạm vi, chức năng của đơn vị được giao.
- BYT quy định tiêu chuẩn về CSHT, danh mục, số lượng TTB
tối thiểu đối với các loại đơn vị phù hợp với quy mô và lĩnh
vực chuyên môn y tế để làm căn cứ đầu tư
- Nguồn vốn đầu tư từ:
+ Vốn đầu tư phát triển tập trung,
+ Vốn trái phiếu Chính phủ,
+ Vốn ODA… theo quyết định của cấp có thẩm quyền,
+ Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị
+Các nguồn vốn khác theo quy định của pháp luật.
* Vay vốn trong trường hợp cần phải sớm hoàn thành đưa vào
sử dụng
9
Một số nội dung chính của
Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính
III. Cơ chế tài chính đối với chi thường xuyên:
1. Đơn vị nhóm 1, nhóm 2: Kinh phí hoạt động thường xuyên do đơn vị tự bảo đảm
từ nguồn thu sự nghiệp và các hoạt động dịch vụ.
2. Đơn vị làm nhiệm vụ YTDP, các trạm y tế xã: NSNN đảm bảo chi thường xuyên
để thực hiện các nhiệm vụ nhà nước giao, gồm:
- Tiền lương cơ bản.
- Chi phí để vận hành và bảo đảm hoạt động T/xuyên, giám sát, kiểm tra,
phòng chống bệnh dịch T/xuyên trên địa bàn được giao phụ trách: Khoản kinh
phí này được tính và cấp theo từng nhiệm vụ được giao (giao việc-giao kinh
phí), hoặc có thể phân bổ theo số lượng viên chức, theo tiêu chí dân số trên
địa bàn do đơn vị phụ trách, có tính đến điều kiện tự nhiên, tình hình dịch
bệnh.
* Định mức phân bổ do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành đối
với các đơn vị thuộc TW, do HĐND cấp tỉnh ban hành đối với các đơn vị thuộc
địa phương.
3. Các đơn vị làm nhiệm vụ KCB và nuôi dưỡng người bệnh phong, tâm thần, các
đơn vị SNYT chuyên ngành đặc thù: ATTP, DS/KHHGĐ, kiểm nghiệm, kiểm
định, giám định y khoa, tư pháp... : ngân sách đảm bảo kinh phí hoạt động đối
với các nhiệm vụ nhà nước giao theo cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ/hoặc
tính theo các đầu ra.
10
Một số nội dung chính của
Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính
4. Các cơ sở KCB (ngoài BV phong, tâm thần) thuộc nhóm 3, nhóm
4. Ngân sách bảo đảm theo lộ trình sau:
a) Từ 2013-2018:
- Chi phí duy tu, sửa chữa nhà cửa, CSHT chưa được kết cấu vào giá
dịch vụ KCB.
- Chi phí về tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng góp (Quỹ tiền lương
cơ bản) theo lộ trình:
+ Năm 2013: Tiếp tục thực hiện như 2012
+ Năm 2014-2015: 70% Quỹ tiền lương đối với các BV tuyến tỉnh
ở khu vực miền núi, Tây Nguyên và các BV quận thuộc Hà Nội và TP
Hồ Chí Minh, 50% đối với các BV TW và của các tỉnh, TP còn lại;
+ Năm 2016-2017: Chỉ bảo đảm 50% Quỹ tiền lương cơ bản đối
với các bệnh viện tuyến quận, huyện;
b) Từ năm 2018 trở đi: Ngân sách không bảo đảm tiền lương cho các
bệnh viện này mà tính toàn bộ tiền lương trong giá dịch vụ.
11
Một số nội dung chính của
Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính
4. Về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
(i) Năm 2013: Giá dịch vụ được tính trên cơ sở các chi phí
trực tiếp sau:
- Tiền thuốc, hoá chất, vật tư tiêu hao, vật tư thay thế để thực
hiện dịch vụ (bao gồm cả chi phí bảo quản, hao hụt theo định
mức được cơ quan có thẩm quyền quy định),
- Tiền điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất thải, vệ sinh môi
trường trực tiếp để thực hiện dịch vụ;
- Duy tu, bảo dưỡng thiết bị, mua thay thế công cụ, dụng cụ
trực tiếp sử dụng để thực hiện các dịch vụ.
- Chi phí chi trả phụ cấp thường trực, chi phí chi trả phụ cấp
phẫu thuật, thủ thuật (dự kiến nếu thuận lợi điều chỉnh 6 tháng
cuối năm).
12
Một số nội dung chính của
Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính
4. Về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh
(ii) Giai đoạn 2014-2017: được tính trên cơ sở các chi phí sau:
- Các khoản chi phí như năm 2013;
- Chi phí về tiền lương: lộ trình tính vào giá
+ Năm 2014-2015: chỉ tính 30% Quỹ tiền lương đối với các BV tuyến
tỉnh ở khu vực miền núi, Tây Nguyên và các BV quận thuộc Hà Nội và TP
HCM, 50% Quỹ tiền lương đối với các BV TW và các tỉnh, TP còn lại;
+ Năm 2016-2017: tính 100% Quỹ tiền lương đối với các BV tuyến tỉnh,
tuyến TW và các BV quận thuộc Hà Nội và TP HCM, 50% Quỹ tiền lương
đối với các BV tuyến huyện còn lại;
- Chi phí nhân công thuê ngoài (nếu có). Chi phí đặc thù tối đa không quá
50% chi phí tiền lương của dịch vụ để chi trả thù lao nhằm khuyến khích,
thu hút các chuyên gia, thầy thuốc giỏi,
- Khấu hao TSCĐ trực tiếp sử dụng để thực hiện dịch vụ.
- Chi phí gián tiếp, các chi phí hợp pháp khác để vận hành, bảo đảm hoạt
động bình thường của BV.
(iii) GĐ từ năm 2018 trở đi, giá dịch vụ KCB được tính đủ các chi phí để
thực hiện dịch vụ.
13
Một số nội dung chính của
Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính
IV. Thẩm quyền quy định giá của các cơ sở KCB công lập:
- Liên bộ Y tế Tài chính quy định khung giá dịch vụ KCB trong trường
hợp thanh toán theo dịch vụ; khung giá của từng loại bệnh, nhóm bệnh
trong trường hợp thanh toán theo trường hợp bệnh, gồm 2 khung giá:
Khung giá tính theo lộ trình 2013-2018 và Khung giá tính đầy đủ các
yếu tố chi phí và có tích lũy.
- Bộ Y tế quy định giá đối với các bệnh viện thuộc Bộ Y tế quản lý, các
Bộ quy định giá đối với các bệnh viện do Bộ quản lý (hoặc áp dụng giá
của BV cùng hạng tại ĐP), ỦBND tỉnh quy định giá đối với các BV
thuộc ĐPquản lý.
- Mức điều chỉnh giá dịch vụ y tế và thời điểm điều chỉnh giá dịch vụ y
tế do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định cho phù hợp.
Riêng các đơn vị thuộc nhóm 1, nhóm 2, cơ sở thực hiện XHH của đơn
vị SNYT công lập được quyết định giá trong phạm vi khung giá tính đầy
đủ các yếu tố chi phí do liên bộ ban hành.
14
Một số nội dung chính của
Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính
VI.Về sử dụng các nguồn kinh phí
1. Được chủ động nguồn tài chính để chi hoạt động TX theo chức
năng, nhiệm vụ của đơn vị; chi cho việc thu phí, lệ phí; chi thực hiện
các hoạt động dịch vụ theo quy định:
a) Khấu hao TSCĐ hạch toán vào Quỹ PTHĐSN để đầu tư. Khấu
hao của các TSCĐ từ nguồn vốn vay, huy động được sử dụng để
chi trả gốc tiền vay, lãi vay.
b) Chi quản lý, chi hoạt động đã được cơ quan nhà nước quy định
mức chi: Đơn vị được quyết định một số mức chi cao hơn hoặc
thấp hơn mức chi quy định trong QCCTNB của đơn vị, nhưng phải
phù hợp với khả năng tài chính. Trừ xe ô tô, nhà làm việc, trang bị
điện thoại, công tác phí nước ngoài...
c) Các nội dung chi quản lý, chi hoạt động chuyên môn chưa được
quy định mức chi: Thủ trưởng đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế,
vào quy trình chuyên môn kỹ thuật để xây dựng và ban hành định
mức KTKT và định mức chi cho phù hợp.
15
Một số nội dung chính của
Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính
VI.Về sử dụng các nguồn kinh phí
d) Căn cứ vào khả năng tài chính và thực tế, Thủ
trưởng đơn vị được quyết định sử dụng một phần
nguồn kinh phí chi TX, quỹ PTHĐSN để đào tạo nâng
cao trình độ tay nghề của CB, CC, VC, chi mua sắm
TTB, SCL để tăng cường năng lực phục vụ và nâng
cao chất lượng dịch vụ.
đ) Căn cứ tính chất công việc, thủ trưởng đơn vị
được quyền quyết định phương thức khoán chi phí
cho từng bộ phận, đơn vị trực thuộc nhằm sử dụng
kinh phí tiết kiệm, hiệu quả.
16
Một số nội dung chính của
Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính
Về sử dụng các nguồn kinh phí
2. Phần chênh lệch thu lớn hơn chi (nếu có), được sử dụng
như sau:
a) Đối với các đơn vị thuộc nhóm 1, nhóm 2:
- Trích tối thiểu 25% để lập Quỹ PTHĐSN;
- Trích lập Quỹ thu nhập tăng thêm và dự phòng ổn định thu
nhập.
- Trích lập Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi.
- Trích lập Quỹ hỗ trợ KCB đối với các đơn vị làm nhiệm vụ
KCB.
17
Một số nội dung chính của
Nghị định 85/2012/NĐ-CP về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính
b) Đối với các đơn vị thuộc nhóm 3, nhóm 4:
- Trích tối thiểu 25% để lập Quỹ PTHĐSN. Chênh lệch thu lớn hơn
chi dưới 01 lần quỹ tiền lương thì trích tối thiểu 15%.
- Trích Quỹ thu nhập tăng thêm để chi trả tiền lương tăng thêm, chi
trả cho đối tượng là chuyên gia, thầy thuốc giỏi. Tổng mức thu nhập
trong năm của đơn vị thuộc nhóm 3 tối đa không quá 03 lần quỹ tiền
lương theo ngạch bậc, chức vụ do nhà nước quy định; của đơn vị
thuộc nhóm 4 tối đa không quá 02 lần quỹ tiền lương cấp bậc, chức
vụ do nhà nước quy định.
- Trích Quỹ dự phòng ổn định thu nhập.
- Trích lập quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi với mức tối đa không quá
03 tháng lương và thu nhập tăng thêm BQ thực hiện trong năm.
- Trích lập Quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh đối với các đơn vị KCB.
18
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định
Nội dung công việc
Sản
phẩm
Thời gian
hoàn
thành
1.Xây dựng các hướng dẫn thực hiện NĐ gồm: Phân Thông tư
loại đơn vị, Quy định Điều lệ tổ chức và họat động,
liên
Quy định về các nhiệm vụ chuyên môn chủ yếu theo
tịch
các lĩnh vực chuyên môn y tế ….
Quý III/2013
2. Hướng dẫn cơ cấu viên chức theo chức danh nghề Thông tư
nghiệp và số lượng viên chức làm việc tương ứng
liên
theo các lĩnh vực chuyên môn y tế
tịch
Quý III/2013
3. Hướng dẫn cụ thể loại hình, tiêu chí, thẩm quyền Thông tư
quyết định đơn vị được sử dụng ngân sách chi đầu
liên
tư phát triển để trả nợ gốc vay; kết cấu vào giá dịch
tịch
vụ để trả nợ gốc vay và lãi vay
Quý III/2013
19
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định
Nội dung công việc
Sản
phẩm
Thời gian
hoàn
thành
4. Xây dựng và trình TTCP cơ chế phân bổ NS đối với Thông tư
các đơn vị YTDP…
liên
tịch
Quý III/2013
5. Xây dựng Đề án đặt hàng, giao nhiệm vụ đối với các
cơ sở khám chữa bệnh phong, tâm thần, các cơ sở y
tế chuyên ngành đặc thù như: ATTP, DS/KHHGĐ,
CSSKSS,TTGDSK, GĐPY, PY tâm thần, GĐYK,
Kiểm nghiệm
Quý III/2013
6. Xây dựng, ban hành hệ thống định mức kinh tế - kỹ Thông tư Quý IV/2013
thuật và tiêu chí, tiêu chuẩn chất lượng trong lĩnh vực
Bộ Y
y tế
tế
20
Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định
Nội dung công việc
Sản phẩm
7. Xây dựng và trình TTCP quy hoạch mạng lưới các QĐ TTCP
bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh
Thời gian
hoàn
thành
Quý I/2013
8. Xây dựng, hoàn thiện và ban hành cơ chế kiểm định Thông
tư
chất lượng trong lĩnh vực y tế:
Bộ Y tế
Quý
IV/2013
9. Xây dựng và ban hành các khung giá dịch vụ y tế theo Các ĐA và
lộ trình tại Nghị định. Hướng dẫn việc thực hiện
Thông
tư liên
tịch
2013-2017
21

similar documents